વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Daniel
  • નોંધેલ: ૦૫:૨૨, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮ (૧૪ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૭૧,૪૨૭
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૩૦૧
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૦૬:૩૬, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૦૬:૩૬, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ab.wikipedia.org૦૬:૩૬, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wiktionary.org૦૬:૩૬, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૦૧:૦૮, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
advisory.wikimedia.org૦૬:૩૮, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૦૨:૧૧, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikibooks.org૦૬:૩૬, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૦૬:૩૬, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૦૬:૩૬, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૦૬:૩૬, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૦૬:૩૬, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૦૬:૩૬, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૨૩:૧૦, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikiquote.org૦૬:૩૬, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૦૬:૩૬, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૬:૩૬, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૦૬:૩૬, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૦૬:૩૬, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
an.wikipedia.org૦૬:૩૬, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૦૬:૩૬, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૦૬:૩૬, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
ar.wikibooks.org૦૬:૩૬, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૦૬:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૦૬:૩૬, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૦૬:૩૬, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૦૬:૩૬, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૧:૦૯, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૦૬:૩૬, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikibooks.org૦૬:૩૬, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૦૬:૩૬, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૦૬:૩૬, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૦૬:૩૬, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
as.wiktionary.org૦૬:૩૮, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wiktionary.org૦૬:૩૮, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
ay.wiktionary.org૦૬:૩૮, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikibooks.org૦૬:૩૮, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૦૬:૩૮, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૦૬:૩૮, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૦૬:૩૮, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bcl.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૦૬:૩૮, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૦૬:૩૮, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૦૬:૩૮, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૦૬:૩૮, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
bg.wikibooks.org૦૬:૩૮, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૦૬:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૦૬:૩૮, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૦૬:૩૮, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૦૬:૩૮, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૦૬:૩૯, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wiktionary.org૦૬:૩૯, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૦૬:૩૯, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikibooks.org૦૬:૩૯, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૦૬:૩૯, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૦૬:૩૯, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikibooks.org૦૬:૩૯, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૦૬:૩૯, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૦૬:૩૯, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikibooks.org૦૬:૩૯, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૦૬:૪૦, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૦૬:૪૦, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bpy.wikipedia.org૦૬:૪૦, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
br.wikimedia.org૧૧:૧૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૦૬:૪૦, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
bs.wikibooks.org૦૬:૪૦, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૦૬:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૦૬:૪૧, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૦૬:૪૦, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૦૬:૪૧, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૦૬:૪૧, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૩:૧૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૦૬:૪૧, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૦૬:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૦૬:૪૧, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૦૬:૪૧, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૦૬:૪૧, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૦૬:૪૧, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૦૬:૪૧, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૦૬:૪૧, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૦૬:૪૧, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૦૬:૪૧, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ch.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૦૬:૪૧, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૬:૨૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૭૨autopatrolled, rollbacker
co.wikipedia.org૦૬:૪૧, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikibooks.org૦૬:૪૧, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૦૬:૪૧, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૦૬:૪૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
cs.wikisource.org૧૦:૨૮, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૦૭:૫૫, ૨૬ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
de.wikipedia.org૨૧:૨૮, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikibooks.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
de.wikinews.org૦૬:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૨૩:૦૬, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૩:૧૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૪:૪૬, ૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૫:૨૨, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૬૫,૮૨૭autoreviewer, sysop
en.wikibooks.org૧૨:૪૭, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૦૫:૨૨, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૫૬૭
en.wikiquote.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)૧૭
en.wikisource.org૦૫:૨૨, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૪૧
en.wikiversity.org૦૫:૨૨, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
en.wikivoyage.org૧૧:૨૦, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૧:૪૩, ૩૦ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
eo.wikipedia.org૦૪:૨૧, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
es.wikibooks.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
es.wikinews.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
es.wikiquote.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
es.wikisource.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
es.wikiversity.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
es.wikivoyage.org૦૮:૦૩, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
et.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
fa.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
fi.wikipedia.org૧૩:૧૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૦૬:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૧:૧૨, ૪ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
fr.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
fr.wikinews.org૦૬:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૦૪:૦૫, ૧૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૦૫:૧૯, ૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૨:૨૭, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૦૦:૧૫, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૦૫:૨૨, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
gl.wikipedia.org૧૦:૧૧, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૦૦:૩૯, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૦૨:૫૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
he.wikibooks.org૦૮:૨૧, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
he.wikinews.org૦૬:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૦૩:૨૧, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૪:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૨૧:૧૧, ૧૫ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૫:૪૭, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૦૪:૨૧, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૦૨:૦૧, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૩:૧૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૩:૧૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
id.wikiquote.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
incubator.wikimedia.org૦૪:૪૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૦૫:૨૨, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
is.wikibooks.org૦૮:૧૨, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૦૮:૧૩, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૦૮:૧૩, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
it.wikibooks.org૧૪:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૦૬:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
it.wiktionary.org૧૨:૧૧, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૬:૦૪, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
ja.wikibooks.org૧૫:૦૦, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૦૬:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૮:૦૯, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૬:૨૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
ko.wikisource.org૦૪:૫૪, ૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૦૨:૧૬, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૦૫:૪૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૪:૪૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
lv.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
www.mediawiki.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
meta.wikimedia.org૦૫:૨૨, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૪૭૬autopatrolled
ml.wikipedia.org૦૫:૪૩, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
mt.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
nds.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૦૯:૨૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૦૪:૨૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
nl.wikibooks.org૦૮:૨૯, ૨૦ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૦૬:૩૧, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
nn.wiktionary.org૦૬:૦૪, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
no.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૦૬:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૨૦:૨૮, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૩:૨૭, ૧ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૪:૪૮, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
pl.wikinews.org૦૬:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
pnt.wikipedia.org૧૪:૨૨, ૮ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
pt.wikibooks.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
pt.wikinews.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
pt.wikisource.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
pt.wikivoyage.org૦૬:૩૪, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
ro.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
ro.wikinews.org૦૬:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
ru.wikinews.org૦૬:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૨૧:૫૫, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૮:૪૯, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૭ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
simple.wikipedia.org૦૫:૨૨, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭૨
simple.wikibooks.org૧૫:૧૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૧૫:૧૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૫:૧૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૦૩:૧૩, ૨૭ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
sl.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
sl.wikibooks.org૧૪:૦૯, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
species.wikimedia.org૦૫:૨૨, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
sq.wikipedia.org૧૦:૧૧, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
sr.wikinews.org૦૬:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૦૬:૦૯, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
sv.wikinews.org૦૬:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૫:૧૬, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૫:૨૨, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)
te.wikipedia.org૦૦:૨૯, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
th.wikinews.org૦૬:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
tr.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
tt.wikipedia.org૦૬:૦૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૦૫:૩૧, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૦૬:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૦૫:૪૪, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
vi.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
vi.wiktionary.org૨૦:૨૮, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૦૬:૩૦, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૧:૩૪, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૧૦:૨૭, ૨૨ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૧:૩૪, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૪:૪૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૪૬
wikimania2007.wikimedia.org૨૩:૦૮, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
wikimania2008.wikimedia.org૦૫:૨૨, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)
wikimania2009.wikimedia.org૧૦:૨૨, ૧૪ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૨૩:૪૭, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૧૫:૩૫, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૧૩:૨૦, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૦૯:૪૧, ૩ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૧:૩૪, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૧:૩૪, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૦૯:૫૭, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૦૫:૫૧, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૧૧:૩૪, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૧:૩૪, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૧૧:૩૪, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૧:૩૪, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૧:૩૪, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikibooks.org૧૧:૩૪, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
za.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૧૧:૩૩, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૧૧:૩૩, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૧૧:૩૩, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૧૧:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૧૧:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૧:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૧:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
zh.wikibooks.org૧૧:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૦૬:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૧:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૧:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૮:૧૦, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૫:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
zu.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikibooks.org૧૧:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૧:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)