વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: DMaza (WMF)
  • નોંધેલ: ૧૪:૫૩, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૭ (૬ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૩૨૫
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૬૬
  • વૈશ્વિક જૂથ કર્મચારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ar.wikipedia.org૦૦:૨૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૨૦:૩૫, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૦૪:૨૭, ૨ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૨૦:૨૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૦૦:૪૭, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૨૨:૩૮, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૭:૪૨, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૨૨:૫૮, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૨૩:૩૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૨૦:૪૪, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૨:૩૩, ૨ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૪:૧૮, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
en.wikibooks.org૧૪:૨૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૭:૩૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૭:૨૫, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૨૩:૦૧, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૨૦:૨૧, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૭:૪૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૧:૫૪, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikibooks.org૨૩:૫૯, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૨૦:૪૮, ૧૮ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૬:૦૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૦:૧૫, ૪ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૨૦:૨૦, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૮:૫૬, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૨૧:૩૧, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૦:૨૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૨૦:૪૭, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૫:૧૫, ૩૧ મે ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૭:૧૮, ૮ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૪:૧૬, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૪:૦૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૮:૫૯, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૨૨:૨૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૨૦:૩૭, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૬:૨૮, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૦૨:૪૦, ૨ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૪:૫૩, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૪:૫૩, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭autopatrolled
meta.wikimedia.org૧૪:૫૩, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૭નવું ખાતુ(?)૧૦૬autopatrolled
my.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૪:૧૬, ૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૯:૩૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikibooks.org૨૩:૧૮, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૦૨:૪૦, ૨ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૦:૨૭, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૨૨:૩૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૨૦:૪૧, ૧૮ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૩:૨૦, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૦:૦૪, ૧૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૭:૫૪, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૫sysop
test.wikidata.org૧૯:૫૧, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૨૧:૦૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૨૨:૦૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૭:૩૯, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૯:૪૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૫:૪૧, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૨૧:૧૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૯:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)