વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: CLo (WMF)
  • નોંધેલ: ૧૫:૪૯, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮ (૩ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧૬૨
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૬૮
  • વૈશ્વિક જૂથ કર્મચારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ar.wikipedia.org૨૧:૫૫, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૧૯:૦૧, ૧૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૫:૨૦, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૭:૫૨, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
cs.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૬:૩૨, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૯:૦૬, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૨૦:૩૬, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૨૨:૧૨, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
en.wikibooks.org૨૨:૫૭, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૪:૩૫, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૬:૨૬, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૨૦:૩૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૦:૧૪, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૯:૫૦, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૨૨:૪૬, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૨૨:૦૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૨૨:૫૯, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૭:૫૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૬:૫૦, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૨૧:૫૫, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૫:૦૩, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૨૧:૨૮, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૯:૨૪, ૮ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૮:૪૪, ૧૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૨૦:૦૨, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૫:૧૬, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૫:૪૯, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૫:૪૯, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)autopatrolled
meta.wikimedia.org૧૫:૪૯, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮નવું ખાતુ(?)૯૪
nl.wikipedia.org૨૧:૫૦, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૨૨:૩૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૫:૧૭, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૫:૧૭, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૭:૫૫, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૬:૫૫, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૭:૦૮, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૭:૦૩, ૯ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૭:૦૫, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૨૦:૩૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૧ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૨૨:૫૭, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)sysop
to.wikipedia.org૧૮:૨૮, ૧૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૬:૦૩, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૬:૩૧, ૧ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૫:૩૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૨૨:૦૪, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૬:૫૧, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૯:૫૦, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૨૩:૪૨, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૫:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૨૩:૧૬, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૨૨:૩૮, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૧૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૬:૧૨, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)