વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Ferien
  • નોંધેલ: ૧૭:૩૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (૩ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૯૯,૧૮૩
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૪૦
  • વૈશ્વિક જૂથો વૈશ્વીક ઊલટાવનાર, Two-factor authentication testers
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ab.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૨:૨૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૨૦:૦૯, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikibooks.org૧૩:૪૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૯:૦૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૯:૪૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
alt.wikipedia.org૧૯:૫૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૭:૪૨, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ang.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૧૩:૦૪, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૧:૧૭, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikibooks.org૧૩:૦૫, ૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૦:૧૦, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૮:૦૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૨૨:૪૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૬:૩૬, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૦૮:૩૧, ૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૨૨:૦૦, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૭:૨૯, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૦:૧૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૭:૧૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૭:૦૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૪:૦૦, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૨૧:૫૦, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૨૦:૦૧, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૧:૨૭, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૬:૨૫, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૮:૫૨, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૩:૫૯, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
az.wikibooks.org૧૬:૦૬, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૦૯:૧૯, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૬:૩૫, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૧:૧૪, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૩:૫૮, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikisource.org૧૪:૧૨, ૯ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૨૨:૧૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૧૫:૦૦, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૪:૧૪, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૨૦:૩૫, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૯:૦૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૮:૨૪, ૨૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૯:૩૩, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૪:૨૫, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
bg.wikibooks.org૦૯:૪૬, ૫ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૯:૩૪, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૮:૧૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૨:૪૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
bjn.wikipedia.org૨૨:૧૬, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૭:૨૯, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
bn.wikibooks.org૧૬:૦૭, ૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૭:૧૨, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૧૭:૩૬, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૫:૪૦, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૦૯:૪૭, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૦:૨૩, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૯:૦૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૬:૫૨, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૦૯:૧૭, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૨૧:૪૧, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૯:૦૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૩:૦૫, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૫:૧૦, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૦:૩૩, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૧૧:૩૭, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૭:૧૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૮:૧૭, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૫:૫૪, ૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૪:૦૦, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૦૯:૦૯, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૬:૩૮, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ce.wikipedia.org૧૬:૩૪, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૧:૩૦, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)autopatrolled, reviewer
commons.wikimedia.org૧૨:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦૮
co.wikipedia.org૧૧:૫૩, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૨૨:૧૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૧૨ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૪:૪૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૨૦:૦૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૨૨:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૮:૦૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૨૦:૦૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૭:૦૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૭:૨૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૧૨:૪૭, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૭:૦૭, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૯:૦૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૬:૪૬, ૧૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૨૦:૦૦, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૦:૫૯, ૭ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૧૬:૨૭, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૧:૦૦, ૭ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૪:૫૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૮:૩૧, ૨૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૫:૨૮, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
de.wikibooks.org૧૧:૨૨, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૨૧:૫૫, ૩ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૯:૪૧, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૦:૧૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૭:૧૬, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૭:૩૭, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૫:૩૦, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૧૨:૩૮, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૯:૩૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૦૮:૩૩, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૫:૪૬, ૨૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૦૮:૩૫, ૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૭:૨૯, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૩૧ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૧૭:૪૨, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૨૧:૪૧, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૭:૪૧, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૨૧:૨૭, ૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૧:૫૩, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૭:૩૭, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૯નવું ખાતુ(?)૨૨,૨૦૩extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org૧૭:૪૬, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
en.wikinews.org૧૭:૪૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
en.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૮૮sysop
en.wikisource.org૧૭:૩૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૭:૪૧, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
en.wikivoyage.org૧૭:૨૯, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
en.wiktionary.org૧૭:૪૬, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૦:૧૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
eo.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૭:૫૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૯:૪૭, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૧:૪૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૧૭:૧૯, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૬:૨૩, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૦:૪૭, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikibooks.org૨૧:૨૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૭:૧૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૭:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૧૮:૦૩, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૧૬:૫૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૧૬:૦૯, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
et.wikipedia.org૧૩:૨૭, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
et.wikibooks.org૧૭:૧૫, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૭:૩૯, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૯:૩૬, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
eu.wikibooks.org૦૮:૧૬, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૨૦:૦૯, ૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૦૯:૪૯, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૨૧:૧૩, ૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૧:૨૬, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૧૯:૪૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૨૧:૪૧, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૩:૦૭, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૯:૩૩, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૦:૪૯, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૦૯:૨૭, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૧૭:૩૪, ૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૧૭:૫૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૬:૪૩, ૩ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૦૯:૧૫, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૨૧:૩૩, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૦૯:૧૮, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૨૧:૪૦, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૭:૦૯, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
fj.wikipedia.org૧૦:૧૧, ૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૦૦:૦૯, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૨૦:૪૯, ૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૪:૫૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૬:૩૪, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikibooks.org૧૫:૧૩, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૭:૧૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૯:૫૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૭:૨૫, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૫:૦૪, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૦:૫૫, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૬:૩૨, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૦૮:૪૫, ૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૧૩:૨૦, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૧૩:૧૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૨૦:૦૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૧૯:૩૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૪:૦૯, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikibooks.org૨૦:૪૯, ૧૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૦૯:૪૪, ૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૯:૪૯, ૧૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૦૯:૧૫, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૯:૦૭, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૪:૦૮, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૪:૫૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૭:૨૯, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૧૯:૦૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૭:૦૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૪:૨૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૩:૨૦, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૦:૩૧, ૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૧:૧૯, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૦૯:૫૭, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૯:૫૩, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૮:૦૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૭:૧૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૬:૫૧, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૮:૪૯, ૧૩ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૧૧:૩૭, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩
hi.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૯:૦૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૭:૦૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૧૬:૫૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૮:૩૦, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૨૧:૪૭, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯
hr.wikiquote.org૨૦:૫૬, ૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૬:૩૨, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૬:૨૭, ૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૭:૪૭, ૧૪ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૭:૩૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૬:૫૪, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૧૦:૦૮, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૭:૫૧, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૮:૦૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૦:૧૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૨૦:૩૩, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૯:૪૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૮:૨૩, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૭:૦૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૭:૫૮, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikibooks.org૧૧:૩૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૨:૨૬, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૨:૪૮, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૭:૦૨, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૪:૫૪, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૭:૨૯, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૬:૩૩, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૬:૨૮, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
inh.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૧૭:૩૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૭:૪૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૧૭:૩૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૭:૨૨, ૪ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૯:૩૫, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૭:૦૧, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikibooks.org૧૫:૦૪, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૯:૩૫, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૭:૪૩, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૩:૦૪, ૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૦:૫૪, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૮:૧૫, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૭:૪૩, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૭:૨૯, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૯:૫૧, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikibooks.org૧૦:૨૧, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૦૯:૧૬, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૩:૦૪, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૦૯:૫૩, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૩:૦૪, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૦:૦૪, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૯:૩૯, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૧૧:૧૫, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૬:૧૧, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
kab.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૮:૫૦, ૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૮:૨૭, ૨૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૮:૩૪, ૨૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૦:૫૩, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૦:૧૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૦૮:૩૨, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૭:૧૫, ૧૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૦૯:૧૩, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૨:૩૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૧૬:૫૯, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૦૯:૩૦, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૯:૫૫, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૦:૧૫, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૯:૪૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૧૫:૦૧, ૨૪ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૪:૫૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૪:૫૨, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૭:૧૩, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૯:૩૦, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૭:૨૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૬:૨૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૬:૨૮, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૨૧:૨૭, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૧:૨૯, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૨૧:૨૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૯:૪૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૮:૦૯, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૧૨:૩૦, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૬:૧૭, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૫:૧૭, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૨:૫૮, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૦૯:૫૪, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૦૯:૪૬, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૪:૧૭, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૫:૨૨, ૧૭ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૨૨:૩૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૨૧:૪૬, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૯:૫૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૧:૪૬, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૫:૧૩, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૫:૩૬, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wiktionary.org૧૯:૪૦, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૨૧:૦૯, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૭:૩૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૧:૫૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૩:૦૮, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૧:૨૮, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૦:૧૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
lt.wikibooks.org૧૮:૨૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૨૦:૧૪, ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૭:૧૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
lv.wiktionary.org૧૦:૪૭, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૯:૪૪, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૯:૧૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૯:૪૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૭:૨૬, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૮autopatrolled
meta.wikimedia.org૧૭:૩૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૩૦૫autopatrolled
mg.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૧૨:૧૮, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૮:૩૩, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૭:૩૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૨૧:૨૧, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૪:૫૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૦:૧૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikibooks.org૨૧:૦૧, ૨૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૨૧:૧૯, ૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૬:૫૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૦:૦૦, ૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૧૩:૪૬, ૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
mni.wiktionary.org૧૧:૦૮, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૯:૨૨, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૦૮:૪૬, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૧૭:૫૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૦:૧૯, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૭:૨૧, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૦:૧૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૬:૩૧, ૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૭:૦૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
ms.wiktionary.org૧૪:૦૫, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
mt.wikipedia.org૨૧:૩૪, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૦:૦૦, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૯:૫૩, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૦૯:૨૧, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૭:૩૪, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૬:૩૪, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૩:૨૩, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૭:૧૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૬:૨૮, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૯:૩૫, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૨૨:૧૬, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૭:૩૮, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૨૨:૧૩, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikibooks.org૧૩:૦૪, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૧:૩૧, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૭:૧૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૨૧:૨૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૬:૧૩, ૧૧ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૦:૧૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૭:૩૯, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૨૨:૪૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૨૧:૪૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૨૨:૪૦, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૨૨:૧૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૭:૨૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૨૨:૨૩, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૫:૨૪, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૯:૫૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૫:૧૦, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૭:૪૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૧૭:૦૦, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૭:૧૩, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૦૯:૩૮, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૬:૫૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૧૫:૩૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૪:૦૭, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૨૦:૦૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૨૨:૧૮, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૧૫:૧૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૬:૩૬, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૭:૦૬, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૫:૨૬, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૫:૧૪, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૨:૫૬, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૭:૪૪, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૨:૫૬, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
pl.wikibooks.org૧૭:૧૪, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૨૨:૨૫, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
pl.wikinews.org૧૮:૧૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૪:૧૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
pl.wikisource.org૨૧:૨૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૯:૫૬, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૧૭:૪૮, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikibooks.org૧૭:૪૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૭:૧૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૩:૨૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૪:૦૩, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૯:૫૫, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૭:૫૩, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૭:૦૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pwn.wikipedia.org૧૪:૨૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૫:૧૦, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૨:૪૬, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૦૯:૫૩, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૨૨:૨૮, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૨૧:૨૧, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikibooks.org૧૭:૧૭, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૨૧:૪૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૬:૫૨, ૯ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૭:૨૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૧૬:૫૩, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૭:૫૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૦૯:૪૯, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૩:૩૩, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૭:૨૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૭:૦૬, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૧૮:૪૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૨૧:૨૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૨૧:૨૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૩:૫૭, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૧૭:૦૦, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૦૯:૩૪, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૩:૨૫, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૩:૨૫, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫૪
sc.wikipedia.org૨૦:૫૪, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૯:૪૯, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૩:૧૯, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૨૨:૪૫, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૧૮:૫૪, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૦૯:૩૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૨૦:૨૬, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
sh.wiktionary.org૨૧:૦૫, ૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૧૩:૫૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૨:૧૮, ૨૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬,૫૦૮sysop
simple.wiktionary.org૧૩:૧૩, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧૨rollbacker
si.wikipedia.org૧૭:૨૪, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૧૭:૧૭, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
sk.wikibooks.org૧૭:૦૯, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૦૮:૫૯, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૨૧:૧૬, ૨૭ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૯:૪૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
sl.wikiquote.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૭:૨૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૭:૦૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૯:૪૬, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૭:૩૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૦:૧૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૮:૩૯, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦autopatrolled
sq.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
sq.wikinews.org૨૧:૪૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૭:૧૨, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૧:૪૮, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૮:૫૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૩:૦૩, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૬:૫૧, ૯ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૬:૨૮, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૧:૪૪, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ss.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૨:૨૧, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૨૨:૧૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૦૮:૩૫, ૨૨ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
sv.wikibooks.org૨૧:૧૩, ૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૭:૨૭, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૨૨:૦૯, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૭:૧૩, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૨:૩૯, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૫:૦૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૦:૧૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૨૦:૨૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikibooks.org૦૯:૪૩, ૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૦:૫૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૨:૨૮, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૦:૧૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૭:૪૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tay.wikipedia.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૭:૪૬, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૮:૪૦, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
test.wikidata.org૧૭:૦૪, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૦:૫૬, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikibooks.org૧૭:૫૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૦:૦૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૯:૩૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
th.wikibooks.org૧૩:૦૭, ૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૨૨:૦૧, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૦:૧૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૨૦:૩૬, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૨૧:૫૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૯:૪૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikibooks.org૧૨:૪૨, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૧:૧૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૬:૩૩, ૩ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૨૬ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૨૧:૧૮, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikibooks.org૧૧:૫૪, ૩ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૧૫:૪૭, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૨૧:૨૩, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૧૩:૧૩, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૦:૪૯, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૭:૦૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨૭
tw.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૯:૪૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૮:૪૪, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૨૦:૩૭, ૮ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૯:૪૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૯:૩૬, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikibooks.org૧૦:૫૬, ૨૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૨૧:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૮:૧૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૭:૦૬, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૦:૩૨, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૦:૫૭, ૨૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૭:૫૯, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૨૦:૧૨, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૧૫:૫૦, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૧૯ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૯:૨૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૦૯:૨૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૭:૦૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૦:૪૮, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૦૮:૪૫, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૧૬:૫૨, ૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૦:૧૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૧:૩૪, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨,૫૫૮
wikimania.wikimedia.org૧૨:૫૯, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૮:૪૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૯:૦૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૯:૦૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૯:૪૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૯:૦૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૭:૧૯, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૯:૦૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૯:૧૩, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૯:૦૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૨૧:૫૪, ૨૫ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૫:૩૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૫:૫૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૨૨:૩૯, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૯:૦૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૭:૩૨, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikibooks.org૧૨:૩૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૫:૪૬, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૯:૩૭, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૧:૩૯, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૬:૦૩, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૦:૩૧, ૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૩:૫૧, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૦:૧૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૭:૪૩, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)