વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Elmacenderesi
  • નોંધેલ: ૨૧:૪૯, ૩૧ મે ૨૦૦૮ (૧૪ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૮,૦૬૩
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૧૨૫
  • વૈશ્વિક જૂથ VRT permissions agents
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૨૨:૫૬, ૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૩:૪૬, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૨૧:૪૧, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૮:૨૩, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૨૦:૫૯, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૮:૫૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૨૧:૧૮, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૨૨:૦૯, ૩૧ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
az.wikiquote.org૦૪:૪૧, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૦૪:૪૨, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૨૬ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૧:૪૯, ૨ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૫:૨૬, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૨૦:૨૭, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૨૧:૩૨, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૪:૦૧, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૨:૨૧, ૧૫ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૨૧:૪૯, ૩૧ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૦૧autopatrolled
crh.wikipedia.org૨૧:૪૯, ૩૧ મે ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)
cs.wikipedia.org૧૪:૩૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૧૯ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૪:૪૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૨૨:૩૯, ૬ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૦૦:૫૦, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૨૧:૦૦, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૩:૦૭, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૨૨:૦૯, ૩૧ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭૩
en.wikibooks.org૧૬:૨૩, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૬:૨૩, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૮:૫૫, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૧:૪૯, ૨ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૨૧:૪૯, ૩૧ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
en.wikivoyage.org૧૧:૪૭, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૬:૨૩, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૨:૫૨, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૨૨:૪૮, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૨૩:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૧:૧૯, ૨૧ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૯:૨૫, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૫:૪૯, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૨૦:૦૦, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૭:૫૪, ૫ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૧:૧૯, ૨૧ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૩:૪૮, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૭:૦૮, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૨૧:૩૯, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૨:૩૬, ૨ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૭ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૮:૩૮, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૧:૪૭, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૯:૩૬, ૧૯ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૨૩:૩૧, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૫:૪૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૯:૩૮, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૦૭:૩૫, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૨૧:૩૫, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૨૦:૪૪, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૮:૧૧, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૦:૦૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૦:૪૯, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૨૨:૦૯, ૩૧ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૭
mk.wikipedia.org૨૦:૨૨, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૬:૩૧, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૨:૩૮, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૪:૪૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૨૦:૩૬, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૨૩:૫૭, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૨૩:૪૫, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૨૩:૫૭, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૭:૦૭, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૩:૧૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૫:૦૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૪:૩૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૨૨ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૮:૦૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૨:૪૦, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૨:૩૮, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૨૧:૧૫, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૬:૩૬, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૫:૩૬, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૧:૨૪, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૯:૧૨, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૧૭:૫૪, ૫ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૮:૩૬, ૧૫ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૨૩:૫૮, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૨૨:૧૯, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૪:૦૧, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૬:૧૭, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૫:૨૬, ૧૯ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૭:૪૪, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૨૧:૪૯, ૩૧ મે ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૭,૪૯૧bureaucrat, checkuser, suppress, sysop
tr.wikibooks.org૨૧:૧૦, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૧૭:૫૬, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨sysop
tr.wikinews.org૦૯:૫૮, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૮:૫૪, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૮:૫૮, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૨૧:૪૪, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૦૦:૧૬, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૨૨ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૬:૦૯, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૧:૪૭, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૧
wikimania2015.wikimedia.org૨૨:૦૯, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૨:૧૧, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૮:૪૨, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૨૨:૩૮, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૦૦:૧૬, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૨૨:૦૮, ૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)