વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Hoo man
  • નોંધેલ: ૧૯:૪૮, ૮ જૂન ૨૦૦૯ (૧૩ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૪૧,૧૭૧
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૮૮૪
  • વૈશ્વિક જૂથ કારભારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૨૧:૪૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૭:૪૭, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ab.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૪:૪૫, ૨૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
advisory.wikimedia.org૧૩:૪૯, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૨૩:૨૩, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૨:૩૬, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯
af.wikibooks.org૨૧:૫૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૨૧:૫૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૬:૦૦, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૨૨:૩૮, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikibooks.org૨૧:૫૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૨:૩૫, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨
ami.wikipedia.org૨૨:૫૫, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૧:૫૦, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
am.wikiquote.org૨૧:૫૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૫:૫૯, ૧૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૮:૧૧, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
ang.wikibooks.org૨૧:૫૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૧૫:૧૭, ૨૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૨૧:૫૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૨૨:૧૬, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૫:૦૬, ૧૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
an.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૧:૨૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭editor
ar.wikibooks.org૧૧:૦૩, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ar.wikimedia.org૦૯:૫૮, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૨૧:૫૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ar.wikiquote.org૧૮:૧૬, ૨૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ar.wikisource.org૧૬:૪૬, ૨૨ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ar.wikiversity.org૦૯:૫૬, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ar.wiktionary.org૧૪:૦૯, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ary.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૧૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૪
ast.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૧૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
ast.wikibooks.org૨૧:૫૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૨૧:૫૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૨૧:૫૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૪:૦૪, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
as.wikibooks.org૨૧:૫૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૨૦:૦૪, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૨૧:૫૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૧૮ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૨૧:૫૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wiktionary.org૨૧:૫૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikibooks.org૨૧:૫૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૨૧:૫૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૩:૦૦, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૦:૦૭, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૮
az.wikibooks.org૨૧:૫૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૨૧:૫૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૧:૩૨, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૨:૦૦, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૨૦:૧૨, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૯:૩૨, ૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
bat-smg.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
ba.wikipedia.org૧૫:૫૯, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ba.wikibooks.org૨૧:૫૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૦૯:૫૫, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૫:૩૨, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
beta.wikiversity.org૧૧:૧૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
be.wikipedia.org૧૦:૪૮, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
be.wikibooks.org૨૧:૫૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૨૩:૦૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૨૧:૫૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૧:૧૪, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૬:૫૭, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
bg.wikibooks.org૧૮:૧૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૨૧:૦૨, ૧૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૮:૩૬, ૧૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
bg.wikisource.org૨૧:૫૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૨૧:૫૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૮:૦૮, ૧૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
bh.wiktionary.org૨૧:૫૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૨:૪૯, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikibooks.org૨૧:૫૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૨૧:૫૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
bm.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikibooks.org૨૧:૫૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૨૧:૫૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wiktionary.org૨૧:૫૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૨:૩૨, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
bn.wikibooks.org૨૧:૫૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૦:૨૩, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
bn.wikivoyage.org૧૬:૫૭, ૧૧ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૨૧:૫૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
bo.wikipedia.org૧૫:૧૪, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikibooks.org૨૧:૫૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wiktionary.org૨૧:૫૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૨૨:૪૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
br.wikipedia.org૧૪:૫૬, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
br.wikimedia.org૧૯:૩૫, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૪:૩૭, ૨૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
br.wikisource.org૧૮:૫૯, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૩:૧૮, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૦:૦૬, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૨editor
bs.wikibooks.org૨૧:૫૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૨૧:૫૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૨૧:૫૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૨૧:૫૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૭:૦૫, ૨૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૦૮:૦૫, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
bxr.wikipedia.org૧૫:૩૮, ૧૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૨૨:૪૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
ca.wikibooks.org૧૩:૫૪, ૧૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૨૨:૦૯, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૨૧:૫૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૩:૦૯, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૮:૧૬, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ca.wiktionary.org૧૭:૧૫, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
cbk-zam.wikipedia.org૧૩:૨૦, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૬:૫૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૩:૪૧, ૧૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ce.wikipedia.org૧૦:૦૮, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
cho.wikipedia.org૨૧:૫૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૨૧:૩૦, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૩:૫૪, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikibooks.org૨૧:૫૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wiktionary.org૨૧:૫૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૨૦:૩૨, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
commons.wikimedia.org૨૧:૧૦, ૨૨ મે ૨૦૧૦પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૯૭૧filemover, patroller
co.wikipedia.org૧૩:૧૬, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikibooks.org૨૧:૫૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૧૯:૪૧, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૨૧:૫૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૨૧:૫૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૧૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
cr.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikiquote.org૨૧:૫૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૨૧:૫૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૬:૦૧, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૨૧:૫૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
cs.wikibooks.org૨૧:૫૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૧:૧૯, ૨૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૨૧:૫૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૨૧:૫૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૫:૦૫, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૨૧:૫૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૨૧:૫૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૨૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૨૧:૫૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૨:૫૬, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
cy.wikibooks.org૨૧:૫૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૨૧:૫૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૨૧:૫૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૯:૫૯, ૧૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
da.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
da.wikibooks.org૧૭:૩૭, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૬:૧૨, ૨૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૦:૪૯, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૨૧:૫૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૯:૪૮, ૮ જૂન ૨૦૦૯ઘર વિકિ(?)૧૧,૨૨૭autoreview, editor
de.wikibooks.org૧૯:૪૪, ૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬
de.wikinews.org૧૪:૪૦, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
de.wikiquote.org૧૦:૧૫, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦
de.wikisource.org૨૦:૦૧, ૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
de.wikiversity.org૧૧:૦૭, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
de.wikivoyage.org૨૧:૦૫, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૨:૪૨, ૫ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
diq.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૧૯:૪૩, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૦:૨૭, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
dty.wikipedia.org૧૬:૧૬, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
dv.wiktionary.org૨૧:૫૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૯:૪૦, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wiktionary.org૨૧:૫૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૨૧:૧૭, ૨૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૪
el.wikibooks.org૨૧:૫૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૭:૦૯, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
el.wikiquote.org૨૨:૨૬, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૬:૫૮, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૩:૨૨, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
el.wikivoyage.org૨૦:૪૦, ૧૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૧:૦૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૦:૦૪, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૯:૫૪, ૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૩૫૦extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org૧૯:૪૪, ૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨editor
en.wikinews.org૧૨:૨૫, ૨૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૩
en.wikiquote.org૧૧:૪૬, ૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫
en.wikisource.org૧૧:૫૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
en.wikiversity.org૧૨:૩૪, ૨૬ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૯
en.wikivoyage.org૦૧:૦૭, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
en.wiktionary.org૨૧:૩૫, ૧ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
eo.wikipedia.org૧૪:૪૬, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
eo.wikibooks.org૨૨:૦૦, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૯:૦૦, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૩:૫૪, ૨૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૪:૨૩, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૩:૦૯, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨૬
es.wikibooks.org૧૮:૧૯, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
es.wikinews.org૧૪:૨૦, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
es.wikiquote.org૧૯:૩૫, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૨
es.wikisource.org૧૪:૩૫, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
es.wikiversity.org૧૪:૧૫, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
es.wikivoyage.org૨૦:૦૦, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૬:૫૮, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
et.wikipedia.org૧૪:૪૫, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
et.wikibooks.org૨૨:૦૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૧૯:૫૦, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૭:૧૯, ૧૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૨૨:૦૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૨૨:૦૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૫
eu.wikibooks.org૨૧:૦૧, ૧૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૨૨:૦૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૨૩:૦૫, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૩:૫૦, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૦:૪૫, ૨૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૨૩:૦૯, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
fa.wikibooks.org૨૧:૨૬, ૧૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
fa.wikinews.org૧૬:૧૭, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
fa.wikiquote.org૦૯:૫૫, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
fa.wikisource.org૧૧:૨૫, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
fa.wikivoyage.org૧૯:૫૫, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૨:૫૧, ૨૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ff.wikipedia.org૨૨:૦૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૩:૩૦, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
fi.wikibooks.org૧૧:૨૧, ૨૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૧૯:૫૪, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૨૨:૦૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૫:૫૩, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૨૧:૫૮, ૧૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૩:૦૨, ૨૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૦૧:૧૦, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૨૨:૦૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૧૬:૪૩, ૧૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૨૨:૦૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૪:૦૪, ૩ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૨૧:૪૦, ૧૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
fo.wikisource.org૨૨:૦૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
frp.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
frr.wikipedia.org૧૧:૨૯, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૨૨:૦૦, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૧
fr.wikibooks.org૧૮:૦૯, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૫:૧૨, ૨૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
fr.wikiquote.org૨૦:૫૧, ૧૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
fr.wikisource.org૨૨:૦૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
fr.wikiversity.org૧૮:૧૧, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
fr.wikivoyage.org૨૧:૦૯, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
fur.wikipedia.org૧૫:૩૨, ૧૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
fy.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
fy.wikibooks.org૧૩:૦૨, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૨૨:૦૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
gan.wikipedia.org૨૧:૧૪, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ga.wikipedia.org૨૦:૫૭, ૧૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
ga.wikibooks.org૨૨:૦૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikiquote.org૨૨:૦૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૨૨:૦૩, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
gd.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૧૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
gd.wiktionary.org૨૨:૦૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૨૨:૩૦, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
gl.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
gl.wikibooks.org૨૧:૧૮, ૨૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
gl.wikiquote.org૧૩:૩૯, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
gl.wikisource.org૧૩:૧૫, ૧૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૨૨:૦૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૨૨:૨૯, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૨૨:૦૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૨૨:૦૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૨૧:૦૯, ૧૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૨૩:૦૫, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૭:૦૩, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikibooks.org૨૨:૦૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
gu.wikibooks.org૨૨:૦૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૨૨:૦૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૧:૧૬, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૨૨:૦૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૪:૫૬, ૧૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
gv.wiktionary.org૨૨:૦૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૪:૨૦, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૨૨:૦૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૨:૩૦, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૭:૦૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
he.wikibooks.org૨૧:૪૮, ૧૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
he.wikinews.org૧૨:૨૦, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
he.wikiquote.org૧૩:૫૧, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
he.wikisource.org૧૨:૨૧, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
he.wikivoyage.org૨૩:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૨:૨૪, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
hif.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૨૨ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૦:૩૨, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯
hi.wikibooks.org૨૨:૧૦, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૩:૫૧, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૧૧:૪૮, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૮:૧૭, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૨૨:૧૦, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૮:૫૯, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
hr.wikibooks.org૧૨:૪૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
hr.wikiquote.org૧૧:૨૪, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
hr.wikisource.org૨૨:૧૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
hr.wiktionary.org૨૨:૧૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૨:૪૦, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
hsb.wiktionary.org૨૨:૧૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૫:૧૦, ૧૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikisource.org૨૨:૧૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૫:૨૭, ૨૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
hu.wikibooks.org૧૨:૦૦, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
hu.wikinews.org૨૨:૧૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
hu.wikiquote.org૧૭:૫૫, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
hu.wikisource.org૨૨:૧૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
hu.wiktionary.org૨૨:૧૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
hy.wikipedia.org૧૦:૪૫, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૭
hy.wikibooks.org૨૨:૧૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૨૨:૧૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૨૨:૧૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૨૨:૧૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૦૦:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૨૨:૧૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૯:૨૨, ૧૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
ia.wikibooks.org૨૨:૧૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૨૨:૧૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૫:૫૨, ૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
id.wikibooks.org૧૧:૩૦, ૨૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
id.wikiquote.org૦૯:૨૬, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૫:૦૬, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૨૨:૧૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ie.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૨૨:૧૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૨૨:૧૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૨૨:૧૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ii.wikipedia.org૨૨:૧૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૨૨:૧૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૨:૫૩, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
inh.wikipedia.org૨૩:૦૪, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૨૨:૧૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૨૨:૧૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૨૨:૧૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
is.wikibooks.org૨૨:૧૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૨:૪૩, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૨૨:૧૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૨:૪૨, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
it.wikipedia.org૧૦:૧૩, ૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
it.wikibooks.org૧૪:૨૮, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
it.wikinews.org૧૩:૫૮, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
it.wikiquote.org૧૨:૫૧, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
it.wikisource.org૧૬:૫૬, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
it.wikiversity.org૨૨:૧૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૯:૧૩, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૨૨:૧૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
iu.wikipedia.org૧૮:૫૭, ૨૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૨૨:૧૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૪:૪૩, ૩ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૩:૨૧, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
ja.wikibooks.org૨૨:૧૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ja.wikinews.org૨૨:૧૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ja.wikiquote.org૨૧:૩૬, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૨૨:૧૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૭:૧૦, ૨૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૨૨:૧૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
jbo.wikipedia.org૨૦:૩૩, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૨૨:૦૬, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૧:૦૩, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
jv.wiktionary.org૨૨:૧૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૨૨:૧૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
kab.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૦:૦૫, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૪
ka.wikibooks.org૨૨:૧૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૯:૩૨, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ka.wiktionary.org૧૨:૪૬, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
kbd.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૩:૦૧, ૧૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૨૨:૧૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૦:૪૫, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
kk.wikibooks.org૨૨:૧૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૨૨:૧૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૨૨:૧૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૪:૦૦, ૧૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૨૨:૧૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
km.wikibooks.org૨૨:૧૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૨૩:૩૬, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૧૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
kn.wikibooks.org૨૨:૧૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૨૨:૧૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૫:૨૩, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૪:૨૦, ૨૨ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૬:૪૩, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૨૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
ko.wikibooks.org૨૨:૧૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ko.wikinews.org૨૩:૨૨, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૨૨:૧૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ko.wikisource.org૧૪:૫૧, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ko.wikiversity.org૨૩:૫૩, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૨૨:૧૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
krc.wikipedia.org૧૬:૧૦, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
kr.wikipedia.org૨૨:૧૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikiquote.org૨૨:૧૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૨૦:૧૮, ૧૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
ks.wikipedia.org૨૨:૧૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikibooks.org૨૨:૧૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikiquote.org૨૨:૧૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૨૨:૧૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૧૬ જૂન ૨૦૧૦પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૧
ku.wikibooks.org૨૨:૧૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૧:૨૧, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૨૨:૧૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
kv.wikipedia.org૧૪:૨૯, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
kw.wikiquote.org૨૨:૧૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૨૦:૪૧, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૦:૧૨, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૨૨:૧૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૨૨:૧૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૨૨:૧૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૦:૦૦, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
la.wikibooks.org૨૨:૧૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૨૨:૧૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૨૦:૫૮, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૯:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૨૨:૧૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૨૧:૨૧, ૧૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
lb.wikibooks.org૨૨:૧૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૨૨:૧૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૧:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૨૩:૦૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૦૭:૩૪, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૨૨:૧૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૪:૪૬, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૯:૫૭, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
li.wikibooks.org૧૭:૪૯, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૨૨:૧૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૨૨:૧૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૨૨:૧૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૨૨:૫૭, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
lmo.wiktionary.org૨૨:૫૫, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૧૦:૦૧, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikibooks.org૨૨:૧૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૨૨:૧૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૪:૦૫, ૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)checkuser
lo.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
lo.wiktionary.org૨૨:૧૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૨૧:૧૦, ૧૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૩:૪૧, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
lt.wikibooks.org૧૩:૧૯, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૨૨:૧૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૨૨:૧૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૩:૩૭, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
lv.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૦
lv.wikibooks.org૨૨:૧૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૫:૧૬, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૨૦:૫૫, ૭ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૦:૫૩, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૨૧:૦૪, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૬૦bureaucrat, sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org૧૫:૩૮, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૨૮૮oauthadmin, steward, translationadmin
mg.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૧૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૨૨:૧૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૨૨:૧૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૨૨:૧૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wiktionary.org૨૨:૧૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૦૦:૦૧, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૨૨:૧૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikibooks.org૨૨:૧૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૨૨:૧૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૦:૩૪, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૨
mk.wikibooks.org૧૨:૫૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૨૦:૨૩, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૨૨:૨૦, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
mk.wiktionary.org૨૨:૨૦, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૦:૦૦, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
ml.wikibooks.org૨૨:૨૦, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ml.wikiquote.org૧૧:૦૩, ૨૨ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૨૨:૨૦, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૫:૧૦, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
mn.wikibooks.org૨૨:૨૦, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૨૨:૨૦, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૫:૨૦, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
mr.wikibooks.org૧૪:૪૬, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૩:૨૫, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૮:૩૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૨૨:૨૦, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ms.wikipedia.org૧૦:૩૦, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૦
ms.wikibooks.org૨૨:૨૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૨૨:૨૦, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૯:૨૫, ૧૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
mt.wiktionary.org૨૨:૨૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૨૨:૨૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૦૯:૫૯, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૨:૩૬, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
my.wikibooks.org૨૨:૨૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૧:૪૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૨૨:૨૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
nah.wikipedia.org૨૦:૫૩, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikibooks.org૨૨:૨૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૨૨:૨૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૨૨:૨૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૪:૫૬, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૯:૩૧, ૨૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikibooks.org૨૨:૨૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikiquote.org૨૨:૨૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૨૨:૨૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૧:૨૪, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
nds.wikipedia.org૧૪:૫૮, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫
nds.wikibooks.org૨૨:૨૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikiquote.org૨૨:૨૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૨૨:૨૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૦:૩૩, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ne.wikibooks.org૨૨:૨૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૨૨:૨૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૪:૦૪, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ng.wikipedia.org૨૧:૧૩, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૬:૫૮, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
nl.wikibooks.org૧૯:૧૫, ૧૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
nl.wikimedia.org૧૫:૨૧, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૨૨:૧૫, ૧૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૪:૪૪, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
nl.wikisource.org૧૫:૨૩, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૯:૧૪, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૮:૦૯, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
nn.wikipedia.org૧૩:૧૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
nn.wikiquote.org૧૨:૦૬, ૨૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૨૨:૨૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૨૨:૨૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૨:૫૦, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
no.wikibooks.org૨૨:૨૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૨૦:૩૦, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૨૨:૨૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૨૦:૩૩, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
no.wikisource.org૧૮:૪૩, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
no.wiktionary.org૧૨:૦૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૦૬:૫૪, ૨૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૧૮:૨૬, ૨૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nz.wikimedia.org૦૧:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૯:૧૨, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
oc.wikibooks.org૨૨:૨૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૨૨:૧૨, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૦૮:૩૪, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૩૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૫:૫૯, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૯:૪૪, ૨૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
or.wikisource.org૧૭:૦૦, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૨૨:૨૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૧૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
outreach.wikimedia.org૨૧:૧૯, ૨૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pa-us.wikimedia.org૦૧:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૧૨:૫૬, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૧:૨૪, ૨૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૪:૦૫, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૭:૩૪, ૨૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૨૨:૨૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૭:૨૫, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૨૨:૨૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૨૧:૦૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૩૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
pfl.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
pih.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
pi.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
pi.wiktionary.org૨૨:૨૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૯:૦૭, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮autoreview
pl.wikibooks.org૧૪:૨૮, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
pl.wikimedia.org૧૬:૩૧, ૨૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
pl.wikinews.org૧૭:૦૬, ૨૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૦:૫૪, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
pl.wikisource.org૧૫:૩૦, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pl.wikivoyage.org૨૩:૫૦, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૩:૦૮, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
pms.wikipedia.org૧૪:૧૫, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૧૮:૩૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
ps.wikibooks.org૨૨:૨૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૧૫:૦૮, ૭ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૨૨:૨૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
pt.wikibooks.org૧૨:૪૬, ૧૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
pt.wikimedia.org૧૦:૨૪, ૨૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૨:૫૯, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
pt.wikiquote.org૧૪:૪૭, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
pt.wikisource.org૧૮:૨૦, ૨૨ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
pt.wikiversity.org૧૩:૪૪, ૨૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
pt.wikivoyage.org૨૦:૦૭, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૨૨:૨૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
pwn.wikipedia.org૨૨:૫૫, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
quality.wikimedia.org૧૦:૪૩, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૪:૦૭, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
qu.wikibooks.org૨૨:૨૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikiquote.org૨૨:૨૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૨૨:૨૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૨૨ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikibooks.org૨૨:૨૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૨૨:૨૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૩:૪૮, ૨૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૨૨:૨૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૨:૩૬, ૩૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૨૨:૨૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૨:૩૭, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૪:૪૬, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
ro.wikibooks.org૨૧:૪૩, ૧૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૨૨:૨૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ro.wikiquote.org૨૨:૨૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૬:૧૭, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
ro.wikivoyage.org૨૩:૫૦, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૧:૦૯, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
rue.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૨:૩૭, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩uploader
ru.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૧૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
ru.wikimedia.org૨૧:૦૮, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૦:૪૪, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
ru.wikiquote.org૧૦:૪૭, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬autoeditor
ru.wikisource.org૧૪:૨૯, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
ru.wikiversity.org૧૬:૩૬, ૨૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૯:૧૪, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૨૦:૩૪, ૧૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
rw.wikipedia.org૨૩:૦૨, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૨૨:૨૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૨૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
sah.wikiquote.org૧૫:૦૯, ૭ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૧૪:૦૧, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૦૯:૦૩, ૧૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૬:૧૫, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sa.wikibooks.org૨૨:૨૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૨૩:૫૦, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૩:૫૯, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૨૨:૨૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૨૧:૦૯, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
scn.wiktionary.org૨૧:૫૯, ૧૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૨૦:૨૨, ૧૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
sc.wikipedia.org૧૩:૨૧, ૧૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sc.wiktionary.org૨૨:૨૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૦:૫૪, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikinews.org૨૨:૨૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૨૨:૨૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૯:૩૪, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikibooks.org૨૨:૨૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૫:૩૯, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૨૨:૨૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૨૨:૨૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૧૮:૫૬, ૩૦ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૪:૪૪, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૩
sh.wiktionary.org૨૨:૨૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૨૨:૧૦, ૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫rollbacker
simple.wikibooks.org૧૯:૫૧, ૨૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૨૨:૨૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
simple.wiktionary.org૧૫:૦૫, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
si.wikipedia.org૧૭:૫૧, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
si.wikibooks.org૨૨:૨૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
si.wiktionary.org૧૫:૫૨, ૨૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sk.wikipedia.org૦૯:૫૯, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮૩
sk.wikibooks.org૨૨:૨૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
sk.wikiquote.org૧૬:૨૯, ૨૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sk.wikisource.org૨૨:૨૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
sk.wiktionary.org૨૨:૨૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
sl.wikibooks.org૨૨:૨૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sl.wikiquote.org૨૨:૨૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૭:૧૫, ૧૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
sl.wikiversity.org૧૧:૧૦, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૨:૩૦, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૭ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૨:૩૨, ૨૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૨૨:૨૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૨૨:૩૦, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wiktionary.org૨૨:૩૦, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૨:૦૯, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
so.wikipedia.org૨૧:૦૦, ૧૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
so.wiktionary.org૨૨:૩૦, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૫:૩૮, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
sq.wikipedia.org૧૦:૧૯, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬૫autoreview, reviewer
sq.wikibooks.org૧૪:૦૧, ૧૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૩:૩૮, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sq.wikiquote.org૧૪:૦૦, ૧૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૪:૦૨, ૧૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૧:૫૨, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૫
sr.wikibooks.org૨૨:૩૦, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૩:૦૮, ૧૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
sr.wikiquote.org૧૩:૨૨, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૭:૫૩, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sr.wiktionary.org૨૨:૩૦, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૨૦:૨૪, ૨૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૨૨:૩૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૧૮:૦૫, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૮
st.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૨૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૨૨:૩૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૮:૪૩, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
su.wikibooks.org૨૨:૩૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૨૨:૩૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૨૨:૩૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
sv.wikibooks.org૧૦:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sv.wikinews.org૨૨:૩૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૦:૫૯, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૧:૪૩, ૨૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૪:૦૭, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૯:૧૩, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૨૨:૩૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
sw.wikibooks.org૧૮:૦૪, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૮:૦૫, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ta.wikipedia.org૧૦:૨૧, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૭
ta.wikibooks.org૧૬:૩૧, ૨૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૬:૩૫, ૨૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૬:૩૨, ૨૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૭:૨૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
tcy.wikipedia.org૦૦:૧૧, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૪:૧૯, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
test2.wikipedia.org૧૭:૫૫, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૫:૫૧, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
test.wikidata.org૨૧:૫૧, ૬ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૭bureaucrat
tet.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
te.wikibooks.org૨૨:૩૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૨૨:૩૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૨૨:૩૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૩:૧૩, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૨૧:૫૫, ૧૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૨૨:૩૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૨૨:૩૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
th.wikibooks.org૧૪:૫૯, ૨૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૨૨:૩૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૨૨:૩૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૨:૪૩, ૨૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૪:૦૫, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૦:૨૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૧૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
tk.wikibooks.org૨૨:૩૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikiquote.org૨૨:૩૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૨૨:૩૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૦:૪૬, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૯
tl.wikibooks.org૧૧:૫૬, ૨૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
tl.wiktionary.org૨૧:૪૧, ૨૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
tn.wikipedia.org૧૩:૪૪, ૨૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૨૨:૩૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૯:૫૭, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૨૨:૩૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૦૮:૪૫, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
tpi.wiktionary.org૨૨:૩૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૨:૪૭, ૫ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
tr.wikibooks.org૨૨:૩૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૨૧:૪૨, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૨૨:૩૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
tr.wikiquote.org૨૨:૩૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૨૨:૩૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૨૦:૪૨, ૧૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
ts.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૨૨:૩૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૮:૩૫, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
tt.wikibooks.org૧૧:૪૮, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
tt.wikiquote.org૨૨:૩૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૩:૨૫, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૨૨:૩૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wiktionary.org૨૨:૩૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૦૪:૩૮, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૨૨:૩૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૨૧:૫૦, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૩:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૩:૧૧, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikibooks.org૨૨:૩૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૨૨:૩૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૨૨:૩૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
uk.wikibooks.org૨૨:૩૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૧:૦૭, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૨૨:૩૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૨૨:૩૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૨૩:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૩:૦૯, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ur.wikipedia.org૧૧:૦૩, ૧૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
ur.wikibooks.org૨૨:૩૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૨૨:૩૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૧૮:૧૩, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
uz.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૧૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
uz.wikibooks.org૨૨:૩૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૨૨:૩૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૩:૧૨, ૧૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬autoreview
vec.wikisource.org૧૬:૩૦, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૨૦:૪૦, ૧૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૮:૩૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૨:૨૧, ૩૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
vi.wikibooks.org૧૯:૨૩, ૧૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
vi.wikiquote.org૧૧:૩૯, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
vi.wikisource.org૧૩:૩૦, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૦૬:૨૭, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૨૨:૩૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
vls.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
vo.wikipedia.org૧૫:૧૭, ૨૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
vo.wikibooks.org૨૨:૩૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૨૨:૩૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૨૨:૩૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૨:૫૫, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
wa.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
wa.wikibooks.org૨૨:૩૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૧૪:૪૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૦:૦૦, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૮૭૨
wikimania2005.wikimedia.org૦૧:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2006.wikimedia.org૦૧:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2007.wikimedia.org૦૧:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2008.wikimedia.org૨૨:૫૮, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૨૨:૫૯, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૨૩:૦૦, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૨૩:૦૦, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૨૦:૩૨, ૨૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૧૬:૩૯, ૧૯ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૧૯:૩૫, ૨ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૧૨:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૯:૧૫, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૨૩:૦૩, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૨૨:૦૮, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૨૧:૫૦, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૪:૨૦, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
wo.wikiquote.org૨૨:૩૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૨:૧૪, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૨૨:૩૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૨૨:૩૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૨૦:૦૯, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૨૨:૩૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૨૨:૩૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૦૯:૫૪, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૦:૦૭, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
yi.wikisource.org૨૨:૩૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૨૨:૩૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
yo.wikipedia.org૧૩:૦૭, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
yo.wikibooks.org૨૨:૩૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૨૨:૩૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૫:૦૬, ૨૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૨૨:૩૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૨૨:૩૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૦૯:૪૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૫:૧૪, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
zh-classical.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
zh-min-nan.wikipedia.org૧૯:૫૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
zh-min-nan.wikibooks.org૨૨:૩૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૨૨:૩૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૨૨:૩૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૨૨:૩૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૦:૪૧, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨
zh.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૩
zh.wikibooks.org૧૩:૧૭, ૧૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
zh.wikinews.org૧૩:૧૧, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
zh.wikiquote.org૧૫:૧૧, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
zh.wikisource.org૧૪:૪૨, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
zh.wikiversity.org૧૭:૩૬, ૨૮ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૨૧:૩૭, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૨૧:૧૪, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
zu.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikibooks.org૨૨:૩૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૨૨:૩૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)