વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Hydriz
  • નોંધેલ: ૦૭:૪૮, ૧૩ મે ૨૦૧૦ (૧૨ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૩૭,૨૦૪
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૮૮૪
  • વૈશ્વિક જૂથ વૈશ્વીક ઊલટાવનાર
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૦૯:૧૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૦૯:૧૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wiktionary.org૦૯:૧૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૭:૦૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
advisory.wikimedia.org૦૯:૪૮, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૦૨:૪૭, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૦૮:૪૪, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
af.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૫:૩૬, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikibooks.org૦૯:૧૧, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૦૯:૧૧, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૩:૧૭, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
alt.wikipedia.org૦૨:૨૦, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૧૨:૨૭, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૦૪:૨૬, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikiquote.org૦૯:૧૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ang.wikipedia.org૦૩:૧૮, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૧૫:૨૫, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૦૯:૧૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૦૯:૧૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૦૮:૪૪, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૦૨:૫૪, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૦૮:૩૪, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૧૧:૧૭, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૧:૧૭, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
arz.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૦૮:૪૪, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૦૯:૧૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૨૫ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikibooks.org૦૯:૧૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૦૮:૦૪, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૦૯:૧૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૦૫:૨૮, ૨૪ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૭:૦૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wiktionary.org૦૯:૧૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૭:૦૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikibooks.org૦૯:૧૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૫:૪૫, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૨૨:૪૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૮:૪૪, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
az.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૦૯:૧૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૦૯:૧૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૭:૦૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૦૮:૪૬, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૭:૧૩, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૧૪:૩૪, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૦૯:૧૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૧૬:૧૨, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
be-tarask.wikipedia.org૦૮:૪૪, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૦૯:૨૮, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
be.wikipedia.org૦૮:૪૪, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૨:૨૯, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૦૯:૧૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૪:૧૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૮:૩૮, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૦૯:૧૪, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
bh.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wiktionary.org૦૯:૧૪, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૭:૦૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikibooks.org૦૯:૧૪, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૦૯:૧૪, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૦૯:૧૪, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૭:૦૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikibooks.org૦૯:૧૪, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૦૯:૧૪, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wiktionary.org૦૯:૧૪, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૦૮:૪૪, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
bn.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૧૦:૨૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikibooks.org૦૯:૧૪, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wiktionary.org૦૯:૧૪, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૦૮:૪૪, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૦૮:૪૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૦૯:૪૮, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૦૯:૧૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૦૯:૧૬, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૮:૪૪, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
bs.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૨૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ca.wikipedia.org૦૮:૩૪, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૦૯:૧૬, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૦૮:૦૦, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૦૯:૧૬, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૭:૦૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૦૮:૪૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૧૭:૧૩, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cho.wikipedia.org૧૪:૪૬, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૬:૩૨, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikibooks.org૦૯:૧૬, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wiktionary.org૧૫:૪૫, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૦૯:૧૬, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૪:૧૩, ૨૩ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૬૮image-reviewer
co.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૦૯:૪૯, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૦૪:૪૪, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૫:૩૬, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikiquote.org૦૯:૧૭, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૧૫:૪૫, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૮:૩૫, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૭:૨૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
cu.wikipedia.org૧૭:૧૩, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૦૪:૦૬, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૦૯:૧૯, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૮:૩૫, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
da.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikibooks.org૧૪:૫૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૭:૨૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૬:૩૨, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૧૦:૫૬, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૦૯:૪૯, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૦૯:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૩:૦૦, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wiktionary.org૦૯:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૦૯:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૮:૪૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૦૫:૨૮, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
el.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૭:૨૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૦૦:૪૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
eml.wikipedia.org૦૯:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૭:૪૮, ૧૩ મે ૨૦૧૦નવું ખાતુ(?)૨,૪૧૩extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org૧૨:૫૨, ૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
en.wikinews.org૧૨:૫૬, ૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
en.wikiquote.org૧૦:૦૬, ૧૬ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૩
en.wikisource.org૧૫:૧૭, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯૦
en.wikiversity.org૧૨:૪૯, ૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
en.wikivoyage.org૦૨:૪૩, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
en.wiktionary.org૧૦:૦૬, ૧૬ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૭
eo.wikipedia.org૦૮:૩૫, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૦૯:૨૧, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૦૭:૪૯, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૧૫:૦૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૪:૨૫, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
es.wikiversity.org૧૭:૨૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૦૮:૦૪, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
es.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
et.wikipedia.org૦૮:૩૮, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૦૯:૫૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૦૯:૨૧, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૦૯:૨૧, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૦૮:૩૮, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
eu.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૦૩:૫૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૮:૩૮, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૦૯:૨૧, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૦૬:૦૭, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૮:૩૫, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૦૯:૫૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૭:૨૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૨૨:૪૯, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૧:૧૨, ૪ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૧
fo.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૦૯:૨૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૬:૦૦, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૭:૨૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૬:૩૨, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
fur.wikipedia.org૦૪:૩૦, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૪:૩૦, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૦૮:૫૦, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikibooks.org૦૯:૨૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikiquote.org૦૯:૨૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૦૯:૦૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૦૮:૩૮, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૦૯:૨૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૭:૦૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૦૯:૨૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૭:૦૧, ૧૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૦૩:૫૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikibooks.org૦૯:૨૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikibooks.org૦૯:૨૪, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૪:૧૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૦૮:૫૦, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૮:૩૫, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૧:૫૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૧૦:૨૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૮:૪૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૦૯:૨૪, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૦૩:૨૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૦૫:૪૭, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૧૦:૨૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૮:૩૮, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૦૯:૨૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૦૯:૨૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૦૮:૩૮, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikisource.org૦૯:૨૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૦૯:૨૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૦૯:૨૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૪:૨૭, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
hy.wikibooks.org૦૯:૨૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૦૯:૨૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૩:૧૪, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૦૭:૦૨, ૨૨ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૮:૩૬, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikibooks.org૦૯:૨૬, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
ig.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ii.wikipedia.org૧૪:૪૬, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૪:૪૬, ૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૬૬૩bureaucrat, sysop, translationadmin
inh.wikipedia.org૦૩:૫૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૦૮:૪૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
is.wikipedia.org૦૮:૪૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૪:૨૪, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૦૪:૪૦, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૭:૨૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૬:૩૩, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૦૨:૩૩, ૩ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikibooks.org૧૭:૨૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૭:૨૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
jbo.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૮:૪૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૮:૪૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ka.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૦૭:૪૭, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૦૫:૨૮, ૨૪ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૫:૩૪, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૦૮:૫૦, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૦૯:૨૯, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
kl.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૮:૫૦, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૦૯:૨૯, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૯:૨૯, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૧:૨૫, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૮:૩૬, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૧૭:૨૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૫:૨૫, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૧૧:૪૨, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૬:૦૫, ૨૨ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૧૪:૪૫, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikiquote.org૦૯:૩૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikibooks.org૦૯:૩૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikiquote.org૦૪:૪૩, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૦૮:૪૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૭:૧૩, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikiquote.org૦૯:૩૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૦૯:૩૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૦૮:૫૯, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૮:૪૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૦૮:૪૬, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikibooks.org૦૯:૩૧, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૪:૧૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૯
lfn.wikipedia.org૦૩:૫૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૦૮:૫૯, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
li.wikibooks.org૦૯:૩૧, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૦૯:૩૧, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૦૮:૫૯, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૦૮:૫૯, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikibooks.org૦૯:૩૧, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૩:૫૮, ૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૭:૦૧, ૧૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૦૭:૪૭, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૮:૩૭, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
lt.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૦૮:૪૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
lv.wikibooks.org૦૯:૩૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૧:૩૩, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૩:૪૯, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૪:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૪
meta.wikimedia.org૦૭:૪૯, ૧૩ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮૯autopatrolled
mg.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
mhr.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૧૪:૪૫, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wiktionary.org૦૯:૩૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૮:૫૯, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikibooks.org૧૪:૩૪, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૮:૪૬, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૦૯:૫૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૦૯:૩૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
ml.wikipedia.org૦૮:૪૬, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ml.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૦૯:૩૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૭:૧૩, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikibooks.org૦૯:૩૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
mrj.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૦૮:૪૬, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૨:૩૩, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
ms.wikipedia.org૧૫:૧૨, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
ms.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૦૮:૫૯, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૧:૧૭, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૦૮:૩૨, ૨૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikibooks.org૦૯:૩૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૦૮:૫૯, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikibooks.org૦૯:૩૪, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૦૮:૪૬, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikiquote.org૦૯:૩૪, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
nds.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikiquote.org૦૯:૩૪, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ne.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૧૪:૩૫, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૪:૨૫, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
nl.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૦૯:૫૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૬:૩૪, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૦૮:૪૬, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૦૯:૩૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૦૯:૩૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૪:૦૬, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૦૯:૫૪, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૦૯:૩૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૦:૧૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૦૮:૫૯, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૧૦:૨૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nz.wikimedia.org૦૯:૫૪, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૦૩:૫૬, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૦૮:૦૪, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૦૯:૩૬, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૭:૧૩, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૦૦:૧૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
pa-us.wikimedia.org૦૯:૫૪, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૦૦:૧૧, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૦૯:૩૬, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૮:૫૯, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૦૯:૩૬, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૦૯:૩૬, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૪:૨૪, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૦૯:૫૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૦૪:૪૦, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૧:૪૧, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૧૦:૨૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૦૯:૦૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૧૦:૩૧, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pnt.wikipedia.org૦૯:૩૬, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૧૦:૨૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૪:૨૫, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૦૬:૩૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૭:૨૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૦૮:૦૪, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
pwn.wikipedia.org૦૧:૨૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
quality.wikimedia.org૦૮:૦૨, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૦૮:૪૬, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikiquote.org૦૯:૩૭, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૦૯:૦૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikibooks.org૦૯:૩૭, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૦૯:૩૭, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૦૯:૩૭, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૭:૦૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૦૯:૩૭, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૮:૩૭, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૧૧:૪૧, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૩:૫૭, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૭
ru.wikipedia.org૦૪:૨૫, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૦૯:૫૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૧૭:૨૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૬:૩૪, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
rw.wikipedia.org૧૫:૩૬, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૦૯:૦૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૧૦:૨૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૦૭:૪૭, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૦૯:૩૮, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૧:૪૦, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૦૭:૪૭, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
scn.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૯:૦૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wiktionary.org૦૯:૩૮, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikinews.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
se.wikipedia.org૦૮:૫૯, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikibooks.org૦૯:૩૮, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૯:૫૬, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૫:૩૭, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૦૯:૧૫, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૧૮:૨૪, ૩૦ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૦૯:૪૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૩૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૬૫૯patroller, rollbacker
simple.wikibooks.org૧૫:૫૮, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૦૮:૧૪, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૪:૧૫, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૫૨૨autopatrolled, rollbacker
si.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૦૯:૩૮, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૦૮:૩૭, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
sk.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૦૮:૪૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૦૯:૩૯, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૦૯:૩૯, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૪:૧૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
sm.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wiktionary.org૦૯:૩૯, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૩:૩૦, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૩:૫૦, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
sq.wikipedia.org૦૮:૪૪, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
sq.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૦૭:૪૭, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૦૯:૩૯, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
srn.wikipedia.org૦૯:૪૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૮:૩૭, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૦૭:૪૫, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૦૯:૦૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૦૯:૫૦, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩૧
st.wikipedia.org૧૫:૩૬, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૦૯:૪૧, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૪:૨૬, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૦૯:૪૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૬:૩૪, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikibooks.org૧૬:૦૩, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૦૯:૦૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ta.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૯:૪૧, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૨૨:૧૫, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૪:૧૭, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
test2.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
test-commons.wikimedia.org૦૬:૪૭, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૪:૪૫, ૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪reviewer
test.wikidata.org૧૩:૩૧, ૭ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
te.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૦૯:૪૧, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૦૯:૪૧, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
tg.wikipedia.org૦૯:૦૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૧૪:૩૫, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૫:૩૮, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૦૯:૦૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikiquote.org૦૯:૪૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
tl.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૫:૩૪, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૦૯:૦૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૦૯:૪૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૮:૩૭, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૦૯:૫૬, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ts.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૦૯:૦૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikiquote.org૦૯:૪૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wiktionary.org૧૫:૪૫, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૦:૫૦, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૦૯:૫૭, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૭:૧૩, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikibooks.org૦૯:૪૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૦૯:૪૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૮:૩૭, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૦૯:૪૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૦૯:૪૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૧:૫૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૦૯:૪૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
usability.wikimedia.org૧૬:૦૧, ૨૨ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૭:૧૩, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૦૯:૪૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૦૯:૦૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૦૯:૪૪, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૦૦:૪૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૨:૩૦, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૮:૩૭, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૦૯:૪૪, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૦:૫૩, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૦૯:૪૪, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikibooks.org૦૯:૪૪, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૫:૫૯, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૫૩૯
wikimania2008.wikimedia.org૧૭:૩૩, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૧૭:૩૩, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૧૭:૩૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૧૬:૩૯, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
wikimania2012.wikimedia.org૧૨:૩૨, ૧૫ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૧૪:૧૨, ૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૦૬:૩૭, ૩ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
wikimania2015.wikimedia.org૦૬:૪૦, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૨૨:૩૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૦૩:૨૮, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૦૫:૪૭, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૦૨:૦૮, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૦:૫૪, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૦૯:૪૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૫:૩૭, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૭:૧૩, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૫:૩૬, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૦૯:૪૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૦૯:૪૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૧:૧૭, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૦૯:૦૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
yo.wikipedia.org૦૯:૦૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikibooks.org૦૯:૪૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૦૯:૪૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૪:૦૮, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૦૯:૪૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૦૯:૪૬, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૦૯:૪૬, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૦:૧૩, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૧૦:૧૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૧૦:૧૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૦:૧૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૮:૪૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
zh.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૨૫ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯
zh.wikibooks.org૧૩:૨૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
zh.wikinews.org૦૯:૧૩, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૭:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૩:૧૧, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૩:૦૪, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૦૪:૧૫, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
zu.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikibooks.org૦૯:૪૭, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)