વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Effeietsanders
  • નોંધેલ: ૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ (૧૪ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૭૦,૫૬૭
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૪૭૦
  • વૈશ્વિક જૂથ VRT permissions agents
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૨૭ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૦૮:૦૭, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ab.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૨૭ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wiktionary.org૦૮:૦૭, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૬:૧૧, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૬
af.wikibooks.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
af.wikiquote.org૦૮:૦૭, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૦૮:૦૭, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૦૮:૦૮, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikibooks.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)
ak.wiktionary.org૦૮:૦૮, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
am.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
am.wikiquote.org૦૮:૦૯, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૦૮:૦૯, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૮:૧૦, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૦૮:૧૧, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૦૮:૧૧, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૦૮:૧૧, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૦૮:૧૦, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૦૮:૧૦, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૦૮:૧૦, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૦૮:૧૨, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫૩autoreview
ar.wikibooks.org૦૮:૧૨, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૦૮:૧૨, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૦૮:૧૨, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૦૮:૧૨, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૦૮:૧૧, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૭:૧૩, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦
ast.wikibooks.org૦૮:૧૩, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૦૮:૧૪, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૦૮:૧૩, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
as.wikibooks.org૧૯:૪૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)
as.wiktionary.org૦૮:૧૩, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
av.wiktionary.org૦૮:૧૪, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૦૮:૧૪, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikibooks.org૦૮:૧૪, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૦૮:૧૪, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૪:૫૬, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
az.wikibooks.org૦૮:૧૫, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૦૮:૧૫, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૦૮:૧૫, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૦૮:૧૫, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bat-smg.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ba.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
beta.wikiversity.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
be.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
be.wikimedia.org૧૯:૧૪, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
bg.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૪
bg.wiktionary.org૨૦:૪૮, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bo.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
br.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
br.wikimedia.org૧૦:૩૧, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bug.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bxr.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૨
ca.wikimedia.org૧૧:૧૬, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ceb.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
ce.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cho.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
chy.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૪:૫૭, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫,૨૮૫accountcreator, autopatrolled, filemover
co.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫
csb.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
cs.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
cs.wikibooks.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
cu.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
cy.wikibooks.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
da.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
da.wikibooks.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
da.wiktionary.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
de.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૯૨autoreview
de.wikibooks.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
de.wikinews.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
de.wikiquote.org૧૬:૩૯, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
de.wikiversity.org૧૫:૨૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૦૦:૩૩, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
diq.wikipedia.org૦૧:૨૯, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૧૭:૨૪, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
dz.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wiktionary.org૧૯:૪૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)
ee.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૨:૨૩, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૦૮:૧૫, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫,૧૮૫autoreviewer, extendedconfirmed
en.wikibooks.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૪editor
en.wikinews.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
en.wikiquote.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
en.wikisource.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
en.wikiversity.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
en.wikivoyage.org૨૩:૦૬, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
en.wiktionary.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
eo.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨
eo.wikibooks.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
eo.wikiquote.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
eo.wiktionary.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
es.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫૨
es.wikibooks.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
es.wikiquote.org૦૧:૫૮, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૧૩:૨૪, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૨૩:૩૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૦૧:૧૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦
eu.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૮
ext.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૯
fa.wikibooks.org૧૯:૧૬, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૭:૦૯, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fi.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૩
fi.wikibooks.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fi.wikimedia.org૧૯:૩૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fi.wikiquote.org૧૧:૫૭, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fi.wikiversity.org૧૨:૫૯, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૦૦:૩૫, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
foundation.wikimedia.org૧૦:૫૯, ૪ નવેમ્બર ૨૦૨૧ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૧૪૫
fo.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
frp.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
frr.wikipedia.org૧૪:૦૩, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૬૮
fr.wikibooks.org૦૪:૨૩, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૨૦:૨૧, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૦૯:૫૫, ૧૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૨૨:૩૫, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૦૮:૦૫, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૨૩:૩૮, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fy.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૬
gag.wikipedia.org૧૨:૩૦, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
gd.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
gl.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૬:૪૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૦૧:૩૧, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૯:૩૭, ૧૮ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
gu.wikiquote.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
gv.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
he.wikisource.org૧૦:૪૮, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ho.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૫
hr.wikiquote.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
hsb.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ht.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
hu.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨
hy.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
hz.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૩:૨૭, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
id.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૨confirmed, reviewer
id.wikibooks.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
id.wikiquote.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
id.wikisource.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
id.wiktionary.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ie.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ii.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
incubator.wikimedia.org૧૫:૩૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
io.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
is.wikibooks.org૨૦:૨૩, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૮:૧૬, ૨૩ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭૮
it.wikibooks.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
it.wikinews.org૧૭:૧૦, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
it.wikisource.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
it.wikivoyage.org૦૦:૧૧, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
iu.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૭
ja.wikibooks.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ja.wikinews.org૧૩:૨૪, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૦૫:૪૪, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૬:૫૩, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ka.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ka.wikibooks.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
kg.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
kl.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
kn.wikiquote.org૨૦:૩૭, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૬:૨૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૨:૫૦, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
kr.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ks.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
kv.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૨૦:૩૪, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૮
la.wikisource.org૨૦:૧૬, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૨:૨૬, ૧૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૩
lmo.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ln.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૦:૪૦, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૦:૪૯, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
lv.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
mai.wikipedia.org૧૨:૨૯, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૫
meta.wikimedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪,૬૪૫autopatrolled
mg.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૨:૫૭, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૫:૦૪, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
mk.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૮:૨૯, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikibooks.org૦૮:૨૪, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૦૮:૫૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
mrj.wikipedia.org૧૭:૦૧, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
mr.wiktionary.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ms.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
mt.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૨૧:૫૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૦૩:૪૬, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
nds.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ne.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ng.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૩૪,૭૮૫sysop
nl.wikibooks.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૩૨૧
nl.wikimedia.org૧૨:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૧૨૦bureaucrat, sysop
nl.wikinews.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫
nl.wikiquote.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૬
nl.wikisource.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૭૮
nl.wikivoyage.org૨૧:૫૧, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
nn.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨
nov.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૪
no.wikimedia.org૨૨:૨૫, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
nrm.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૧૬:૩૪, ૩ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
om.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
outreach.wikimedia.org૧૧:૪૧, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
pag.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૨૦:૫૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૦૬:૫૨, ૧૨ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૬
pl.wikibooks.org૨૦:૪૩, ૮ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૫:૨૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૨૧:૨૧, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
pl.wiktionary.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
pms.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૭:૦૧, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૦:૫૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૪૦
pt.wikimedia.org૦૧:૨૩, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૭:૧૦, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૨૨:૧૦, ૨૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૮:૫૭, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૨૨:૫૬, ૧ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૦૦:૧૩, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
quality.wikimedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
qu.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ru.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ru.wikibooks.org૧૫:૨૩, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
ru.wikimedia.org૦૯:૦૩, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૨૦:૩૭, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૨૨:૩૯, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૦૮:૫૧, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૨૩:૨૨, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૬:૩૩, ૧૪ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
scn.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૩:૫૧, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikinews.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
se.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૮:૫૩, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૨૦:૦૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
simple.wikibooks.org૧૦:૨૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
simple.wiktionary.org૧૪:૨૮, ૨૦ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
sk.wiktionary.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
sl.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
sm.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
so.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૯
sq.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
srn.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૫
sr.wikinews.org૧૪:૨૭, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૦૯:૨૧, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૨૩:૩૭, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
su.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૯
sv.wikibooks.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
sv.wikiquote.org૧૦:૨૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૨૨:૧૬, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ta.wikibooks.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ta.wiktionary.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
tcy.wikipedia.org૦૧:૨૮, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૦૦:૨૧, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
test2.wikipedia.org૨૩:૦૫, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૨૧:૪૭, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
tet.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
tg.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૦
th.wikibooks.org૧૭:૦૯, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૧૩:૫૪, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૩
to.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૮
tr.wiktionary.org૧૭:૧૨, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૧૪:૨૨, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
uk.wiktionary.org૧૯:૪૯, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૬:૪૩, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૭:૦૮, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
vls.wikipedia.org૨૧:૨૧, ૧૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
wa.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૩:૦૬, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૮૩૦
wikimania2006.wikimedia.org૧૯:૪૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૪૬
wikimania2007.wikimedia.org૧૯:૪૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૪૮
wikimania2008.wikimedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯૨
wikimania2009.wikimedia.org૧૨:૦૦, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
wikimania2010.wikimedia.org૨૨:૩૭, ૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
wikimania2011.wikimedia.org૧૦:૦૩, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૧૭:૩૦, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૨૦:૫૭, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
wikimania2015.wikimedia.org૨૦:૫૮, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૫
wikimania2016.wikimedia.org૦૨:૩૩, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૯
wikimania2017.wikimedia.org૨૧:૫૯, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
wikimania2018.wikimedia.org૧૮:૧૧, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
wikimania.wikimedia.org૦૧:૨૨, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯૮sysop, translationadmin
wo.wikipedia.org૨૦:૩૨, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૨:૩૫, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭૫
yi.wiktionary.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
yo.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૩:૪૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૬૫
zh.wikisource.org૧૨:૫૩, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૫:૫૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)