વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Esteban16
  • નોંધેલ: ૧૬:૧૧, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨ (૯ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૩૭,૮૫૭
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૬૫૭
  • વૈશ્વિક જૂથ વૈશ્વીક ઊલટાવનાર
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ab.wikipedia.org૦૦:૦૧, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૨૨:૩૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૧૫:૩૭, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
af.wikibooks.org૧૭:૩૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૨૦:૦૪, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૦૦:૦૫, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૦૦:૨૯, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ang.wikipedia.org૦૩:૨૯, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૮:૪૯, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૦૩:૧૩, ૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
an.wiktionary.org૨૦:૪૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૯:૫૩, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikibooks.org૦૦:૧૨, ૧૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૧૫:૫૮, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૦૩:૨૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૭:૪૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૮:૦૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૨૦:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૨૨:૪૩, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૨૧:૪૭, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૨૨:૩૮, ૧૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ast.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
ast.wiktionary.org૧૬:૦૦, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૨૩:૩૦, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૬:૦૬, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૨૩:૧૬, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૦૨:૫૫, ૨૬ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૨૩:૧૬, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૦૧:૪૭, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૨૨:૫૨, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૯:૦૧, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
az.wikibooks.org૧૭:૫૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૫:૨૯, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૨૦:૨૪, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૦૦:૩૯, ૧૪ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૨ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૦૧:૨૯, ૨ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૧૯:૪૭, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૦૧:૫૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૦૧:૫૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૭:૦૮, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૨૨:૩૧, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૪:૩૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૨૩:૪૧, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૯:૧૯, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫autopatrolled
bg.wikisource.org૨૨:૦૬, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૦૨:૪૧, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૦૩:૧૧, ૧૬ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૦૧:૦૧, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૦૨:૦૮, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૦૩:૪૮, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૬:૦૮, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
bn.wikibooks.org૦૫:૨૨, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૦૦:૨૩, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૬:૫૪, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૩:૩૧, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૬:૦૩, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૧૬:૪૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૭:૪૧, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૦:૫૮, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૬:૫૩, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
bs.wikibooks.org૧૭:૧૫, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૬:૩૬, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૯:૩૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૨૦:૪૭, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૦૦:૩૬, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૦૩:૪૯, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૧:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૧૭:૫૩, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૨૩:૪૫, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૦૩:૧૯, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૨૦:૨૭, ૨૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૦૨:૩૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૦૨:૧૮, ૨૫ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૬:૪૩, ૨૫ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૦૧:૨૮, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૦૩:૧૧, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૧૬:૫૪, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૦૧:૧૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૦૧:૫૫, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૦૦:૨૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૦૧:૩૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૬:૨૮, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૨૬
co.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૬ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૦૨:૩૨, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૨૧:૩૬, ૫ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૦૨:૪૨, ૪ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૮:૫૬, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૨૦:૦૧, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૨૧:૨૬, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૨૧:૦૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૨૨:૩૯, ૧૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૯:૧૩, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૨૨:૧૧, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૬:૩૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
cu.wikipedia.org૨૩:૨૫, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૬:૫૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૨૨:૨૪, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
cy.wikiquote.org૨૨:૪૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૬:૫૫, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૨૩:૦૫, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૧૬:૩૯, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૭:૦૬, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૩:૧૩, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૨૦:૩૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૭:૪૫, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikibooks.org૧૫:૪૭, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૯:૦૫, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૬:૧૮, ૧૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૦૨:૪૩, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૫:૩૬, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૬:૨૯, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૧૬:૦૧, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૨૦:૫૨, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૧૬:૪૦, ૪ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૮:૨૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૦૧:૩૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૮:૪૬, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૦૧:૨૯, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૨૩:૦૨, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૨૨:૪૦, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૨૨:૪૭, ૧૫ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૫:૧૭, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૧:૧૭, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૬:૩૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૯:૧૮, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
eml.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૬:૧૯, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
en.wikibooks.org૧૯:૩૮, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮૩editor
en.wikinews.org૧૯:૩૮, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
en.wikiquote.org૧૯:૩૮, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૫
en.wikisource.org૧૯:૩૮, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૯:૩૮, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૮
en.wikivoyage.org૧૯:૩૮, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૯:૩૮, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૯:૨૪, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
eo.wikibooks.org૨૧:૩૩, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૬:૪૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૨૨:૨૩, ૨૨ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૬:૧૧, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨ઘર વિકિ(?)૧૮,૦૪૨patroller, rollbacker
es.wikibooks.org૧૫:૪૭, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧૩
es.wikinews.org૧૫:૫૧, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૮
es.wikiquote.org૧૫:૪૯, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૪
es.wikisource.org૧૫:૪૬, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૬
es.wikiversity.org૧૬:૧૨, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮૪
es.wikivoyage.org૧૫:૪૪, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૩
es.wiktionary.org૧૬:૪૬, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩૩
et.wikipedia.org૨૦:૧૮, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
et.wikibooks.org૧૮:૦૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૨૧:૩૭, ૧૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૬:૦૧, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૭:૦૫, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
eu.wikibooks.org૦૧:૪૬, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૦૧:૪૭, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૩:૪૬, ૨૪ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૫:૫૭, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૨૧:૦૯, ૨૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૨૨:૪૨, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૮:૧૬, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૨૧:૦૯, ૨૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૯:૦૪, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૯:૫૦, ૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૨૧:૪૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૦૧:૪૬, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૨૧:૧૮, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૨૨:૩૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૬:૧૬, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૨૨:૨૩, ૧૭ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૧૯:૩૭, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૨૨:૫૧, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૦૨:૪૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૦૦:૪૮, ૨૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૦૩:૨૯, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૬:૫૧, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૬:૦૧, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૨૧:૨૯, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૦૨:૪૮, ૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૨:૫૩, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikibooks.org૧૫:૫૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૮:૪૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૮:૪૯, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૦૧:૨૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૬:૦૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૫:૫૭, ૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૬:૪૧, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૬:૦૧, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૧૮:૨૧, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૨૩:૩૨, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૦૨:૧૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૦:૪૬, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૦૦:૪૦, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૨૦:૫૬, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૨૩:૫૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૦૪:૩૯, ૧૨ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૦:૨૬, ૩૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૯:૩૨, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
gl.wikibooks.org૨૩:૩૨, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૨૩:૩૨, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૩:૫૧, ૨૪ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૬:૨૬, ૧૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૨૩:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૦૦:૩૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૬:૫૩, ૪ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૦૨:૫૧, ૨૬ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૨ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૦૩:૩૧, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૬:૪૬, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૦૦:૩૧, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૨૨:૩૩, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૪:૩૬, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૭:૪૩, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૧:૦૭, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૦૦:૧૬, ૧૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૧૯:૧૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૨૨:૪૯, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૯:૨૮, ૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૭:૧૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૦૦:૨૫, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૦૦:૧૦, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૨૦:૫૮, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૬
hi.wikibooks.org૦૪:૧૨, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૦૦:૧૧, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૭:૩૮, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૦૧:૨૩, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૬:૩૮, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૨૩:૦૬, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮
hr.wikiquote.org૧૫:૪૩, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૮:૫૭, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૨૧:૩૨, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૨૨:૦૨, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
hu.wikipedia.org૦૧:૨૫, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૧૭:૦૯, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૦૦:૩૦, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૩:૫૦, ૨૪ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૨૩:૦૩, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૨૩:૩૮, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
hy.wikibooks.org૧૬:૪૮, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૮:૧૪, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૫:૫૪, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૬:૪૧, ૧૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૨૨:૧૭, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૦૦:૨૩, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૧:૫૨, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikibooks.org૦૧:૫૨, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૬:૨૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૬:૪૫, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૮:૪૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૨૨:૫૫, ૨ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ilo.wikipedia.org૨૦:૨૯, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૯:૩૮, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
inh.wikipedia.org૦૨:૨૨, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૦૦:૪૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૨૦:૧૩, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૬:૦૭, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
is.wikibooks.org૦૦:૨૭, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૬:૪૮, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૦૧:૪૫, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૩:૦૧, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikibooks.org૨૧:૨૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૦૦:૫૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૨૨:૩૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૦૦:૨૪, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૨૨:૩૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૨૨:૩૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૨૨:૩૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૩:૧૧, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૪:૧૦, ૩૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikibooks.org૦૪:૩૧, ૧૨ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૦૧:૪૪, ૧૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૨૧:૧૭, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૭:૫૩, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૭:૪૬, ૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૦૦:૫૨, ૧૮ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૯:૩૦, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૧૬:૪૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૨૩:૫૭, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૨૩:૧૦, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૭:૪૫, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
ka.wikibooks.org૧૭:૫૩, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૬:૪૮, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૬:૨૮, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૨૦:૩૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૬:૩૨, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૧:૨૩, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૦૫:૪૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૦૦:૧૩, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૦૦:૧૩, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૨૨:૦૩, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૦૧:૨૬, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૧:૦૦, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
km.wiktionary.org૧૭:૩૬, ૨૫ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૦૦:૫૯, ૧૭ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૫:૩૪, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૮:૫૨, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૬:૫૦, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૦:૫૮, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૦૦:૩૨, ૭ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૦૨:૨૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૨૨:૪૩, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૪:૫૦, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૧૬:૫૮, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૨:૩૦, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૦૦:૫૩, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૦૨:૦૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૨૧:૧૩, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૨૨:૪૮, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૬:૦૨, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૦૫:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૮:૦૮, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૨૦:૫૮, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૦૧:૨૪, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૦૩:૫૦, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૦૧:૦૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૬:૩૫, ૧૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૨૧:૧૭, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૦૧:૦૩, ૨૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૬:૫૦, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૦૧:૦૩, ૨૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૪:૨૦, ૬ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૦૧:૦૪, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૦૦:૪૯, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૮:૨૯, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૭:૩૭, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૨૩:૧૬, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૬:૩૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikisource.org૨૧:૧૪, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૩:૫૭, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૦૩:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૬:૫૭, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૨૧:૦૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૬:૧૨, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wiktionary.org૦૯:૫૭, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૦૦:૦૧, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૦:૪૬, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૦૦:૨૦, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૬:૫૧, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૨૩:૧૦, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૯:૩૮, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
lt.wikibooks.org૧૬:૨૭, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૦૨:૫૮, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૦૬:૩૪, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૯:૨૭, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
mai.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૧:૨૧, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૬:૦૩, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૯:૩૮, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪૩autopatrolled
meta.wikimedia.org૧૬:૧૫, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૯૦૭autopatrolled
mg.wikipedia.org૨૩:૨૩, ૭ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૦૧:૪૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૨૩:૪૫, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૧:૩૦, ૫ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૨૩:૩૬, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikibooks.org૧૮:૦૦, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૬:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૮:૦૧, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૯:૦૮, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ml.wikibooks.org૧૬:૦૨, ૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૨૦:૧૯, ૪ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૪:૦૧, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૨૧:૩૩, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
mn.wiktionary.org૦૨:૧૭, ૨૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૦૩:૦૮, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૦૧:૧૯, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૦૪:૧૭, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૦૨:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૦:૪૩, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
ms.wiktionary.org૦૦:૫૯, ૧૭ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૨૨:૨૫, ૫ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૨૩:૩૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૨૨:૫૯, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૯:૦૪, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૨૨:૫૦, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૧:૨૪, ૨૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
my.wiktionary.org૨૧:૪૨, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૨૨:૨૫, ૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૨૩:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૬:૦૩, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૫:૧૦, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૦૧:૦૭, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૮:૦૭, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૧:૦૮, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૭:૫૮, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૬:૦૩, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૨:૩૪, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikibooks.org૨૩:૫૩, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૨૨:૦૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૨૦:૨૦, ૪ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૨૧:૪૩, ૧૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૨૩:૦૧, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૨૨:૨૯, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૭:૧૪, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૭:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૧૮:૪૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૨૨:૪૩, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૦૨:૦૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૫:૫૪, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૦૦:૫૮, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૨૨:૫૯, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૮:૪૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૨૨:૨૭, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૨૬ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
or.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૦૨:૨૪, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૦૦:૧૭, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૮:૩૬, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૨૧:૧૩, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૧૪:૨૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૮:૩૫, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૦૨:૩૩, ૧૬ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૨૦:૫૭, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૦૦:૦૪, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૨:૨૭, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૭:૦૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૨૩:૦૫, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૦૦:૧૯, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૩:૪૩, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikibooks.org૧૭:૦૭, ૬ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
pl.wikimedia.org૧૮:૪૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૮:૫૪, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૭:૪૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૨૧:૩૧, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૮:૪૯, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૦૦:૦૫, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૩:૪૪, ૧૭ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૦૦:૦૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૫:૨૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૨૨:૩૧, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૩:૫૮, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikibooks.org૨૩:૫૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮
pt.wikimedia.org૨૨:૩૦, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૦૦:૧૨, ૨૭ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૦૦:૨૭, ૧૭ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pt.wikisource.org૦૦:૩૦, ૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
pt.wikiversity.org૦૧:૪૬, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
pt.wikivoyage.org૦૦:૧૯, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૦૦:૦૪, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩
qu.wikipedia.org૦૦:૦૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૦૧:૨૯, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૨૦:૫૯, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૨૩:૨૬, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૨૩:૧૬, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikibooks.org૧૬:૨૫, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૭:૩૫, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૬:૦૬, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૬:૫૪, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ro.wikivoyage.org૦૧:૨૭, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૩:૩૨, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikibooks.org૦૦:૦૪, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૭:૦૭, ૬ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૦૩:૩૨, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૬:૨૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૭:૫૯, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૧૬:૦૭, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૨૩:૫૮, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૯:૧૫, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
rw.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૨૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૨૨:૪૧, ૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૦૪:૪૯, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૦૨:૫૩, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૦૦:૩૬, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૨૨:૨૯, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૨૩:૫૪, ૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૧૮:૧૬, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૬:૨૯, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
sd.wikipedia.org૧૯:૫૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૨૩:૩૪, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૬:૨૭, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૨૩:૪૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૨૩:૫૪, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૨૧:૩૫, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૨૧:૩૭, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧૫patroller, rollbacker
simple.wikibooks.org૨૦:૧૩, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૨૦:૧૪, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૨૩:૩૨, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭
si.wikipedia.org૦૦:૩૭, ૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૯:૦૧, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
sk.wikibooks.org૨૩:૦૦, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૭:૪૧, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૨૩:૧૪, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૮:૫૨, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
sl.wikisource.org૧૮:૦૪, ૨૪ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૬:૪૭, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૦૦:૨૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૦૦:૪૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
sn.wikipedia.org૦૦:૩૬, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૫:૪૬, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૬:૩૭, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
so.wiktionary.org૦૧:૨૯, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૫:૦૧, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
sq.wikipedia.org૧૯:૪૧, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯editor
sq.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૦૦:૨૩, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૨૩:૨૫, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૨૩:૫૪, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૧૭:૪૬, ૧૭ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૯:૫૨, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૪:૪૯, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૨૦:૪૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૦૦:૪૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૨૦:૫૧, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૦૧:૩૨, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૨૩:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૨૩:૩૭, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૦૦:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૦:૦૪, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૦૦:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૭:૩૨, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૨૧:૦૮, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૦૨:૪૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૮:૦૮, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૦૪:૪૨, ૫ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૭:૩૪, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૪:૩૧, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૬:૪૦, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૪:૦૮, ૩૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૧૮:૪૯, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૦:૩૧, ૭ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
ta.wikibooks.org૨૩:૧૬, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૨૩:૧૬, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૮:૨૨, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૧:૩૪, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૬:૪૬, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૭:૩૭, ૧૨ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૧:૦૬, ૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikidata.org૦૦:૦૪, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૦૨:૦૭, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૨૨:૦૩, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
te.wikibooks.org૨૦:૪૩, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૯:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૨૧:૧૦, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૯:૦૧, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૧૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૯:૦૧, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
th.wikibooks.org૦૦:૦૨, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૦૩:૨૮, ૨૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૦૧:૨૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૮:૪૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૨૨:૪૯, ૨૪ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૯:૨૨, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૦૩:૧૨, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૨:૧૧, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
tl.wikibooks.org૧૬:૧૯, ૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
tl.wiktionary.org૦૧:૧૦, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૮:૫૪, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૯:૨૧, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૬:૩૦, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૨૦:૨૮, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikibooks.org૧૭:૩૧, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૬:૫૪, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૭:૪૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૧:૧૦, ૧૫ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૦૩:૩૦, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૮:૩૧, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૭:૩૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૦૧:૫૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૬:૪૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૬:૩૨, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૭:૦૨, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૬:૩૨, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૭:૨૮, ૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૧૭:૪૦, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૭:૨૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikibooks.org૦૦:૦૯, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૭:૨૭, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૮:૫૨, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૦૦:૩૮, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૦૩:૫૪, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૯:૧૨, ૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૭:૩૮, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૧૭:૨૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૧:૦૯, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૦૩:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૭:૩૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૧૯:૧૮, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૩:૪૮, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૨૧:૧૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૧૮:૫૨, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૭:૩૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૨૨:૨૫, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૬:૦૧, ૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૦૧:૫૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૮:૩૯, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૧૮:૩૧, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૯:૩૮, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦,૩૮૦suppress, sysop
wikimania2018.wikimedia.org૨૦:૨૦, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૯:૦૮, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
wo.wikipedia.org૦૧:૨૬, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૬:૦૦, ૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૦૩:૦૬, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૨૧:૧૩, ૨૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૦૪:૨૨, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૮:૪૩, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૯:૨૩, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૯:૩૩, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૧૭:૦૯, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૯:૩૩, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૦૬:૦૯, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૩:૦૮, ૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૨૨:૨૮, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૨૧:૩૫, ૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૦:૫૧, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૩:૧૩, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikibooks.org૦૧:૫૫, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૪:૧૦, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૦૨:૪૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૦૩:૨૯, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૯:૫૬, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૬:૩૨, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૦૦:૨૧, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)