વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ab.wikipedia.org૧૯:૫૮, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
ace.wikipedia.org૦૫:૫૨, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૮
ady.wikipedia.org૧૪:૫૪, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
af.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૧ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
af.wikibooks.org૦૯:૩૮, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૨૦:૧૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
af.wiktionary.org૦૫:૨૧, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૦૬:૨૯, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૨
als.wikipedia.org૧૩:૪૪, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮autoreview
alt.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૧૪ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૦૭:૦૮, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
am.wiktionary.org૦૬:૩૩, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
ang.wikibooks.org૦૭:૪૬, ૧૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૦૬:૨૫, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૧
an.wiktionary.org૧૩:૨૯, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
arc.wikipedia.org૦૮:૫૬, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૦૩:૧૯, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikibooks.org૧૯:૪૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૬:૪૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૯:૪૮, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૯:૪૯, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૦૨:૪૫, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૦૪:૩૯, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૦૮:૨૪, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૭:૧૨, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૩:૩૯, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૮
ast.wiktionary.org૧૩:૨૯, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૬:૦૭, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૦૨:૪૭, ૩૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૦૩:૦૮, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
av.wikipedia.org૧૫:૩૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
awa.wikipedia.org૦૯:૫૫, ૯ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૫
azb.wikipedia.org૧૦:૨૨, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૬:૫૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
az.wikibooks.org૨૦:૨૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૨૦:૨૧, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૨૦:૨૧, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૦૯:૦૦, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૩:૨૮, ૧૪ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૩:૫૪, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
bat-smg.wikipedia.org૦૭:૫૫, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
ba.wikipedia.org૧૯:૧૨, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૫૧
bcl.wiktionary.org૦૨:૫૩, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૭:૨૧, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૦૭:૪૯, ૮ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
be.wikibooks.org૧૯:૨૮, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૨૦:૫૧, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૦૭:૧૪, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૬:૩૦, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikibooks.org૧૩:૨૦, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૦૦:૨૭, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૨૦:૫૨, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
bg.wikisource.org૦૯:૪૮, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૦૫:૪૯, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૫:૪૩, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૦:૧૮, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૮
bjn.wikipedia.org૨૦:૦૭, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૧
bm.wikipedia.org૧૪:૦૪, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૧
bn.wikipedia.org૦૭:૪૦, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikibooks.org૧૧:૨૬, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૨૧:૨૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૧૦:૧૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૦૯:૧૫, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૫:૩૭, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૦૭:૩૯, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૦૪:૨૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
br.wikimedia.org૦૮:૧૬, ૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૨૧:૩૨, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
br.wikisource.org૦૮:૦૪, ૧૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૦૯:૦૨, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૫:૦૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
bs.wikibooks.org૦૪:૫૬, ૧૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૦૦:૨૬, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૨૧:૩૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
bs.wikisource.org૦૫:૦૯, ૧૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૦૩:૫૪, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૦૮:૩૨, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૮
bxr.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૬:૪૯, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૩
ca.wikibooks.org૦૫:૦૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ca.wikinews.org૧૬:૫૩, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
ca.wikiquote.org૧૪:૪૪, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૨૧:૪૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૦૦:૦૧, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૦૫:૪૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૯૪
cdo.wikipedia.org૦૨:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
ceb.wikipedia.org૧૪:૦૩, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪૭
ce.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
chr.wikipedia.org૦૫:૨૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
chr.wiktionary.org૧૦:૧૧, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
chy.wikipedia.org૦૫:૧૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
ckb.wikipedia.org૦૭:૦૪, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૨:૩૩, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬૩
co.wikipedia.org૦૫:૧૮, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨૯
co.wikibooks.org૦૦:૪૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૩:૩૧, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૦૫:૩૩, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
cr.wikipedia.org૦૩:૫૭, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
csb.wikipedia.org૦૪:૩૪, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
csb.wiktionary.org૦૬:૨૩, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
cs.wikibooks.org૨૨:૪૩, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૦૯:૦૮, ૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૪:૦૦, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૨૨:૪૯, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૨૨:૫૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૦૬:૧૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૦૯:૨૦, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
cv.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૦૫:૧૩, ૧૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
cy.wikibooks.org૦૯:૧૩, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૨૨:૫૯, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૦૭:૦૭, ૧૪ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૦૪:૦૫, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૦૭:૫૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
da.wikibooks.org૦૫:૧૩, ૧૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૦૯:૫૬, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૨૩:૧૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૦૪:૪૪, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૭:૩૬, ૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
de.wikibooks.org૦૬:૨૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૦૭:૧૯, ૬ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૦૩:૩૫, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૩:૩૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૨૨:૨૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૫:૧૭, ૨૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૦:૩૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
din.wikipedia.org૦૫:૧૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
diq.wikipedia.org૧૩:૦૪, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૩
dk.wikimedia.org૦૭:૧૭, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૨૧:૨૭, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૩
dty.wikipedia.org૧૮:૦૬, ૨૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૦૫:૦૫, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૦૪:૨૧, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૨
el.wikipedia.org૦૬:૫૨, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૦૪:૧૭, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૦૭:૨૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૩:૧૬, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૦૦:૦૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૦૧:૨૬, ૧૬ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૪:૩૦, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૦:૦૫, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૬
en.wikipedia.org૧૪:૫૭, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૧૧extendedconfirmed, rollbacker
en.wikibooks.org૧૪:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧autoreview
en.wikinews.org૧૬:૩૧, ૨૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
en.wikiquote.org૧૬:૩૧, ૨૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
en.wikisource.org૧૫:૦૫, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૬:૩૧, ૨૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૨૧:૪૪, ૫ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૩autopatrolled
en.wiktionary.org૦૫:૨૦, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
eo.wikipedia.org૦૭:૫૪, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
eo.wikibooks.org૧૫:૨૪, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૦૫:૧૪, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૩:૫૨, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૨૩:૦૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૦૩:૧૮, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૦૦:૪૨, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૬:૨૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૩૯૧rollbacker
es.wikibooks.org૦૫:૦૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૨
es.wikinews.org૧૬:૪૯, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૮
es.wikiquote.org૧૪:૪૩, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
es.wikisource.org૦૭:૩૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
es.wikiversity.org૦૧:૧૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૪
es.wikivoyage.org૦૩:૪૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૨
es.wiktionary.org૧૬:૪૩, ૧૧ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૨
et.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
et.wikibooks.org૦૫:૨૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૦૫:૪૪, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૦૯:૨૫, ૨૫ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૦૧:૩૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૦૦:૪૩, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
eu.wikipedia.org૦૭:૦૫, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
eu.wikibooks.org૧૬:૪૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૦૧:૩૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૦૭:૦૧, ૧૪ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૬:૩૩, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૩:૪૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૨
fa.wikipedia.org૧૫:૧૦, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૦૪:૨૪, ૧૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૦૧:૪૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૦૧:૪૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૦:૦૮, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૯:૦૫, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૦૬:૧૭, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૨
fiu-vro.wikipedia.org૧૦:૪૬, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
fi.wikipedia.org૦૨:૨૪, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
fi.wikibooks.org૦૧:૫૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૦૧:૫૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૩:૪૨, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૨૩:૫૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૦૨:૩૨, ૧૫ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૦૭:૨૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
fi.wiktionary.org૧૩:૩૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૦૦:૪૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૫
fj.wiktionary.org૧૪:૨૨, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૦:૧૪, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
fo.wikisource.org૦૭:૦૧, ૧૪ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૩:૧૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૭
frr.wikipedia.org૧૦:૧૫, ૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૮
fr.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯૦
fr.wikibooks.org૦૫:૦૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૦૩:૪૫, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
fr.wikiquote.org૧૨:૦૧, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૭:૧૮, ૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૧:૧૬, ૧૧ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૦૭:૩૮, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
fr.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
fur.wikipedia.org૧૦:૦૬, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૩
fy.wikipedia.org૦૮:૫૫, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
fy.wikibooks.org૦૫:૨૨, ૧૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૦૧:૧૫, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૦૫:૩૩, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
gan.wikipedia.org૦૨:૨૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૦:૧૨, ૧૮ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૬
ga.wikibooks.org૦૫:૨૯, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૦૬:૦૯, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
gd.wiktionary.org૦૮:૪૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૨:૩૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૦૮:૪૦, ૨૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૩
gl.wikibooks.org૧૬:૨૪, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
gl.wikiquote.org૧૫:૦૨, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૨૦:૩૧, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૦૬:૨૩, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૧:૩૪, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૫
gn.wiktionary.org૦૪:૩૭, ૧૬ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫૪
gom.wiktionary.org૧૨:૨૬, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૦૭:૦૩, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૫:૦૯, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૦૪:૦૦, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૦૩:૫૫, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૩:૨૨, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૦૮:૪૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૦૬:૦૯, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૫
hak.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ha.wikipedia.org૦૪:૦૨, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૧
ha.wiktionary.org૧૭:૨૮, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૫:૨૮, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
he.wikipedia.org૦૦:૪૧, ૧૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૦૩:૧૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૦૦:૪૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૦૩:૧૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૪:૩૪, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૦૭:૩૩, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૩:૪૫, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૨
hif.wiktionary.org૦૮:૪૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
hi.wikibooks.org૦૨:૫૧, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૦૮:૪૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૦૧:૦૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૦૩:૫૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૦૮:૪૩, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૪:૩૦, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
hr.wikibooks.org૧૯:૨૩, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૦૩:૫૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૦૫:૫૭, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૦૪:૫૭, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
hsb.wiktionary.org૧૮:૪૬, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૫:૨૮, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૯૮
hu.wikipedia.org૦૯:૫૪, ૨૮ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
hu.wikibooks.org૦૪:૨૫, ૧૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૫:૦૩, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૦૧:૨૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૩:૩૧, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
hy.wikipedia.org૦૩:૨૪, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
hy.wikiquote.org૦૪:૨૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
hy.wikisource.org૦૪:૨૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૨૨:૩૬, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૦૨:૨૭, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૦૮:૨૮, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ia.wikibooks.org૦૫:૨૮, ૧૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૦૩:૧૪, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૫:૦૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૬autoreview
id.wikibooks.org૧૨:૧૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
id.wikiquote.org૧૨:૧૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૦૧:૩૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૦૫:૧૪, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૨:૧૬, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
ig.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦૮
ik.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯
ilo.wikipedia.org૦૪:૨૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
incubator.wikimedia.org૦૬:૫૮, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૦૪:૦૯, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
io.wiktionary.org૧૨:૧૪, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૮:૫૩, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
is.wikibooks.org૧૯:૨૬, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૦૪:૪૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૦૨:૫૧, ૨૧ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૦૪:૩૩, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૫:૦૫, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૫૭૧rollbacker
it.wikibooks.org૦૪:૫૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
it.wikinews.org૧૬:૪૯, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
it.wikiquote.org૧૪:૩૦, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
it.wikisource.org૧૪:૦૦, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૨૦:૧૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
it.wikivoyage.org૦૭:૩૩, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
it.wiktionary.org૦૮:૩૫, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૨
iu.wikipedia.org૧૪:૫૮, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
iu.wiktionary.org૧૧:૪૨, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨૮
ja.wikipedia.org૦૨:૩૨, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩
ja.wikibooks.org૦૫:૨૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૦૦:૩૨, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૦૫:૨૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૦૫:૨૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૦૫:૨૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૦૨:૨૭, ૮ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૦૫:૦૯, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૦૪:૫૭, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯
jbo.wiktionary.org૦૬:૧૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૬:૪૮, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
jv.wiktionary.org૦૪:૩૩, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૩:૨૦, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૮
kab.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૨
ka.wikipedia.org૧૬:૦૧, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૦૫:૩૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૦:૧૪, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
kbp.wikipedia.org૨૧:૫૭, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૧
kg.wikipedia.org૦૫:૨૭, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૪
ki.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૨
kk.wikipedia.org૨૦:૦૯, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
kk.wikibooks.org૦૫:૨૯, ૧૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
kl.wikipedia.org૦૮:૫૬, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૬
kl.wiktionary.org૧૮:૪૬, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
km.wikibooks.org૦૪:૩૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૦૩:૨૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૨:૦૦, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૧૩:૫૭, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૨:૫૨, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૬:૩૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૭:૩૪, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
ko.wikipedia.org૦૨:૩૫, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૩
ko.wikibooks.org૦૬:૨૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૦૨:૪૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૦૬:૨૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૦૬:૨૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૦૬:૨૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૦:૪૯, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
krc.wikipedia.org૦૬:૪૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
ksh.wikipedia.org૦૯:૩૬, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
ks.wikipedia.org૦૨:૫૦, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૨:૧૫, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૯
ku.wikiquote.org૦૬:૩૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ku.wiktionary.org૧૦:૧૭, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૨૧:૨૬, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૪
kw.wiktionary.org૦૬:૧૧, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૦૯:૫૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૨
ky.wikibooks.org૦૯:૪૭, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૦૫:૦૯, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૪:૦૫, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૦
la.wikipedia.org૦૫:૨૫, ૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
la.wikibooks.org૧૩:૨૨, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૦૯:૫૪, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૦૮:૪૬, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૦૧:૧૭, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
lbe.wikipedia.org૦૪:૫૦, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૦૪:૩૨, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
lb.wiktionary.org૧૦:૪૧, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૭:૪૫, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૦૧:૨૬, ૨૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૦૯:૪૬, ૧૫ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૨
lij.wikipedia.org૦૫:૫૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૨
li.wikipedia.org૦૩:૨૮, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
li.wikinews.org૦૬:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૦૬:૫૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૦૭:૦૮, ૧૪ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૦૪:૩૦, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૪:૦૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૨૦:૩૧, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ln.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૮
login.wikimedia.org૦૮:૩૨, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૦૨:૩૬, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
lo.wiktionary.org૧૬:૩૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૦૭:૦૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૦૭:૫૫, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
lt.wikipedia.org૧૧:૧૭, ૨૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
lt.wikibooks.org૧૯:૫૯, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૦૭:૧૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૦૧:૫૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૦:૧૩, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૬:૩૧, ૧૭ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
mad.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૯ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૭:૧૩, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૭:૦૬, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
mdf.wikipedia.org૦૯:૩૮, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
www.mediawiki.org૧૫:૦૫, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૫:૦૫, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧૮autopatrolled
mg.wikipedia.org૧૪:૫૧, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
mg.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૩ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૦૮:૧૬, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૭:૪૭, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
min.wikipedia.org૦૬:૫૦, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wiktionary.org૧૨:૫૯, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૪:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
mi.wiktionary.org૦૪:૦૪, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૯:૫૫, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
mk.wikibooks.org૧૯:૨૯, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૦:૨૯, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૦૦:૨૭, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૪:૪૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikibooks.org૦૬:૦૭, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૦૮:૫૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૬:૫૦, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૨૦:૪૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
mn.wiktionary.org૧૭:૦૧, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૦૬:૦૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૦૮:૩૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
mr.wikipedia.org૦૯:૧૪, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૩:૫૪, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૯:૪૪, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
ms.wiktionary.org૦૩:૦૬, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૦૩:૨૭, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૫
mwl.wikipedia.org૧૬:૪૯, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૪
myv.wikipedia.org૧૧:૦૨, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૩:૫૮, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૦૭:૪૭, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૦૦:૩૭, ૧૮ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫
nah.wiktionary.org૦૨:૪૭, ૨૧ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૦૯:૧૩, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૪
na.wikipedia.org૧૩:૪૫, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૨
na.wiktionary.org૦૮:૪૪, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૪:૨૮, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
nds.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ne.wikipedia.org૦૧:૦૨, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ne.wikibooks.org૦૪:૨૪, ૧૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૦૫:૩૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
nl.wikipedia.org૦૨:૨૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
nl.wikibooks.org૦૪:૫૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૨:૧૫, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૦૪:૫૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૦૮:૦૮, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
nl.wiktionary.org૦૬:૫૪, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૨:૪૯, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
nn.wikiquote.org૦૯:૪૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૨
no.wikipedia.org૦૪:૫૯, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦
no.wikinews.org૦૯:૫૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૦૯:૫૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૦૭:૦૯, ૧૪ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૦૦:૫૩, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
nqo.wikipedia.org૧૬:૦૯, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૩:૧૪, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૩
nso.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૧
nv.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૫:૫૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૨
oc.wikipedia.org૦૭:૫૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
oc.wikibooks.org૦૨:૧૯, ૧૫ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૩:૩૨, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૦:૦૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
om.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૨
om.wiktionary.org૦૮:૨૭, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૧૭:૦૫, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૬:૩૩, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
outreach.wikimedia.org૦૯:૨૩, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૧૦:૩૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧૬
pam.wikipedia.org૨૦:૧૨, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૮૮
pap.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૨૩
pa.wikipedia.org૧૭:૩૮, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૦૫:૦૫, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૮:૦૬, ૨૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૦૫:૪૨, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૩
pdc.wikipedia.org૧૬:૨૭, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
pfl.wikipedia.org૦૯:૩૪, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
pih.wikipedia.org૦૨:૨૨, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૦
pi.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦
pl.wikibooks.org૧૦:૩૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૧:૧૬, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૨:૩૯, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૧૧:૪૫, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૦૫:૫૯, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
pl.wiktionary.org૦૦:૪૭, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
pms.wikipedia.org૦૮:૩૮, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
pms.wikisource.org૦૩:૫૬, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૦૧:૦૩, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૦૫:૩૩, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૦૬:૩૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૪:૩૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૫:૩૦, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧નવું ખાતુ(?)૬૪,૧૯૨sysop
pt.wikibooks.org૧૫:૫૫, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૩૦editor
pt.wikimedia.org૦૧:૨૫, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૦૧:૦૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯,૪૭૩autoreview, editor, editprotected, reviewer
pt.wikiquote.org૦૩:૫૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬૩
pt.wikisource.org૦૫:૫૭, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૬autoreview, editor
pt.wikiversity.org૧૪:૫૫, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨૮
pt.wikivoyage.org૦૩:૪૫, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૨૮૧autopatrolled, ipblock-exempt
pt.wiktionary.org૦૫:૧૯, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧૭
pwn.wikipedia.org૦૨:૩૧, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
qu.wiktionary.org૦૪:૦૭, ૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૩:૫૪, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૬
rmy.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
rn.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૯
roa-rup.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૫
roa-tara.wikipedia.org૧૬:૨૭, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૩
ro.wikipedia.org૦૦:૫૩, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
ro.wikibooks.org૧૧:૨૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૫:૦૩, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૫:૦૩, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ro.wikisource.org૦૭:૧૦, ૧૪ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ro.wikivoyage.org૧૩:૨૩, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૧
ro.wiktionary.org૧૧:૨૦, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૮:૦૮, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ru.wikipedia.org૧૧:૨૦, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ru.wikibooks.org૧૧:૨૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૯:૪૫, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૦૫:૧૪, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૦૪:૨૯, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૧:૩૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૧૧:૫૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૦૯:૫૦, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૧:૦૦, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૭:૩૯, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૨
sah.wikipedia.org૦૭:૧૬, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sah.wikisource.org૦૨:૪૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૪:૦૭, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૦૪:૫૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૪:૩૪, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
scn.wiktionary.org૧૩:૪૭, ૨૯ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૩:૧૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
sc.wikipedia.org૦૩:૫૩, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૮
sd.wikipedia.org૧૨:૧૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૫:૧૦, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૬
sg.wikipedia.org૦૯:૩૬, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૬
sg.wiktionary.org૦૫:૦૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૮:૧૩, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૬:૦૯, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૮૮rollbacker
simple.wiktionary.org૦૬:૧૭, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૪:૧૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૨:૫૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૭:૧૭, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૦૨:૨૨, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikibooks.org૦૬:૧૮, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૨:૫૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૨:૫૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૦૩:૪૪, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૫:૧૬, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૬
sn.wikipedia.org૧૨:૩૦, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૫
wikisource.org૦૮:૦૪, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૮:૧૩, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૮
so.wiktionary.org૦૫:૫૭, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૬:૫૮, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૧૫:૧૬, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪editor
sq.wikibooks.org૦૪:૩૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sq.wikinews.org૦૭:૪૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૩:૦૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૬:૫૧, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૦૬:૦૪, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬
sr.wikipedia.org૧૧:૫૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sr.wikibooks.org૧૩:૧૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૩:૧૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૩:૧૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૩:૧૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૦૦:૫૩, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ss.wikipedia.org૦૩:૩૮, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૯
ss.wiktionary.org૦૯:૧૩, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૮:૧૩, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૬
strategy.wikimedia.org૦૫:૨૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૧
st.wiktionary.org૦૪:૨૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૪:૪૩, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
su.wikiquote.org૦૭:૫૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
su.wiktionary.org૧૬:૩૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૯:૪૪, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૭
sv.wikibooks.org૧૩:૨૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૦૯:૦૮, ૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૩:૨૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૦૮:૦૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૦૩:૪૫, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૦૯:૩૦, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
sv.wiktionary.org૦૩:૫૯, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sw.wikipedia.org૦૭:૫૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
sw.wiktionary.org૦૬:૦૫, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૧
szy.wikipedia.org૧૩:૦૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ta.wikibooks.org૧૩:૩૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૦૯:૦૮, ૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૩:૩૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૬:૩૮, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૦૯:૧૯, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૦૬:૩૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૨:૫૩, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૮:૪૦, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૮
te.wikipedia.org૦૮:૩૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૩:૫૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૨૦:૨૭, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૦૭:૪૭, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
tg.wiktionary.org૦૯:૩૩, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૬:૦૯, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭
th.wikibooks.org૧૪:૦૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
th.wikinews.org૦૪:૧૧, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૦૮:૫૨, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
th.wikisource.org૦૯:૦૦, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૧:૨૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૨
tk.wiktionary.org૧૬:૩૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૦:૨૪, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૪
tl.wikibooks.org૧૪:૧૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૦૫:૦૫, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૦૬:૩૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૧
tn.wiktionary.org૧૬:૩૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૦૪:૧૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
tpi.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૫
tpi.wiktionary.org૧૬:૩૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૭:૫૭, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૦autoreview
tr.wikibooks.org૧૪:૧૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૪:૧૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૪:૧૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૦૩:૪૪, ૧૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૦૫:૧૨, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૦૮:૧૦, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૦૯:૨૨, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૬
ts.wiktionary.org૧૬:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૦૩:૪૧, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
tt.wiktionary.org૧૬:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૬:૦૨, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૪
tw.wikipedia.org૧૪:૪૪, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૬
tyv.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૦૭:૨૪, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨
udm.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
ug.wikipedia.org૧૫:૨૭, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૮:૪૧, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૬:૦૬, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
uk.wikibooks.org૧૪:૩૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૦:૨૨, ૨૮ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૦:૨૨, ૨૮ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૦૯:૫૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૪:૩૫, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૦૮:૧૩, ૧૪ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૧૪:૪૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૪:૪૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૦૪:૫૫, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૫:૪૪, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
uz.wikiquote.org૧૪:૫૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૭:૦૧, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૪editor
vec.wikisource.org૦૭:૧૨, ૧૪ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૦૫:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૦:૨૫, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
ve.wikipedia.org૧૨:૫૭, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૬
vi.wikipedia.org૦૧:૪૫, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૦
vi.wikibooks.org૦૭:૦૪, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૫:૦૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૦:૦૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૨:૧૯, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
vi.wiktionary.org૧૬:૪૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૬:૧૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
vo.wikipedia.org૦૬:૦૬, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૫
vo.wiktionary.org૦૩:૨૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૦૦:૦૭, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૭૬
wa.wikipedia.org૧૧:૧૬, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૭
wa.wikisource.org૧૦:૪૭, ૨૭ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૦૯:૩૮, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૩:૩૬, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૮૦૯
wikimania2018.wikimedia.org૧૬:૫૧, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૪:૩૭, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૦૩:૪૧, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૮
wo.wiktionary.org૦૪:૨૦, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૦૯:૩૫, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૦૨:૪૨, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૦૩:૩૭, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૬
xmf.wikipedia.org૦૨:૪૭, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
yi.wikipedia.org૦૮:૪૫, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૨:૫૨, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૩:૪૧, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૭
za.wikipedia.org૧૬:૧૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
zea.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
zh-classical.wikipedia.org૧૬:૩૦, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
zh-min-nan.wikipedia.org૦૦:૨૪, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૨
zh-min-nan.wikisource.org૦૬:૦૨, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૦૯:૦૧, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૫:૦૨, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
zh.wikipedia.org૦૧:૪૪, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
zh.wikibooks.org૧૦:૩૩, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૦૬:૪૨, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૫:૪૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૫:૪૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૧:૧૫, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૪:૩૨, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૦:૫૦, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
zu.wikipedia.org૧૪:૧૦, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૫
zu.wiktionary.org૧૦:૫૩, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭