વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: FacebookBot
  • નોંધેલ: ૦૧:૩૬, ૫ મે ૨૦૧૦ (૧૨ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા:
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૩૧
  • વૈશ્વિક જૂથ API high limit requestors
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ar.wikipedia.org૧૨:૩૧, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૯:૩૭, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૨:૩૧, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૨૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૨૧:૦૮, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૧:૩૬, ૫ મે ૨૦૧૦નવું ખાતુ(?)
es.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૨૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૨:૩૧, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૩:૧૨, ૫ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૨:૩૧, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૨૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)અનિશ્વિત સમય માટે અવરોધિત.
કારણ:Nama pengguna tak layak
  • editing (sitewide)
  • સ્વયંચાલિત પ્રતિબંધ ક્રિયા નિષ્ક્રીય કરાઈ
it.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૨૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૯:૦૨, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૯:૦૨, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૦:૧૧, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૫:૫૧, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૮:૨૩, ૫ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૮:૫૮, ૫ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૯:૦૩, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૨:૩૧, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૦:૦૮, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૨૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૨૧:૦૮, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૯:૦૩, ૧૩ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૨૧:૦૮, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૧:૧૯, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૨૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૧:૧૯, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૩:૪૦, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૨૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)