વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: CSteigenberger (WMF)
  • નોંધેલ: ૨૨:૨૬, ૩૦ જૂન ૨૦૧૭ (૫ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧,૯૬૪
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૧૮૬
  • વૈશ્વિક જૂથ કર્મચારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ace.wikipedia.org૦૭:૩૨, ૧૮ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૦૭:૫૫, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૭:૪૭, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૦૮:૨૩, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૫:૧૬, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૧૫:૨૪, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૮:૨૮, ૧૨ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikibooks.org૧૮:૦૫, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૬:૫૭, ૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૧૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૪:૫૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૮:૧૩, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
co.wikipedia.org૧૦:૪૧, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૯:૦૭, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૦
de.wikiquote.org૦૮:૫૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૩:૫૭, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૪:૪૬, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૫:૦૫, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૫:૩૭, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૯:૪૦, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikibooks.org૧૫:૦૫, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૭:૫૩, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૦૮:૨૨, ૪ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૫:૩૬, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૭:૧૧, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૫:૦૧, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૭:૫૦, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૦૭:૩૭, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikibooks.org૧૮:૦૬, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૮:૦૭, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૮:૦૯, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૧૬:૪૯, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૮:૩૩, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૪:૫૯, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૦૯:૨૬, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૮:૪૪, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૦:૧૫, ૪ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૦:૩૬, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૯:૪૯, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikibooks.org૧૩:૨૬, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૦:૧૪, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૨૩ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૦૮:૧૪, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૨:૧૮, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૮:૧૦, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૨:૦૪, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૭:૫૦, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૧૪:૩૮, ૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૪:૧૭, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૨:૧૫, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૩:૪૯, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૨:૩૮, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૦૮:૦૧, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૮:૦૨, ૪ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૭:૨૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૫:૫૮, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૬:૫૭, ૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૨:૨૩, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૦૮:૨૩, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૨:૨૫, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૦૮:૧૭, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૦:૫૧, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૦:૪૮, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૦૯:૫૪, ૨૧ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૨:૨૬, ૩૦ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૮:૨૩, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૮:૧૫, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૨૨:૨૬, ૩૦ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૨૨:૨૬, ૩૦ જૂન ૨૦૧૭નવું ખાતુ(?)૧,૭૩૦translationadmin, wmf-supportsafety
mg.wikipedia.org૧૧:૧૮, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૦૮:૧૫, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૦:૪૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૮:૨૫, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૦:૩૬, ૫ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૪:૪૮, ૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૦૮:૨૮, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૦૭:૧૪, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૬:૪૪, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૦:૪૮, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૦:૨૦, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૦૮:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૭:૪૨, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૦:૨૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૦૮:૫૧, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૭:૫૯, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૦૮:૩૩, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૭:૫૯, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૦૭:૫૬, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૧૭:૪૮, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૭:૧૧, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૫:૩૪, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૭:૫૫, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૦:૨૬, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૪:૦૭, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૪:૧૩, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૮:૦૭, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૮:૧૦, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૨૩:૩૭, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૦૭:૫૪, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૭:૩૮, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૧:૧૮, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૧:૧૮, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૪:૫૮, ૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૬:૩૬, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૧:૪૩, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૧:૧૪, ૧૮ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૦૭:૫૦, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૦:૨૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૦૯:૪૧, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૭:૪૯, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૦૭:૪૮, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૮:૦૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૭:૪૬, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૦:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૦૭:૧૦, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૦:૪૬, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૦૭:૪૩, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૦૭:૦૯, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૬:૪૪, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૦૭:૩૬, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૭:૦૭, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૧૦:૩૦, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૦૮:૦૨, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૦:૪૭, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૫:૦૫, ૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૩:૪૪, ૨૫ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૦૮:૦૩, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૦૭:૨૮, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૯:૫૫, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૭:૦૮, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૦૭:૦૬, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૭:૨૬, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૪:૫૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૦૮:૧૯, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૪:૫૫, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૯:૪૧, ૧૬ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૦૭:૧૯, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૧:૨૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૯:૨૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૫:૧૧, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૪:૩૭, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૪:૧૪, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
xh.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૨ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૧:૧૫, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૩:૧૬, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૭:૧૬, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikibooks.org૦૯:૫૧, ૪ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૦૮:૨૬, ૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૧:૪૪, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૯:૪૦, ૪ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)