વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Holder
  • નોંધેલ: ૧૩:૧૯, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯ (૧૪ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૫,૫૭,૨૨૮
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૮૦૪
  • વૈશ્વિક જૂથ વૈશ્વીક ઊલટાવનાર
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૧:૨૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૦૭:૪૧, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ady.wikipedia.org૧૬:૧૯, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૧:૫૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૨૧
af.wikibooks.org૧૮:૦૬, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૦૫:૪૨, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૦૫:૪૨, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૦:૧૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ak.wiktionary.org૧૫:૩૭, ૯ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૩:૧૯, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯ઘર વિકિ(?)૩,૪૩,૪૮૩bureaucrat, editor, interface-admin, ipblock-exempt, sysop
alt.wikipedia.org૦૪:૨૫, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૦૬:૦૩, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૩:૦૭, ૨૬ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
am.wikiquote.org૦૪:૨૧, ૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૮:૩૮, ૩ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ang.wiktionary.org૦૭:૧૫, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
anp.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૧:૫૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૬
an.wiktionary.org૧૫:૧૯, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૦૫:૫૦, ૩૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
ar.wikibooks.org૦૫:૨૯, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૦૫:૦૭, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૦૪:૪૧, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૦:૩૩, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૭:૫૩, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૮:૫૪, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૦:૩૨, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૦૩:૪૫, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૯:૦૨, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૨:૨૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૯૦
ast.wikiquote.org૧૪:૪૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૧:૪૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૦૭:૧૩, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૨૦:૦૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૦૩:૩૯, ૨૧ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
avk.wikipedia.org૦૫:૧૧, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
awa.wikipedia.org૧૯:૧૬, ૨૪ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૦૬:૦૭, ૨૫ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮૭
ay.wiktionary.org૦૬:૧૮, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૦૪:૧૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૪:૫૪, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
az.wikibooks.org૦૬:૫૫, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૦૬:૦૬, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૪:૦૦, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૨૦:૪૦, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૦૯:૪૭, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩,૦૬૯ipblock-exempt
bat-smg.wikipedia.org૧૨:૨૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
ba.wikipedia.org૦૩:૩૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ba.wikibooks.org૦૬:૫૫, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૦૫:૩૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
be-tarask.wikipedia.org૧૩:૦૧, ૫ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૨
beta.wikiversity.org૧૫:૧૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
be.wikipedia.org૧૩:૦૧, ૫ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
be.wikibooks.org૦૬:૧૨, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૫:૦૭, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૦૪:૦૪, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૦૫:૨૬, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૦૫:૦૨, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
bg.wikinews.org૨૧:૧૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૦૫:૩૭, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૪:૦૦, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૧:૨૧, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૩:૫૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૦૬:૦૭, ૨૫ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૧૬:૨૬, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
blk.wikipedia.org૧૫:૫૭, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૬:૩૬, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૨૬ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikibooks.org૦૬:૧૨, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૦૮:૩૬, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૦૭:૦૦, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૭:૦૫, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૧:૨૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
br.wikipedia.org૧૧:૫૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૫૩૨
br.wikimedia.org૧૬:૫૩, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૧:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૬:૦૨, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૧:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૧:૨૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
bs.wikibooks.org૧૦:૩૨, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૦૪:૧૯, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૦૫:૦૨, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૪:૦૦, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૫:૧૯, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૦૯:૪૩, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૪:૪૫, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૬:૧૭, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૫
ca.wikibooks.org૦૪:૫૨, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૦૬:૫૨, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૨૧:૪૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૧:૩૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૪:૦૦, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૫:૧૯, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૦૯:૪૩, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ceb.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
ce.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
cho.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૦:૨૦, ૧ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૦૬:૦૭, ૨૫ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૯ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૧:૧૬, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૫:૫૩, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩,૩૧૪
co.wikipedia.org૧૨:૨૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૬૨૦
co.wikimedia.org૦૭:૨૫, ૧૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૧:૦૬, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૮ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
cr.wikipedia.org૦૩:૩૫, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
csb.wikipedia.org૦૬:૨૯, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૧
csb.wiktionary.org૧૫:૧૯, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
cs.wikibooks.org૨૨:૦૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૬:૪૪, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૯:૫૩, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૭:૫૩, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૫:૩૮, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૦૬:૦૫, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૧૩:૦૧, ૫ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૨:૨૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
cv.wikibooks.org૦૫:૧૨, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૧:૫૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૩૯૦bot
cy.wikibooks.org૦૮:૪૬, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૦૮:૪૬, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૦૮:૪૬, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૦૮:૪૬, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૦૫:૩૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૯
da.wikibooks.org૧૮:૦૨, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૮:૨૧, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૭:૫૩, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૨:૧૪, ૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૭:૨૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫,૧૩૨autoreview, editor, ipblock-exempt, sysop
de.wikibooks.org૧૭:૪૭, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૪
de.wikinews.org૧૦:૦૨, ૧૨ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૦૮:૨૮, ૧૯ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
de.wikisource.org૧૩:૩૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૫:૧૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૦૫:૧૮, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૧:૫૪, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
din.wikipedia.org૦૬:૨૬, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૨:૨૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
dsb.wikipedia.org૧૧:૫૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૫
dty.wikipedia.org૨૧:૦૬, ૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૬:૩૬, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૦૬:૦૩, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૮:૪૮, ૨૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૪:૦૦, ૩ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
el.wikibooks.org૧૦:૫૩, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૩:૪૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૦૦:૦૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૭:૫૪, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૦૫:૩૭, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૫:૩૪, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૩:૩૫, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૧:૨૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૨
en.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૮૩
en.wikibooks.org૧૪:૩૯, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૪:૩૯, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૪:૩૯, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૪:૩૯, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૪:૩૯, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૦૭:૫૬, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૪:૩૯, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૦૩:૩૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
eo.wikinews.org૧૬:૦૨, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૦૭:૦૫, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૩:૩૬, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૨:૨૭, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૯:૪૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭૭
es.wikibooks.org૧૧:૦૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૩:૧૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૦૧:૦૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૧૭:૫૩, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૦૯:૨૪, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૧૫:૩૪, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૧:૦૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૧:૪૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
et.wikibooks.org૦૬:૧૩, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૧૦:૪૦, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૨૩:૧૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૦૯:૪૧, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૪:૫૭, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
eu.wikibooks.org૧૦:૨૭, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૮:૨૧, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૭:૧૬, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૦૪:૪૧, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૨:૨૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૫
fa.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
fa.wikibooks.org૦૪:૫૫, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૦૪:૩૪, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૦૫:૨૦, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૭:૫૪, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૨૩:૩૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૦:૨૮, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૧૬:૩૩, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૨:૨૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
fi.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦
fi.wikibooks.org૦૧:૫૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૦૯:૪૭, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૦૫:૨૦, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૨૩:૫૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૪:૦૨, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૦૮:૦૫, ૮ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૦૬:૫૦, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૭:૩૪, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૦૯:૨૨, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૩:૩૫, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૭:૧૮, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૨:૨૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧૨
fo.wikisource.org૦૮:૪૮, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૦૮:૪૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
frr.wikipedia.org૦૬:૧૬, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૧૫૨bureaucrat, interface-admin, sysop
fr.wikipedia.org૦૫:૪૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩૬
fr.wikibooks.org૧૪:૦૫, ૧૭ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૦૯:૪૨, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૧:૫૭, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૦૮:૪૮, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૨:૧૮, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૫:૩૪, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૧:૫૨, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૫
fy.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૨૪૬
fy.wikibooks.org૧૮:૦૬, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૩:૫૭, ૧૫ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
gag.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫
gan.wikipedia.org૧૩:૧૦, ૨૬ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૨:૨૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૫૫૭
ga.wikibooks.org૧૮:૦૭, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૧૧:૩૦, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૦૫:૨૫, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૨:૨૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૦૮૭
gd.wiktionary.org૦૯:૪૬, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૮ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૧:૫૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
gl.wikibooks.org૦૮:૩૫, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૦૮:૩૫, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૭:૫૪, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૦૮:૩૫, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૧:૨૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨
gn.wiktionary.org૧૫:૧૯, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૦૫:૩૨, ૨૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૦૫:૧૫, ૬ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૦૫:૩૮, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૮:૩૮, ૩ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gpe.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૬ જુલાઇ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guc.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૭ માર્ચ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gur.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૭ માર્ચ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૦૭:૦૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
gu.wikisource.org૧૦:૪૦, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૦૭:૧૫, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wikipedia.org૦૨:૩૨, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wikinews.org૦૩:૩૨, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૨:૨૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
gv.wiktionary.org૦૯:૪૪, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૧:૨૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૦૫:૪૧, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
ha.wiktionary.org૦૫:૩૭, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૨:૨૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
he.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
he.wikibooks.org૦૦:૪૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૦:૫૪, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૦૦:૪૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૨:૩૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૦૫:૦૬, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૦:૨૯, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૦૯:૪૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
hi.wikipedia.org૧૧:૨૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikibooks.org૦૪:૪૩, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૦૧:૦૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૦૭:૦૦, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૦:૩૬, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૦૧:૦૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૦૭:૩૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
hr.wikibooks.org૦૫:૩૭, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૦૫:૦૭, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૦૯:૩૩, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૩:૩૫, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯૮
hsb.wiktionary.org૧૦:૧૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૭
ht.wikisource.org૦૯:૪૦, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
hu.wikibooks.org૧૦:૨૮, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૧૬:૫૭, ૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૯:૫૧, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૩:૦૮, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૫:૦૬, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૮ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
hy.wikibooks.org૦૬:૫૫, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૦૧:૩૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૪:૦૨, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૦૭:૧૫, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૧૩:૫૭, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૦:૩૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
ia.wikibooks.org૧૧:૦૭, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૦૫:૪૧, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
id.wikibooks.org૦૧:૩૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૦૭:૩૮, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૦૯:૩૬, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૩:૩૫, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૦૭:૩૮, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
ie.wiktionary.org૧૫:૧૯, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ii.wikipedia.org૧૩:૫૭, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૦૫:૩૫, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૧:૨૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૫:૦૯, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧૩
inh.wikipedia.org૦૫:૩૮, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૧૨ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
io.wiktionary.org૧૫:૧૯, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૧:૫૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૯૩
is.wikibooks.org૧૮:૦૩, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૮:૧૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૭:૫૩, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૫:૧૯, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૬:૧૭, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૩
it.wikibooks.org૧૮:૦૩, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૦૬:૨૧, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૮:૨૨, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૭:૫૫, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૦૯:૧૨, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૫:૩૪, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૩:૨૭, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૩:૦૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૦૫:૩૭, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૦૫:૫૯, ૧૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
ja.wikibooks.org૦૬:૦૦, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૦૨:૦૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૦૨:૦૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૦૯:૩૬, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૦૭:૦૨, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૨૧:૦૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૫:૧૯, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૬:૧૯, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
jv.wiktionary.org૦૬:૨૪, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૮:૫૮, ૧૫ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૮
kab.wikipedia.org૧૧:૨૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
ka.wikipedia.org૧૨:૨૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ka.wikiquote.org૦૫:૧૨, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૦૩:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૩:૩૭, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૦૯:૧૩, ૨૪ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
kcg.wikipedia.org૦૫:૫૯, ૨૪ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૧:૨૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૯:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૧૩:૫૭, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૩:૧૦, ૨૬ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૦૬:૧૨, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૦૬:૧૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૨૧:૦૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
kl.wiktionary.org૧૫:૧૯, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૨:૫૪, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
km.wikibooks.org૦૮:૪૯, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૦૯:૧૧, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૫:૫૭, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૯:૩૩, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૦૮:૦૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ko.wikibooks.org૦૫:૨૯, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૦૨:૪૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૦૬:૨૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૦૯:૩૬, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૦૬:૨૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૮:૨૫, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૨૧:૫૪, ૧૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૦૬:૨૦, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૮૧૮bureaucrat, ipblock-exempt, sysop
ks.wikipedia.org૦૮:૪૧, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૦૪:૪૩, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૦૪:૪૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૩
ku.wikibooks.org૦૫:૦૭, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૦૬:૧૨, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૦૫:૧૯, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૧:૨૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
kw.wikipedia.org૧૧:૨૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
kw.wikiquote.org૦૪:૪૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૦૯:૪૪, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૦૫:૦૨, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૦૬:૦૬, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૨૧:૧૭, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૧:૨૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
la.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
la.wikibooks.org૦૬:૧૨, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૦૫:૦૫, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૦૯:૩૬, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૦:૪૦, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૦૭:૪૪, ૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૦૬:૨૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨૮
lb.wikibooks.org૦૮:૪૮, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૧૮:૨૦, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૦૭:૪૨, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૯:૨૬, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
lfn.wikipedia.org૦૫:૩૮, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
lij.wikipedia.org૧૨:૨૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૭
lij.wikisource.org૨૧:૩૮, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭૭
li.wikibooks.org૧૭:૩૩, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૬:૫૬, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૮:૨૧, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૦૫:૫૦, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૨:૩૬, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૦૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૩
ln.wikipedia.org૧૧:૨૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
ln.wiktionary.org૧૫:૧૯, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૪:૪૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૦૪:૪૩, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૧૯ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૩:૩૭, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૧:૪૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
lt.wikibooks.org૦૯:૪૧, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૦૫:૩૭, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૦૯:૪૧, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૫:૧૧, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૧:૫૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૪
lv.wiktionary.org૧૦:૫૪, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૧૬:૦૮, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૧:૨૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૩:૧૭, ૧૨ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૪:૩૯, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
meta.wikimedia.org૧૩:૦૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૫૪૭autopatrolled
mg.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
mg.wikibooks.org૧૦:૫૯, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૪:૪૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૨૦:૨૩, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
mh.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૧ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૦૫:૩૯, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
min.wiktionary.org૦૫:૨૫, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૨:૨૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
mi.wiktionary.org૧૧:૪૧, ૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૨:૨૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
mk.wikibooks.org૦૫:૨૯, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૪:૦૬, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૦૫:૧૨, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૩:૧૪, ૨૬ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikibooks.org૦૫:૨૯, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૦૯:૦૦, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૦૫:૧૨, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૦૮:૧૩, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૦૯:૧૦, ૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
mn.wiktionary.org૦૬:૧૩, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૦૮:૩૭, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૦૪:૫૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૧:૨૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૦૪:૩૩, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૦૪:૨૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૦૫:૧૧, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૦૫:૨૦, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૧:૨૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ms.wiktionary.org૦૫:૨૯, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૧:૨૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
mt.wiktionary.org૧૦:૪૦, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૦૭:૪૨, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
mx.wikimedia.org૦૬:૨૩, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૩:૧૭, ૧૨ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૨૬ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૦૮:૪૬, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૩:૪૨, ૨૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૨:૨૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
nah.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
nap.wikipedia.org૧૧:૫૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૩૦
nap.wikisource.org૦૪:૨૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૦૫:૦૯, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૧
nds.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૨૭૦
nds.wikibooks.org૧૧:૪૬, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikiquote.org૧૩:૦૧, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૧:૪૬, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૭:૨૭, ૨૬ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૦૪:૪૨, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૧:૪૫, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૨:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૧૨:૩૭, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૦૬:૦૮, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૯
nl.wikibooks.org૧૮:૦૩, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૧૪:૧૫, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૧:૦૨, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૮:૨૧, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૭:૫૩, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૫:૩૪, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૯:૧૦, ૩૦ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૧:૫૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩
nn.wikiquote.org૦૫:૨૯, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૦૯:૨૪, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૨
no.wikibooks.org૧૮:૦૩, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૧૦:૨૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૦૬:૪૯, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૮:૨૨, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૦૯:૩૭, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૦૬:૪૯, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૦૭:૦૦, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૨:૨૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
nso.wikipedia.org૧૪:૫૩, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૦૯:૧૧, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૦૮:૦૩, ૮ જૂન ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૦૫:૪૭, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
oc.wikipedia.org૦૫:૪૨, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪,૦૭૩
oc.wikibooks.org૧૦:૩૦, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૦:૪૦, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૦૮:૨૯, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
om.wikipedia.org૧૬:૦૩, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
or.wikipedia.org૨૦:૨૬, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૦૫:૨૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૦૭:૧૫, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૦૫:૩૬, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૦૮:૪૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૦૫:૩૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૦૫:૩૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
pap.wikipedia.org૧૧:૨૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
pa.wikipedia.org૧૩:૩૦, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૦૪:૪૨, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૦:૨૮, ૨૨ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૦૯:૧૦, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩૭
pcm.wikipedia.org૦૬:૩૩, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૬:૨૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૪
pfl.wikipedia.org૨૨:૩૮, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪,૨૭૭sysop
pih.wikipedia.org૦૪:૦૯, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pi.wikipedia.org૦૬:૪૧, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦
pl.wikibooks.org૦૫:૪૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૬:૪૦, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૦૯:૩૭, ૨ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૦૯:૩૭, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૫:૩૪, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૦૩:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૧:૫૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૪૮
pms.wikisource.org૦૫:૪૫, ૧૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૧:૧૬, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૦૫:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૦૯:૫૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૦૫:૧૯, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૦૫:૨૯, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
pt.wikibooks.org૧૬:૩૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૯:૫૩, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૦૬:૧૩, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૦૯:૩૭, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૦૪:૦૭, ૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૫:૩૪, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૩:૩૫, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pwn.wikipedia.org૦૬:૦૩, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૨:૨૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬૧
qu.wiktionary.org૦૭:૫૩, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮૪
rmy.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
rn.wikipedia.org૦૬:૧૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
roa-rup.wikipedia.org૧૨:૨૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૫
roa-rup.wiktionary.org૦૮:૫૧, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૨:૨૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ro.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
ro.wikibooks.org૧૯:૧૧, ૧૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૪:૧૧, ૯ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૦૬:૫૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૦૯:૩૭, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૦૯:૧૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૫:૩૧, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૦૫:૪૪, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૬૧uploader
ru.wikibooks.org૧૨:૩૭, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૬:૨૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૦૯:૫૪, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૦૫:૩૮, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૦૯:૩૭, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૦૭:૩૦, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૫:૩૪, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૮:૦૯, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૬:૧૬, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
rw.wiktionary.org૦૭:૧૪, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૨:૨૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
sah.wikiquote.org૦૩:૫૧, ૧૧ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૦૯:૪૪, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૦૬:૧૧, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૮:૪૯, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૨:૫૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૦૪:૪૨, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૧:૫૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮૪
scn.wiktionary.org૦૫:૧૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૨:૨૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩૭
sc.wikipedia.org૧૨:૨૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૬
sd.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૦૫:૦૭, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૨:૨૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૩૬
se.wikibooks.org૦૬:૨૮, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૪:૦૧, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૯:૦૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૧૩:૦૭, ૪ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikibooks.org૧૪:૫૬, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૩:૦૧, ૫ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
shy.wiktionary.org૦૫:૨૫, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
simple.wikibooks.org૦૯:૧૯, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૦૪:૪૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૦૮:૪૧, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૦૫:૦૨, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૧૩:૧૪, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
sk.wikibooks.org૨૧:૪૮, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૯:૫૧, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૩:૧૭, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૬:૦૧, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭૭
sl.wikibooks.org૦૫:૩૭, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૯:૫૧, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૦૯:૩૭, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૬:૦૦, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૦૩:૫૮, ૨૯ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
sm.wiktionary.org૦૫:૩૭, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૧:૨૫, ૨૬ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
wikisource.org૦૮:૦૭, ૧૫ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
so.wikipedia.org૧૧:૨૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૪
so.wiktionary.org૧૦:૨૫, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૪:૩૯, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૨
sq.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
sq.wikibooks.org૦૫:૨૦, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૩:૩૭, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૦૭:૪૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૦૫:૧૯, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૧:૩૪, ૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૧
sr.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
sr.wikibooks.org૦૭:૫૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૦૯:૪૦, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૦૫:૨૯, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૦૯:૩૭, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૧:૩૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૦૭:૩૦, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯૩
strategy.wikimedia.org૦૮:૫૮, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
st.wikipedia.org૦૯:૦૨, ૧૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
st.wiktionary.org૦૪:૪૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
su.wikiquote.org૧૦:૫૩, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikisource.org૧૦:૨૮, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૫:૧૯, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૫
sv.wikibooks.org૧૮:૦૩, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૦૪:૦૯, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૮:૨૨, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૩:૦૭, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૦૫:૫૨, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૫:૩૪, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૦૪:૫૫, ૧૮ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૨:૨૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૫૧૪
sw.wikibooks.org૦૫:૧૪, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૫:૧૯, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૨૦:૦૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
szy.wikipedia.org૦૫:૨૫, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૧:૩૦, ૧૨ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikibooks.org૧૦:૪૦, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૦૫:૩૭, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૦૮:૨૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૪:૦૬, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tay.wikipedia.org૦૪:૫૨, ૫ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૦૪:૦૨, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૬:૨૬, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૫:૪૦, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૩:૧૫, ૨ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૨:૧૫, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
te.wikipedia.org૧૩:૧૫, ૨૬ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikibooks.org૧૦:૩૧, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૦૮:૩૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૪:૦૬, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૦૭:૧૫, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૮ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૦૫:૧૨, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૦૭:૧૫, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૧:૨૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
th.wikibooks.org૧૦:૪૦, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૦૫:૩૬, ૧૩ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૪:૦૬, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૦:૫૩, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૫:૩૪, ૬ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૦૬:૦૬, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૦૫:૧૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
tk.wiktionary.org૦૫:૩૭, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૫:૧૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
tl.wikibooks.org૧૧:૨૪, ૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૦૫:૦૨, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tly.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૦૯:૧૦, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૮
to.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૨૪ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
tpi.wikipedia.org૧૨:૨૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
tpi.wiktionary.org૦૬:૨૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૦૪:૩૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૯:૩૧, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
tr.wikibooks.org૧૫:૫૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૦૫:૨૦, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૦૭:૪૩, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૦૪:૪૦, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૦૯:૩૭, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૦૫:૨૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૧:૨૯, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ts.wiktionary.org૦૫:૫૧, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૧૨ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
tt.wiktionary.org૦૬:૨૨, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૨૧:૧૧, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૦૫:૧૪, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૧૭ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ua.wikimedia.org૦૬:૦૪, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૩:૧૭, ૧૨ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
ug.wikipedia.org૧૩:૪૭, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
ug.wiktionary.org૦૫:૩૮, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
uk.wikibooks.org૦૫:૩૬, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૦૯:૪૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૦૯:૦૯, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૦:૦૮, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૦૫:૪૯, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૦૫:૩૬, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૧૦:૨૯, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૦૪:૪૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૦૪:૧૦, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૦૭:૫૨, ૧૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૩:૧૫, ૫ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikibooks.org૦૭:૨૫, ૧૭ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૦૫:૫૩, ૨૫ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૦૩:૫૫, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૨:૨૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨autoreview
vec.wikisource.org૧૨:૩૮, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૦૫:૫૮, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૫:૦૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
vi.wikibooks.org૦૫:૦૪, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૩:૪૭, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૪:૦૭, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૫:૩૪, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૨:૩૩, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૭૩
vo.wikipedia.org૦૮:૪૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૯૮
vo.wiktionary.org૦૮:૨૮, ૨૮ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૦૫:૩૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
wa.wikipedia.org૧૧:૫૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૧
wa.wikibooks.org૦૮:૪૫, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૧૩:૧૩, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૪:૦૮, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૫:૧૬, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪,૦૧૨
www.wikifunctions.org૧૬:૫૫, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૦૫:૫૩, ૧૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૦૮:૪૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૧૩:૨૧, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૧૯:૧૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૪:૫૧, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૦૮:૫૬, ૬ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૦૯:૧૬, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૩:૫૮, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
wo.wiktionary.org૦૭:૧૫, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૦૭:૪૪, ૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૦૬:૧૬, ૧૫ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૨:૪૭, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
xmf.wikipedia.org૦૮:૧૫, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
yi.wikisource.org૧૪:૦૭, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૩:૫૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૧:૨૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૪
yue.wiktionary.org૧૬:૫૭, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૦૫:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૭
zh-classical.wikipedia.org૧૫:૨૭, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૧:૨૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
zh-min-nan.wikisource.org૧૪:૦૭, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૦૫:૦૭, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૨ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૯:૩૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
zh.wikinews.org૧૦:૪૦, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૦:૫૩, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૦૯:૩૭, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૦:૩૬, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૯:૨૫, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૯:૩૫, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૩:૩૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
zu.wiktionary.org૧૧:૧૫, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)