વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Hazard-SJ
  • નોંધેલ: ૧૯:૨૧, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦ (૧૨ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૩૭,૮૩૮
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૭૨
  • વૈશ્વિક જૂથ વૈશ્વીક ઊલટાવનાર
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૦૫:૨૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૬:૧૯, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૦૫:૪૦, ૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૮:૩૦, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
af.wikibooks.org૧૫:૩૧, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૦૪:૩૩, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૦૪:૩૩, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૦૪:૩૩, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૦૬:૦૮, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikiquote.org૦૪:૩૩, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૦૪:૩૩, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૩:૩૩, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૧૫:૩૧, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૦૨:૩૫, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૦૪:૩૪, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૦૪:૩૪, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૨૧:૪૧, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૦૬:૧૬, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikibooks.org૧૫:૩૧, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૦૫:૩૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૦૬:૫૬, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૦૪:૩૪, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૭:૫૫, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૦૪:૩૪, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૦૫:૧૫, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૦૧:૨૪, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૨:૧૬, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ast.wikipedia.org૦૧:૧૨, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૦૪:૩૪, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
as.wikisource.org૦૪:૩૦, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૦૦:૪૭, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૦૧:૨૪, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૦૨:૧૨, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૦૪:૩૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૦૪:૩૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
az.wikibooks.org૦૪:૩૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૬:૧૨, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૫:૩૦, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૦૪:૩૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૦૭:૪૬, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikisource.org૧૨:૪૮, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૨૨:૩૯, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૦૪:૩૬, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૦૪:૩૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૦૭:૧૧, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૦૪:૩૬, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૯:૦૪, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૨૩:૩૧, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૬:૧૨, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૦૪:૩૬, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૦૫:૩૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૦૪:૩૬, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૦૩:૦૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૦૪:૩૬, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૬:૦૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikibooks.org૦૪:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૦૪:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૦૬:૦૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૦૪:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૦૪:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૦૪:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૦૪:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૦૩:૧૫, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૦૪:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૯:૦૬, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
bn.wikibooks.org૦૪:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૦૪:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૦૪:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૦૪:૦૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૮:૪૧, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૦૨:૫૦, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૦૫:૩૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૦૪:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૦૪:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૦૪:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૬:૦૯, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
bs.wikibooks.org૦૪:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૦૪:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૦૪:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૦૪:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૦૪:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૨૨:૫૩, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૨૧:૦૮, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૦૫:૨૯, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૦૧:૪૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cho.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૨૨:૪૨, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૯:૦૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૨૯૨autopatrolled
co.wikipedia.org૧૯:૩૮, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૬:૫૮, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૮:૩૩, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૨૧:૩૧, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
cy.wikibooks.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૧૬:૪૨, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૯:૩૬, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)autoreview
de.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૦૨:૫૦, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૨૨:૨૨, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૦૨:૧૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૦૬:૧૧, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૦૬:૫૦, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૦૨:૫૨, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૮:૧૧, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૦૫:૫૮, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૦૨:૨૮, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૯:૨૧, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯,૧૪૨extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org૦૧:૧૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
en.wikinews.org૦૯:૦૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૦૯:૦૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
en.wikisource.org૦૯:૦૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
en.wikiversity.org૦૯:૦૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
en.wikivoyage.org૦૦:૩૯, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૯:૦૧, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
eo.wikipedia.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૦૪:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૬:૨૧, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
es.wikibooks.org૧૬:૦૭, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૯:૦૫, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૦૩:૦૨, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૦૨:૧૨, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૦૪:૩૧, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૮:૫૦, ૧૪ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikibooks.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૯:૦૯, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikibooks.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૨૨:૪૨, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૨૧:૫૯, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૨૨:૪૨, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૯:૫૨, ૨૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૬:૫૫, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૦૫:૩૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૨૧:૫૫, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
fr.wikibooks.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૨૧:૪૭, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૨૨:૨૨, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૨૩:૫૯, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૨૦:૫૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૦૧:૨૧, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૮:૫૪, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૧૮:૪૭, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૦૩:૨૨, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૨૧:૫૭, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikibooks.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૧:૫૪, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૭:૪૪, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૨૨:૪૧, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૨૩:૨૧, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૫:૦૫, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
gu.wikiquote.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૦૩:૦૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૦૪:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૩:૫૧, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૨૨:૧૧, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૦૩:૨૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૦૫:૫૮, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૦૫:૩૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૦:૪૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
hi.wikibooks.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikibooks.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૮:૫૦, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૨૦:૩૩, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikibooks.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૦૬:૦૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૯:૦૯, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૦:૧૨, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikibooks.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૦૫:૩૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૦૪:૦૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ii.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૨૩:૦૩, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
inh.wikipedia.org૦૮:૩૫, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૨:૫૮, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikibooks.org૨૨:૪૨, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૮:૨૮, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૨૧:૫૬, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૦૦:૨૮, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૦૦:૫૭, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૨૨:૨૨, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૦૨:૧૭, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૦૫:૧૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૮:૧૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikibooks.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૮:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૨૨:૦૮, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikisource.org૦૦:૦૮, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૬:૧૬, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikibooks.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૦૪:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૦૩:૫૭, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૦૬:૦૧, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૨૧:૧૩, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૦૧:૩૬, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૨:૩૨, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૦૧:૩૩, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૮:૫૮, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૦૬:૫૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૪:૧૨, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૦૨:૫૦, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૦૩:૦૨, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૦૬:૧૪, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૦૬:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૦૩:૧૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૦૦:૫૨, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ku.wikibooks.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૦૫:૩૯, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૦૬:૦૬, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૦૫:૨૭, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૦:૪૬, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
la.wikibooks.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૮:૨૪, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૦૦:૪૫, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૦૦:૪૧, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૦૨:૫૮, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૦૬:૧૭, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૦:૩૩, ૧૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૨૨:૩૯, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૮:૧૭, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikibooks.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૦૪:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૨૩:૫૯, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૯:૦૯, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૯:૫૨, ૨૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૨:૦૧, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૯:૨૧, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૭૦
meta.wikimedia.org૦૩:૪૦, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧૮autopatrolled
mg.wikipedia.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૦૦:૫૦, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૦૪:૪૮, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૮:૩૧, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikibooks.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૦૫:૩૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૭:૧૬, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikibooks.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૦૩:૫૫, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૦૬:૪૪, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૫:૧૩, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૦૪:૦૫, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૭:૪૬, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૮
ms.wikibooks.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૦૫:૩૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૦૨:૦૮, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૬:૫૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૪:૫૬, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૦૩:૨૮, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૦૩:૨૨, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૨:૧૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૮:૧૭, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
nl.wikibooks.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૦૦:૧૨, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૨૨:૨૩, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૮:૧૭, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૦૩:૨૫, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૦૪:૩૮, ૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૦૨:૦૯, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૦૫:૨૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૦૫:૦૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nz.wikimedia.org૦૨:૦૫, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૦૧:૨૬, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
oc.wikibooks.org૦૫:૪૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૦૮:૪૩, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૫:૧૨, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૦૪:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૦૬:૪૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૧૯:૫૨, ૨૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૦૪:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૦૪:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૦૫:૦૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa-us.wikimedia.org૦૫:૩૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૦૫:૦૨, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૦૪:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૦૪:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૦૪:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૦૪:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૦૪:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૦૪:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૪:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૦૪:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૦૪:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૮:૧૭, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikibooks.org૧૯:૧૩, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૦૫:૩૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૦૪:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૯:૦૧, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૨૩:૩૬, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૦૫:૫૮, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૦૪:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૦૪:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૦૪:૩૨, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૦૪:૦૫, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૦૪:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૦૪:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૨૩:૫૮, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
pt.wikibooks.org૦૪:૦૭, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૦૨:૪૪, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૦૧:૪૫, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૦૩:૪૧, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૦૪:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૦૪:૩૧, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૦૪:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૦૪:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૦૪:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૦૪:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૦૩:૦૭, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૦૪:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૦૬:૧૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૦૪:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૦૫:૧૪, ૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૧:૩૧, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikibooks.org૦૪:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૦૪:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૦૪:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૦૪:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૦૫:૫૮, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૦૪:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૦:૧૬, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikibooks.org૦૭:૨૬, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૦૫:૩૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૦૫:૫૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૮:૧૫, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૯:૧૦, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૦૪:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૨૨:૨૩, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૨૨:૦૪, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૧૮:૦૦, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૦૬:૦૪, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૮:૫૯, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૦૬:૧૯, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૦૪:૫૯, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૨૧:૩૬, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૦૨:૪૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૦૪:૨૬, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૨૦:૩૬, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૫:૩૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૦૬:૩૧, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૦૭:૦૪, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૯:૨૧, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦ઘર વિકિ(?)૯,૧૯૯patroller, rollbacker
simple.wikibooks.org૦૧:૦૧, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૦૬:૧૧, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦૩rollbacker
si.wikipedia.org૨૦:૩૬, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૧૭:૫૯, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૯:૦૯, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikibooks.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikibooks.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૯:૨૪, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૦૩:૦૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૨૦:૫૭, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
so.wikipedia.org૧૯:૧૩, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૯:૦૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
sq.wikipedia.org૦૨:૫૦, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
sq.wikibooks.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૦૫:૦૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૨૨:૨૨, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૦:૨૭, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikibooks.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૦૬:૫૩, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૦૪:૪૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૨૨:૨૩, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૮:૫૧, ૧૪ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૨૧:૫૩, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૦૫:૫૭, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૨૨:૧૨, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ta.wikibooks.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૦૬:૨૭, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૦૧:૦૯, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૧:૫૨, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૨૩:૨૩, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭૩reviewer, translationadmin, upwizcampeditors
test.wikidata.org૦૧:૩૬, ૭ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikibooks.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૦૨:૩૮, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikibooks.org૦૫:૩૧, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૦૧:૫૯, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૯:૧૨, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
tl.wikibooks.org૦૫:૫૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૦૩:૩૯, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૬:૩૮, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikibooks.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૦૫:૦૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૬:૧૨, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૦૪:૪૬, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૦૩:૩૧, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૦૫:૦૮, ૪ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૦૨:૫૬, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૦૫:૦૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૮:૧૫, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikibooks.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૦૫:૫૮, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૦૨:૩૧, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૧:૫૭, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૪:૦૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikibooks.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૦૬:૦૨, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૦૪:૦૪, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ve.wikipedia.org૨૨:૦૪, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૨૨:૩૧, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
vi.wikiquote.org૦૩:૪૫, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૦૬:૪૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૦૫:૫૮, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૦૧:૩૯, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikibooks.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૦૪:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૯:૧૧, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૨૦:૨૩, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૦૪:૫૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૧:૨૭, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૨૪૧sysop, translationadmin
wikimania2011.wikimedia.org૦૫:૦૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૦૫:૦૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૦૪:૦૮, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૮:૧૯, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૦૪:૫૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૦૪:૫૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૦૪:૫૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૦૨:૪૧, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૦૪:૫૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૦૪:૫૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૦૩:૩૭, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૦૨:૩૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૦૪:૫૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૦૨:૩૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૪:૫૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૦૪:૫૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૧૬:૩૩, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૦૪:૫૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૪:૧૬, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૦૪:૫૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૦૪:૫૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૦૪:૫૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૦૪:૫૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૦૪:૫૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૧:૫૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૪:૩૭, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
zh.wikibooks.org૦૬:૦૧, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૦૪:૫૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૦૪:૪૮, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૬:૨૮, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૦૪:૫૫, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૦૫:૦૮, ૪ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૬:૩૬, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૦૨:૨૭, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૦૪:૧૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)