વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Carn
  • નોંધેલ: ૧૯:૨૩, ૨૭ મે ૨૦૦૮ (૧૪ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૪૬,૧૬૮
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૩૨૧
  • વૈશ્વિક જૂથ VRT permissions agents
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ab.wikipedia.org૧૫:૨૬, ૨૮ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૦:૩૩, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૦૯:૩૫, ૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
am.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૦:૦૧, ૫ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૫:૫૩, ૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૬:૧૯, ૪ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૦:૧૬, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૧૬:૧૩, ૧૮ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૨૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૬:૪૨, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૫:૧૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૧૨ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૦૭:૦૨, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૯:૨૩, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૫૯૮autopatrolled
co.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૭:૫૯, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૬:૧૪, ૧૮ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૯:૩૫, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૦:૩૦, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૪:૦૭, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૯:૨૩, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૧૨૭extendedconfirmed
en.wikibooks.org૦૮:૨૬, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૦૮:૨૬, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૦૮:૨૬, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૦૮:૨૬, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૦૮:૨૬, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૯:૨૫, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૬:૦૦, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૨૨:૧૪, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૩:૩૭, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૨૦:૨૯, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
es.wikisource.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૦૯:૩૦, ૫ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૦:૨૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૮:૧૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૬:૦૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૫:૫૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૫:૨૮, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૨૦:૩૫, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૦૮:૦૬, ૭ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૦:૫૦, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૮:૨૮, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૦:૨૪, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૦:૦૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૨:૫૬, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૧૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૦૭:૧૬, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૦:૦૬, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૨૧:૦૧, ૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૫autopatrolled
meta.wikimedia.org૨૧:૦૦, ૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૫autopatrolled
mg.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૦૭:૪૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૭:૫૮, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૮:૫૧, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikibooks.org૧૫:૪૮, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૩:૩૫, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૦:૦૧, ૫ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૦:૦૧, ૫ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૨૧:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૯:૦૯, ૯ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૮:૪૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૧:૧૮, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૩:૩૧, ૩ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૯:૨૩, ૨૭ મે ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૩૯,૮૩૩arbcom, editor, engineer, rollbacker, uploader
ru.wikibooks.org૧૧:૦૮, ૧૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૦૭:૪૩, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૨૧:૧૯, ૧૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
ru.wikiquote.org૦૩:૩૩, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૦૭:૫૯, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૧૧:૪૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૨:૫૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૨૦:૧૫, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૨૨:૪૧, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૭:૫૭, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૯:૩૪, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૦:૪૬, ૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૮:૫૧, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૨૦:૧૩, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૮:૫૯, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૫:૦૨, ૧૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૨૦:૨૬, ૩ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૮:૩૫, ૩ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૦૫:૨૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૩:૦૨, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
uk.wikisource.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૮:૧૫, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૮:૧૩, ૫ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૦૦૨
wikimania.wikimedia.org૦૮:૪૨, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)