વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ab.wikipedia.org૨૦:૨૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૨૨:૩૦, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૦૦:૩૩, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
af.wikibooks.org૧૨:૧૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૨:૧૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૨:૧૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૨૦:૨૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૨૨:૧૮, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
alt.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૨૦:૨૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૨:૧૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૨૦:૦૮, ૭ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૧૨:૧૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૨:૧૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૨૦:૨૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૧૨:૧૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૧૩:૦૮, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૨૦:૨૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૮:૫૪, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikibooks.org૧૨:૧૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૦૮:૫૬, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૨:૧૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૨:૧૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૨:૧૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૨:૧૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૯:૧૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૦૮:૦૦, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૨:૧૯, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ast.wiktionary.org૧૨:૧૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૨૦:૨૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૨:૧૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૧૦:૨૧, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૨૦:૨૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૦૮:૦૩, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૨૦:૨૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૨:૧૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૫
az.wikibooks.org૧૯:૨૫, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૨:૧૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૨:૧૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૩:૫૫, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikisource.org૦૭:૦૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૨૦:૨૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૨૦:૨૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૪:૫૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૧૨:૧૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૧૨:૧૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૫:૦૦, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
beta.wikiversity.org૧૯:૦૩, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૬:૨૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦
be.wikibooks.org૧૨:૧૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૨:૪૮, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૨:૧૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
be.wikisource.org૧૨:૧૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૨૦:૫૨, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
bg.wikipedia.org૦૨:૪૧, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬autopatrolled
bg.wikibooks.org૧૯:૦૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૨:૧૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૨:૧૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
bh.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૨૦:૧૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
blk.wikipedia.org૧૩:૧૮, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૨૦:૧૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૨૨:૩૩, ૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
bn.wikibooks.org૧૨:૩૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૧૨:૧૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૨૦:૧૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૩:૪૫, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૦૯:૩૧, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૦૮:૨૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૫:૫૯, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
bs.wikibooks.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૨૦:૧૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૦૨:૩૧, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૦:૨૮, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૨૦:૪૦, ૭ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૯:૨૪, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૯:૫૪, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૨૦:૦૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૨૦:૦૯, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૨૦:૦૯, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ce.wikipedia.org૨૨:૩૯, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૨૦:૦૯, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૨૦:૦૯, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૨૦:૦૯, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૨૦:૦૯, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૧:૩૭, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૭૩૨autopatrolled
co.wikipedia.org૨૦:૦૯, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૧૨:૧૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૨૦:૦૯, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૨:૨૫, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૨૩:૩૧, ૨૮ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
cy.wikibooks.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
dag.wikipedia.org૨૧:૧૫, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૩:૧૭, ૨૨ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૫:૦૪, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikibooks.org૧૯:૨૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
de.wikinews.org૧૮:૪૩, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૦:૫૩, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
de.wikisource.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
de.wikiversity.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૨:૫૯, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૮:૫૪, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
din.wikipedia.org૨૧:૩૫, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૦૯:૪૧, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૦૬:૧૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૫:૫૯, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૧૨:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૩:૪૮, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૪:૦૧, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૮:૪૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૮:૫૩, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦
en.wikibooks.org૦૯:૨૪, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
en.wikinews.org૧૧:૨૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
en.wikiquote.org૧૮:૦૩, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦
en.wikisource.org૦૦:૩૫, ૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૧:૨૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
en.wikivoyage.org૧૮:૪૨, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૧:૨૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૨૩:૨૩, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૧૮:૫૩, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
eo.wiktionary.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૨૨:૦૭, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૯:૨૬, ૧૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
es.wikisource.org૧૯:૫૨, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
es.wikivoyage.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૯:૪૨, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
et.wikipedia.org૦૦:૩૬, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
et.wikibooks.org૧૯:૦૬, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૨૧:૦૫, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૯:૨૭, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૨૦:૩૭, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
eu.wikibooks.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૨:૧૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૧:૪૧, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૩:૫૫, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૭:૨૮, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૨:૩૯, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૨૨:૩૯, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૧૮:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૧૨:૧૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૧:૦૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૦:૧૪, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
fi.wikisource.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૪:૧૪, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૧૭:૫૪, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૧૯:૫૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૨:૧૧, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૯:૫૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮૪
frp.wikipedia.org૧૯:૫૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૨૩:૦૬, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikibooks.org૧૭:૫૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૯:૦૩, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૭:૫૪, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૯:૦૩, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૨૨:૦૯, ૧૮ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ga.wiktionary.org૧૨:૧૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૨૨:૫૯, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૫:૧૬, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
gl.wikibooks.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૦૮:૦૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wikipedia.org૦૯:૪૯, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૨૦:૪૫, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૯:૫૪, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૯:૩૦, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૨:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
hif.wiktionary.org૧૨:૧૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
hi.wikibooks.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૦:૦૧, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૨:૧૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૧૨:૧૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦
hr.wikibooks.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૧:૪૯, ૧૯ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૨૨:૧૬, ૧૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
hy.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
hy.wikibooks.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૦:૫૪, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૨૦:૪૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૯:૨૭, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૦૮:૦૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikibooks.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૨૧:૫૪, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૨:૪૩, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
inh.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૧:૫૪, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૯:૧૩, ૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikibooks.org૧૯:૪૩, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૨:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૮:૫૬, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૦૦:૦૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૨:૨૭, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૮:૦૬, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૨૦:૧૩, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૯:૫૦, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૨૧:૫૬, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૪:૪૫, ૨૯ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ja.wikibooks.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ja.wikisource.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૨૨:૪૮, ૩૧ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૮:૨૭, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
ka.wikibooks.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kcg.wikipedia.org૧૫:૧૦, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૮:૪૪, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૨૮ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
kk.wikibooks.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૧:૪૪, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૨૩:૩૧, ૨૮ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૧૧:૧૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૨:૧૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ky.wikibooks.org૧૨:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૨:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૨૩:૫૫, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૧૨:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૨:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૨:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૦:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૩:૦૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૩:૧૩, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikisource.org૦૪:૨૧, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૧૨:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૨:૧૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૨:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૨:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૨:૩૦, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૯:૨૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૬:૦૨, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૯:૧૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
lt.wikibooks.org૧૨:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૨:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૨:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૦૬:૫૭, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
lv.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૦૮:૩૯, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૨૦:૫૬, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૭:૫૪, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૭:૫૪, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૨:૪૪, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૭
meta.wikimedia.org૦૦:૫૯, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૮૦૬autopatrolled
mg.wikipedia.org૦૧:૪૧, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૧૨:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૭:૫૪, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૮:૫૯, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૭:૫૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
mk.wikibooks.org૧૨:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૧૨:૧૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૨:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૨૨:૫૦, ૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikibooks.org૧૨:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૨:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૦:૩૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
mn.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૬:૩૯, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૧૮:૩૧, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૨:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૧૨:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૨:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૨:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૬:૧૩, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
ms.wikibooks.org૧૨:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૯:૨૬, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૯:૩૧, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૦૩:૩૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૦૮:૦૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
na.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
nds.wikipedia.org૨૧:૩૪, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૧૨:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikibooks.org૨૦:૧૨, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૧૩:૫૯, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૨:૧૫, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૨:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૨:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૨:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૪:૨૩, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
nn.wikipedia.org૨૨:૩૧, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
nn.wikiquote.org૧૨:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૨૧:૨૮, ૩ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૧૨:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૧૨:૧૬, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૨:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૨:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૨:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૯:૨૧, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
nqo.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૦૮:૦૩, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૧૨:૧૬, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૦૦:૩૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૧૨:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૦૮:૫૪, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૧૪:૪૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૨૩:૩૬, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૪:૨૩, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૭:૫૧, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૧૨:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૨:૪૯, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
pdc.wikipedia.org૧૭:૫૧, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૨:૨૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૭:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૭:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikibooks.org૧૨:૨૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૨૦:૦૨, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૨:૨૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૯:૪૩, ૧૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pl.wikisource.org૧૭:૫૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૨:૨૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૨:૨૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pms.wikipedia.org૦૦:૪૯, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૧૨:૧૫, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૭:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૧૨:૨૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૭:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૭:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૧૨:૧૬, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૨:૨૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૨૨:૩૯, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
pt.wikibooks.org૧૧:૫૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૧૨:૧૬, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૨:૨૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૧:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pt.wikisource.org૨૦:૨૦, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૯:૩૫, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૨:૨૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૨:૨૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
pwn.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૨:૨૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૭:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૭:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૭:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૭:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૨:૨૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૭:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૦:૫૪, ૯ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikibooks.org૧૨:૨૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૨:૨૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૨:૨૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૪:૦૩, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૧૨:૨૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૨:૨૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૯:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ru.wikipedia.org૦૧:૩૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦ઘર વિકિ(?)૩૭,૫૩૦closer, editor, filemover, rollbacker
ru.wikibooks.org૧૭:૫૬, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ru.wikimedia.org૧૯:૨૯, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૩:૫૦, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨૫
ru.wikiquote.org૦૮:૫૮, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯autoeditor
ru.wikisource.org૦૦:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
ru.wikiversity.org૧૭:૨૦, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૦૯:૪૩, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ru.wiktionary.org૨૩:૧૩, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૦
rw.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૨:૨૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૦૬:૧૦, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૧૧:૧૦, ૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૧૨:૨૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૨૧:૫૦, ૨૯ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૧૨:૨૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૨:૨૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૨:૨૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૨:૨૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૭:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૧૨:૨૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
sc.wikipedia.org૧૭:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૨:૨૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૭:૨૪, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૨:૧૪, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૭:૨૪, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૨:૨૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૧૭:૪૨, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikivoyage.org૧૫:૧૧, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૨૧:૫૫, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
sh.wiktionary.org૧૨:૨૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૬:૦૬, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
simple.wiktionary.org૧૯:૫૫, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૦૪:૨૫, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૨૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૯
sk.wikibooks.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૩
sl.wikibooks.org૧૨:૪૭, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૬:૦૪, ૨૩ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૧:૨૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
sq.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
sq.wikibooks.org૧૮:૫૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૯:૪૨, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૨૦:૩૬, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
sr.wikibooks.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૨૦:૪૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૦:૨૬, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sw.wikipedia.org૧૬:૧૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૨૧:૧૭, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૩:૦૨, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ta.wikibooks.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૧:૧૦, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tay.wikipedia.org૦૯:૧૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૭:૫૧, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૮:૫૬, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૨૧:૧૩, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૧૫:૫૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧૮extendedconfirmed
test.wikidata.org૧૨:૨૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૬:૩૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
te.wikibooks.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૨:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૮:૨૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૬:૩૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૧૨:૨૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૨:૨૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૧૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
th.wikibooks.org૧૨:૨૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૩:૦૫, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૨:૨૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૨:૨૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૬:૩૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૨:૨૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૬:૩૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૨:૨૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૬:૩૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
tl.wikibooks.org૧૨:૨૭, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૧૧:૩૬, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૬:૩૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૨:૨૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૬:૩૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૬:૩૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૨:૨૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૧૦:૩૫, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૩:૩૨, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
tr.wikibooks.org૧૨:૨૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૧૨:૧૫, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૨:૨૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૨૧:૫૫, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૨:૨૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૧૦:૩૩, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૨૦:૩૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૬:૩૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૨:૨૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૧૬ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
tt.wikibooks.org૧૨:૨૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૨:૨૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૬:૩૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
tw.wikipedia.org૧૬:૩૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૬:૩૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૦૮:૫૪, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૫:૪૩, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૬:૩૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૨:૨૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૭
uk.wikibooks.org૧૨:૨૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૨:૨૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૨:૨૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૨૧:૩૫, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૭:૫૭, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૨૦:૫૨, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ur.wikipedia.org૦૫:૫૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૧૨:૨૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૨:૨૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૯:૨૦, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
uz.wikiquote.org૧૨:૨૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૪:૧૯, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૧૨:૨૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૨:૨૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૬:૩૨, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૬:૪૪, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૧૯:૩૧, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૦:૨૬, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૨:૨૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૧:૫૩, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૨:૨૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૫:૪૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૫:૪૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૨:૨૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૫:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
wa.wikipedia.org૨૩:૫૩, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૨:૨૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૯:૨૪, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૬૫
wikimania2014.wikimedia.org૧૮:૦૦, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૧૪:૩૧, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૯:૨૧, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૨:૧૨, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૨:૧૨, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૫:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૨:૨૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૨:૨૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૯:૨૯, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૨:૩૩, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૧૨:૨૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૨:૨૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૨:૧૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૫:૪૧, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૫:૪૧, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૨૧:૫૧, ૨૯ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૨:૨૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૨:૪૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૪:૫૯, ૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikibooks.org૧૨:૨૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૨:૨૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૩:૨૯, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૧:૦૬, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૨:૧૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૨:૨૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૨:૫૪, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૨૧:૦૯, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૨:૨૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)