વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Bsadowski1
  • નોંધેલ: ૦૦:૨૧, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ (૧૩ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૨૭,૨૩૮
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૯૩૦
  • વૈશ્વિક જૂથ કારભારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૦૫:૩૬, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૦૨:૪૯, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૦૫:૧૮, ૩ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૨૨:૦૭, ૧૭ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wiktionary.org૦૪:૩૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
advisory.wikimedia.org૦૭:૨૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૧૩:૦૦, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૦૫:૩૭, ૨૨ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૦૬:૦૦, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૮:૫૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૦૫:૩૮, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikibooks.org૦૪:૧૨, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૦૮:૨૬, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૨૦:૫૨, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
alt.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૨૧:૫૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૨૦:૫૨, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikiquote.org૦૪:૫૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૦૮:૨૬, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૫:૪૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૦૬:૧૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૦૬:૧૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૨૦:૩૪, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૦૬:૧૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૨૧:૪૨, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૦૮:૨૬, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૨૨:૦૮, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૦૯:૫૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)autoreview
ar.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૨૦:૩૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૦૬:૦૧, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૨૦:૩૪, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૨૦:૩૨, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૧૮:૧૦, ૨૩ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૫:૪૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૦:૦૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikibooks.org૦૬:૦૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૦૨:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૯:૦૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikibooks.org૦૪:૧૪, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૯:૨૫, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૦૪:૩૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૦૪:૧૨, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૨૧:૫૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૦૫:૫૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wiktionary.org૦૪:૧૪, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૨૧:૫૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikibooks.org૦૪:૧૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૯:૦૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૨૧:૫૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૬:૦૨, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
az.wikibooks.org૦૬:૨૯, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૦૨:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૯:૦૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikisource.org૦૩:૧૫, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૦૫:૫૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૦૫:૫૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૦૬:૧૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૦૬:૧૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૦૫:૪૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wiktionary.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૭:૧૬, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૦૭:૧૫, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૦૫:૩૦, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૦૮:૨૮, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૦૩:૧૮, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૦૮:૨૮, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૦૮:૨૮, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૦:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikibooks.org૦૬:૨૯, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૨૦:૩૪, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૦૬:૦૧, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wiktionary.org૦૪:૩૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikibooks.org૨૦:૩૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૦૪:૩૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૦૭:૧૪, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wiktionary.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
blk.wikipedia.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૨૧:૧૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikibooks.org૨૦:૩૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૦૪:૧૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wiktionary.org૦૪:૩૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૦૫:૪૨, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikibooks.org૨૦:૩૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૦૪:૩૨, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૨૧:૧૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikibooks.org૨૦:૩૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wiktionary.org૦૪:૧૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૦૫:૪૨, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૨૧:૧૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૦૪:૧૦, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૦૨:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૨૧:૦૨, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૨૧:૪૫, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૨૧:૧૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૦૫:૦૩, ૩ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૦૬:૩૮, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૦૨:૩૩, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૨૧:૧૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૨૧:૧૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૨૧:૧૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
ca.wikibooks.org૦૬:૧૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૦૪:૩૫, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૦૫:૦૩, ૩ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૦૬:૧૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૦૬:૧૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૦૬:૧૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૦૮:૨૯, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૦૮:૨૯, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૦૬:૦૧, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૦૮:૨૯, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cho.wikipedia.org૦૪:૧૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૦૫:૫૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૨૦:૦૯, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikibooks.org૨૦:૩૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wiktionary.org૦૪:૧૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૦૫:૫૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૦૬:૩૧, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૨:૪૨, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૨૭filemover, image-reviewer, rollbacker
co.wikipedia.org૦૬:૦૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
co.wikibooks.org૦૬:૦૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૦૪:૩૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૦૨:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૦૬:૦૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૦૨:૧૯, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikiquote.org૦૪:૧૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૦૨:૫૦, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૦૨:૩૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૦:૦૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૨૦:૩૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૦૫:૦૩, ૩ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૦૬:૩૮, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૦૫:૦૩, ૩ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૦૭:૪૩, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૨૦:૩૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૦૬:૦૨, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૦૬:૦૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૦૨:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૦૦:૩૭, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૬:૦૧, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
da.wikibooks.org૨૦:૩૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૦૨:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૦૩:૪૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૫:૫૯, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬autoreview
de.wikibooks.org૦૫:૦૩, ૩ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૦૧:૫૫, ૧૮ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૦૭:૫૬, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૦૫:૦૩, ૩ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૨૨:૪૭, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૦૯:૨૨, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૧૬:૨૮, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wiktionary.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૧૯:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૬:૩૦, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
dv.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wiktionary.org૦૪:૧૯, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૨૧:૧૪, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
el.wikipedia.org૦૬:૦૧, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૦૨:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૯:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૦૩:૫૦, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૦૫:૦૩, ૩ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૦૩:૦૦, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૦૫:૫૭, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૦:૨૧, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૧૬,૭૨૮abusefilter, sysop
en.wikibooks.org૦૫:૪૧, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫editor
en.wikinews.org૦૬:૫૮, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
en.wikiquote.org૦૫:૫૪, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૧
en.wikisource.org૦૨:૪૦, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩autopatrolled
en.wikiversity.org૦૨:૪૦, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૪
en.wikivoyage.org૦૪:૨૩, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
en.wiktionary.org૦૩:૩૪, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
eo.wikipedia.org૧૦:૧૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૦૬:૦૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૨૧:૦૧, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૦૬:૦૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૯:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૨૦:૨૦, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૦૬:૦૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૫:૫૯, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭
es.wikibooks.org૦૫:૦૩, ૩ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૦૧:૪૨, ૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૦૯:૨૩, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૦૩:૨૨, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૨૦:૫૫, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૦૩:૧૪, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૦૬:૦૯, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikibooks.org૦૬:૩૧, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૦૦:૩૮, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૦૨:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૦૮:૨૧, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૦૫:૪૨, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
eu.wikibooks.org૦૬:૩૧, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૦૩:૫૦, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૫:૪૨, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
fa.wikibooks.org૦૮:૨૩, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૦૭:૧૫, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૦૫:૪૯, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૦૮:૨૩, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૦૬:૦૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૦:૦૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૦૪:૦૧, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૦૫:૫૫, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૦૬:૦૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૦૨:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૦૬:૩૫, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૨૩:૧૯, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૦૬:૦૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૦૬:૩૫, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૦૩:૩૨, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૫:૫૯, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
fr.wikibooks.org૦૫:૦૩, ૩ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૦૫:૦૩, ૩ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૨૦:૫૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૦૫:૦૩, ૩ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૨૨:૪૬, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૦૨:૨૦, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૨૨:૧૧, ૧૭ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૨૦:૩૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૨૧:૦૧, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૦૬:૦૨, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikibooks.org૨૦:૩૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikiquote.org૨૦:૫૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૦૩:૪૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૧૩:૧૦, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૦૧:૫૯, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
gd.wiktionary.org૦૩:૪૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
gl.wikibooks.org૦૨:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૨૦:૫૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૦૩:૪૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૦૪:૧૯, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૦૩:૪૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikibooks.org૦૪:૩૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૦૧:૨૫, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikibooks.org૦૪:૧૯, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૦૨:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૯:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૦૩:૪૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wikipedia.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wiktionary.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
gv.wiktionary.org૦૩:૪૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૬:૦૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૦૬:૦૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૨૨:૧૧, ૧૭ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૦૨:૨૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૦૫:૪૯, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૦૬:૦૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૬:૦૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
hi.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૦૨:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૦૫:૩૯, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૨૧:૩૬, ૧૭ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૦૫:૩૬, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૦:૦૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
hr.wikibooks.org૦૬:૩૧, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૦૨:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૨૩:૦૨, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૦૫:૪૨, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikisource.org૦૪:૨૦, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૦:૧૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૨૦:૩૦, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૦૫:૦૩, ૩ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૦૬:૧૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૦૮:૨૦, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikibooks.org૨૦:૩૦, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૦૨:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૦૫:૩૬, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૨૨:૧૦, ૧૭ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૨૦:૩૦, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૦૬:૧૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૨૦:૩૦, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
id.wikibooks.org૨૦:૩૦, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૦૫:૪૯, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૦૫:૦૦, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૦૫:૪૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૨૦:૩૦, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૦૬:૧૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૬:૩૫, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ii.wikipedia.org૦૪:૨૦, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૨૧:૧૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૨૧:૦૫, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
inh.wikipedia.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૨૧:૧૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૦૬:૦૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૨૧:૧૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
is.wikibooks.org૦૬:૦૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૨૦:૫૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૦૬:૦૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૬:૦૦, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
it.wikibooks.org૦૬:૩૩, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૨૧:૪૨, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૨૦:૫૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૦૭:૩૮, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૦૫:૦૩, ૩ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૨૨:૪૭, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૦૬:૦૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૨૧:૧૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૦૧:૧૫, ૩ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૬:૨૦, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
ja.wikibooks.org૦૨:૩૩, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૦૨:૨૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૨૦:૫૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૦૫:૦૩, ૩ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૦૪:૨૮, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૧૭ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૦૦:૩૨, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૦૦:૩૨, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૦:૦૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
jv.wikisource.org૧૪:૪૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૨૦:૩૭, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૦૨:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kcg.wikipedia.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૦૫:૩૯, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૦૫:૩૬, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૦૬:૧૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૦૬:૧૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૨૦:૫૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૦૬:૧૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૦૫:૫૯, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૦૮:૩૧, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૨૦:૨૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૦૬:૧૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૦૬:૧૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૨૦:૨૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikibooks.org૨૦:૩૦, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૨૦:૫૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૦૪:૩૨, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૦૭:૧૫, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૬:૦૧, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૨૦:૩૦, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૦૯:૧૮, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૨૦:૫૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૧૭:૧૭, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૨૨:૨૩, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૦૫:૩૬, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikiquote.org૨૦:૫૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૨૦:૨૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikibooks.org૨૦:૩૦, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikiquote.org૨૦:૫૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૨૨:૪૬, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૦૨:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૦૨:૩૮, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૦૫:૪૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikiquote.org૦૪:૨૧, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૦૨:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૦૮:૩૨, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૮:૩૨, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૦૨:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૦૨:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૦૨:૦૬, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૦૩:૪૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૦૮:૩૧, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૦૮:૩૨, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikibooks.org૦૨:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૨૦:૫૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૦૩:૪૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૦૮:૩૨, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૦૮:૩૧, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikisource.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૦૮:૩૧, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૨૧:૦૧, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૨૦:૫૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૦૩:૪૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૦૮:૩૧, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wiktionary.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikibooks.org૦૪:૨૧, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૦૩:૪૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૩:૫૬, ૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)checkuser
lo.wikipedia.org૦૧:૨૨, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૦૩:૪૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૨૧:૫૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikibooks.org૦૨:૫૩, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૦૬:૧૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૦૬:૧૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૦૩:૪૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૦૫:૪૨, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
lv.wikibooks.org૦૨:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૦૩:૪૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૩:૧૬, ૨૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૨:૩૩, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧autopatrolled
meta.wikimedia.org૦૦:૨૧, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૭૬૯steward, sysop
mg.wikipedia.org૨૧:૩૧, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
mg.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૦૭:૧૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
mhr.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૦૪:૨૨, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wiktionary.org૦૪:૨૨, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wiktionary.org૧૮:૫૯, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikibooks.org૧૯:૦૮, ૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૨૦:૨૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૬:૧૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikibooks.org૦૬:૧૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૦૬:૧૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૨૦:૨૪, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૬:૧૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૦૬:૧૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૦૬:૧૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wiktionary.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૦૮:૩૫, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૦૫:૫૭, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૦૭:૧૫, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૦૫:૪૨, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૦૬:૦૧, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૨૧:૪૧, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
ms.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૨૧:૦૫, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૦૫:૩૬, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૨૩:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૦૪:૧૭, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikibooks.org૦૪:૨૩, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૦૬:૧૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikibooks.org૦૬:૧૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૦૬:૧૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૨૨:૪૯, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૪:૫૬, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૬:૧૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikibooks.org૦૬:૧૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikiquote.org૨૦:૫૪, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૦૬:૧૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૦૬:૫૫, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
nds.wikipedia.org૨૧:૫૩, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
nds.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikiquote.org૨૦:૫૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૭:૫૮, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૦૫:૪૨, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૦૦:૩૯, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૨૧:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૫:૫૯, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
nl.wikibooks.org૦૭:૩૭, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૦૪:૦૯, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૦૨:૦૯, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૨૦:૫૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૦૯:૨૪, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૨૨:૪૭, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
nn.wikiquote.org૨૦:૫૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૦૮:૩૬, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૫:૫૯, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
no.wikibooks.org૦૬:૧૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૦૬:૫૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૦૬:૧૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૨૦:૫૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૦૬:૧૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૦૬:૧૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૦૦:૧૯, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૦૮:૩૬, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૦૮:૩૬, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૦૦:૧૭, ૨૪ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nz.wikimedia.org૦૪:૦૨, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૦૮:૩૪, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૮:૫૭, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૦૨:૪૭, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૨૧:૫૭, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૦૪:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૨૦:૧૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૦૧:૦૪, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa-us.wikimedia.org૦૩:૦૯, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૨૦:૧૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૦૫:૩૯, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૨૦:૧૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૨૧:૫૭, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcm.wikipedia.org૨૧:૫૭, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૧:૩૯, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૦૨:૪૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૦૪:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૯:૩૯, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦autoreview
pl.wikibooks.org૧૦:૧૮, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૦૪:૦૭, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૧:૦૪, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૨૦:૫૪, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૭:૧૭, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૦૫:૪૨, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૨૧:૫૭, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૦૮:૩૬, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૦૫:૪૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikibooks.org૦૪:૦૧, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૨૧:૫૭, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૫:૫૯, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
pt.wikibooks.org૦૬:૧૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૦૫:૦૩, ૩ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૨૦:૫૪, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૦૬:૧૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૦૫:૦૩, ૩ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૨૦:૨૦, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
pt.wiktionary.org૦૬:૧૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pwn.wikipedia.org૨૧:૫૭, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
quality.wikimedia.org૦૯:૦૮, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૦૬:૩૫, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
qu.wikibooks.org૦૪:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikiquote.org૨૦:૫૪, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૨૦:૧૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikibooks.org૦૪:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૦૪:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૨૦:૧૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૦૬:૦૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૨૦:૧૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૮:૫૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૨૦:૧૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૫:૦૪, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
ro.wikibooks.org૦૬:૦૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૦૫:૦૩, ૩ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૦૬:૦૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૦૬:૦૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૧૭:૧૬, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૨:૩૪, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦uploader
ru.wikibooks.org૦૮:૩૬, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૦૪:૦૨, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૦૮:૩૬, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૨૦:૫૪, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૦૮:૩૬, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૦૨:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૨૨:૪૭, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૮:૩૬, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૦૫:૩૮, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૦૭:૫૯, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૦૯:૪૭, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૦૬:૧૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૭:૧૬, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૦૯:૩૨, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૦૬:૧૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૦૩:૪૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૦:૦૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
sc.wikipedia.org૦૫:૪૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wiktionary.org૦૪:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikinews.org૦૬:૧૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikibooks.org૦૬:૧૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૪:૦૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૨૧:૫૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૨૧:૫૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikivoyage.org૨૧:૫૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૨૧:૫૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૬:૦૨, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૧૮:૫૯, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૩:૧૮, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૧૩૫checkuser, sysop
simple.wikibooks.org૦૫:૧૧, ૩ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૦૬:૦૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
simple.wiktionary.org૧૮:૫૪, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
si.wikipedia.org૦૫:૪૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૨૧:૫૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૨૧:૫૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૦:૧૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
sk.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૦૬:૦૧, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૦૬:૦૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૦૨:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૦૬:૦૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૦૦:૩૬, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૨૧:૩૮, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wiktionary.org૦૪:૨૯, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૩:૫૭, ૩ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
so.wikipedia.org૨૦:૨૫, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૨:૪૦, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
sq.wikipedia.org૦૬:૦૧, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૮
sq.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૦૨:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૨૦:૨૦, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૬:૦૧, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૦૬:૦૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૦૨:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૦૬:૦૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૦૭:૧૯, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૦૩:૪૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૨૧:૩૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikibooks.org૦૬:૦૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૦૨:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૦:૦૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૦૬:૦૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૦૬:૦૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૦૧:૨૧, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૦૬:૦૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૦૨:૪૮, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૨૨:૪૭, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૨૧:૩૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
sw.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૦૧:૦૧, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૨૧:૩૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ta.wikibooks.org૦૨:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૦૭:૧૫, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૦૬:૦૧, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૬:૦૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૦૬:૪૨, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tay.wikipedia.org૨૧:૫૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૦૩:૨૪, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૭:૨૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૨૦:૩૮, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૩:૫૬, ૩ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)reviewer
test.wikidata.org૧૬:૨૭, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૨૧:૩૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
te.wikibooks.org૦૨:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૦૨:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૦૬:૦૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૦૩:૪૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૦૬:૦૨, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૦૨:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૦૩:૪૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૦:૨૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikibooks.org૦૨:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૦૬:૦૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૦૬:૦૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૦૬:૦૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૩:૪૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૦૩:૪૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૦૫:૪૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikibooks.org૦૨:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikiquote.org૦૪:૨૯, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૦૩:૪૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૬:૦૨, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
tl.wikibooks.org૦૩:૨૫, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
tn.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૦૫:૪૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૦૮:૫૯, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૨૧:૫૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૦:૧૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
tr.wikibooks.org૦૨:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૧૯:૧૧, ૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૦૨:૨૪, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૦૨:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૨૧:૫૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૦૮:૩૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૦૮:૩૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૦૮:૩૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૦૮:૩૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૦૨:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikiquote.org૦૪:૩૧, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૦૮:૩૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૦૫:૩૮, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૨૨:૫૫, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૦૩:૦૬, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikibooks.org૦૪:૩૨, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૦૪:૩૨, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૦:૧૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૦૬:૦૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૦૬:૦૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૦૬:૦૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૯:૩૭, ૧૫ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૦૨:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૦૪:૦૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૦૨:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૨૦:૨૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૨૧:૦૧, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૦૩:૦૦, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૨૦:૨૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૨:૪૭, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૦૮:૫૩, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૦૨:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૨૨:૫૫, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૨૦:૨૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૨૦:૨૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૦૪:૩૨, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૦૮:૩૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૨૦:૨૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૧૬:૪૧, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૧:૦૩, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
wikimania2005.wikimedia.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2006.wikimedia.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2007.wikimedia.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2008.wikimedia.org૦૩:૦૩, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૦૭:૨૨, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૦૭:૨૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૦૪:૦૬, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૦૪:૦૪, ૨૨ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૨૨:૨૫, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૦૫:૧૬, ૩ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૨૩:૪૯, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૦૨:૪૩, ૫ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૦૭:૫૯, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૦૯:૨૨, ૧૨ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૮:૧૦, ૧૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૦૨:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૨૧:૩૭, ૧૭ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
xal.wikipedia.org૦૫:૩૮, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૦૪:૩૨, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૨૦:૩૧, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૨૨:૧૧, ૧૭ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૦૨:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૦૩:૪૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikibooks.org૦૬:૦૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૦૪:૩૩, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૨૧:૫૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૨૧:૧૧, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૦૪:૩૩, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૨૧:૧૨, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૨૦:૨૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૨૦:૨૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
zh-min-nan.wikibooks.org૦૬:૦૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૦૬:૦૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૦૬:૦૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૦૬:૦૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૨૭ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨
zh.wikipedia.org૦૪:૦૧, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
zh.wikibooks.org૦૬:૦૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૦૬:૦૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૦૬:૦૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૦૬:૦૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૦૭:૧૩, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૦૨:૨૫, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૫:૧૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૨૦:૨૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikibooks.org૦૬:૦૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૦૬:૦૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)