વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Hamish
  • નોંધેલ: ૦૬:૩૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૫ (૭ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૩૮,૭૬૧
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૫૩
  • વૈશ્વિક જૂથો Global IP block exemptions, વૈશ્વીક ઊલટાવનાર
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૧૭:૦૭, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૧:૨૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૦૯:૫૭, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૦૬:૧૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
af.wikibooks.org૧૬:૩૯, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૦૫:૧૯, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૦૨:૪૨, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikibooks.org૧૭:૦૭, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૫:૪૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૦૮:૧૨, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૧:૪૬, ૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૦:૦૦, ૨ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૧૭:૦૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૫:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૦૮:૨૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૧૫:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૬:૩૯, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૦૫:૪૫, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
ar.wikibooks.org૧૧:૫૩, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૧૫:૦૩, ૨ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૨:૧૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૧:૪૯, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૨:૧૧, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૦:૫૪, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૩:૨૪, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૧:૨૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ast.wikipedia.org૦૬:૨૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ast.wikibooks.org૧૭:૦૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૦૭:૨૮, ૮ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૦૭:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikibooks.org૧૭:૦૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૧:૪૧, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૩:૩૯, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૦૬:૫૯, ૨૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૭:૩૭, ૨૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikibooks.org૧૭:૦૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૬:૩૯, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૯:૪૪, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
az.wikibooks.org૧૧:૨૭, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૧:૫૪, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૦૭:૧૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૦૮:૦૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૦૬:૧૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૧૨:૩૦, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૦૬:૪૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૦૮:૧૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૦૮:૪૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૭:૦૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૦૬:૧૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૦૬:૨૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૧૬:૩૯, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૨૧:૫૩, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૦૯:૦૪, ૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૬:૧૧, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૬:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦
bg.wikibooks.org૧૫:૪૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૦૫:૦૪, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૬:૦૨, ૧૮ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૦૬:૧૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૦૬:૫૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૬:૩૯, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikibooks.org૧૭:૦૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૦૯:૧૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૬:૩૯, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikibooks.org૧૭:૦૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૦૬:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
bn.wikibooks.org૧૬:૩૯, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૦૬:૫૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૨૧:૦૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૦૩:૧૧, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૨૦:૫૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikibooks.org૧૭:૦૯, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૦૮:૪૫, ૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૦૬:૪૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૨:૩૪, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૧:૪૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૮:૩૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
bs.wikibooks.org૧૬:૩૯, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૧:૪૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૫:૪૩, ૨૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૧:૧૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૬:૩૯, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૦૬:૧૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૨:૫૭, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ca.wikibooks.org૧૬:૨૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૩:૩૯, ૧૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૨૦:૨૪, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૦૮:૩૮, ૨ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૧:૨૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૪:૨૫, ૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૬:૨૯, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૧૪:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૮:૦૫, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikibooks.org૧૭:૦૯, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૦૬:૨૨, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૫:૧૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૨૯૦autopatrolled, filemover
co.wikipedia.org૦૮:૫૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૦૭:૨૨, ૮ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૫:૪૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૪:૧૭, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૦૯:૫૭, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૨૧:૦૭, ૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૦૭:૨૬, ૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૦૮:૨૦, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૦:૫૪, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૦૬:૨૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૦:૧૧, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૧૬:૪૦, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૦૮:૨૨, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૧૬:૪૦, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૨૧:૫૬, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૮:૩૬, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૦૪:૩૯, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
da.wikibooks.org૧૨:૦૭, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૦૫:૦૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૬:૪૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૨:૩૩, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૯:૦૭, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૪autoreview
de.wikibooks.org૦૮:૨૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૧:૧૪, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૧:૪૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૦૬:૫૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૦:૫૪, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૩:૫૬, ૨ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૦૮:૦૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૦૪:૪૫, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૦૮:૦૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૩:૫૯, ૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૦૭:૦૦, ૨૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૮:૫૦, ૨ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૯:૩૭, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૫:૫૯, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૧૧:૪૪, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૨૦:૩૫, ૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૭:૫૩, ૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૦૮:૨૨, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૦:૫૪, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૨૧:૦૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૦૬:૩૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
eml.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૫:૧૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮૫extendedconfirmed, ipblock-exempt
en.wikibooks.org૦૬:૩૫, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
en.wikinews.org૦૬:૩૫, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
en.wikiquote.org૦૬:૩૫, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬
en.wikisource.org૦૬:૩૫, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૦૬:૩૫, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
en.wikivoyage.org૦૫:૧૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૬:૩૫, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૦:૦૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
eo.wikibooks.org૧૬:૪૦, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૭:૫૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૧:૫૭, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૦૮:૪૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૦૭:૦૧, ૨૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૬:૪૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
es.wikibooks.org૧૫:૫૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
es.wikinews.org૧૫:૨૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
es.wikiquote.org૧૧:૩૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
es.wikisource.org૧૧:૪૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૧૦:૫૪, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૨૧:૦૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૦૮:૦૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
et.wikipedia.org૦૬:૧૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
et.wikibooks.org૧૨:૩૨, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૦:૫૫, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૧:૪૬, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૨:૨૯, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૬:૨૯, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
eu.wikibooks.org૧૬:૪૧, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૭:૩૬, ૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૦૭:૦૧, ૨૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૨૧:૧૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૨:૧૪, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
fa.wikibooks.org૨૦:૩૪, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૫:૦૨, ૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૦૭:૩૭, ૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૨:૩૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૦૮:૪૨, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૦૯:૨૩, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
fi.wikibooks.org૦૯:૧૧, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૭:૩૯, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૬:૦૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૦૮:૪૧, ૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૦:૫૪, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૨૧:૧૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૦૬:૪૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૦૭:૧૬, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૦૮:૨૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૦૯:૪૭, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૦૬:૧૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૧:૫૮, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬ipblock-exempt
fr.wikibooks.org૧૬:૪૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૦૫:૦૪, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૧:૩૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૮:૨૬, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૦:૫૪, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૨:૩૩, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૮:૦૬, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૦૯:૦૫, ૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૦૯:૧૩, ૨ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૧૬:૪૧, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૦૭:૩૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૧:૪૬, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૦૬:૨૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikibooks.org૧૭:૧૧, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૧૮:૦૬, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૦૨:૫૮, ૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૭:૦૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૦૬:૧૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
gl.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૭:૦૨, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૦૩:૨૩, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૧૭:૧૧, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૨૦:૧૦, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૦૮:૪૯, ૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૨૧:૩૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikibooks.org૧૭:૧૧, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૦૬:૧૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
gu.wikibooks.org૧૭:૧૧, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૦૫:૦૪, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૦૬:૫૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૦૪:૪૮, ૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૯:૧૮, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૯:૧૧, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૦૯:૪૭, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૧૧:૨૩, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૦૫:૨૬, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૭:૦૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૦૮:૫૩, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૦૭:૨૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૨૨:૦૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
hi.wikipedia.org૦૫:૧૨, ૧૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૩
hi.wikibooks.org૦૮:૧૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૦:૩૧, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૦૬:૨૨, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૦:૫૪, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૨૧:૧૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૫:૧૭, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૯:૪૪, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૯
hr.wikibooks.org૧૭:૫૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૨:૧૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૦૮:૦૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૦૯:૫૮, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૧:૩૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૧:૪૩, ૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૩:૫૨, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૧૩:૨૯, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૦૫:૦૪, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૦:૦૫, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૦૬:૧૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૬:૧૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
hy.wikibooks.org૧૬:૫૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૩:૫૯, ૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૦૭:૩૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૦૬:૫૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૦૬:૧૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૧૬:૪૨, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૧:૫૩, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
id.wikibooks.org૧૧:૦૨, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૧:૪૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૨૧:૦૪, ૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૦૭:૧૨, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ie.wikipedia.org૦૬:૨૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૦૬:૧૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૬:૩૫, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
inh.wikipedia.org૦૮:૪૯, ૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૦૬:૨૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૦૮:૪૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૦૯:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૦૭:૦૨, ૨૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૦૭:૪૪, ૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
it.wikibooks.org૧૭:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૨૦:૫૧, ૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૦૩:૧૬, ૭ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૦:૫૪, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૦:૫૪, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૨:૨૩, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૮:૦૬, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૦૭:૫૭, ૨૨ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૦૪:૫૪, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૫:૨૬, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
ja.wikibooks.org૧૬:૪૨, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૦૬:૪૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૬:૦૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૫:૪૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૦:૫૪, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
ja.wikivoyage.org૧૩:૦૨, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૦૮:૨૯, ૨૨ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૦૭:૦૨, ૨૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૬:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૦૨:૧૨, ૧૪ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૬:૨૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ka.wikibooks.org૧૬:૪૨, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૨૧:૩૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૨૧:૫૭, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૬:૪૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૯:૨૪, ૨ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૦૬:૪૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૧૬:૪૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૦૧:૦૫, ૧૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૧:૧૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૧૬:૪૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૦:૪૫, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૬:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૭:૧૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૦૭:૪૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૨૦:૫૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૮:૨૮, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
ko.wikibooks.org૦૮:૩૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૬:૪૩, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૭:૦૯, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૧:૫૨, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૧૦:૫૪, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૫:૫૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૬:૪૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૧:૫૩, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૬:૪૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikibooks.org૧૭:૧૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૦૭:૨૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૧૬:૪૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૧:૩૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૫:૩૪, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૭:૪૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૦૭:૩૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૧૬:૪૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૫:૧૩, ૧૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૬:૪૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૦:૦૬, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૧૬:૪૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૧:૪૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૦૬:૨૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૦૩:૪૫, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૬:૪૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૦૭:૨૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikibooks.org૧૭:૧૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૦:૩૩, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૨૧:૩૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૫:૩૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૬:૪૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૦:૫૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૧૬:૪૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૮:૧૭, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૨૧:૩૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૦૯:૨૧, ૨ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૪:૫૭, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૦૭:૩૨, ૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikibooks.org૧૭:૧૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૬:૩૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૫:૧૫, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૦૭:૦૩, ૨૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૬:૧૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૭:૧૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
lt.wikibooks.org૧૬:૪૪, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૦૭:૨૬, ૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૪:૫૮, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૦૮:૩૭, ૨ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૦૮:૦૨, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
lv.wikibooks.org૧૭:૧૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૦૭:૦૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૬:૨૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૬:૦૫, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૭:૩૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨૮sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org૦૬:૩૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૪૫autopatrolled, ipblock-exempt
mg.wikipedia.org૧૨:૫૭, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૧૬:૪૪, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૮:૦૬, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૨:૪૦, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૦૭:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૯:૫૨, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikibooks.org૧૭:૧૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikibooks.org૧૬:૪૪, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૦૫:૩૫, ૩ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૦૭:૧૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૭:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikibooks.org૧૬:૪૪, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૭:૫૫, ૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૧:૨૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૦૯:૫૬, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૪:૦૮, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
mn.wikibooks.org૧૭:૧૪, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૧:૦૨, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૦૮:૩૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૧૧:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૪:૧૮, ૬ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૧:૧૭, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૬:૧૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨
ms.wikibooks.org૧૬:૪૪, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૧:૪૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૫:૩૭, ૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૨૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૦૨:૨૪, ૧૪ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૦૬:૧૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
my.wikibooks.org૧૭:૧૪, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૦૨:૩૬, ૧૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikibooks.org૧૭:૧૪, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૪:૨૫, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikibooks.org૧૭:૧૪, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૦:૦૬, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૫:૫૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikibooks.org૧૭:૧૪, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૬:૦૦, ૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૬:૪૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૦૮:૨૯, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૪:૩૪, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૦૭:૫૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૬:૨૫, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
nl.wikibooks.org૧૦:૦૨, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૧૪:૩૦, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૫:૧૨, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૦૮:૧૨, ૨૨ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૧:૪૬, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૧:૩૩, ૨૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૭:૦૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૦૭:૦૪, ૨૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૨૨:૨૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૧૬:૪૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૦૬:૪૭, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૩:૩૧, ૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૭:૧૫, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૭:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૨૩:૨૬, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૦૩:૧૬, ૭ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૦૬:૨૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૧૬:૪૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૫:૧૧, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૩:૩૧, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૦૭:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૦૯:૫૨, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૩:૨૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૨૦:૫૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૦૬:૫૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૨૦:૫૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૦૬:૪૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
pa.wikibooks.org૨૧:૫૫, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૦૭:૫૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૦:૪૮, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
pl.wikibooks.org૦૮:૫૨, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૭:૧૩, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૫:૨૩, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૦૭:૪૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૦૮:૪૬, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૦૬:૨૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
pms.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૧૫:૪૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૦૬:૩૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૦૫:૦૨, ૭ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikibooks.org૧૭:૧૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૨૧:૨૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૦૭:૦૪, ૨૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
pt.wikibooks.org૦૯:૧૨, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૯:૦૮, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૧:૨૯, ૨૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૬:૩૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૦:૫૪, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૪:૧૭, ૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૦૬:૫૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૨૩:૧૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikibooks.org૧૭:૧૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૩:૦૯, ૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikibooks.org૧૭:૧૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૦૭:૦૧, ૮ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૦૭:૦૪, ૨૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૦૯:૩૯, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૦:૦૬, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ro.wikibooks.org૧૬:૪૬, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૩:૧૭, ૬ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૦૭:૦૪, ૨૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૦૭:૫૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૨૧:૧૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૬:૪૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૨:૫૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૭:૨૪, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨ipblock-exempt (temporary), uploader
ru.wikibooks.org૦૯:૨૨, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૦૩:૧૬, ૭ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૦૭:૩૬, ૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૨૧:૫૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૧:૩૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૧૦:૫૪, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૫:૫૪, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૬:૨૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
rw.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૧:૪૦, ૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૦૭:૩૨, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૧૪:૧૭, ૬ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૦૬:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૧૬:૪૬, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૦૯:૫૪, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૦૬:૨૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૦:૦૨, ૯ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૦૭:૦૪, ૨૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૮:૩૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sc.wikipedia.org૦૬:૨૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૦૭:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૫:૫૦, ૧૭ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૩:૧૬, ૭ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૦૭:૨૬, ૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૧૦:૦૧, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૧૮:૦૪, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫૨
simple.wikibooks.org૧૭:૧૬, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૦૬:૪૬, ૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૦૬:૩૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
si.wikibooks.org૦૫:૨૮, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૦૮:૧૯, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૦૬:૩૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
sk.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૭:૫૫, ૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૬:૦૮, ૧૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૦૬:૩૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
sl.wikibooks.org૧૫:૪૨, ૧ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૨૦:૩૪, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૩:૦૦, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૦:૫૪, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૨૧:૧૭, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૫:૩૭, ૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૬:૧૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૮:૧૦, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૦૬:૩૨, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૬:૩૫, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૧૦:૦૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
sq.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૦૭:૦૫, ૨૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૩:૩૧, ૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૦૫:૧૩, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૨૦:૩૨, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sr.wikibooks.org૨૧:૦૯, ૨૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૬:૩૯, ૧૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૫:૪૩, ૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૦૯:૧૨, ૨ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૫:૩૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૦૪:૫૧, ૨૨ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૮:૧૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikibooks.org૧૭:૧૬, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૧:૪૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૬:૨૯, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૧૧:૩૭, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૧:૨૯, ૨૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૦૭:૦૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૦:૫૪, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૫:૧૪, ૧૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૦૬:૨૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૦૬:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikibooks.org૧૭:૧૬, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૧:૪૭, ૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૩:૪૯, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૦૮:૨૨, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૩:૪૮, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ta.wikibooks.org૧૦:૫૨, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૦૭:૦૫, ૨૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૦:૧૮, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૬:૪૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૦૬:૩૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૫:૫૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૭:૧૯, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૬:૪૯, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૫ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૫૬sysop
test.wikidata.org૧૪:૦૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૨૦:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૦૬:૧૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
te.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૦૭:૦૫, ૨૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૦૬:૪૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૦૫:૧૦, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૪:૫૨, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૫:૩૯, ૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૦
th.wikibooks.org૧૧:૩૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૨:૫૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૦૮:૩૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૭:૧૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૬:૪૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૫:૨૪, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikibooks.org૧૭:૧૭, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૬:૧૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
tl.wikibooks.org૦૭:૧૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
tl.wiktionary.org૦૯:૪૬, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૦૭:૦૫, ૨૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૧૩:૫૦, ૧૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૯:૪૬, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikibooks.org૦૪:૩૭, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૦૩:૧૬, ૭ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૦૫:૩૬, ૨૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૧:૫૬, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
tr.wikisource.org૧૫:૫૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૦૬:૧૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૧:૩૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૬:૦૨, ૧૮ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૦૬:૪૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૧૬:૪૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૫:૧૧, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૨:૫૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૧:૨૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikibooks.org૧૭:૧૭, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
uk.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૦૪:૫૨, ૩ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૨૨:૨૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૬:૨૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૮:૦૭, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૧:૩૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૬:૪૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ur.wikibooks.org૧૬:૪૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૬:૨૮, ૧૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૦૭:૦૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૬:૨૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikibooks.org૧૭:૧૭, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૧૪:૧૩, ૬ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૧:૪૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૦૮:૨૩, ૨ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૦:૨૯, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૯:૩૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
vi.wikibooks.org૧૫:૩૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૨:૩૨, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૦૯:૧૬, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૦૩:૩૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૨:૨૮, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૧ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૦૯:૫૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikibooks.org૧૭:૧૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૦૮:૩૧, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૧૩:૪૨, ૨ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikibooks.org૧૭:૧૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૧:૩૧, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૮૫
wikimania.wikimedia.org૦૫:૦૮, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૩:૪૪, ૬ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૦૦:૪૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૧૭:૧૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૮:૩૮, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૭:૨૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikibooks.org૧૭:૧૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૦૭:૫૪, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૧૭:૧૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૦:૦૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
zh-min-nan.wikipedia.org૧૧:૨૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૧૭:૧૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૦૩:૧૭, ૭ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૫:૪૨, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
zh.wikipedia.org૦૬:૩૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૫નવું ખાતુ(?)૨૫,૨૧૮extendedconfirmed, ipblock-exempt
zh.wikibooks.org૦૫:૩૭, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૫:૫૭, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૦૫:૦૫, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૫:૪૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
zh.wikiversity.org૧૬:૩૩, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૧autopatrolled, transwiki
zh.wikivoyage.org૧૨:૪૧, ૧૪ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
zh.wiktionary.org૧૭:૦૬, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૦૬:૧૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikibooks.org૧૭:૧૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૩:૧૩, ૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)