વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Cromium
  • નોંધેલ: ૦૯:૦૫, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮ (૧૩ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૨,૩૬,૫૫૦
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૫૮
  • વૈશ્વિક જૂથો કારભારીઓ, VRT permissions agents
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ab.wikipedia.org૦૦:૧૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૦૦:૩૬, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
advisory.wikimedia.org૦૦:૨૬, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૨૧:૫૬, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikibooks.org૦૨:૦૪, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૮:૧૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૦૦:૩૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૦૦:૧૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૨૧:૫૬, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૫:૦૦, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૮:૧૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૨:૦૫, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૦૨:૦૫, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૦૦:૩૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૨૧:૫૭, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૦૦:૩૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૨૧:૫૬, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪autoreview
ar.wikibooks.org૦૦:૩૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૧૩:૩૧, ૨ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૦૨:૦૭, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૦૨:૦૭, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૮:૧૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૦૨:૦૬, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૦૨:૦૭, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૨૨:૪૯, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૦૦:૩૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૮:૧૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૦૦:૧૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૦૦:૩૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૫:૩૬, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૨૨:૪૯, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikibooks.org૦૨:૦૭, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૦૨:૦૭, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૮:૧૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૦૦:૩૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૦૧:૩૧, ૨ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૧૮:૧૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૬:૧૪, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૦૦:૩૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩૭
be.wikipedia.org૧૬:૧૧, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૧૮:૧૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૮:૧૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૮:૧૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૮:૧૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૮:૧૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૮:૫૧, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikibooks.org૦૨:૦૮, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૦૨:૦૮, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૦૨:૦૮, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૮:૧૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૦૨:૦૮, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૦૦:૧૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૨:૩૨, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
bn.wikibooks.org૧૮:૧૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૮:૧૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૮:૧૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૦૨:૦૩, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૨૧:૫૭, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૧૮:૦૪, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૮:૧૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૮:૧૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૮:૧૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૨૨:૪૮, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikibooks.org૧૮:૧૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૮:૧૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૮:૧૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૮:૧૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૮:૧૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૦૧:૫૩, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૦૦:૧૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૨૧:૫૭, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
ca.wikibooks.org૧૮:૧૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૩:૩૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૮:૧૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૮:૧૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૮:૧૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૮:૧૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૦૦:૧૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૨૧:૫૭, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૨ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૮:૧૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૦૦:૦૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૯:૦૫, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૩૨,૨૨૦sysop
co.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૧૮:૧૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૮:૧૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૦૦:૧૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૧૩ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૧૮:૧૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૨૧:૫૭, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
cs.wikibooks.org૧૮:૧૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૮:૧૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૮:૧૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૮:૧૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૦૦:૩૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૮:૧૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૨૧:૫૭, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૦૨:૦૦, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૨૧:૫૭, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
cy.wikibooks.org૧૮:૧૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૮:૧૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૮:૧૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૮:૧૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૨૧:૫૮, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૧૮:૧૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૮:૧૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૮:૧૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૮:૧૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૬autoreview
de.wikibooks.org૦૦:૩૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૮:૧૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૧:૧૦, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૮:૧૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૦૦:૩૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૦૦:૩૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૯:૩૧, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૧૩:૨૫, ૪ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૧૮:૨૦, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૦૦:૧૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૦૭:૪૨, ૫ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૮:૨૦, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૦૦:૧૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૧૮:૨૦, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૮:૨૦, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૮:૨૦, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૮:૪૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૦૦:૩૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૦૦:૩૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૯:૦૫, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૪૧,૧૩૯autoreviewer, extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org૦૯:૦૫, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૮૪૮editor
en.wikinews.org૦૯:૦૫, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫,૯૭૫bureaucrat, checkuser, editor, sysop
en.wikiquote.org૦૯:૦૫, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૩૧૦
en.wikisource.org૦૯:૦૫, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨,૩૩૪autopatrolled
en.wikiversity.org૦૯:૦૫, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૭,૮૦૯curator
en.wikivoyage.org૧૩:૫૯, ૪ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫૧autopatrolled
en.wiktionary.org૦૯:૦૫, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૩૩
eo.wikipedia.org૨૧:૫૮, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૧૮:૪૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૮:૪૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૮:૪૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૮:૪૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૮:૪૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૮:૪૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૩
es.wikibooks.org૦૦:૩૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૮:૪૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૧:૧૦, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૨૦:૩૨, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૦૦:૩૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૦૦:૩૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૮:૪૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૪:૫૪, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
et.wikibooks.org૧૮:૪૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૧૮:૪૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૮:૪૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૮:૪૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૮:૪૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૨૧:૫૮, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikibooks.org૧૮:૫૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૮:૫૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૮:૫૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૨૧:૫૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૦૦:૩૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૮:૫૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૧:૧૧, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૮:૫૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૩:૩૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૮:૫૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૨૨:૦૧, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૧૮:૫૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૧૮:૫૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૮:૫૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૮:૫૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૮:૫૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૦૦:૩૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૮:૫૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૦૦:૧૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૮:૫૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૬:૧૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૧૮:૫૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૮:૫૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૦૦:૨૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૨૦:૧૮, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૨૧:૫૮, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૩
fr.wikibooks.org૦૪:૩૩, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૨૧:૧૪, ૧૨ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૮:૫૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૨૩:૫૩, ૧૨ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૦૦:૩૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૦૦:૩૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૮:૫૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૮:૫૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૨૧:૫૮, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૧૮:૫૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૨૦:૩૦, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૪:૫૦, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૧૦:૧૪, ૧૮ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૪:૦૭, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૮:૫૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૨૧:૫૮, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikibooks.org૧૮:૫૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૮:૫૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૮:૫૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૦૦:૩૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૧:૨૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૦:૧૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૧૮:૫૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૮:૫૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૮:૫૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૦૦:૧૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૮:૫૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૦૦:૧૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૨૧:૫૯, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
he.wikibooks.org૧૮:૫૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૮:૫૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૯:૦૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૭:૩૯, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૦૦:૩૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૮:૫૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૩:૪૨, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
hi.wikibooks.org૧૮:૫૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૮:૫૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૮:૩૫, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૨૨:૨૮, ૫ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૦૯:૨૫, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૨૧:૫૮, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikibooks.org૧૮:૫૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૮:૫૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૮:૫૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૮:૫૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૮:૫૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૮:૫૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૨૦:૨૨, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૦:૧૧, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
hu.wikibooks.org૧૮:૫૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૦૦:૧૬, ૧૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૮:૫૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૮:૫૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૮:૫૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૨:૩૨, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikibooks.org૧૮:૫૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૧:૧૧, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૫:૩૦, ૨૯ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૮:૫૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૦૨:૦૦, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૧૮:૫૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૮:૫૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૨૧:૫૯, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
id.wikibooks.org૧૮:૫૨, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૮:૫૨, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૮:૫૨, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૦૦:૩૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૦૧:૨૮, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૧૮:૫૨, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૮:૫૨, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૦:૧૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૨:૪૬, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૨
io.wikipedia.org૨૧:૪૮, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૧૮:૫૨, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૨:૩૨, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૧૮:૫૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૮:૫૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૮:૫૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૮:૫૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
it.wikibooks.org૦૦:૩૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૮:૫૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૧:૧૨, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૮:૨૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૦૦:૩૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૦૦:૩૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૮:૫૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૦૦:૧૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૮:૫૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૩:૧૭, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
ja.wikibooks.org૦૦:૩૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૮:૫૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૮:૫૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૮:૫૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૦૦:૩૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૧૭:૩૬, ૨૮ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૮:૫૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૮:૫૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૨૧:૫૯, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
jv.wiktionary.org૧૮:૫૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૦:૧૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૨૧:૪૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikibooks.org૧૮:૫૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૮:૫૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૮:૫૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૦૦:૩૬, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૦૦:૧૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૦:૧૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૯:૪૧, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૧૮:૪૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૮:૪૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૮:૪૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૯:૪૧, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૧૮:૪૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૮:૪૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૭:૦૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૧૮:૪૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૮:૪૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૮:૪૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૮:૪૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૨૧:૫૮, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ko.wikibooks.org૧૮:૪૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૮:૪૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૮:૪૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૮:૪૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૦૦:૩૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૮:૪૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૦૦:૧૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૨૦:૨૫, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૦૦:૧૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૮:૪૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૨૧:૫૯, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૧૮:૪૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૮:૪૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૮:૪૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૮:૪૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૮:૪૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૮:૪૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૯:૪૧, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૧૮:૪૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૮:૪૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૮:૪૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૯:૪૧, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૨૧:૪૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૧૮:૪૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૮:૪૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૮:૩૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૮:૪૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૨૧:૫૯, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૮:૪૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૦૦:૧૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૨૧:૫૯, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૧:૨૬, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૧૮:૪૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૬:૨૧, ૧૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૮:૪૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૮:૪૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૮:૪૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૪:૪૮, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૦૦:૨૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૮:૪૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૦:૦૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)checkuser
lo.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૮:૪૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૭:૦૭, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૦૦:૧૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૨૧:૫૯, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
lt.wikibooks.org૧૮:૪૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૧:૪૦, ૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૮:૪૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૮:૪૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૨૧:૪૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૩:૩૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૨૦:૨૫, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૦૦:૧૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૯:૦૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
meta.wikimedia.org૦૯:૦૫, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫,૯૨૫steward
mg.wikipedia.org૧૧:૨૫, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૧૮:૪૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૮:૪૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૪:૪૬, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
mk.wikibooks.org૧૮:૪૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૧૮:૪૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૮:૪૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૮:૩૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૪:૧૫, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikibooks.org૧૮:૩૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૮:૩૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૮:૩૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૮:૩૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૯:૩૭, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૮:૩૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૮:૩૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૪:૪૬, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૧૮:૩૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૮:૩૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૮:૩૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૮:૩૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૬:૩૬, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikibooks.org૧૮:૩૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૮:૩૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૯:૩૭, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૮:૩૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૦૦:૨૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૮:૩૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૯:૩૭, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૮:૩૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૯:૩૭, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૯:૩૬, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૮:૩૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૮:૩૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૦:૧૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૮:૩૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૯:૩૬, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૯:૩૬, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૮:૩૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૪:૪૬, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૧૮:૩૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૮:૩૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૦:૧૫, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૨૧:૫૯, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
nl.wikibooks.org૦૦:૩૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૧૮:૩૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૦૪:૫૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૮:૩૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૮:૩૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૦૦:૩૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૮:૩૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૨૨:૦૦, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૧૮:૩૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૮:૩૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૮:૩૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૨૨:૦૦, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
no.wikibooks.org૧૮:૩૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૧૮:૩૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૮:૩૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૮:૩૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૮:૩૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૮:૩૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૮:૩૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૦૦:૧૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૪:૦૫, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૧૮:૩૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૦૦:૦૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૨૨:૦૦, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૦૦:૩૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૮:૩૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૨૩:૦૨, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૦૦:૧૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૮:૩૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૯:૩૨, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૧૩:૩૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૮:૩૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૯:૩૧, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૨૩:૩૨, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૧૮:૩૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૯:૩૧, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૦૧:૨૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૧૮:૩૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૫:૧૬, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૮:૩૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૮:૩૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૦:૧૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૦૦:૨૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૮:૩૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૨૨:૦૦, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭autoreview
pl.wikibooks.org૦૦:૩૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૮:૩૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૮:૩૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪
pl.wikiquote.org૧૧:૧૨, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૧૮:૩૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૦૦:૩૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૮:૩૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૯:૩૧, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૧૮:૩૬, ૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૩:૦૬, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૧૮:૩૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૦૦:૧૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૩:૦૫, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૮:૩૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૨૨:૦૦, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
pt.wikibooks.org૧૮:૩૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૧૫:૩૧, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૨૧:૦૮, ૧૨ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૮:૩૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૮:૩૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૦૦:૩૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૦૦:૩૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૮:૩૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૨૨:૦૦, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૮:૩૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૮:૩૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૦૦:૧૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૦૦:૩૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૨૦:૩૩, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૨:૨૧, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikibooks.org૦૦:૩૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૮:૩૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૮:૩૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૮:૩૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૦૦:૩૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૮:૩૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૮:૩૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૨૨:૦૦, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૯uploader
ru.wikibooks.org૧૮:૩૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૮:૩૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૪:૪૧, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
ru.wikiquote.org૧૧:૧૨, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૮:૩૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૦૦:૩૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૦૦:૩૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૮:૩૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૦૦:૧૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૮:૩૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૯:૩૧, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૧૮:૩૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૯:૩૧, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૧૮:૩૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૮:૩૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૮:૩૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૮:૩૨, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૯:૩૧, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૧૮:૩૨, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૨૧:૦૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૧૧:૨૦, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૦૦:૧૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૮:૩૨, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૨૨:૦૦, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૧:૫૯, ૨૯ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૮:૩૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૨૦:૪૬, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૨૩:૧૯, ૬ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૨૧:૫૫, ૨૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૯:૦૫, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૬૫૧
simple.wikibooks.org૦૯:૦૫, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
simple.wikiquote.org૦૯:૦૫, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
simple.wiktionary.org૦૯:૦૫, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯૪
si.wikipedia.org૧૪:૪૩, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૧૮:૩૦, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૮:૩૦, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૨૨:૦૧, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikibooks.org૧૮:૩૦, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૮:૨૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૮:૨૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૮:૨૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૨૨:૦૧, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikibooks.org૧૮:૨૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૮:૨૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૮:૨૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૮:૨૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૮:૨૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૦૦:૧૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૮:૨૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૦૦:૨૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૩:૧૧, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪૭
so.wikipedia.org૧૯:૨૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૧૮:૨૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૯:૦૫, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૮૬autopatrolled
sq.wikipedia.org૧૫:૦૦, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikibooks.org૧૮:૨૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૨૦:૧૪, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૮:૨૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૮:૨૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૦૦:૧૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૯:૫૭, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
sr.wikibooks.org૧૮:૨૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૮:૨૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૮:૨૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૦૬:૫૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૮:૨૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૦૦:૧૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૮:૨૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૯:૨૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૮:૨૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૯:૨૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૮:૨૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૨૨:૦૧, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
sv.wikibooks.org૧૮:૨૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૮:૨૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૮:૨૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૨૨:૨૦, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૦૦:૩૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૦૦:૩૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૨૧:૫૯, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૦૯:૧૬, ૧૩ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૯:૨૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૦૧:૩૯, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૪:૩૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikibooks.org૧૮:૨૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૮:૨૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૮:૨૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૮:૨૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૦૮:૧૦, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૦:૩૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)bureaucrat, sysop
test-commons.wikimedia.org૧૦:૩૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૦:૩૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikidata.org૨૧:૧૨, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૦૦:૧૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૦૧:૪૬, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikibooks.org૧૮:૨૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૮:૨૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૨:૨૧, ૧ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૨૨:૦૧, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૧૮:૨૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૨૨:૦૧, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
th.wikibooks.org૧૮:૨૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૮:૨૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૮:૨૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૦:૧૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૦૩:૧૩, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૦:૫૬, ૨ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikibooks.org૧૮:૨૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૨૨:૦૧, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪autoreview
tr.wikibooks.org૦૦:૩૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૧૮:૨૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૮:૨૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૧:૦૯, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૮:૨૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૦૦:૧૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૯:૨૩, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૧૮:૨૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૦૦:૧૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૦૦:૧૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૦૦:૧૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૧૮:૨૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૦૦:૩૬, ૫ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૯:૨૩, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૨૨:૦૧, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
uk.wikibooks.org૦૨:૦૪, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૮:૨૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૮:૨૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૮:૨૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૦૦:૩૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૩:૩૭, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૧૫:૧૦, ૧૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૮:૨૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૧૭:૧૭, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૧૮:૨૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૨૨:૦૧, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૧૮:૨૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૯:૧૭, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૧૮:૨૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૮:૨૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૮:૨૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૦૦:૩૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૨૨:૦૨, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૨૦:૩૫, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૯:૧૭, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૧૭:૩૪, ૧૨ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૩:૫૯, ૪ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૮૯૦
wikimania2012.wikimedia.org૦૯:૪૨, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૧૨:૩૫, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૧૭:૫૦, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૭:૪૧, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૨૧:૧૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૨૦:૫૨, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૦૯:૪૩, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૮:૨૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૨૦:૩૫, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૦૦:૧૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૯:૧૭, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૨૧:૫૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૧૮:૨૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૯:૧૭, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૭:૪૧, ૨૮ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૦૦:૧૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
zh-classical.wikipedia.org૧૯:૧૭, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૨૧:૫૭, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૮:૨૦, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૮:૨૦, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૯:૧૬, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૨૨:૦૨, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
zh.wikibooks.org૦૦:૩૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૮:૨૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૮:૨૦, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૮:૨૦, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૩:૦૯, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૦૦:૩૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૩:૧૫, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
zu.wiktionary.org૧૮:૨૦, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)