વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Fabexplosive
  • નોંધેલ: ૧૪:૫૬, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ (૧૪ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૨૨,૯૩૭
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૦૩
  • વૈશ્વિક જૂથ વૈશ્વીક ઊલટાવનાર
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikibooks.org૧૭:૪૫, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૭:૪૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wiktionary.org૧૭:૪૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૫:૩૨, ૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikibooks.org૧૭:૪૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૭:૪૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૭:૪૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૭:૪૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૧૭:૪૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikiquote.org૧૭:૪૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૭:૪૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૩:૫૨, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૧૭:૪૭, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૧૭:૪૭, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૭:૪૭, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૮:૩૩, ૨૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikibooks.org૧૭:૪૮, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૭:૪૮, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૭:૪૮, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૭:૪૮, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૭:૪૮, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૯:૦૩, ૧ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૦૭:૩૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikibooks.org૧૭:૪૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૧૭:૪૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૭:૪૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૧૭:૪૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wiktionary.org૧૭:૪૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૭:૪૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikibooks.org૧૭:૫૦, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૭:૫૦, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૭:૫૦, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૭:૫૦, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૩:૫૨, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૭:૫૧, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૭:૫૧, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૧૭:૫૧, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૭:૫૧, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૭:૫૧, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikibooks.org૧૭:૫૨, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૭:૫૨, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૭:૫૨, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૭:૫૨, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૭:૫૨, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wiktionary.org૧૭:૫૨, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૧૭:૫૨, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૦૯:૪૦, ૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikibooks.org૧૭:૫૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૭:૫૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૭:૫૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૭:૫૫, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૭:૫૫, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૭:૫૫, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૮:૫૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikibooks.org૧૭:૫૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૭:૫૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૭:૫૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૭:૫૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૭:૫૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૭:૨૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૧૭:૫૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૭:૫૮, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૭:૫૮, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૭:૫૮, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૭:૫૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૭:૫૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૭:૫૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૦૭:૨૩, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૧૭:૫૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૭:૫૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૭:૫૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૭:૫૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૭:૫૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૪:૫૬, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૦૬
co.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikibooks.org૦૮:૧૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૦૮:૧૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૦૮:૧૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૦૮:૧૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૩:૫૨, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૦૮:૨૧, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૦૮:૧૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૦૮:૧૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૦૮:૧૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૦૮:૧૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૦૮:૧૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૦૮:૧૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૦૮:૨૧, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૦૮:૨૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૦૮:૨૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૦૮:૨૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૦૮:૨૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૮:૫૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૦૮:૨૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૦૮:૨૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૦૮:૨૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૦૮:૨૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪autoreview
de.wikibooks.org૦૮:૨૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૦૮:૨૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૦૮:૨૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૦૮:૨૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૦૮:૨૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૦૮:૨૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૦૮:૨૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૦૮:૨૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૮:૨૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૦૮:૨૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૭:૨૩, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૦૮:૨૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૦૮:૨૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૦૮:૨૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૦૮:૨૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૦૮:૨૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૪:૫૬, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૫૦
en.wikibooks.org૧૫:૦૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
en.wikinews.org૧૫:૫૩, ૧૮ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૦૮:૨૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૦૮:૨૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૦૮:૨૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૭:૧૪, ૩ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૮:૩૮, ૨૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૪:૫૮, ૧૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૦૮:૨૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૦૮:૨૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૦૮:૨૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikibooks.org૦૮:૨૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૦૮:૨૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૦૮:૨૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૦૮:૨૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૦૮:૨૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૦૮:૨૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૦૭:૨૩, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikibooks.org૦૮:૨૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૦૮:૨૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૦૮:૨૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૦૮:૨૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikibooks.org૦૮:૨૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૦૮:૩૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૦૮:૨૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૮:૩૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૭:૨૩, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૦૮:૩૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૦૮:૩૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૦૮:૩૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૦૮:૩૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૦૮:૩૧, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૭:૨૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૦૮:૩૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૦૮:૩૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૦૯:૪૬, ૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૦૮:૩૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૦૭:૧૨, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૦૮:૩૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૦૮:૩૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૦૮:૩૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૦૮:૩૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૦૮:૩૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૮:૫૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikibooks.org૦૮:૩૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૦૮:૩૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૦:૩૮, ૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૦૮:૩૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૦૮:૩૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૦૮:૩૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૦૮:૩૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૦૮:૩૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૮:૩૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૦૮:૩૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૩:૫૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૦૮:૩૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૮:૩૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૦૭:૨૩, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
gl.wikibooks.org૦૮:૩૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૦૮:૩૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૦૮:૩૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૦૮:૩૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૮:૩૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૦૮:૩૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૦૮:૩૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૮:૩૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૦૮:૩૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikibooks.org૧૯:૪૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)
gu.wikiquote.org૦૮:૩૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૦૮:૩૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૦૮:૩૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૦૮:૩૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૮:૩૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૦૮:૩૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૦૮:૩૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૩:૫૨, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૮:૩૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૦૮:૩૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૬:૨૪, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૦૮:૩૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૫:૨૭, ૨૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૬:૩૫, ૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૦૮:૩૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૦૮:૩૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikibooks.org૦૮:૩૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૦૮:૩૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૦૮:૩૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૭:૨૩, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikibooks.org૦૮:૩૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૦૮:૩૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૦૮:૩૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૦૮:૩૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૩:૫૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૦૮:૩૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૬:૨૯, ૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૮:૩૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૦૮:૩૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૦૮:૩૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૦૮:૩૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૦૮:૩૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૦૮:૩૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikibooks.org૦૮:૩૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૦૮:૩૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૦૮:૩૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૦૮:૩૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૬:૩૧, ૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૦૮:૩૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૦૮:૩૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૮:૩૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikibooks.org૦૮:૩૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૦૮:૩૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૦૮:૩૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૦૮:૩૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૦૮:૪૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૦૮:૪૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૦૮:૪૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૬:૩૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૦૮:૪૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૦૮:૪૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૨૦:૪૦, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૦૮:૪૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૦૮:૪૧, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૦૮:૪૧, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૦૮:૪૧, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૦૮:૪૧, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૪:૫૬, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૧૦,૪૧૭autopatrolled
it.wikibooks.org૧૪:૫૬, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૨૦
it.wikinews.org૧૪:૫૬, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૩
it.wikiquote.org૦૯:૪૨, ૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૪:૫૬, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦
it.wikiversity.org૧૪:૫૬, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
it.wikivoyage.org૦૭:૦૬, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૪:૫૬, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦
iu.wikipedia.org૦૮:૪૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૦૮:૪૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૭:૧૫, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikibooks.org૦૮:૪૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૦૮:૪૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૦૮:૪૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૦૮:૪૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૦૮:૪૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૦૮:૪૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૬:૩૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૦૮:૪૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૭:૩૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૦૮:૪૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૮:૪૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૬:૩૮, ૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikibooks.org૦૮:૪૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૦૮:૪૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૦૮:૪૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૬:૩૮, ૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૮:૪૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૦૮:૪૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૦૮:૪૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૦૮:૪૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૦૮:૪૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૦૮:૪૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૩:૫૨, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૦૮:૪૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૦૮:૪૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૬:૩૯, ૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikibooks.org૦૮:૪૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૦૮:૪૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૮:૪૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૦૮:૪૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૮:૪૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૦૮:૪૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૦૯:૫૪, ૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૦૮:૪૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૮:૪૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૦૮:૪૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૦૮:૪૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૦૭:૩૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૦૮:૪૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૦૮:૪૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૦૮:૪૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૦૮:૪૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૩:૫૨, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૦૮:૪૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૦૮:૪૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૦૮:૪૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૦૮:૪૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૦૮:૪૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૦૮:૪૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૦૮:૪૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૦૮:૪૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૦૮:૪૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૪:૫૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikibooks.org૧૪:૫૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૧૪:૫૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૪:૫૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૪:૫૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikisource.org૦૦:૦૩, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૪:૫૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૪:૫૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૪:૫૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૪:૫૬, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૨૩૧
ln.wikipedia.org૧૩:૫૨, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૪:૫૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૬:૪૬, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૪:૫૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૪:૫૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૪:૫૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikibooks.org૧૪:૫૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૪:૫૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૪:૫૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૪:૫૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikibooks.org૧૪:૫૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૪:૫૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૪:૫૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૫:૦૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૪
meta.wikimedia.org૧૪:૫૬, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૪૦૩
mg.wikipedia.org૧૪:૫૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૧૪:૫૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૪:૫૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૪:૫૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikibooks.org૧૪:૫૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૪:૫૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૪:૫૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikibooks.org૧૪:૫૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૪:૫૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૪:૫૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૪:૫૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૩:૫૨, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikibooks.org૧૪:૫૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૪:૫૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૧૪:૫૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૪:૫૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૪:૫૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૭:૨૩, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikibooks.org૧૪:૫૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૪:૫૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૪:૫૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૪:૫૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૦૮:૩૫, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૪:૫૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૪:૫૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૩:૫૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikibooks.org૧૪:૫૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૪:૫૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૪:૫૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikibooks.org૧૪:૫૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૪:૫૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૦૭:૩૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikibooks.org૧૪:૫૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૦:૦૨, ૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૧૪:૫૭, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૪:૫૭, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૦૭:૨૩, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૧૪:૫૭, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૭:૧૫, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikibooks.org૧૪:૫૭, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૪:૫૭, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૪:૫૭, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૪:૫૭, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૪:૫૭, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૦૭:૨૩, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૧૪:૫૭, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૪:૫૭, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૭:૨૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૧૪:૫૭, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૪:૫૭, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૪:૫૭, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૪:૫૭, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૪:૫૭, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૪:૫૭, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૪:૫૭, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૦૭:૩૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૧૪:૫૭, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૪:૫૭, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૪:૫૭, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૪:૫૭, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૪:૫૭, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૫:૧૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૩:૫૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૪:૫૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૩:૦૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૧૪:૫૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૪:૫૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૩:૫૨, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૪:૫૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૧૪:૫૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૭:૧૫, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikibooks.org૦૯:૪૫, ૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૪:૫૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૦:૧૯, ૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૧૪:૫૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૪:૫૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૩:૫૨, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikibooks.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૪:૫૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૭:૧૫, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikibooks.org૧૪:૫૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૮:૩૭, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૪:૫૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૦૬:૫૨, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૪:૫૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૪:૫૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikibooks.org૧૪:૫૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૪:૫૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikibooks.org૧૪:૫૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૧૪:૫૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૪:૫૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૭:૨૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikibooks.org૧૪:૫૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૪:૫૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૫:૦૧, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૪:૫૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૪:૫૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૭:૫૪, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikibooks.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૪:૫૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૫:૦૧, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૫:૦૭, ૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૪:૫૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૧૫:૦૧, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૦૭:૩૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikinews.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikibooks.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૭:૨૩, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikibooks.org૧૫:૦૧, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૦૬:૫૫, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikibooks.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૨૦:૪૦, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikibooks.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૫:૦૧, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૮:૨૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૪:૩૧, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૧૮:૧૦, ૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
sq.wikibooks.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૫:૦૧, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૪:૫૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૧૫:૪૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૫:૦૧, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikibooks.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૫:૦૧, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૭:૨૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikibooks.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikibooks.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૨:૦૫, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૦૭:૨૩, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikibooks.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૫:૦૧, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૧૫:૦૧, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૭:૨૩, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikibooks.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૩:૫૨, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikibooks.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikiquote.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૪:૨૯, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikibooks.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૧૫:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૫:૦૧, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૫:૦૧, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૩:૫૨, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૧૫:૦૧, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૫:૦૨, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૫:૦૨, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૭:૨૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikibooks.org૧૫:૦૨, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૫:૦૨, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૫:૦૨, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૫:૦૨, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૫:૦૨, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૫:૦૨, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wiktionary.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૭:૨૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૦:૧૫, ૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૭:૨૩, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૧૫:૨૭, ૨૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૦૭:૨૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૮૭૨
vo.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૧૦:૧૬, ૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૯:૪૦, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
wikimania2013.wikimedia.org૧૬:૦૦, ૨૦ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૨૦:૦૯, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૨૦:૦૪, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૮:૧૪, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૭:૪૩, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૧૫:૦૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૩:૫૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૧૫:૦૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૫:૦૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikibooks.org૧૫:૦૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૫:૦૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૧૫:૦૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૧૫:૦૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૧૫:૦૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૫:૦૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૧૫:૦૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૧૫:૦૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૫:૦૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૫:૦૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૬:૨૮, ૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૨૦:૩૫, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikibooks.org૧૫:૦૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૫:૦૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૫:૦૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૫:૦૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૫:૦૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૫:૦૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikibooks.org૧૫:૦૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૫:૦૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)