વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Camouflaged Mirage
  • નોંધેલ: ૦૮:૩૫, ૨૮ મે ૨૦૧૮ (૪ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૪૧,૫૭૧
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૫૩
  • વૈશ્વિક જૂથ વૈશ્વીક ઊલટાવનાર
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ab.wikipedia.org૧૯:૩૫, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૨૩:૨૭, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૦૬:૧૯, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikibooks.org૧૬:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૬:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૬:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૬:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૦૬:૫૫, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૬:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૬:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૬:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૦૮:૨૬, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૧૬:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૦૮:૨૬, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૬:૪૩, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ar.wikibooks.org૦૨:૨૩, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૬:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૬:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૬:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૬:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૬:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૬:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૨૩:૦૬, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૬:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૦૨:૫૪, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૬:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૨:૩૦, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૬:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૬:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૮:૩૦, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikibooks.org૧૦:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૫:૪૪, ૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૬:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૦૪:૪૪, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૨૨:૫૯, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૧૬:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૦૬:૧૩, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૧૬:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૦૬:૨૫, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૬:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૬:૫૯, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૦૬:૦૩, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૧૬:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૪:૫૬, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૬:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૬:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૬:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૯:૩૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikibooks.org૧૬:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૬:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૬:૦૦, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૦:૨૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૦૪:૫૮, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૦૪:૫૪, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૨૩:૦૩, ૨૫ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikibooks.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૨૩:૨૯, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૧૮:૧૮, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikibooks.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૦૬:૪૩, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૬:૧૧, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૦:૩૭, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૦૬:૦૩, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૦૫:૦૦, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૦૯:૧૩, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૨૧:૩૧, ૨૬ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૧૯:૧૭, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૦૨:૨૩, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૫:૧૧, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૦૪:૪૧, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૨૦:૦૧, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૯:૨૧, ૩૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૦૯patroller, rollbacker
co.wikipedia.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૨૬ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૨૦:૩૨, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૦૪:૪૨, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૮:૫૬, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૦૧:૩૦, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૮:૦૬, ૨૬ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૬:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૦:૨૦, ૨૯ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
de.wikibooks.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૦૯:૩૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૩:૨૨, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૦૯:૪૮, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૬:૫૭, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૨૧:૧૨, ૧૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૦૩:૩૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૬:૦૮, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૦૨:૨૧, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૫:૦૪, ૨૯ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikibooks.org૦૦:૫૫, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૯editor
en.wikinews.org૨૩:૨૯, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૦૯:૧૬, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭
en.wikisource.org૧૬:૪૫, ૧૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
en.wikiversity.org૧૭:૨૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
en.wikivoyage.org૨૨:૨૭, ૧૫ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
en.wiktionary.org૧૪:૫૧, ૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
eo.wikipedia.org૧૭:૩૮, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
eo.wikibooks.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૮:૦૬, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૨૧:૦૮, ૧૩ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
es.wikibooks.org૦૯:૪૭, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૦૦:૧૫, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૫:૨૫, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૦૪:૨૦, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૦૮:૦૯, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૦૦:૧૫, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૩:૪૬, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૦૨:૫૧, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikibooks.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૫:૦૦, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૪:૦૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikibooks.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૯:૧૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૧૬:૨૪, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૫:૩૨, ૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૦૯:૩૪, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૦:૩૧, ૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
fr.wikibooks.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૦૦:૧૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૦૮:૦૯, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૦૦:૧૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૩:૫૬, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૨૧:૫૩, ૨૭ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૦:૩૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૦૩:૫૮, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikibooks.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૫:૩૪, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૪:૩૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૦:૧૮, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૬:૪૩, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૦૧:૫૫, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૦૪:૩૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૫:૧૭, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
hi.wikibooks.org૧૮:૦૮, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૩:૦૩, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૭:૨૫, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૦૫:૦૨, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૩:૩૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
hr.wikibooks.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૬:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૦:૧૪, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૨૩:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikibooks.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૦૭:૪૭, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૯:૧૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૦autoreview
id.wikibooks.org૧૩:૨૫, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
id.wikiquote.org૧૩:૪૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
id.wikisource.org૨૨:૦૪, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૬:૧૫, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૮:૧૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૨૨:૦૬, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૭:૪૪, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
inh.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૯:૦૨, ૧૫ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikibooks.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૬:૫૭, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૨૩:૨૯, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૬:૨૦, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૦૦:૧૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૪:૨૮, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૦:૩૧, ૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
ja.wikibooks.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૫:૦૦, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૦૭:૧૯, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ja.wikisource.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૦૮:૦૯, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૦૫:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
jbo.wikipedia.org૨૦:૫૨, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
jv.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૭:૧૩, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikibooks.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૯:૩૮, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૬:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૬:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૨૨:૧૬, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૧૬:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૨૦:૫૨, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૧૬:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૪:૦૮, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૧૬:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૬:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૬:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૦:૨૦, ૨૯ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
ko.wikibooks.org૧૬:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૭:૧૫, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૬:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૬:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૧૬:૪૫, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૨૧:૩૪, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૬:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૬:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૬:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૬:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૧૬:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૬:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૬:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૬:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૧૬:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૬:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૬:૧૫, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૦૫:૦૩, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૩:૧૫, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૧૬:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૦૪:૦૨, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૨:૧૮, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૦૫:૦૩, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૦૫:૦૨, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૮:૩૫, ૨૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૧:૩૨, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikibooks.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૮:૩૫, ૨૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૭autopatrolled
meta.wikimedia.org૦૮:૩૫, ૨૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૭૦૩interface-admin, sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૧૩:૪૫, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wiktionary.org૧૫:૪૯, ૬ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૭:૦૬, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikibooks.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૧૪:૩૮, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikibooks.org૧૩:૪૩, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૭:૪૧, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૪:૪૪, ૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૦૩:૪૭, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૭:૧૮, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૨૧:૨૯, ૧૧ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
ms.wikibooks.org૨૦:૦૦, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૦:૨૪, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૨૩:૧૮, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૨:૧૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૫:૧૪, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૧:૧૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૨૧:૧૫, ૨૫ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikibooks.org૧૪:૪૯, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૦૯:૩૪, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૦૪:૦૨, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૩:૩૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૦૧:૩૧, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૫:૪૧, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૦૭:૩૭, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૧૯:૦૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૧૬:૫૫, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૬:૫૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૨૨:૩૮, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૧૪:૦૭, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૧૩:૪૩, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૪:૨૧, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૦૫:૪૮, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૮:૨૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૦૫:૦૨, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૬:૧૪, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૧૪ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
pl.wikibooks.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૦૭:૪૯, ૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૦૭:૧૮, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૧૭:૫૧, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૬:૩૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૨૦:૦૧, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૧૮:૩૯, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૨:૨૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pt.wikibooks.org૧૮:૨૬, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૮:૨૬, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૮:૨૬, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૭:૦૯, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૦૦:૧૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૦૫:૪૭, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૩:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૯:૦૫, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikibooks.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૮:૪૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૩:૪૨, ૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ru.wikibooks.org૧૧:૨૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૮:૫૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૧:૨૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૮:૩૭, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૯:૪૨, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૦૮:૦૮, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૦૧:૧૯, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૨:૫૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૦૬:૨૨, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
sc.wikipedia.org૧૨:૨૭, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૦૬:૪૨, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૨૨:૦૭, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૬:૦૨, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૭:૪૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૩:૨૩, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૮:૩૭, ૩૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૪૭૪patroller, rollbacker
simple.wiktionary.org૧૫:૩૭, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૩
si.wikipedia.org૨૦:૦૦, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૦૫:૨૪, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikibooks.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૨:૨૪, ૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૦:૪૫, ૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikibooks.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૫:૦૮, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૬:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૦૯:૦૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૮:૧૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૫:૪૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૨૩:૨૯, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૮:૦૯, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૦૪:૩૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૮:૪૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikibooks.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૦:૦૧, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૧૩:૪૪, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૮:૦૯, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૦:૦૦, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૦૬:૪૨, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૦૯:૨૪, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૦:૨૦, ૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૦૬:૦૩, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૧૫:૪૬, ૬ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૯:૩૪, ૧૪ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikibooks.org૨૦:૦૧, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૦૭:૧૧, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૨:૨૭, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૮:૪૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૨:૦૪, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikidata.org૧૦:૧૦, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૦૭:૩૯, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikibooks.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૬:૩૧, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૨૩:૪૦, ૨૭ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikibooks.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikibooks.org૦૩:૧૫, ૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૦૩:૧૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikibooks.org૧૮:૨૧, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૬:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૬:૨૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૬:૧૯, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૦૪:૪૨, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૦૬:૫૨, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૦૫:૪૦, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૬:૪૩, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikibooks.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૯:૩૪, ૧૪ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૧૩:૪૩, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૦૮:૦૩, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૮:૪૩, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૦:૩૨, ૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
vi.wikibooks.org૧૩:૫૬, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૮:૧૮, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૦૬:૪૪, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૬:૪૦, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૦૬:૧૬, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૦૫:૦૧, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૬:૪૬, ૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩૯rollbacker
wikimania2018.wikimedia.org૦૭:૦૮, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૮:૪૪, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૯:૩૧, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૦૯:૨૨, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૫:૧૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૪:૫૬, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૦૮:૧૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૨:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૮:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૦૩:૧૧, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૦૩:૫૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૩૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
zh.wikipedia.org૦૮:૩૫, ૨૮ મે ૨૦૧૮નવું ખાતુ(?)૨૦,૦૩૨
zh.wikibooks.org૦૦:૫૬, ૧૭ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
zh.wikinews.org૨૩:૧૪, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૮:૩૮, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
zh.wikisource.org૧૮:૦૪, ૩૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
zh.wikiversity.org૧૭:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૩૯૧patroller, transwiki
zh.wikivoyage.org૧૭:૩૭, ૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬૩autopatrolled, patroller, transwiki
zh.wiktionary.org૨૩:૩૨, ૩૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
zu.wikipedia.org૨૦:૩૪, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૦૨:૩૧, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)