વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૧૬:૪૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૦૫:૪૮, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૦૫:૩૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikibooks.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૭:૦૮, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૦૮:૧૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
alt.wikipedia.org૧૪:૧૧, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૧૪:૧૧, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૨:૩૫, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૮:૧૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૧૭:૦૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૯:૨૪, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikibooks.org૧૨:૨૧, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૦૪:૧૨, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૭:૦૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૭:૦૯, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૧:૪૦, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૭:૧૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૧૪:૧૧, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૦૪:૧૩, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૪:૧૧, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૧૪:૧૧, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૦૫:૧૭, ૨૭ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૭:૦૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૬:૩૬, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
az.wikibooks.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૦૪:૧૩, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૧:૨૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૭:૦૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikisource.org૧૪:૧૧, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૦૮:૧૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૦૪:૫૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૧૩:૩૮, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wiktionary.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૦૪:૧૪, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૦:૧૮, ૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૦૪:૧૪, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૦૪:૧૪, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૦૪:૧૪, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૪:૫૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
bg.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૭:૧૦, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૭:૦૯, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૦૪:૧૪, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૦૬:૨૨, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
bn.wikibooks.org૧૧:૩૩, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૦૬:૨૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૦૪:૧૪, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૦૪:૧૪, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૭:૧૦, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
bs.wikibooks.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૭:૦૯, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૭:૦૮, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૭:૧૦, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૭:૦૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૧૭:૧૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૨:૧૯, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૭:૦૯, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૭:૦૮, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૭:૧૦, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૦૮:૧૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૦૩:૧૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૮:૦૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮૨patroller
co.wikipedia.org૦૭:૦૩, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૦૪:૧૫, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૩:૦૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૭:૦૯, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૭:૦૮, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૭:૧૦, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૦:૩૫, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
cu.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૭:૦૮, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૭:૧૦, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૭:૦૮, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૭:૧૦, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૦:૨૭, ૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
de.wikibooks.org૧૬:૧૪, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૭:૦૯, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૮:૨૪, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૫:૪૦, ૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૭:૧૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૭:૧૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૦૪:૫૨, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
din.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wiktionary.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૦૪:૧૫, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૫:૦૧, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૦૮:૨૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૭:૦૯, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૭:૦૯, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૦૮:૩૨, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૭:૧૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૭:૧૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૦૮:૨૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૬૩૩extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org૧૮:૦૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
en.wikinews.org૧૮:૦૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૮:૦૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
en.wikisource.org૧૮:૦૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
en.wikiversity.org૧૮:૦૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૮:૦૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૮:૦૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૫:૧૯, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૦૪:૧૬, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૭:૦૮, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૦૪:૧૬, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૨:૩૯, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૧
es.wikibooks.org૧૭:૦૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૭:૦૯, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૭:૦૩, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૧૭:૧૦, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૧૦:૦૭, ૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૧૭:૧૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૦૫:૫૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
et.wikibooks.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૦૪:૧૬, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૦૧:૫૬, ૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૦૪:૧૬, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૧:૪૬, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikibooks.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૭:૦૮, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૭:૦૯, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૭:૦૯, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૦૬:૨૪, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૬:૩૨, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૦૪:૧૬, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૭:૧૦, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૭:૦૮, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૦૪:૦૨, ૨ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૦૪:૧૬, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૦૮:૧૪, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
fr.wikibooks.org૦૩:૦૧, ૨ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૫:૪૧, ૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૧:૪૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૭:૧૦, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૦૩:૨૮, ૨ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૭:૧૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૦૮:૧૪, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikibooks.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૦૪:૧૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૭:૧૦, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૦૪:૧૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૧૭:૦૯, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૦૪:૧૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
he.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૭:૧૦, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૧:૪૬, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૭:૧૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૫:૩૧, ૨ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૧૬:૪૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
hi.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૮:૪૮, ૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૦૯:૦૯, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૬:૨૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
hr.wikibooks.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૦૪:૧૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૭:૧૦, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૦૮:૧૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૬:૩૨, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૦૧:૩૭, ૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૭:૦૮, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૮:૩૧, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૦૪:૫૩, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૬:૩૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૭:૦૯, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૭:૧૦, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૮:૧૯, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
id.wikibooks.org૧૭:૧૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૭:૦૮, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૭:૧૦, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ii.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૮:૦૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
inh.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
is.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૭:૦૮, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૭:૧૦, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
it.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૭:૦૯, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૨:૦૦, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૭:૧૦, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૭:૧૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૭:૧૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૩:૦૭, ૧ મે ૨૦૧૧નવું ખાતુ(?)૧૩,૩૪૯abusefilter, bureaucrat, checkuser, extendedconfirmed, interface-admin, suppress, sysop
ja.wikibooks.org૧૨:૫૭, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૧:૧૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૦
ja.wikiquote.org૧૧:૫૯, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૭:૫૮, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૦:૧૯, ૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
ja.wikivoyage.org૧૨:૫૭, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૦૧:૧૬, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
jbo.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikisource.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૭:૦૯, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૦૪:૫૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૬:૦૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૬:૨૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૦૪:૧૮, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૪:૧૮, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૪:૪૨, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ko.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૭:૧૦, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૭:૦૯, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૧૭:૧૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૬:૨૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૦૮:૧૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૭:૦૮, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૦૬:૦૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૦૪:૧૯, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૭:૧૩, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૭:૦૮, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૭:૧૦, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૦૭:૧૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૧૬:૪૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikisource.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૮:૪૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૦૪:૧૯, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૦૪:૧૯, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wiktionary.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૭:૫૬, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૦૪:૨૦, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૫:૨૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
lt.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૭:૦૮, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૭:૧૦, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨autopatrolled
lv.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૮:૦૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦૧
meta.wikimedia.org૦૭:૫૮, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૩૧sysop
mg.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૦૭:૩૩, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wiktionary.org૧૬:૪૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૭:૫૨, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૦૪:૨૦, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૦૪:૨૦, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૦૪:૨૦, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wiktionary.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૦૬:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૭:૦૯, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૦૪:૨૦, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૫:૩૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
ms.wikibooks.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૭:૦૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૦૪:૨૧, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૯:૫૦, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૦૮:૧૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૦૮:૧૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikibooks.org૧૬:૪૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૫:૪૭, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
nl.wikibooks.org૧૬:૫૬, ૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૦૪:૨૧, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૦૩:૩૯, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૭:૦૮, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૭:૧૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૦૪:૨૧, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૭:૦૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૦૪:૨૧, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૭:૦૯, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૭:૦૮, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૦૪:૨૧, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૦૪:૨૧, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૦૬:૦૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૦૮:૨૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૦૮:૧૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૮:૧૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૦૮:૧૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૧૬:૪૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૫:૪૮, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૦૪:૨૨, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૭:૧૦, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૦૮:૦૧, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૭:૧૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikibooks.org૧૬:૪૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
pt.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૭:૧૦, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૦૪:૨૨, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૦૪:૧૦, ૨ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૭:૧૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pwn.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikibooks.org૧૬:૪૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikibooks.org૧૬:૪૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૧૬:૪૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૧૬:૪૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૦૮:૧૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
roa-rup.wiktionary.org૧૭:૦૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૮:૧૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૭:૧૦, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૭:૦૮, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૧૭:૧૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૪:૧૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૦૮:૫૭, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૭:૦૯, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૦૭:૩૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૦૮:૩૮, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૦૩:૫૩, ૨ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૭:૧૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૪:૫૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
rw.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૦૪:૨૨, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૦૭:૪૨, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૦૪:૨૨, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૦૪:૨૨, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૦૪:૨૨, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૦૮:૧૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૮:૧૪, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૦૮:૧૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wiktionary.org૧૬:૪૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikibooks.org૧૬:૪૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૪:૨૩, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૧૬:૪૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૩:૦૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૧૬:૪૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikibooks.org૧૬:૪૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૮:૩૫, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૦૪:૨૩, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૦૬:૩૪, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૨
sk.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૦:૧૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
sl.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૦૪:૨૩, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૬:૪૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૭:૧૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૬:૫૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wiktionary.org૧૬:૪૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૬:૦૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૮:૦૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૦૭:૪૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
sq.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૭:૧૦, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૦૮:૨૩, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૭:૦૯, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૭:૦૯, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૦૮:૧૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૦૪:૨૩, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૭:૦૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૬:૪૧, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
sv.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૭:૧૦, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૭:૦૮, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૭:૧૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૭:૧૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૮:૨૭, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૦૫:૩૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sw.wikibooks.org૧૬:૪૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૫:૩૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૭:૧૦, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૭:૦૯, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૪:૨૪, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૮:૨૭, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tay.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૨:૧૬, ૧૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
test.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૫ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)rollbacker
test.wikidata.org૧૨:૩૩, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૦૪:૫૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
te.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૦૪:૨૪, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૦૮:૪૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૮:૨૭, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૪:૫૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
th.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૭:૦૯, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikibooks.org૧૬:૪૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૭:૦૬, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૫:૩૬, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
tl.wikibooks.org૦૫:૫૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૧૬:૪૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૧૬:૧૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૭:૧૦, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૭:૦૯, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૦૬:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૦૭:૩૪, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૦૪:૫૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wiktionary.org૧૬:૪૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૦૬:૫૬, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૦૪:૨૫, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikibooks.org૧૬:૪૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૭:૧૦, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૭:૦૯, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૭:૧૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૬:૫૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૦૪:૨૫, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૦૪:૨૫, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૮:૨૭, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૦૪:૨૫, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૦૯:૦૧, ૨૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૦૪:૨૫, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૦૭:૦૨, ૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૭:૧૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૮:૨૭, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikibooks.org૧૬:૪૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૭:૦૬, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikibooks.org૧૬:૪૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૧૪:૧૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૭:૦૬, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૮:૦૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮૦
wikimania2014.wikimedia.org૦૪:૨૫, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૧૪:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૩:૩૮, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૦૦:૦૮, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૨:૨૦, ૧૪ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૦૯:૧૫, ૭ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૦૪:૨૫, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૧૬:૪૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૧૬:૪૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૦૮:૧૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૧૭:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikibooks.org૧૬:૪૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૧૬:૪૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૬:૪૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૧૬:૪૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૦૪:૨૬, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૭:૦૨, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૫:૦૮, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
zh.wikipedia.org૦૨:૫૭, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯
zh.wikibooks.org૦૫:૨૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૭:૧૦, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૭:૦૯, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૦૪:૫૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૮:૪૨, ૫ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૭:૧૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૮:૨૭, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikibooks.org૧૬:૪૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)