વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: EmausBot
  • નોંધેલ: ૦૨:૦૮, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯ (૧૩ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૪,૬૯,૧૬,૩૯૯
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૭૭
  • વૈશ્વિક જૂથ વૈશ્વિક બોટો
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૨૧:૩૫, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૦૮:૪૨, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૮૪૩
ace.wikipedia.org૦૧:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૭૮૦
ady.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
af.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬,૯૫૬
af.wikibooks.org૨૦:૫૯, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૨૦:૧૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૦૪:૦૮, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ak.wikipedia.org૦૧:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨૪
als.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭,૬૭૧
alt.wikipedia.org૦૨:૨૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૦૯:૩૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૦
am.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩,૦૬૭
am.wiktionary.org૦૪:૦૯, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ang.wikipedia.org૦૮:૪૨, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૮૪૦
ang.wiktionary.org૦૪:૦૯, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
anp.wikipedia.org૧૩:૧૦, ૮ મે ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૭,૭૬૮bot
an.wiktionary.org૦૪:૦૯, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૦૧:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૭૩૦
ar.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૫૨,૭૧૬bot
ar.wikibooks.org૧૯:૪૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
ar.wikinews.org૧૯:૪૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૯:૪૮, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૩
ar.wikisource.org૦૦:૪૪, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯૩
ar.wikiversity.org૧૯:૫૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
ar.wiktionary.org૦૪:૦૯, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૮
ary.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૮:૪૨, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮,૫૫૧
ast.wikipedia.org૨૦:૦૨, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૧,૧૫૮
ast.wiktionary.org૨૧:૨૯, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૯૬૮
atj.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૧૬ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૧૬:૩૯, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૦૯:૧૨, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૨૨૬
awa.wikipedia.org૦૨:૦૬, ૧૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૦૮:૪૨, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૯૨૧
ay.wiktionary.org૦૪:૧૦, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૨૨:૪૬, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૫૫,૯૩૧bot
az.wikipedia.org૦૨:૩૩, ૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૨,૭૯૧bot
az.wikibooks.org૨૦:૧૯, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૨૦:૨૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
az.wikisource.org૦૩:૦૧, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૦૪:૧૦, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
ban.wikipedia.org૨૨:૫૦, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૪
ban.wikisource.org૧૦:૦૮, ૮ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૦૫:૩૩, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯,૧૪૭
bat-smg.wikipedia.org૦૮:૩૭, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧,૩૫૫
ba.wikipedia.org૦૪:૩૯, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬,૮૩૧bot
ba.wikibooks.org૨૦:૫૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
bcl.wikipedia.org૦૧:૦૬, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪,૮૮૮
bcl.wikiquote.org૧૯:૪૫, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
bd.wikimedia.org૦૮:૫૬, ૪ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૭:૫૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૦,૪૦૮bot
be.wikipedia.org૧૯:૨૯, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૭,૧૬૦bot
be.wikibooks.org૨૧:૦૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૨૦:૫૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૦૧:૫૦, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૩
be.wiktionary.org૦૪:૧૦, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૧:૦૨, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૮૪,૬૫૨bot
bg.wikibooks.org૦૬:૪૫, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૨૦:૫૧, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૨૦:૫૨, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૦૦:૪૭, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
bg.wiktionary.org૦૪:૧૦, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૪૫
bh.wikipedia.org૦૧:૦૬, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦,૩૦૧
bi.wikipedia.org૦૮:૪૩, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૯૪૪
bjn.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૬૦૩
bjn.wiktionary.org૧૯:૪૫, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
blk.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૦૧:૧૪, ૨૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૫૩૫
bn.wikipedia.org૨૦:૦૨, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯,૫૭૪
bn.wikibooks.org૨૧:૨૪, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikiquote.org૧૯:૪૬, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૦:૩૪, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૧૪:૦૯, ૧૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૦૧:૦૩, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૦૮:૩૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૨૯૯
bpy.wikipedia.org૧૩:૩૮, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫,૭૦૭
br.wikipedia.org૧૬:૧૭, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૨,૪૭૭
br.wikiquote.org૨૧:૧૯, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૦૮:૧૨, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૦૪:૧૧, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
bs.wikipedia.org૧૫:૫૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૨,૭૪૬bot
bs.wikibooks.org૦૬:૪૫, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૨૧:૩૫, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૨૧:૩૫, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૨૧:૩૨, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
bs.wiktionary.org૦૪:૧૨, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૦૧:૧૨, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩,૮૬૦
bxr.wikipedia.org૧૪:૦૩, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૧૨૯
ca.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૬૦,૯૮૬bot
ca.wikibooks.org૨૧:૩૯, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ca.wikinews.org૨૧:૪૧, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૨૧:૪૨, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ca.wikisource.org૨૧:૩૯, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૯
ca.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
cbk-zam.wikipedia.org૦૧:૧૨, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૨૧૭
cdo.wikipedia.org૦૧:૧૫, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૪૪૮
ceb.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮,૮૨,૯૨૭
ce.wikipedia.org૨૧:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૩૮,૩૩૯autoreview, bot
chr.wikipedia.org૦૧:૧૫, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૨૨
chr.wiktionary.org૦૪:૧૩, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૦૮:૪૩, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬૦
chy.wikipedia.org૦૧:૧૫, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૮૦
ckb.wikipedia.org૦૧:૧૫, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮,૪૨૩
commons.wikimedia.org૧૪:૪૫, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikipedia.org૨૩:૨૪, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭,૨૫૧bot
co.wiktionary.org૦૪:૧૩, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૦૫:૫૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૭૯૨
cr.wikipedia.org૦૧:૧૫, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૮૨
csb.wikipedia.org૦૮:૩૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦,૮૧૯bot
csb.wiktionary.org૨૧:૪૫, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૫૫,૯૩૯bot
cs.wikibooks.org૨૨:૪૩, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૨૨:૪૪, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૨૨:૪૫, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
cs.wikisource.org૦૨:૦૨, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૨૨:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૨૨:૫૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
cu.wikipedia.org૦૮:૪૩, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૫૮૭
cv.wikipedia.org૨૦:૦૨, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮,૬૪૧bot
cv.wikibooks.org૦૬:૪૫, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૨૦:૦૨, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૧,૭૯૧
cy.wikibooks.org૦૬:૪૫, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૨૨:૦૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૨૧:૩૬, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૨૧:૪૫, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૧૦:૪૨, ૩ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
da.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૮૦,૫૮૬bot
da.wikibooks.org૨૨:૧૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૨૩:૧૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૦૮:૫૩, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
da.wiktionary.org૨૧:૪૬, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૩:૫૮, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૮૩,૩૩૪autoreview, bot
de.wikibooks.org૨૨:૨૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯૩bot
de.wikinews.org૨૩:૧૪, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૨૩:૧૫, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૦૧:૨૦, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૬૨bot
de.wikiversity.org૨૨:૨૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૨૩:૫૪, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૨૩:૩૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૨૧:૪૯, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
diq.wikipedia.org૦૧:૧૫, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫,૯૨૬
diq.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
dsb.wikipedia.org૦૮:૪૩, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૧૩૪bot
dty.wikipedia.org૨૧:૪૯, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯૮
dv.wikipedia.org૨૧:૦૦, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૭૮૪bot
dv.wiktionary.org૨૧:૪૬, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૧:૧૫, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯૪
ee.wikipedia.org૦૫:૦૦, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૪૩૫
el.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૯,૭૧૯bot
el.wikibooks.org૦૬:૪૬, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૦૦:૦૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૦૦:૦૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
el.wikisource.org૨૧:૩૯, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૧
el.wikiversity.org૨૨:૪૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૦૦:૪૦, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૨૧:૪૬, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૫
eml.wikipedia.org૦૭:૩૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૪૬૦bot
en.wikipedia.org૦૩:૩૬, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬,૩૩,૨૫૬bot, templateeditor
en.wikibooks.org૨૧:૨૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૨૧:૨૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૨૧:૨૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૨૧:૨૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૩૧૪bot
en.wikiversity.org૨૧:૨૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૨૦:૫૦, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭૩
en.wiktionary.org૨૧:૨૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
eo.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૮૮,૭૮૦bot
eo.wikibooks.org૨૨:૫૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૦૧:૦૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૦૧:૦૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
eo.wikisource.org૦૩:૦૨, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૦૦:૫૮, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૩
es.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૬૫,૭૪૪bot
es.wikibooks.org૧૦:૩૮, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૦૧:૦૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૦૧:૦૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૨
es.wikisource.org૦૩:૦૨, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૨૩:૧૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૨૧:૩૯, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
es.wiktionary.org૨૧:૫૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૫
et.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૪,૫૮૨bot
et.wikibooks.org૦૬:૪૬, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૦૧:૩૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
et.wikisource.org૦૯:૨૫, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
et.wiktionary.org૨૧:૫૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
eu.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૨૧,૯૮૭
eu.wikibooks.org૨૩:૨૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૦૧:૩૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૨:૨૯, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૨૧:૫૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૨૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૪૩૩
fat.wikipedia.org૧૩:૧૦, ૮ મે ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૯:૨૪, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૬૨,૨૫૧bot
fa.wikibooks.org૨૩:૩૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯
fa.wikinews.org૦૧:૪૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૦૧:૪૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬
fa.wikisource.org૨૧:૩૯, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮૪
fa.wikivoyage.org૨૩:૩૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
fa.wiktionary.org૨૧:૫૫, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૮
ff.wikipedia.org૦૧:૧૬, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૬૭
fiu-vro.wikipedia.org૦૮:૩૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧,૩૫૯bot
fi.wikipedia.org૦૭:૦૯, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૮૫,૬૮૩bot
fi.wikibooks.org૦૧:૫૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
fi.wikinews.org૦૧:૫૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૦૧:૫૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
fi.wikisource.org૦૮:૧૦, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૦૧:૨૨, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૦૧:૧૫, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૨૧:૫૬, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
fj.wikipedia.org૦૧:૧૬, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૦૨
fj.wiktionary.org૨૧:૫૭, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૦૮:૩૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪,૪૮૧
fo.wikisource.org૨૧:૫૬, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૨૧:૫૭, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૨૦:૫૮, ૨૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૧૮૫
frr.wikipedia.org૨૩:૨૨, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૨૨૬
fr.wikipedia.org૦૭:૨૩, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૪૧,૫૩૫bot
fr.wikibooks.org૦૦:૦૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૫bot
fr.wikinews.org૦૨:૧૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૦૦:૦૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
fr.wikisource.org૦૦:૪૯, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૮૫૧bot
fr.wikiversity.org૦૦:૦૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૦૦:૩૧, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૨૩:૩૩, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૩૦૦
fy.wikipedia.org૧૫:૫૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૧૨૩
fy.wikibooks.org૦૦:૧૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૨૧:૦૦, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૩૯૬
gan.wikipedia.org૨૧:૨૮, ૨૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫,૯૩૧bot
ga.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧,૭૩૩
ga.wiktionary.org૨૧:૫૭, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૨૩:૨૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૦૧:૦૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦,૦૩૫
gd.wiktionary.org૨૧:૫૭, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૫
glk.wikipedia.org૦૧:૧૬, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૮૬
gl.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૩,૬૪૦bot
gl.wikibooks.org૦૨:૪૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૦૨:૪૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૦૨:૪૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
gl.wiktionary.org૦૨:૪૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૮:૪૪, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૯૭૮
gn.wiktionary.org૨૨:૦૫, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૧૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦૭
gom.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૧૩ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૨૦:૩૪, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૮
got.wikipedia.org૦૧:૧૬, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૦૩
guc.wikipedia.org૦૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gur.wikipedia.org૧૩:૧૨, ૮ મે ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૫૩૪
gu.wikiquote.org૨૧:૨૩, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
gu.wiktionary.org૨૨:૦૫, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
guw.wikipedia.org૨૦:૨૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
guw.wikinews.org૦૦:૪૮, ૯ મે ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wiktionary.org૧૯:૪૫, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૦૫:૫૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩,૬૨૧
gv.wiktionary.org૨૨:૦૫, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૨૩:૨૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૭૩૬
ha.wikipedia.org૦૧:૧૭, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૮૪
ha.wiktionary.org૨૨:૦૫, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
haw.wikipedia.org૧૦:૪૧, ૨૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૨૪૯
he.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૧,૦૦૦bot
he.wikibooks.org૦૩:૧૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૦૩:૧૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૦૩:૧૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
he.wikisource.org૦૮:૧૦, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૦૩:૧૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૦૩:૨૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૦૮:૩૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬,૫૦૦
hi.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫,૩૩૦autoreview, bot
hi.wikibooks.org૦૧:૦૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૦૧:૦૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
hi.wikisource.org૨૧:૧૦, ૨૧ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૦૪:૦૭, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
hi.wikivoyage.org૦૩:૫૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૨૨:૧૩, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૪૭,૬૭૬bot
hr.wikibooks.org૦૧:૧૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૦૩:૫૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૦૯:૫૧, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૦૮:૩૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬,૫૯૮bot
hsb.wiktionary.org૨૨:૦૬, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૨૦:૦૨, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨,૩૦૯
hu.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૧૯,૫૮૯bot
hu.wikiquote.org૦૩:૫૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૦૯:૧૦, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૨૨:૦૬, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૩૪
hy.wikipedia.org૦૮:૫૦, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૭,૬૭૭bot
hy.wikibooks.org૦૬:૫૦, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૦૪:૨૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
hy.wikisource.org૦૮:૩૮, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
hy.wiktionary.org૨૨:૦૭, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૩
hyw.wikipedia.org૨૨:૨૨, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૪
ia.wikipedia.org૦૫:૫૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭,૯૦૨
ia.wikibooks.org૦૬:૫૧, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૨૨:૧૨, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૨૧:૦૨, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૬૯,૦૬૩bot
id.wikibooks.org૦૧:૩૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
id.wikiquote.org૦૪:૨૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
id.wikisource.org૦૮:૩૧, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
id.wiktionary.org૦૪:૨૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૩
ie.wikipedia.org૦૮:૩૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૧૧૪
ie.wiktionary.org૨૨:૧૩, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૯
ig.wikipedia.org૦૧:૧૮, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૬૬૦
ii.wikipedia.org૨૧:૨૬, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૦૧:૧૮, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૩૦૪
ilo.wikipedia.org૦૧:૦૮, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦,૮૫૫
incubator.wikimedia.org૦૧:૨૬, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨૧
inh.wikipedia.org૨૦:૩૪, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૬
io.wikipedia.org૦૮:૩૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦,૨૬૫
io.wiktionary.org૨૨:૫૭, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
is.wikipedia.org૨૦:૨૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦,૬૪૬bot
is.wikibooks.org૦૪:૪૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૦૧:૪૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૧:૦૧, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૦૪:૫૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૮૦,૬૨૩bot, ipblock-exempt
it.wikibooks.org૦૪:૫૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
it.wikinews.org૦૪:૫૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૦૪:૫૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૫૧
it.wikisource.org૨૧:૩૯, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪૧
it.wikiversity.org૦૨:૦૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
it.wikivoyage.org૦૦:૧૪, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૦bot
it.wiktionary.org૨૩:૩૩, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૦૧:૧૮, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૮૧૦
iu.wiktionary.org૨૨:૫૮, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૪:૪૩, ૩ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
ja.wikipedia.org૨૦:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૭૭,૦૫૭bot
ja.wikibooks.org૦૫:૨૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૦૫:૨૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૦૫:૨૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૦૨:૦૫, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૮
ja.wikiversity.org૦૨:૦૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૧૮:૫૬, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ja.wiktionary.org૨૩:૩૩, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૦૮:૪૫, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૯૫૧
jbo.wiktionary.org૨૨:૫૮, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૫:૩૧, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩,૧૫૫
jv.wikisource.org૧૫:૦૦, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૨૨:૫૮, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
kaa.wikipedia.org૦૧:૧૯, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૭૯૩
kab.wikipedia.org૦૧:૧૯, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૧૫૮
ka.wikipedia.org૦૫:૩૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૪,૪૯૩trusted
ka.wikibooks.org૦૨:૧૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૦૫:૩૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ka.wiktionary.org૨૨:૫૮, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
kbd.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૨૯૨bot
kbd.wiktionary.org૦૦:૫૦, ૯ મે ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૨૨:૪૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૦
kcg.wikipedia.org૧૯:૨૩, ૨૫ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kcg.wiktionary.org૦૦:૫૧, ૯ મે ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૦૧:૧૯, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૬૨૭
ki.wikipedia.org૦૧:૧૯, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨૬
kk.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૫૪,૩૦૯bot
kk.wikibooks.org૦૨:૨૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૨૨:૫૯, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૦૮:૪૫, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૪૬૩
kl.wiktionary.org૨૨:૫૯, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૮:૫૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૮૮૪
km.wikibooks.org૦૭:૦૦, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૨૨:૫૯, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
kn.wikipedia.org૦૫:૩૭, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭,૯૨૨
kn.wikiquote.org૦૬:૨૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૨:૪૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
kn.wiktionary.org૨૨:૫૯, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૬:૫૩, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૨૮૦
ko.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૪૩,૬૦૩bot
ko.wikibooks.org૦૬:૨૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૦૬:૨૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૦૬:૨૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૨૧:૩૯, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૪૪
ko.wikiversity.org૨૧:૪૧, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૨૩:૦૦, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
krc.wikipedia.org૧૬:૫૩, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧,૬૧૩bot
ksh.wikipedia.org૦૮:૩૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૬૪૦bot
ks.wikipedia.org૦૧:૨૦, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧૭
ks.wiktionary.org૨૩:૦૦, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ku.wikipedia.org૦૮:૪૫, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫,૪૮૭
ku.wikibooks.org૦૭:૦૧, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૦૬:૩૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૨૩:૦૦, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯
kv.wikipedia.org૦૪:૪૪, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧,૮૬૬bot
kw.wikipedia.org૦૮:૪૦, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૨૮૮
kw.wiktionary.org૨૩:૦૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૦૮:૪૫, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૦૫૮
ky.wikibooks.org૦૨:૩૦, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૦૬:૩૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૨૩:૦૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૦૮:૪૦, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૯૬૯
la.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૮૪,૯૧૦
la.wikibooks.org૦૩:૦૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
la.wikiquote.org૦૬:૪૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૦૯:૩૪, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૨૩:૦૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
lbe.wikipedia.org૧૪:૦૬, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૭૮૮
lb.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩,૭૭૭bot
lb.wiktionary.org૨૩:૦૫, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
lez.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૪૦૧
lfn.wikipedia.org૨૦:૩૪, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
lg.wikipedia.org૦૮:૪૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૨૭
lij.wikipedia.org૨૩:૧૦, ૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૮૭૬
lij.wikisource.org૦૯:૨૯, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭,૬૦૦
li.wikibooks.org૦૩:૦૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૨૨:૦૩, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૦૬:૫૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૨૦:૫૮, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
lmo.wikipedia.org૦૮:૪૦, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫,૮૬૭bot
lmo.wiktionary.org૦૯:૩૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૦૮:૪૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૮૩૯
ln.wiktionary.org૨૩:૦૫, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૮:૦૩, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૦૧:૨૦, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૪૧૯
lo.wiktionary.org૨૩:૦૫, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
lrc.wikipedia.org૨૧:૨૧, ૧૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૦૧:૨૧, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૦૮૬
lt.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૫૩,૩૧૭bot
lt.wikibooks.org૦૩:૧૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૦૭:૦૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
lt.wikisource.org૦૭:૧૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૨૩:૦૬, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
lv.wikipedia.org૧૫:૩૧, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૧,૫૮૦bot
lv.wiktionary.org૨૩:૦૬, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
mai.wikipedia.org૧૭:૨૪, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૮
map-bms.wikipedia.org૦૧:૦૪, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫,૪૮૨
mdf.wikipedia.org૦૪:૪૫, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૨૮૨
www.mediawiki.org૨૧:૨૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૪:૪૪, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪,૫૫૭
mg.wikipedia.org૦૧:૨૦, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૮,૬૦૩
mg.wikibooks.org૦૩:૪૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૨૩:૦૬, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
mhr.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨,૮૪૦bot
min.wikipedia.org૨૩:૪૨, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૯,૪૫૧bot
min.wiktionary.org૨૩:૨૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૨:૦૫, ૧૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૧૮૮
mi.wiktionary.org૦૩:૩૪, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૨:૧૯, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૭,૨૯૧bot
mk.wikibooks.org૦૮:૧૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૪:૪૬, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૦૩:૩૪, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૮:૫૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧,૮૦૯
ml.wikibooks.org૦૭:૧૦, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૦૮:૫૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૦૮:૪૧, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
mni.wikipedia.org૦૨:૨૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩
mni.wiktionary.org૦૨:૨૩, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૦૫:૫૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪,૨૫૭
mn.wiktionary.org૦૩:૩૪, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૨૨:૪૨, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૨૩:૧૬, ૧૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
mrj.wikipedia.org૧૬:૪૯, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩,૫૪૮
mr.wikipedia.org૦૮:૪૦, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૪,૦૨૬bot
mr.wikibooks.org૦૯:૦૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૦૯:૦૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૦૯:૩૧, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૨૯,૯૭૩bot
ms.wikibooks.org૦૭:૧૧, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૦૩:૩૫, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
mt.wikipedia.org૦૮:૪૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨,૨૨૦bot
mt.wiktionary.org૦૩:૩૫, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
mwl.wikipedia.org૦૯:૨૦, ૧ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૦૩૨
myv.wikipedia.org૦૪:૪૫, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૦૮૯bot
my.wikipedia.org૦૧:૨૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨,૦૪૭
my.wiktionary.org૦૩:૩૫, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
mzn.wikipedia.org૦૧:૨૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦,૯૯૩uploader
nah.wikipedia.org૦૫:૫૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩,૯૧૫
nah.wiktionary.org૦૩:૩૫, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૨
nap.wikipedia.org૦૮:૪૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦,૭૩૭
nap.wikisource.org૦૬:૨૭, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૮:૪૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૫૯૭
na.wiktionary.org૦૩:૩૫, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૦૧:૨૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦,૩૯૩bot
nds.wikipedia.org૦૫:૩૪, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨,૨૩૫bot
nds.wiktionary.org૦૩:૩૬, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૧:૨૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪,૧૮૯
ne.wikibooks.org૦૯:૨૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૦૩:૩૬, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
new.wikipedia.org૨૧:૫૦, ૨૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦,૯૬૦bot
ng.wikipedia.org૦૧:૦૭, ૬ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૬૮,૯૭૮bot, ipblock-exempt
nl.wikibooks.org૦૪:૫૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
nl.wikinews.org૦૯:૩૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૦૯:૩૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૦૯:૨૭, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૦૯:૪૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૩:૩૭, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
nn.wikipedia.org૧૩:૦૭, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૧,૪૫૮bot
nn.wikiquote.org૦૯:૪૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
nn.wiktionary.org૦૩:૩૭, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૦૧:૦૫, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૯૨૨
no.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૦૬,૭૧૮bot
no.wikibooks.org૦૯:૫૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૦૯:૫૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૦૯:૫૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૨૧:૩૯, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૩
no.wiktionary.org૦૯:૫૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
nqo.wikipedia.org૨૨:૪૯, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૨૧:૩૮, ૨૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩,૮૭૧
nso.wikipedia.org૨૩:૦૭, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૫૦૩
nv.wikipedia.org૦૧:૨૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)અનિશ્વિત સમય માટે અવરોધિત.
કારણ:doo beehazʼą́ąnii bikʼehgo naalnish da: naaltsoos/bee álnééhí ániidígíí áyiilaa
  • editing (sitewide)
  • સ્વયંચાલિત પ્રતિબંધ ક્રિયા નિષ્ક્રીય કરાઈ
  • તમે પોતાનું ચર્ચા પાનામાં ફેરફાર ન કરી શકો.
૧,૭૬૫
ny.wikipedia.org૦૧:૨૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬૫
oc.wikipedia.org૧૩:૦૦, ૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૯,૪૫૭bot
oc.wikibooks.org૦૭:૧૧, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૦૩:૩૮, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
olo.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૫૪૧
om.wikipedia.org૦૧:૨૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭૨
om.wiktionary.org૦૩:૩૮, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
or.wikipedia.org૦૧:૨૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨,૦૯૮
or.wikisource.org૨૧:૨૬, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૦૩:૩૯, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
os.wikipedia.org૦૪:૩૯, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪,૬૩૬bot
pag.wikipedia.org૦૧:૨૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૭૧૪
pam.wikipedia.org૦૧:૨૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨,૦૨૯
pap.wikipedia.org૧૨:૩૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૨૧૭
pa.wikipedia.org૦૧:૨૨, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૩૨૯
pa.wikibooks.org૦૫:૩૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૨૧:૨૬, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
pa.wiktionary.org૦૩:૩૯, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
pcd.wikipedia.org૨૧:૪૮, ૨૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૫૮૧bot
pcm.wikipedia.org૦૯:૪૬, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૩:૪૯, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૪૧૪
pfl.wikipedia.org૦૦:૩૬, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૭૦૯
pih.wikipedia.org૦૮:૪૭, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૨૦૩
pi.wikipedia.org૦૧:૦૪, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૧૭૪
pl.wikipedia.org૦૭:૫૨, ૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૨૫,૧૭૪bot
pl.wikibooks.org૧૦:૩૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૦:૩૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૦:૩૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦bot
pl.wikisource.org૨૧:૩૯, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦૦editor
pl.wikivoyage.org૦૦:૪૭, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pl.wiktionary.org૨૨:૦૦, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૦૮:૪૭, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૩,૫૫૨bot
pnb.wikipedia.org૦૧:૨૨, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮,૭૫૧
pnb.wiktionary.org૦૩:૩૯, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૦૧:૨૨, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૩૧૩
ps.wikipedia.org૦૧:૨૨, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૨૭૩
ps.wikivoyage.org૧૪:૦૯, ૧૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૦૩:૩૯, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૮૧,૭૭૧bot
pt.wikibooks.org૦૬:૧૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૧:૦૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૧:૦૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
pt.wikisource.org૦૩:૦૭, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦૪
pt.wikiversity.org૦૬:૧૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
pt.wikivoyage.org૦૦:૨૫, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pt.wiktionary.org૦૩:૩૯, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
pwn.wikipedia.org૦૯:૩૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
qu.wikipedia.org૦૮:૪૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧,૭૦૯
qu.wiktionary.org૦૩:૩૯, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૪૬૫
rmy.wikipedia.org૦૧:૨૨, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૦૮૬
rn.wikipedia.org૦૧:૨૨, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૦૩
roa-rup.wikipedia.org૦૨:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧,૯૪૫
roa-rup.wiktionary.org૦૩:૩૯, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૨૩:૨૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧,૬૫૧
ro.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૩૧,૮૩૬bot
ro.wikibooks.org૧૧:૨૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૨૧:૪૩, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૨૧:૪૩, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૦૯:૫૦, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
ro.wikivoyage.org૦૦:૧૮, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૨૩:૩૧, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩,૯૯૨
ru.wikipedia.org૦૨:૦૮, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯નવું ખાતુ(?)૧૩,૨૭,૯૫૮bot, uploader
ru.wikibooks.org૨૧:૪૩, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૪
ru.wikimedia.org૧૧:૨૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૧:૨૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૨૧:૪૩, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૫
ru.wikisource.org૧૫:૪૬, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૦૩૪bot
ru.wikiversity.org૧૧:૪૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
ru.wikivoyage.org૨૦:૫૦, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
ru.wiktionary.org૦૨:૨૬, ૨૭ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૦૧:૨૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૫૫૦
rw.wiktionary.org૦૩:૩૯, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૦૭:૧૭, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩,૮૬૬bot
sah.wikiquote.org૦૨:૧૭, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૨૦:૫૮, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૭
sa.wikipedia.org૦૧:૦૫, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦,૯૮૫
sa.wikibooks.org૦૭:૧૧, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૨:૦૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૨:૦૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫૭
sa.wiktionary.org૦૩:૩૯, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૦૮:૪૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫,૦૩૯bot
scn.wiktionary.org૦૩:૩૯, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sco.wikipedia.org૦૧:૨૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬,૪૭૩flood
sc.wikipedia.org૨૩:૨૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૨૨૦
sd.wikipedia.org૦૧:૨૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૪૪૯
sd.wiktionary.org૦૩:૩૯, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૦૮:૪૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯,૨૪૨bot
sg.wikipedia.org૦૧:૨૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૧૬
sg.wiktionary.org૦૩:૩૯, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
shi.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૩ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૪
shn.wikipedia.org૨૨:૦૪, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૧
shn.wikivoyage.org૨૦:૨૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૦૯:૪૩, ૨૩ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૮:૩૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૮,૧૫૯bot
sh.wiktionary.org૦૩:૩૯, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
shy.wiktionary.org૨૩:૨૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૬:૧૨, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૫૬,૬૭૭
simple.wiktionary.org૦૩:૪૦, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
si.wikipedia.org૦૧:૨૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૦૧૭
si.wiktionary.org૦૩:૪૦, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
skr.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૦૦:૫૮, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૬૭,૭૪૩bot
sk.wikibooks.org૧૨:૪૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૨:૫૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૦૭:૩૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૦૩:૪૦, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૯:૩૧, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૫૮,૫૫૧bot
sl.wikiquote.org૧૨:૫૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
sl.wikisource.org૧૨:૫૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૦૭:૩૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૦૩:૪૦, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
smn.wikipedia.org૨૦:૩૦, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૦૧:૨૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૫૬૯
sm.wiktionary.org૦૩:૪૧, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૦૧:૨૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૦૨૪
wikisource.org૦૭:૫૬, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૦૬:૧૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૪૫૧
so.wiktionary.org૦૩:૪૧, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૨૧:૩૮, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૦૮:૪૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯,૪૪૪autoreview, bot, editor
sq.wikibooks.org૦૭:૧૨, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૩:૦૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૦૭:૪૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
sq.wiktionary.org૦૩:૪૧, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
srn.wikipedia.org૦૧:૨૪, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૨૯૯
sr.wikipedia.org૧૫:૧૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૩૫,૪૮૮bot
sr.wikinews.org૧૩:૧૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૩:૧૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૦૩:૦૧, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૦૩:૪૧, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
ss.wikipedia.org૦૮:૪૭, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૩૮૫
ss.wiktionary.org૦૩:૪૨, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૦૮:૪૭, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૯૬૯
st.wikipedia.org૦૧:૨૪, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૨૪
st.wiktionary.org૦૩:૪૨, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૮:૪૭, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮,૯૯૬
su.wikiquote.org૦૭:૫૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૦૩:૪૨, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sv.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫,૯૪,૨૭૬extendedconfirmed
sv.wikibooks.org૨૦:૨૧, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૩:૨૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૩:૨૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૦૮:૩૪, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૮
sv.wikiversity.org૧૩:૨૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૩:૨૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૦૩:૪૨, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
sw.wikipedia.org૦૮:૪૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩,૯૮૪bot
sw.wiktionary.org૦૩:૪૨, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
szl.wikipedia.org૦૮:૪૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩,૨૩૧bot
szy.wikipedia.org૨૩:૨૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
ta.wikipedia.org૦૧:૦૮, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧,૩૭૩bot
ta.wikibooks.org૨૦:૨૨, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૩:૩૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૩:૩૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૮:૨૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૭
ta.wiktionary.org૦૩:૪૨, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
tay.wikipedia.org૦૦:૪૨, ૨૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૨૩:૪૫, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
ten.wikipedia.org૨૨:૪૮, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૪:૨૬, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૮:૩૧, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૦૮:૪૭, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૦૧૦
te.wikipedia.org૨૨:૨૪, ૨૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭,૬૫૬
te.wikibooks.org૦૨:૧૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૩:૫૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૦:૨૧, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
te.wiktionary.org૦૩:૪૨, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
tg.wikipedia.org૦૭:૫૨, ૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮,૬૧૫
tg.wikibooks.org૨૦:૨૨, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૦૩:૪૨, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
th.wikipedia.org૧૯:૨૪, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૩,૦૫૦bot
th.wikibooks.org૧૪:૦૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
th.wikiquote.org૧૪:૦૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
th.wikisource.org૦૮:૫૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯૭
th.wiktionary.org૦૩:૪૨, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
ti.wikipedia.org૦૧:૨૪, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦૭
ti.wiktionary.org૦૩:૪૩, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
tk.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮,૩૭૮
tk.wiktionary.org૦૩:૪૩, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૬:૦૦, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૫,૭૦૧bot
tl.wikibooks.org૨૦:૨૩, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikiquote.org૧૯:૪૫, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૦૩:૪૩, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
tn.wikipedia.org૦૧:૨૪, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫૮
tn.wiktionary.org૦૩:૪૩, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૦૧:૨૪, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૧૮
tpi.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૪૮૫
tpi.wiktionary.org૦૩:૪૩, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૧૦:૨૧, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૭:૨૩, ૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૨૮,૬૧૧
tr.wikibooks.org૦૯:૦૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૪:૧૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૪:૧૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
tr.wikisource.org૧૧:૧૫, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧
tr.wikivoyage.org૦૩:૦૧, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૦૩:૪૩, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૪
ts.wikipedia.org૦૧:૨૪, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૪૩૬
ts.wiktionary.org૦૩:૪૮, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૯:૩૧, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૭૦,૪૦૪bot
tt.wikibooks.org૨૦:૨૪, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૦૩:૪૮, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
tum.wikipedia.org૦૧:૨૪, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૦૩
tw.wikipedia.org૦૧:૨૪, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭૪
tyv.wikipedia.org૧૫:૩૧, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૭
ty.wikipedia.org૦૧:૨૪, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૧૦૭
ua.wikimedia.org૧૪:૨૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦,૩૫૯
ug.wikipedia.org૦૧:૨૪, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૦૩૬
ug.wiktionary.org૦૩:૪૮, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૩:૪૩, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૧૧,૦૭૬bot
uk.wikinews.org૧૪:૩૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૪:૩૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૦૩:૦૧, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૪:૩૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૦૩:૪૮, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૬:૧૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૮૨,૫૬૯bot
ur.wikibooks.org૨૦:૨૪, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૪:૪૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૦૩:૪૯, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
uz.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૫,૦૧૪bot
uz.wikiquote.org૦૯:૫૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૦૩:૫૧, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
vec.wikipedia.org૨૧:૦૮, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧,૮૩૦
vec.wikisource.org૧૧:૧૯, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૪:૫૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
vep.wikipedia.org૨૧:૦૩, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૪૫૮
ve.wikipedia.org૦૧:૨૪, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩૪
vi.wikipedia.org૦૫:૪૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦,૭૫,૬૬૫bot, ipblock-exempt
vi.wikibooks.org૧૫:૦૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૮
vi.wikiquote.org૧૫:૦૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
vi.wikisource.org૨૧:૩૯, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૫૦
vi.wikivoyage.org૧૫:૦૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
vi.wiktionary.org૦૩:૫૨, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૯
vls.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩,૫૫૫
vo.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૨૪,૫૭૪
vo.wiktionary.org૦૩:૫૩, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૬:૧૩, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧,૮૫,૦૫૬bot
wa.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭,૧૫૫
wa.wikisource.org૦૦:૫૮, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૦૩:૫૩, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩૬
www.wikidata.org૦૯:૦૦, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૬,૫૨,૩૧૪bot, ipblock-exempt
wikimania.wikimedia.org૧૩:૦૭, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૦૮:૪૨, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૪૮૨
wo.wikiquote.org૧૦:૧૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૦૩:૫૯, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૨૨:૩૦, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૩૧૫bot
xal.wikipedia.org૦૪:૫૨, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૭૨૫bot
xh.wikipedia.org૦૧:૨૫, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૦૫
xmf.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫,૭૭૧
yi.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮,૭૮૫
yi.wiktionary.org૦૩:૫૯, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૨૧:૧૭, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬,૧૫૧
yue.wiktionary.org૨૨:૦૦, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૦૧:૨૫, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૯૬૫
zea.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૫૭૧
zh-classical.wikipedia.org૦૦:૫૬, ૨૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧,૦૨૦
zh-min-nan.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯,૭૩૯
zh-min-nan.wikisource.org૧૪:૪૩, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૦૩:૫૯, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૫:૪૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮,૨૧૭bot
zh.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૩૮,૬૭૬bot
zh.wikibooks.org૧૫:૪૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
zh.wikinews.org૧૫:૪૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૫:૪૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
zh.wikisource.org૨૧:૪૦, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૩૯
zh.wikiversity.org૨૧:૨૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
zh.wikivoyage.org૦૦:૧૩, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
zh.wiktionary.org૧૫:૫૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
zu.wikipedia.org૦૮:૪૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૦૫૧
zu.wiktionary.org૦૩:૫૯, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)