વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: CMaslak (WMF)
  • નોંધેલ: ૨૦:૫૩, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૨૧ (૧૩ મહિના પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા:
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૨૪
  • વૈશ્વિક જૂથો Two-factor authentication testers, કર્મચારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ar.wikipedia.org૦૫:૩૯, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૪:૪૮, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૭:૫૧, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૫:૩૦, ૧૨ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૪:૦૮, ૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૦:૪૧, ૨૨ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૫:૩૯, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૯:૪૧, ૭ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૬:૩૩, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૭:૨૫, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૦:૫૩, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૩:૨૫, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૨૦:૫૩, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૨૧નવું ખાતુ(?)
mi.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૦૬:૫૧, ૮ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૦૭:૫૮, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૬:૫૨, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૭:૪૧, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૯:૫૧, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)