વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૦૮:૧૬, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૦૮:૧૭, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wiktionary.org૦૮:૧૬, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૦૬:૪૭, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
advisory.wikimedia.org૦૯:૪૯, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૦૮:૫૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૦૮:૫૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
af.wikibooks.org૦૮:૫૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૦૮:૫૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૦૮:૫૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikibooks.org૦૮:૨૬, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૦૮:૨૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૦૮:૫૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
alt.wikipedia.org૦૧:૪૯, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૧૩:૧૮, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૦૯:૦૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikiquote.org૦૮:૨૭, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૦૯:૦૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૯:૦૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૦૯:૧૪, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૦૯:૧૪, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૦૯:૧૪, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૦૯:૦૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૦૯:૦૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૦૯:૦૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૦૭:૪૦, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૦૯:૦૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૮:૩૦, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૯
ar.wikibooks.org૦૯:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૦૯:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૦૯:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૦૯:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૦૯:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૦૯:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૦૯:૧૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૨૨:૦૦, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૯:૧૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
ast.wikipedia.org૦૯:૧૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikibooks.org૧૨:૩૨, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૧૨:૩૬, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૦૯:૧૧, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૦૯:૧૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
as.wikibooks.org૧૨:૩૧, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૦૯:૧૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૦૮:૨૬, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૦૯:૧૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૦૪:૫૫, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૦૮:૨૪, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wiktionary.org૧૨:૩૭, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૧૩:૫૯, ૨૩ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૦૮:૧૭, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikibooks.org૧૨:૩૩, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૦૮:૨૦, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૨:૧૧, ૧૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
az.wikibooks.org૧૨:૫૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૨:૫૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૨:૫૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૨:૫૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૪:૫૭, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikisource.org૦૩:૪૧, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૧૨:૫૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wiktionary.org૦૪:૫૬, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૧૨:૫૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૫:૩૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૪:૪૯, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
be.wikipedia.org૧૨:૫૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૧૨:૫૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૨:૫૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
be.wikiquote.org૧૨:૫૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૨:૫૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૨:૫૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૪:૨૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
bg.wikibooks.org૦૬:૫૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૬:૧૬, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૪:૪૮, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૨:૫૧, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૪:૧૩, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
bh.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૦૫:૩૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikibooks.org૦૯:૧૭, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૦૯:૧૭, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૦૪:૧૨, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
blk.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikibooks.org૦૮:૩૨, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૦૮:૩૨, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wiktionary.org૦૮:૩૧, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૮ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૫
bn.wikibooks.org૦૬:૫૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૦૪:૪૫, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૧૭:૧૭, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૩:૪૬, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikibooks.org૦૮:૩૮, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wiktionary.org૦૮:૩૯, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૦૫:૩૭, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૩:૧૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૦૬:૩૦, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૩:૨૦, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૫:૦૪, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૩:૩૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
bs.wikibooks.org૦૬:૫૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૦૭:૧૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૪:૪૮, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૪:૪૮, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૪:૪૮, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૫:૦૫, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૧૩:૨૫, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૦૬:૩૨, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
ca.wikinews.org૧૬:૨૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૦:૫૩, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૦૬:૪૫, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૫:૧૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૫:૧૮, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૧૩:૨૭, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cho.wikipedia.org૦૯:૩૦, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૦૬:૧૬, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૪:૪૮, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikibooks.org૦૯:૩૦, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wiktionary.org૦૯:૩૦, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૮:૨૮, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૩:૧૩, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૧:૩૯, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧,૮૩૪interface-admin, sysop, translationadmin
co.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikibooks.org૦૯:૩૧, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૧૪:૫૮, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૦૯:૩૧, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૪:૪૮, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૦:૨૧, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikiquote.org૦૯:૨૭, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૦૯:૨૭, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૧૪:૪૮, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૬:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
cs.wikibooks.org૧૬:૨૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૦૭:૦૩, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૦૬:૫૬, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૭:૫૬, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૪:૫૧, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૩:૪૭, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૦૭:૧૨, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૦૬:૫૬, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૦૬:૫૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૩:૦૭, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૧૪:૪૮, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૪:૪૮, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૬:૩૨, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૦૩:૩૯, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
da.wikibooks.org૧૭:૩૪, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૦૫:૧૯, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૭:૫૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૦૯:૧૮, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૨
de.wikibooks.org૧૭:૫૦, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૭:૫૦, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
de.wikiquote.org૧૭:૫૦, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
de.wikisource.org૧૩:૨૧, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૪:૫૦, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૪:૪૨, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
de.wiktionary.org૧૭:૪૯, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૪:૫૧, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wiktionary.org૦૪:૫૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૧૨:૨૫, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૬:૦૯, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૪:૪૬, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૪:૪૮, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wiktionary.org૦૯:૩૧, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૨:૨૫, ૧૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૨:૧૫, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૧૫:૪૩, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૦૭:૧૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૫:૪૩, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૫:૪૩, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૪:૫૦, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૦૭:૫૧, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૫:૪૩, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૭:૧૯, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૬:૦૧, ૨૩ મે ૨૦૧૮નવું ખાતુ(?)૪૨,૪૩૫extendedconfirmed, extendedmover, filemover, patroller, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org૧૦:૪૩, ૧૫ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦
en.wikinews.org૧૦:૦૨, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮૨
en.wikiquote.org૧૨:૦૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૬
en.wikisource.org૦૫:૩૯, ૧૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
en.wikiversity.org૧૧:૪૪, ૨૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
en.wikivoyage.org૧૪:૫૫, ૧૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
en.wiktionary.org૧૩:૨૬, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૮
eo.wikipedia.org૧૨:૨૩, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
eo.wikibooks.org૦૬:૫૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૬:૫૧, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૦૪:૫૯, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૦૭:૫૪, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૧૫:૩૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૪:૨૪, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
es.wikibooks.org૧૬:૧૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૬:૨૨, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૫:૨૪, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૦૮:૨૦, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૧૪:૫૦, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
es.wikivoyage.org૦૫:૩૨, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૦૯:૩૧, ૩૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
et.wikibooks.org૦૬:૫૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૧૪:૫૮, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૫:૪૦, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૪:૪૮, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૩:૧૪, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૩:૩૧, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
eu.wikibooks.org૦૬:૫૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૦૬:૩૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૦:૪૨, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૦૭:૦૪, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૫:૪૧, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૧:૫૧, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
fa.wikibooks.org૦૮:૩૬, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૪:૪૮, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૨:૨૭, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૭:૧૦, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૦૬:૦૧, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૨:૧૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૩:૩૧, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
fi.wikibooks.org૦૬:૪૪, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૧૪:૫૭, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૦૯:૧૦, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૭:૩૧, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૬:૨૬, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૪:૫૦, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૦૯:૨૬, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૩:૪૭, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૪:૪૮, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૧:૧૧, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
fo.wikipedia.org૧૨:૨૪, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૧૪:૪૮, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૭:૪૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૬:૩૧, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૪:૫૧, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૮:૧૩, ૨૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪૫
fr.wikibooks.org૧૩:૨૨, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૬:૨૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
fr.wikiquote.org૧૩:૩૪, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
fr.wikisource.org૦૪:૩૨, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
fr.wikiversity.org૧૪:૫૦, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૨:૨૪, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૪:૪૮, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૦૫:૪૭, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૦૬:૫૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૮:૨૩, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikibooks.org૦૯:૩૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikiquote.org૦૯:૩૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૧૪:૪૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૦૭:૨૮, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૦૭:૨૯, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૪:૦૫, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikibooks.org૦૬:૫૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૪:૪૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૭:૦૨, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૦૭:૪૪, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૬:૧૫, ૧૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૦૯:૩૨, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૦:૦૩, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૦૫:૨૯, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૦૬:૦૦, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૪:૫૩, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikibooks.org૦૯:૩૨, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૮ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૩૮૮rollbacker
gu.wikibooks.org૦૩:૫૧, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૧૫:૩૭, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૩:૫૦, ૧૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૦૯:૨૯, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૯
guw.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૪:૪૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૦૭:૪૨, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૪:૪૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૮:૩૦, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
he.wikibooks.org૧૫:૦૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૪:૪૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૫:૩૩, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૬:૩૩, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૬:૩૮, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૪:૫૭, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
hif.wiktionary.org૧૮:૩૪, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૬૦૦
hi.wikibooks.org૦૬:૧૬, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
hi.wikiquote.org૧૬:૧૭, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
hi.wikisource.org૧૪:૧૬, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
hi.wikiversity.org૧૪:૪૮, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
hi.wikivoyage.org૧૨:૦૪, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૬:૫૮, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯
ho.wikipedia.org૦૯:૩૪, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૭:૧૧, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
hr.wikibooks.org૦૭:૧૧, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૦૭:૧૧, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૦૭:૧૨, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૦૭:૧૧, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૨:૨૭, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૫:૩૦, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikisource.org૦૯:૩૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૬:૫૯, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
hu.wikibooks.org૧૨:૧૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
hu.wikinews.org૦૯:૩૪, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૪:૪૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૪:૪૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૩:૧૨, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૬:૩૯, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
hy.wikibooks.org૦૬:૫૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૦૮:૫૪, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૩:૧૭, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૩:૨૬, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૦૯:૩૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૦૬:૫૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૦૯:૧૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૮
id.wikibooks.org૧૫:૨૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૩:૫૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
id.wikisource.org૧૫:૦૧, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
id.wiktionary.org૦૫:૪૬, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૦૯:૩૮, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૪:૪૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૭:૪૬, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ii.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૦૯:૩૭, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૪:૫૬, ૧૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭૯
inh.wikipedia.org૧૩:૫૯, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૫:૦૫, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૧૪:૦૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૦૬:૫૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૪:૪૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૬:૨૬, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૪:૪૨, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૭:૦૧, ૧૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૫
it.wikibooks.org૧૩:૫૭, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૭:૧૭, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૨:૨૨, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
it.wikisource.org૧૪:૫૦, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૪:૫૦, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
it.wikivoyage.org૧૬:૩૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૫:૩૩, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૪:૪૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૨:૩૨, ૧૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૦:૧૪, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
ja.wikibooks.org૧૪:૫૩, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ja.wikinews.org૦૭:૧૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૦૪:૫૬, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૩:૫૭, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૪:૪૮, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
ja.wikivoyage.org૦૫:૦૮, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૪:૧૨, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
jbo.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૪:૪૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૩:૧૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
jv.wikisource.org૧૫:૨૩, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૧૨:૪૨, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૯:૪૮, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૯:૫૯, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ka.wikibooks.org૦૬:૫૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૪:૩૭, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૬:૫૪, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૦૭:૨૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૩:૫૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kcg.wikipedia.org૦૬:૧૦, ૬ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૦૯:૪૭, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૦૨:૨૭, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
kk.wikibooks.org૦૬:૫૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૦૯:૪૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૪:૪૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૮:૩૪, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૧૪:૫૩, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૭:૪૪, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૬:૧૨, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
kn.wikibooks.org૦૯:૪૪, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૦૪:૩૨, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૪:૩૨, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૦૪:૩૨, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૧:૩૦, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૩:૫૮, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
ko.wikibooks.org૧૪:૫૩, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૦૭:૧૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૭:૦૦, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૬:૩૧, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૧૪:૫૦, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૬:૩૧, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૦૯:૪૦, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikiquote.org૦૯:૪૦, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikibooks.org૦૬:૨૨, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikiquote.org૦૬:૨૧, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૦૪:૩૨, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૩:૧૯, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૦૬:૫૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૩:૨૯, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૨:૨૪, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૧:૩૦, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૫:૩૪, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikiquote.org૦૯:૪૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૪:૪૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૦૬:૧૩, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૧૪:૪૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૫:૨૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૪:૪૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૨:૧૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૧૦:૨૫, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૬:૫૬, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૦૫:૨૫, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૭:૩૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૨:૦૫, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikibooks.org૦૯:૪૮, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૦૯:૪૮, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૭:૨૦, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૩:૩૭, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikisource.org૦૪:૨૦, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૦૬:૫૯, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૦૬:૫૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૦૬:૪૪, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૪:૪૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૪:૪૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૪:૪૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૨:૪૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wiktionary.org૧૩:૧૭, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikibooks.org૦૯:૪૯, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૪:૫૦, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૬:૦૧, ૨૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૪:૫૦, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૫:૩૪, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૦૬:૪૨, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૨:૧૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
lt.wikibooks.org૧૬:૪૧, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૭:૫૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૭:૦૦, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૬:૪૨, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૭:૧૩, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧
lv.wikibooks.org૦૯:૫૦, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૬:૪૨, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
mad.wikipedia.org૧૫:૩૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૪:૦૭, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
map-bms.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૧:૨૭, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૬:૦૧, ૨૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૮autopatrolled
meta.wikimedia.org૧૬:૦૧, ૨૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૮૪૦global-renamer, sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org૦૮:૫૦, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૦૬:૫૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૦૯:૪૮, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૪:૧૬, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૦૯:૫૭, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wiktionary.org૦૯:૫૬, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૬:૩૦, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wiktionary.org૦૫:૩૦, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikibooks.org૦૯:૫૭, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૪:૫૦, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૫:૦૬, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
mk.wikibooks.org૧૪:૫૦, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૧૪:૫૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૪:૫૦, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૦૫:૪૨, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૩:૩૮, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
ml.wikibooks.org૧૪:૫૪, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૪:૫૦, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ml.wikisource.org૧૭:૪૮, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૦૬:૨૦, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૦૮:૫૭, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wiktionary.org૦૧:૪૮, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૦૪:૧૫, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikibooks.org૦૯:૫૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૬:૧૩, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૪:૫૦, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૦૯:૦૮, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
mr.wikibooks.org૦૬:૫૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૪:૫૦, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૦૮:૪૬, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૧:૨૮, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૨:૨૭, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
ms.wikibooks.org૦૭:૧૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૪:૫૦, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૦૯:૫૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૦૪:૩૮, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૬:૩૫, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
myv.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૩:૩૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
my.wikibooks.org૦૯:૨૯, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૭:૩૧, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikibooks.org૦૯:૨૯, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૬:૧૦, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૦૨:૫૩, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૪:૫૦, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikibooks.org૦૯:૨૯, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikiquote.org૦૯:૨૯, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૦૯:૩૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૦૬:૩૭, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૪:૦૩, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
nds.wikibooks.org૦૯:૪૮, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikiquote.org૦૯:૪૮, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૭:૫૯, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
ne.wikibooks.org૧૪:૫૩, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૪:૫૦, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૬:૩૭, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૦૪:૫૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૦૪:૫૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૮:૪૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
nl.wikibooks.org૧૬:૫૨, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૧૪:૪૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૭:૦૩, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
nl.wikiquote.org૧૪:૨૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૩:૫૬, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૪:૧૧, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૦૪:૧૯, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
nn.wikiquote.org૧૪:૫૦, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૪:૫૦, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૪:૧૫, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
no.wikibooks.org૧૩:૫૨, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૧૫:૦૦, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૦:૦૨, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૦૯:૨૭, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૬:૨૫, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૦૯:૩૩, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૧૨:૪૬, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૪:૫૦, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૦૬:૫૦, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૦૪:૦૭, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nz.wikimedia.org૦૪:૫૯, ૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૩:૫૨, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૦૭:૧૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૫:૧૨, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૪:૫૦, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૨:૨૧, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૦૫:૪૬, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૪:૫૦, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૭:૦૦, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૦૫:૨૭, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
pa-us.wikimedia.org૧૦:૧૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૩:૪૫, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
pa.wikibooks.org૧૪:૫૪, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૦૬:૦૦, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૬:૨૮, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૬:૦૯, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૦૬:૪૭, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૦૯:૨૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૮:૦૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૩
pl.wikibooks.org૧૩:૨૨, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૬:૧૭, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૭:૧૪, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૭:૧૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
pl.wikisource.org૧૩:૪૨, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૬:૫૪, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૨:૧૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૧૪:૦૯, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૦૪:૩૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૦૯:૫૪, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૦૫:૪૪, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikibooks.org૦૯:૨૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૧૪:૫૦, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૪:૫૦, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૭:૦૯, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૩
pt.wikibooks.org૧૫:૦૪, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૧૦:૨૯, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૬:૨૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
pt.wikiquote.org૧૪:૫૭, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૭:૫૭, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૪:૫૦, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pt.wikivoyage.org૧૪:૫૦, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૪:૧૫, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
pwn.wikipedia.org૧૩:૧૮, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
quality.wikimedia.org૧૦:૧૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikibooks.org૦૯:૦૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikiquote.org૦૯:૦૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૪:૫૦, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikibooks.org૦૮:૪૯, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૦૮:૪૯, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૦૯:૪૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૪:૫૦, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૦૬:૨૭, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૫:૦૧, ૧૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
ro.wikibooks.org૦૭:૧૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૦૭:૧૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૬:૪૯, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૦:૨૩, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૧૭:૧૩, ૧૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૭:૨૪, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૪:૦૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૨:૨૪, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦uploader
ru.wikibooks.org૧૪:૪૭, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૭:૦૦, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૬:૩૦, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૪:૪૭, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૨:૧૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૧૪:૫૦, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૦૫:૨૦, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૨:૨૩, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
rw.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૪:૫૦, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૦૭:૧૧, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૧૧:૫૪, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૧૪:૫૧, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૦૯:૦૯, ૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૦૯:૫૯, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૧૪:૫૫, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૦૭:૦૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૫:૪૨, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૫:૪૨, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૦૭:૦૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૧૪:૫૧, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૪:૪૬, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
sc.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wiktionary.org૦૮:૪૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૫:૨૯, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikinews.org૦૮:૪૨, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૦૫:૨૬, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૩:૧૪, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikibooks.org૦૯:૨૭, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૯:૦૬, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૪:૫૧, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૦૩:૩૯, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૩:૫૬, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikivoyage.org૧૭:૦૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૧૩:૫૭, ૨૩ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૫:૨૬, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
sh.wiktionary.org૧૭:૫૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૦૪:૨૩, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૫:૨૭, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૭૫rollbacker
simple.wikibooks.org૦૬:૨૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૦૬:૨૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૪:૧૭, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
si.wikipedia.org૦૨:૫૯, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૧૪:૫૪, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૪:૦૪, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૧૫:૩૮, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૧૫:૩૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૩:૩૧, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
sk.wikibooks.org૦૭:૧૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૬:૩૫, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૪:૫૧, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૭:૨૮, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૨:૧૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
sl.wikibooks.org૦૭:૧૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૪:૫૧, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૪:૪૨, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૪:૪૯, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૮:૧૪, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૧૩:૫૦, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૪:૫૧, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wiktionary.org૦૮:૪૬, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૩:૩૪, ૨૮ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
so.wikipedia.org૧૪:૪૫, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૧૪:૫૧, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૫:૦૪, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૬
sq.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
sq.wikibooks.org૦૭:૧૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૦૭:૧૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૨:૫૭, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૪:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૪:૫૧, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
sr.wikibooks.org૧૪:૦૦, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૪:૫૧, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૪:૪૪, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૫:૩૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૦૯:૪૨, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૪:૧૦, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૪:૫૧, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૦૮:૪૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૪:૫૧, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૪:૦૬, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikibooks.org૦૮:૩૪, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૪:૫૧, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૪:૫૧, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૩:૩૧, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
sv.wikibooks.org૦૮:૫૧, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૦૭:૧૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૦૯:૫૩, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૫:૩૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૪:૫૦, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૪:૫૧, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૩:૩૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૨:૧૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikibooks.org૦૮:૪૪, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૪:૨૪, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૪:૫૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૦૭:૨૧, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૩:૪૬, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
ta.wikibooks.org૧૪:૫૪, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૦૭:૧૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૬:૪૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૩:૧૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૪:૪૭, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tay.wikipedia.org૦૯:૦૯, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૦૮:૧૪, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૯:૪૮, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૧૫:૩૨, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૧:૫૬, ૫ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
test.wikidata.org૦૮:૪૮, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
tet.wikipedia.org૦૮:૨૮, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૬:૧૬, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
te.wikibooks.org૧૪:૫૩, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૪:૫૧, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૩:૧૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૪:૫૧, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
tg.wikibooks.org૧૪:૫૧, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૬:૦૯, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૨:૧૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮
th.wikibooks.org૧૪:૫૩, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૦૮:૪૦, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૦૪:૦૮, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૧:૨૪, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૩:૨૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૪:૫૧, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikibooks.org૦૮:૩૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikiquote.org૦૮:૩૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૪:૫૧, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૩:૨૫, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
tl.wikibooks.org૦૭:૧૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૧૪:૫૧, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૩:૩૨, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૩:૩૧, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૦૮:૩૭, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૪:૫૧, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
tr.wikibooks.org૧૭:૦૬, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૧૪:૫૬, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૦૭:૧૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૦૯:૪૭, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૨:૨૦, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૨૩:૪૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૩:૧૬, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૦૬:૩૩, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
tt.wikipedia.org૧૩:૧૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૧૪:૫૨, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikiquote.org૦૮:૪૧, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૪:૫૨, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૦૮:૨૯, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wiktionary.org૦૮:૩૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૧:૨૭, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૦૬:૩૦, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
udm.wikipedia.org૧૩:૧૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikibooks.org૦૮:૩૦, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૦૯:૨૪, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૪:૫૨, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૨:૫૦, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૪
uk.wikibooks.org૧૪:૦૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૦૭:૧૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૦:૨૬, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૬:૩૧, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૦૯:૧૨, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૬:૩૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ur.wikibooks.org૦૭:૧૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૪:૫૨, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૬:૨૭, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૧૦:૦૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
uz.wikibooks.org૦૮:૩૧, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૧૪:૫૨, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૪:૪૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૧૦:૨૪, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૧:૩૨, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૦૮:૩૪, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
vi.wikibooks.org૦૭:૧૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૪:૫૭, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૭:૧૨, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૪:૫૨, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૦૭:૧૧, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૫:૪૧, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikibooks.org૦૮:૨૯, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૦૮:૩૦, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૪:૫૨, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૦૮:૨૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikibooks.org૦૮:૨૪, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૧૫:૩૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૦૭:૪૨, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૨:૦૯, ૧૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૨૬૭rollbacker
wikimania2005.wikimedia.org૦૮:૫૧, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2006.wikimedia.org૦૮:૫૧, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2007.wikimedia.org૦૮:૫૨, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2008.wikimedia.org૦૮:૫૨, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૦૮:૫૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૦૮:૫૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૦૮:૫૭, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૦૮:૫૭, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૦૮:૫૮, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૦૮:૫૮, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૧૫:૨૩, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૦૯:૦૦, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૦૯:૦૧, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૦૯:૦૨, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૨:૧૬, ૩૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨
wo.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૪:૫૨, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૪:૫૨, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૦૬:૫૬, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૦૮:૨૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૦૮:૨૨, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૦૭:૪૧, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૩:૫૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૧૪:૦૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૦૫:૫૩, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૫:૦૭, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikibooks.org૦૮:૨૧, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૦૮:૨૧, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૦:૨૪, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૦૮:૨૦, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૦૮:૨૦, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૦૮:૧૯, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
zh-min-nan.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૦૯:૨૦, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૦૯:૨૦, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૦૮:૨૨, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૦૮:૨૨, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૮:૨૩, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૯:૪૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૧
zh.wikibooks.org૧૪:૫૨, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૦૭:૧૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૬:૪૮, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૩:૩૫, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૪:૪૮, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
zh.wikivoyage.org૦૬:૩૦, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૬:૩૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikibooks.org૦૬:૧૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)