વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Courcelles
  • નોંધેલ: ૧૯:૫૨, ૧ જૂન ૨૦૧૦ (૧૨ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૫,૨૫,૧૨૨
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૫૫
  • વૈશ્વિક જૂથ વૈશ્વીક ઊલટાવનાર
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૨૧:૨૯, ૪ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૦૫:૫૨, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૦૩:૧૫, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૯
af.wikibooks.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૦૦:૦૮, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
alt.wikipedia.org૧૮:૩૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikiquote.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૪:૩૯, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૦૩:૦૭, ૨૨ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૭:૩૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬
an.wiktionary.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૦૫:૪૬, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૦૩:૧૬, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૪editor
ar.wikibooks.org૧૯:૪૯, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૧૦:૫૧, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૦:૫૧, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૩:૦૭, ૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૨૦:૨૩, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
ast.wikipedia.org૦૩:૧૬, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
ast.wikibooks.org૦૭:૫૯, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
as.wikisource.org૧૬:૪૧, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૦૧:૫૫, ૧૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૩:૨૫, ૨૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૭
az.wikibooks.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
bar.wikipedia.org૧૭:૦૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
bat-smg.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
bcl.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૦૮:૫૬, ૪ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૨:૨૨, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૯
beta.wikiversity.org૦૬:૪૮, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૦
be.wikibooks.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૯:૦૧, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯૦
bg.wikibooks.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૫:૧૦, ૩૦ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૦૬:૪૮, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૦૨:૪૧, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૨:૫૪, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
bn.wikibooks.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૦૧:૫૧, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
bpy.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
br.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૨
br.wikimedia.org૦૦:૫૦, ૨૨ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૮:૩૧, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭
bs.wikibooks.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧૪
ca.wikibooks.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
ce.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
cho.wikipedia.org૦૦:૨૫, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૨૩:૩૦, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૦૨:૩૮, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૨૨:૪૭, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
commons.wikimedia.org૦૩:૪૩, ૨ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫,૩૮૪filemover, image-reviewer
co.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૦૨:૫૬, ૧૨ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૦૧:૩૬, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૭:૩૭, ૧૯ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
cr.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૦૫:૫૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૪:૫૩, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮૪
cs.wikibooks.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૯:૦૫, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
cv.wikibooks.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
cy.wikibooks.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૯:૨૫, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૦
da.wikibooks.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૩:૫૭, ૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૧૮૨autoreview, editor
de.wikibooks.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
de.wikinews.org૦૯:૪૯, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
de.wikiquote.org૦૩:૦૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૩
de.wikiversity.org૦૨:૪૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
de.wikivoyage.org૧૮:૩૨, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
de.wiktionary.org૧૩:૫૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
diq.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
dv.wikipedia.org૦૦:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ee.wikipedia.org૦૯:૦૨, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૮:૩૩, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૦
el.wikibooks.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૨૧:૧૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૦૯:૪૪, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૭:૦૦, ૨૨ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૯:૩૨, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૯:૫૨, ૧ જૂન ૨૦૧૦ઘર વિકિ(?)૪,૧૩,૫૧૭abusefilter, sysop
en.wikibooks.org૧૬:૩૮, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૧editor
en.wikinews.org૦૪:૧૧, ૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
en.wikiquote.org૧૨:૨૭, ૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫૬
en.wikisource.org૦૨:૫૮, ૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
en.wikiversity.org૧૪:૦૧, ૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
en.wikivoyage.org૧૮:૩૧, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧autopatrolled
en.wiktionary.org૦૨:૦૪, ૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
eo.wikipedia.org૨૦:૫૨, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬૬editor
eo.wikibooks.org૧૯:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
es.wikipedia.org૨૦:૦૯, ૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૮૩૨
es.wikibooks.org૧૧:૫૬, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
es.wikinews.org૦૦:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૦૩:૧૩, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
es.wikisource.org૨૦:૨૫, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
es.wikiversity.org૦૨:૧૬, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
es.wikivoyage.org૦૦:૨૪, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૦૧:૦૩, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
et.wikipedia.org૨૩:૪૨, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૫
et.wikibooks.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૦૨:૫૮, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૫
eu.wikibooks.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૨૧:૫૯, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫૦
fa.wikibooks.org૧૮:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૦૦:૦૦, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૫:૦૧, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૦૭:૫૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૨૧:૫૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦૩autoreview
fi.wikibooks.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૩:૨૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૨૧:૦૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૨૩:૫૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૦૨:૪૧, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૦૧:૨૨, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૬:૦૯, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
fr.wikipedia.org૧૩:૦૩, ૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૧૧૮
fr.wikibooks.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
fr.wikinews.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૮:૩૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
fr.wikisource.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
fr.wikivoyage.org૧૮:૩૨, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૨૦:૫૩, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
fur.wikipedia.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૩:૨૧, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
fy.wikibooks.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૦૬:૪૭, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૩:૨૩, ૧૧ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૧૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
ga.wiktionary.org૦૯:૧૫, ૧૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૮:૨૪, ૧૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
gd.wiktionary.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૩:૩૭, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૮
gl.wikibooks.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
gu.wikiquote.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૯:૦૧, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૨:૩૫, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
gv.wiktionary.org૦૫:૪૦, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૨:૨૪, ૧૨ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩૪
he.wikibooks.org૧૭:૧૦, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
he.wikinews.org૧૫:૧૯, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૨૨:૦૯, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૦૨:૧૧, ૨ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૭:૪૪, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૬:૩૬, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
hif.wikipedia.org૦૭:૨૫, ૧ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
hif.wiktionary.org૦૩:૩૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૫:૧૩, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
hi.wikibooks.org૦૩:૫૮, ૬ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૬
hr.wikibooks.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૨૨:૦૮, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
hsb.wiktionary.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૦૫:૩૧, ૭ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૭:૩૭, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦૨trusted
hu.wikibooks.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૧૬:૪૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૨
hy.wikibooks.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૨૨:૧૫, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૮:૦૭, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૫:૨૭, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭૯
id.wikibooks.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૪:૫૫, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૦૩:૦૯, ૩ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ie.wikibooks.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૨૩:૧૧, ૨૨ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૦૦:૩૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૯:૦૨, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૩
io.wikipedia.org૦૫:૧૫, ૨૧ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
io.wiktionary.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૦૦:૨૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
is.wikibooks.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૯:૪૮, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૨:૨૯, ૨૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૭૪૪autopatrolled
it.wikibooks.org૧૦:૩૯, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮૬
it.wikinews.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૦૯:૪૫, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
it.wikisource.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૨૦:૫૯, ૧૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૮:૩૨, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
it.wiktionary.org૦૮:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૨:૨૧, ૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૪૪
ja.wikibooks.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ja.wikiquote.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૦:૫૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬
jv.wiktionary.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૯:૨૪, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૮:૩૨, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૫trusted
ka.wikibooks.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૦:૪૮, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૨૧:૪૮, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૬
kk.wikibooks.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૦૨:૩૮, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
km.wikibooks.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૬:૪૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
kn.wikiquote.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૦૧:૪૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૬:૦૫, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫૩
ko.wikibooks.org૨૩:૨૬, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૦૪:૫૨, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૫:૧૯, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
krc.wikipedia.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ksh.wikipedia.org૦૭:૩૩, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૦૨:૪૧, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ku.wikibooks.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૦૨:૨૭, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
kw.wikipedia.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ky.wikipedia.org૧૦:૪૧, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ky.wikibooks.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૦૮:૪૩, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૨૦:૪૬, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૯
la.wikibooks.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૨૩:૪૨, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
lb.wiktionary.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૯:૨૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
li.wikibooks.org૧૬:૩૧, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ln.wikipedia.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૦:૫૮, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૦૨:૧૮, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૦૨:૧૩, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૦૬:૧૪, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૯:૩૯, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૭
lt.wikibooks.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૬:૧૪, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૩
lv.wiktionary.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૨૨:૨૮, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૦:૦૨, ૨૬ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૩:૧૮, ૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
meta.wikimedia.org૧૯:૫૨, ૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૦૧૮translationadmin
mg.wikipedia.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૦૭:૩૩, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૦:૪૯, ૧૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૦:૪૪, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૫
mk.wikibooks.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૪:૦૬, ૨૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯
ml.wikibooks.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૨૦:૩૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૦૩:૪૪, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
mn.wiktionary.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૦૬:૪૦, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
mr.wikipedia.org૨૨:૦૮, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
mr.wikibooks.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૦૬:૧૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૧:૦૮, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૦
ms.wikibooks.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૦૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૮:૫૩, ૯ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
mt.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૦૩:૨૦, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
mx.wikimedia.org૧૦:૫૧, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
my.wiktionary.org૦૨:૦૩, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
nah.wikipedia.org૧૭:૧૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikibooks.org૦૭:૫૨, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૨૨:૦૬, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
nds.wikipedia.org૦૬:૩૯, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
nds.wikibooks.org૦૧:૩૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૨:૪૬, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ne.wikibooks.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૨:૫૮, ૧૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૪૯
nl.wikibooks.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
nl.wikimedia.org૧૭:૩૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૦૧:૩૪, ૨૯ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૨૨:૨૩, ૨૯ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૮:૩૨, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૦૩:૧૩, ૬ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૬
nn.wikiquote.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૯:૨૫, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮૭
no.wikibooks.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૦૦:૦૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૦૯:૪૭, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૦૭:૩૨, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૦૨:૩૧, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૮:૩૯, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૩
oc.wikibooks.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
or.wiktionary.org૦૮:૪૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
outreach.wikimedia.org૦૨:૪૬, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
pag.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૦૧:૩૭, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૨૨:૩૦, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
pa.wikibooks.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૭:૪૨, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૦૦:૪૭, ૧૯ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૮:૩૧, ૧૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૮૨૨editor
pl.wikibooks.org૨૧:૫૨, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
pl.wikimedia.org૦૧:૦૫, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
pl.wikinews.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pl.wikiquote.org૨૦:૧૭, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
pl.wikisource.org૦૪:૧૪, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૦૧:૦૧, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
pms.wikipedia.org૨૩:૨૬, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
pnb.wikipedia.org૦૪:૫૮, ૧૬ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
pnb.wiktionary.org૦૪:૪૯, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૨૩:૨૧, ૬ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૮:૩૨, ૧૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૧૮
pt.wikibooks.org૦૧:૫૮, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
pt.wikinews.org૦૩:૧૭, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
pt.wikiquote.org૦૨:૧૧, ૧૨ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૨૧:૫૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૬:૦૧, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૦૦:૨૪, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૨૦:૨૯, ૧૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
quality.wikimedia.org૧૦:૦૮, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૮:૪૩, ૪ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૭
qu.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
rmy.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૦૭:૩૪, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૦૩:૨૨, ૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૦૩:૦૯, ૧૪ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ro.wikipedia.org૧૮:૩૬, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯૯
ro.wikibooks.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૦૧:૦૧, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૯:૫૩, ૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૫૫૨autoreview, uploader
ru.wikibooks.org૦૫:૨૦, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૫:૩૪, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ru.wikiquote.org૧૮:૩૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ru.wikisource.org૦૫:૫૮, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૮:૩૨, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૭:૦૨, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
rw.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૦૨:૦૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
sah.wikisource.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
sa.wikibooks.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૦૭:૩૩, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૦૨:૫૯, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
scn.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
sc.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
sd.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૮:૨૧, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૩૦ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૪:૦૫, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૪
sh.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૨:૧૨, ૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮૪patroller, rollbacker
simple.wikibooks.org૦૪:૩૭, ૨૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૧૪:૦૫, ૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૦૯:૧૭, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
si.wikipedia.org૦૬:૫૨, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
si.wikibooks.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૦૨:૫૫, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૬
sk.wikibooks.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૦૩:૧૦, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૨
sl.wikibooks.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૮:૪૫, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૯:૦૧, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૦૮:૩૮, ૫ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૦૪:૫૮, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૧:૫૩, ૧૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૦:૩૮, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૯:૫૨, ૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
sq.wikipedia.org૦૧:૫૮, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૪
sq.wikibooks.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૦:૪૮, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭૯
sr.wikibooks.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૯:૪૬, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૧૦:૪૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
st.wikipedia.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
su.wikibooks.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૯:૨૫, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૩૧
sv.wikibooks.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૦૫:૦૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૮:૩૨, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૨૧:૦૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
sw.wikibooks.org૧૪:૦૩, ૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૨૧:૦૨, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ta.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
ta.wikibooks.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૦૯:૪૫, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
tcy.wikipedia.org૦૯:૨૧, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૯:૨૦, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૨૧:૨૮, ૪ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)editor, sysop
test.wikipedia.org૦૪:૧૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)reviewer, sysop
test.wikidata.org૦૧:૦૧, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૧:૦૭, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૬:૦૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
te.wikibooks.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૦૪:૦૭, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૦૨:૩૫, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
tg.wikibooks.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૨૨:૨૦, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૩
th.wikibooks.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૦૫:૧૭, ૨૧ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૧:૩૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૨૩:૦૧, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૨૦:૨૮, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
tl.wikibooks.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૨૩:૦૭, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૨:૨૮, ૨૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯૦autoreview
tr.wikibooks.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૦૪:૫૨, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૨૦:૨૪, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ts.wikipedia.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
tt.wikibooks.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૨૦:૫૧, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૦૪:૫૬, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૧૪:૨૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૯:૦૫, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૨૧:૨૬, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૨૮autoreview
uk.wikibooks.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૯:૫૧, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૭:૧૪, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૧:૨૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
ur.wikibooks.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૦૫:૦૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૧:૪૪, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૫
uz.wikibooks.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
vec.wikisource.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૦૪:૪૯, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૨:૫૨, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭૯
vi.wikibooks.org૧૬:૧૯, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૫:૩૪, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
vls.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
vo.wikipedia.org૦૨:૫૭, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૦
vo.wikibooks.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
wa.wikipedia.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૪:૦૦, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨,૭૭૯
wikimania2011.wikimedia.org૦૮:૩૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૧૮:૪૯, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૧૯:૧૭, ૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૧૭:૫૧, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૦૨:૫૪, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૦૪:૪૧, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૦૭:૩૨, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૦૫:૦૩, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૫:૨૮, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૦:૫૧, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
yi.wikipedia.org૨૨:૨૭, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૭:૦૨, ૧૪ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
za.wikipedia.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૦૨:૩૦, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૨ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
zh-min-nan.wikibooks.org૨૦:૧૨, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૦૪:૨૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૮:૦૨, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
zh.wikipedia.org૧૯:૪૪, ૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫૨
zh.wikibooks.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૯:૫૨, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૦૩:૦૯, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૨૨:૪૯, ૧૪ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૯
zh.wikiversity.org૧૮:૧૦, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૬:૪૨, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૨:૪૯, ૫ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૦૨:૪૩, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)