વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
 • સભ્યનામ: JAnDbot
 • નોંધેલ: ૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮ (૧૪ વર્ષો પહેલાં)
 • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧,૧૯,૫૬,૬૩૭
 • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૮૫૬
 • વૈશ્વિક જૂથ વૈશ્વિક બોટો
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૩
aa.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૧૪:૧૫, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૫૯
ab.wiktionary.org૧૪:૧૫, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૦૭:૪૯, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭૮
ady.wikipedia.org૧૦:૧૪, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨,૭૨૧
af.wikibooks.org૧૦:૨૪, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૮:૩૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૦૬:૪૨, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૮૪૦bot
ak.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૭૬
ak.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૧૪:૧૫, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭,૧૨૫bot
alt.wikipedia.org૧૧:૨૬, ૧૪ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪,૧૩૪bot
am.wikiquote.org૧૦:૨૦, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૦૮:૫૪, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૪૫૫
ang.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૨૩૯
ang.wikibooks.org૧૦:૨૪, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૧૪:૩૪, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૧૪:૧૪, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૦૫:૩૭, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૧૦૪
an.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૩,૭૫૪bot
an.wiktionary.org૦૮:૫૪, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૫૫૬
arc.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૬૫૩
ar.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૬,૧૪૯
ar.wikibooks.org૧૯:૪૫, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૦:૩૫, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૨૨
ar.wikiquote.org૧૮:૩૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ar.wikisource.org૧૦:૨૫, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૨:૨૩, ૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૯૭૦bot
ary.wikipedia.org૦૯:૪૩, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૮:૨૮, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૫૫૨
ast.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૦,૯૦૭
ast.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૧૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૦૯:૦૪, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭,૧૨૩
as.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૧૧
as.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૦:૧૩, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૧૪:૧૫, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮૩૯
av.wiktionary.org૧૪:૧૫, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૦૮:૧૩, ૭ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૫૯૨bot
ay.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૦૮:૫૩, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૯૩૭
azb.wikipedia.org૧૨:૧૫, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૩,૩૯૫
az.wikibooks.org૧૭:૨૬, ૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૮:૩૧, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
az.wikisource.org૧૦:૨૬, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૦૮:૫૩, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮,૪૮૬
ban.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikisource.org૨૨:૦૩, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫,૪૩૮bot
bat-smg.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧,૭૭૪bot
ba.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૪૮૬bot
ba.wikibooks.org૦૯:૫૬, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮૫૮
be-tarask.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૪,૭૮૫bot
beta.wikiversity.org૦૬:૧૨, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૬,૭૧૬bot
be.wikibooks.org૧૬:૨૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૮:૩૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૮:૨૬, ૫ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૦૮:૫૭, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૩૬૬
bg.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૧,૬૭૭bot
bg.wikibooks.org૧૯:૧૬, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૦:૩૬, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૭
bg.wikiquote.org૧૮:૩૦, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૭
bg.wikisource.org૧૮:૫૨, ૨૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૦૮:૫૭, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૯૭૦
bh.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૩૩૮
bh.wiktionary.org૧૪:૧૫, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૭૬
bi.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૧૪:૧૫, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૭
bm.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭૪૦bot
bm.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૧૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wiktionary.org૧૪:૧૮, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૪,૯૩૫
bn.wikibooks.org૧૧:૫૭, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૨૧:૨૫, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૦૮:૫૮, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૨૯
bo.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૬૮૧bot
bo.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wiktionary.org૧૪:૦૭, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧,૫૦૮bot
br.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૨,૬૪૭bot
br.wikiquote.org૧૮:૩૭, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૦:૦૪, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૦૮:૫૫, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧,૫૩૬
bs.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૮,૦૫૪
bs.wikibooks.org૧૦:૨૪, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૦:૩૬, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૦૧૮bot
bs.wikiquote.org૧૮:૩૦, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૦
bs.wikisource.org૧૦:૨૫, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૦૮:૫૫, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૧૬૮
bug.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૫૮
bxr.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૮૫
ca.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૨,૬૬૫bot
ca.wikibooks.org૧૧:૩૮, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૦:૩૫, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૨૪
ca.wikiquote.org૧૮:૩૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
ca.wikisource.org૦૯:૧૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૦૫:૩૬, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨,૭૨૫
cbk-zam.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૯૫
cdo.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮૭૨bot
ceb.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧,૫૨૬bot
ce.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯૨૬
cho.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
chr.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮૪૯
chr.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨,૬૬૩
ch.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૮૦
ch.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wiktionary.org૧૪:૧૯, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫૦
ckb.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧૬
commons.wikimedia.org૦૮:૩૯, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)અનિશ્વિત સમય માટે અવરોધિત.
કારણ:Behavior by a global bot inconsistent with the global bot policy
 • editing (sitewide)
 • સ્વયંચાલિત પ્રતિબંધ ક્રિયા નિષ્ક્રીય કરાઈ
૩,૬૦૨
co.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯,૫૦૯bot
co.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૨૨:૪૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૧૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૦૯:૦૪, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૯૬૧
crh.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૧૭૦bot
cr.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૭૬
cr.wikiquote.org૧૦:૨૪, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૧૪:૧૫, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬,૬૬૨bot
csb.wiktionary.org૨૦:૧૫, ૬ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૨૫૩
cs.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૧૪,૨૯,૩૮૧bot
cs.wikibooks.org૨૦:૫૯, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૭૬૮bot
cs.wikinews.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫,૮૫૮bot
cs.wikiquote.org૧૯:૧૯, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩,૯૦૪bot
cs.wikisource.org૨૧:૧૯, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫,૨૩૮bot
cs.wikiversity.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૧૦૭bot
cs.wiktionary.org૨૦:૫૬, ૨ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૦૮,૩૬૦bot
cu.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૦૨૪bot
cv.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૬,૬૦૬bot
cv.wikibooks.org૧૦:૨૪, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૬,૨૦૪bot
cy.wikibooks.org૨૧:૦૨, ૨૭ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૨૨:૧૪, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૦:૧૪, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૦૯:૦૧, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯,૯૮૦
dag.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૫,૦૨૦
da.wikibooks.org૧૭:૫૯, ૧૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૮:૩૪, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૦૯:૧૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૦૯:૦૫, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪,૬૮૫
de.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૨૩,૧૩૪
de.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૧:૦૯, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૪૩૧
de.wikiquote.org૨૧:૦૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૪
de.wikisource.org૦૯:૧૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૨:૨૨, ૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૨૩:૨૧, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૦૯:૦૭, ૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૨,૯૬૩bot, ipblock-exempt
din.wikipedia.org૧૨:૩૦, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૧૪૫
diq.wiktionary.org૧૩:૫૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪,૨૫૩bot
dty.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૨૬ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૭૦૭
dv.wiktionary.org૦૯:૦૭, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૭૩
dz.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૦૪
dz.wiktionary.org૧૪:૧૮, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૫૨
el.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૩,૯૫૮
el.wikibooks.org૧૧:૫૮, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૨૦:૦૯, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૦૪
el.wikiquote.org૧૮:૩૪, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
el.wikisource.org૦૯:૧૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૨:૨૨, ૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૦૦:૦૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૦:૨૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૫૯૭
eml.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯૨૧bot
en.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૫૯,૧૧૭bot
en.wikibooks.org૧૬:૧૮, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૦૮:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૫૯૯
en.wikiquote.org૨૧:૦૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)અનિશ્વિત સમય માટે અવરોધિત.
કારણ:Unapproved bot activity - changed settings: it's not necessary to block the bot's IP address
 • editing (sitewide)
 • સ્વયંચાલિત પ્રતિબંધ ક્રિયા નિષ્ક્રીય કરાઈ
૬૨
en.wikisource.org૦૯:૧૪, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૪:૫૬, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૨૨:૫૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૯:૦૬, ૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯,૪૦૪bot
eo.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭૯,૧૨૭bot
eo.wikibooks.org૧૮:૨૩, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૨૦:૦૭, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૭૫
eo.wikiquote.org૧૮:૩૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૨
eo.wikisource.org૦૯:૧૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૨૧:૫૪, ૨ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮,૧૨૪
es.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯૯,૮૮૯
es.wikibooks.org૧૬:૧૮, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૧:૦૫, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૧૮
es.wikiquote.org૧૮:૨૭, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૧
es.wikisource.org૦૯:૧૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૨૧:૩૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૦૧:૧૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૦૯:૧૦, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮,૬૬૯
et.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૮,૨૯૨bot
et.wikibooks.org૧૧:૫૭, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૮:૨૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
et.wikisource.org૦૧:૩૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૦૯:૦૯, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦,૭૯૨
eu.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૦,૯૫૨bot
eu.wikibooks.org૦૯:૫૯, ૨૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૮:૩૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
eu.wikisource.org૧૦:૨૯, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૨:૧૯, ૯ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭,૦૦૮
ext.wikipedia.org૦૮:૨૬, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩૫
fa.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૨,૮૭૦bot
fa.wikibooks.org૧૭:૨૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૮:૫૦, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯૫
fa.wikiquote.org૧૮:૩૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
fa.wikisource.org૦૯:૧૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૨૧:૫૪, ૨ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩,૭૨૬
ff.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૮૨bot
fiu-vro.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪,૭૯૪bot
fi.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭૨,૫૨૩
fi.wikibooks.org૧૩:૨૮, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૧:૦૯, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૭૬bot
fi.wikiquote.org૧૮:૩૧, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
fi.wikisource.org૦૯:૩૩, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૨:૨૩, ૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૦૯:૦૫, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૬,૪૨૬
fj.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૭૪
fj.wiktionary.org૦૯:૦૫, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬,૩૨૨
fo.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪,૭૯૬bot
fo.wikisource.org૧૦:૦૪, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૦૯:૦૫, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૨૫૧
frp.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪,૬૩૭bot
frr.wikipedia.org૧૦:૫૯, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫૭
fr.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૧૬,૪૨૪
fr.wikibooks.org૧૧:૫૪, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૧:૦૯, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૪૮૮bot
fr.wikiquote.org૧૮:૨૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦
fr.wikisource.org૦૯:૧૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૨:૨૨, ૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૦૦:૧૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૦૬:૦૯, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫,૭૪૮
fur.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪,૪૬૫bot
fy.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૬,૩૨૧bot
fy.wikibooks.org૧૦:૨૪, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૨૧:૫૩, ૨ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૧૨૬
gag.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૬
gan.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૫૪૩
ga.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૮,૩૭૫bot
ga.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikiquote.org૧૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૨૧:૫૬, ૨ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૭૭૭
gcr.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫,૦૦૬bot
gd.wiktionary.org૧૧:૦૯, ૪ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૪૨૮
glk.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૨૧
gl.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૧,૭૩૫
gl.wikibooks.org૧૧:૫૭, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૮:૩૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
gl.wikisource.org૦૨:૪૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૦૯:૦૮, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩,૦૭૬
gn.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૭૨૨bot
gn.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૦૫:૪૩, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૬
gom.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૦૮:૧૪, ૭ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૬૦
got.wikibooks.org૧૫:૧૯, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૪૬૯
gu.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૨૨:૧૪, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૯:૩૨, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૦૬:૧૪, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૦૪૯
gv.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪,૫૧૯bot
gv.wiktionary.org૦૯:૧૦, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૫૫૦
hak.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૩૫૧
ha.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૧૨bot
ha.wiktionary.org૦૫:૪૧, ૩૧ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩૭
haw.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૧૯૨bot
he.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૪,૨૯૯
he.wikibooks.org૦૩:૧૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૦:૩૬, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૯
he.wikiquote.org૧૮:૨૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૪
he.wikisource.org૧૦:૦૪, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૦૩:૧૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૦૫:૪૫, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૭૨bot
hif.wikipedia.org૧૩:૦૫, ૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૫૬
hif.wiktionary.org૨૧:૫૬, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૩
hi.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧,૮૮૬autoreview
hi.wikibooks.org૦૯:૫૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૨૦:૫૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૩:૨૬, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૨૦:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૦૬:૧૩, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૨૬૬
ho.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
hr.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૯,૦૧૩bot
hr.wikibooks.org૦૯:૫૭, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૨૧:૪૪, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
hr.wikisource.org૦૯:૧૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૦૫:૪૫, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬,૨૯૮bot
hsb.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧,૪૬૪bot
hsb.wiktionary.org૦૯:૪૪, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૬૦૬
ht.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૩,૬૩૫bot
ht.wikisource.org૧૪:૧૬, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૬,૫૦૬
hu.wikibooks.org૧૧:૫૪, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૧૦:૩૬, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૮:૨૯, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
hu.wikisource.org૦૯:૧૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૦૯:૦૯, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૯,૫૬૧
hy.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૩,૯૦૦
hy.wikibooks.org૧૧:૩૮, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૮:૩૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
hy.wikisource.org૨૦:૨૮, ૧૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૦:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૯૩૧
hyw.wikipedia.org૧૩:૧૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ia.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮,૯૬૯
ia.wikibooks.org૦૯:૫૭, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૩:૦૬, ૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૫૯૩
id.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૫,૨૫૩
id.wikibooks.org૧૧:૩૯, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૮:૩૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
id.wikisource.org૦૯:૧૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૦૫:૩૩, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪,૧૮૩
ie.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૬૫૬bot
ie.wikibooks.org૧૩:૧૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૦૮:૫૩, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૯૬૧
ig.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૪૦૨bot
ii.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૪
ik.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૬૬
ik.wiktionary.org૦૮:૫૨, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૪
ilo.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૧૯૪
incubator.wikimedia.org૦૬:૧૨, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
inh.wikipedia.org૧૨:૧૬, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨,૫૯૯bot
io.wiktionary.org૦૮:૫૨, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૧,૮૦૮
is.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૭,૬૨૯
is.wikibooks.org૧૧:૫૭, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૮:૩૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
is.wikisource.org૨૦:૩૭, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૦:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૩૮૬bot, editor
it.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૦૭,૬૮૪
it.wikibooks.org૧૬:૧૮, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૦:૨૯, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૦૦૧
it.wikiquote.org૧૮:૨૭, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૨
it.wikisource.org૦૯:૧૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૨:૨૨, ૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૦૫:૦૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૦૬:૧૧, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯,૦૮૨bot
iu.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯૮૧bot
iu.wiktionary.org૦૫:૪૬, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭૦
jam.wikipedia.org૧૦:૧૪, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯૮,૫૫૯
ja.wikibooks.org૦૮:૦૩, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૩:૩૪, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૫૪૩
ja.wikiquote.org૧૮:૩૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
ja.wikisource.org૦૯:૩૯, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૨:૨૩, ૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૦:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬,૪૫૭bot
jbo.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૯૪૯bot
jbo.wiktionary.org૦૫:૪૧, ૩૧ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૧૬૭
jv.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૭,૩૫૫bot
jv.wiktionary.org૦૮:૫૪, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૧૮૮
kaa.wikipedia.org૦૬:૪૯, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪૫
kab.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯૧૧bot
ka.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૭,૫૫૪bot, trusted
ka.wikibooks.org૨૧:૦૨, ૨૭ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૮:૩૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
ka.wiktionary.org૨૨:૩૦, ૨ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૫૨૮
kbd.wikipedia.org૦૬:૦૯, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૩
kbp.wikipedia.org૧૨:૩૧, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kcg.wikipedia.org૧૫:૨૬, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૯૯
ki.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૪૨
kj.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
kk.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦,૭૨૧bot
kk.wikibooks.org૧૮:૨૪, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૧૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૦૮:૫૩, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૯૦૫
kl.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭૩૨
kl.wiktionary.org૦૫:૩૯, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૫૭૪
km.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭૩૮bot
km.wikibooks.org૧૦:૨૪, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૩૩
kn.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪,૬૦૯bot
kn.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૧૯:૫૭, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૦:૩૮, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૦૯:૦૦, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦,૦૫૨
koi.wikipedia.org૦૮:૦૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૨
ko.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૬,૫૨૯bot
ko.wikibooks.org૨૧:૦૨, ૨૭ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૮:૫૧, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭૬
ko.wikiquote.org૨૨:૧૪, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૦:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૧૩:૦૮, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૧:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૭,૬૩૨bot
krc.wikipedia.org૧૪:૪૫, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧૩bot
kr.wikipedia.org૧૪:૧૬, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikiquote.org૧૫:૧૯, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૩,૫૩૭bot
ks.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૯૧
ks.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikiquote.org૧૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૦૭:૧૬, ૩૧ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧૭
ku.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯,૧૫૩bot
ku.wikibooks.org૧૦:૨૫, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૮:૩૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
ku.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫,૨૩૮
kv.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૬૮૩
kw.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩,૦૨૩bot
kw.wikiquote.org૧૦:૨૪, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૦૫:૪૮, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૪૪૭
ky.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૩૩૨
ky.wikibooks.org૧૦:૨૪, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૮:૪૪, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૦૯:૦૨, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૬૮૦
lad.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૬૭૪
la.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૩,૪૭૯
la.wikibooks.org૧૦:૨૫, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૮:૪૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૦૯:૧૯, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૦૬:૧૬, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૧૦૫
lbe.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૧૦
lb.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૯,૪૬૦bot
lb.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૦૯:૫૭, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૦૯:૧૦, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬,૦૧૯
lez.wikipedia.org૦૬:૦૭, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૩
lfn.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૫૬
lij.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫,૬૧૧bot
lij.wikisource.org૦૯:૪૫, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬,૯૫૦bot
li.wikibooks.org૦૯:૫૭, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૪:૦૮, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૮:૨૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
li.wikisource.org૧૨:૩૦, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૨૧:૨૦, ૨ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪,૫૯૩bot
lld.wikipedia.org૧૪:૦૫, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫,૧૩૯bot
ln.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૯૭૩bot
ln.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૦૫:૫૪, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૫૩૯
login.wikimedia.org૧૦:૨૮, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯૧૩
lo.wiktionary.org૦૯:૧૦, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦,૧૯૪
lrc.wikipedia.org૨૦:૧૮, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૧
lt.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૫,૪૭૬bot
lt.wikibooks.org૧૧:૫૮, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૮:૩૦, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૬
lt.wikisource.org૧૮:૪૫, ૨૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૨૧:૫૩, ૨ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭,૦૯૩
lv.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૭,૮૯૦
lv.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૦૯:૦૯, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬,૭૪૫
mad.wikipedia.org૧૨:૨૪, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૨:૧૫, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૨૧૧
mdf.wikipedia.org૧૦:૪૫, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮૬
www.mediawiki.org૦૬:૧૨, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
mg.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૭૩૩bot
mg.wikibooks.org૧૦:૨૪, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૦૯:૦૩, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૨,૧૪૦
mhr.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૨૪
mh.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
mh.wiktionary.org૧૪:૧૬, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૮:૪૮, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭૦bot
mi.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪,૮૬૬bot
mi.wikibooks.org૦૯:૨૦, ૪ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૦૬:૧૯, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૨૧૩
mk.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૪,૪૦૧bot
mk.wikibooks.org૦૯:૫૮, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૦૯:૧૯, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૭:૫૩, ૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૩૯૪
ml.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭,૩૬૯bot
ml.wikibooks.org૦૯:૫૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૮:૪૧, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૦:૨૫, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૦૫:૩૭, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૨૪૫
mni.wikipedia.org૨૧:૦૨, ૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪,૧૩૫bot
mn.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૦૫:૫૫, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૭૯૪
mnw.wikipedia.org૧૪:૦૮, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૪
mr.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૯,૯૪૨bot
mr.wikibooks.org૧૩:૧૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૮:૩૭, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૦૯:૦૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૦૫:૫૫, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬૦
ms.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૨,૧૮૧bot
ms.wikibooks.org૦૭:૪૪, ૪ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૦૬:૨૪, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૧૦૪
mt.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪,૪૭૬bot
mt.wiktionary.org૦૫:૫૫, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૧૯૯
mus.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
mwl.wikipedia.org૦૭:૫૧, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩૫
myv.wikipedia.org૧૦:૫૯, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૪૦
my.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯૭૪
my.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૦૯:૦૧, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯,૫૧૧
mzn.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭૧૪
nah.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬,૫૫૨bot
nah.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૦૬:૪૯, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૪૨
nap.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧,૦૩૭bot
nap.wikisource.org૧૪:૫૬, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૦૫૮bot
na.wikibooks.org૦૯:૫૮, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikiquote.org૧૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૦૫:૫૭, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૭૧૫
nds-nl.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬,૮૩૭bot
nds.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૯,૮૬૨bot
nds.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૦૬:૨૨, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૯૪૫bot
ne.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૪૪૬
ne.wikibooks.org૦૯:૨૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૦૯:૦૭, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨૨
new.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬,૭૦૪
ng.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૪૬
nia.wikipedia.org૨૧:૦૯, ૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૦૭,૮૫૫
nl.wikibooks.org૧૬:૧૮, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૦:૩૫, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
nl.wikiquote.org૧૮:૩૪, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
nl.wikisource.org૧૦:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૨૧:૫૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦,૧૬૭bot
nn.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૮,૧૬૨bot
nn.wikiquote.org૧૮:૩૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
nn.wiktionary.org૦૫:૫૭, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫,૮૦૬bot
nov.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪,૪૮૬bot
no.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭૭,૩૭૯
no.wikibooks.org૦૯:૫૮, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૧૨:૩૫, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૩:૨૮, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭૨
no.wikiquote.org૧૮:૩૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
no.wikisource.org૧૦:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૨૧:૫૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭,૧૬૬bot
nqo.wikipedia.org૧૪:૦૮, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬,૧૬૪bot
nso.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૦
nv.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯૭૯
ny.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૭૩
oc.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૪,૬૮૦bot
oc.wikibooks.org૧૧:૩૮, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૦૮:૫૮, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩,૧૮૦
olo.wikipedia.org૧૦:૦૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૯૪
om.wiktionary.org૦૫:૫૭, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦૬
or.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮૨૭
or.wikisource.org૧૦:૨૯, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૦૭:૦૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૮
os.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭,૨૮૪bot
pag.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૦૧
pam.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩,૫૨૧
pap.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮૧૪
pa.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯૯૨
pa.wikibooks.org૧૩:૧૬, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૦:૩૮, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૦૫:૫૮, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬૧
pcd.wikipedia.org૨૧:૩૩, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૮
pdc.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૫૧૯
pfl.wikipedia.org૦૮:૩૫, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૯
pih.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૪૭
pi.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૪૯૬
pi.wiktionary.org૧૪:૧૮, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૧૫,૭૭૧
pl.wikibooks.org૧૬:૧૮, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૦૯:૦૭, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૧૮
pl.wikiquote.org૨૧:૦૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૧
pl.wikisource.org૦૯:૧૯, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૧:૫૯, ૧૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૨,૦૯૧
pms.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭,૬૪૯bot
pms.wikisource.org૧૧:૫૨, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૦૭:૪૩, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૮૪
pnb.wiktionary.org૧૭:૧૧, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૦
pnt.wikipedia.org૧૧:૧૩, ૯ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦૫
ps.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૭૧૨
ps.wikibooks.org૧૪:૪૯, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૦૫:૫૮, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭૫
pt.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯૨,૪૧૦bot
pt.wikibooks.org૧૬:૧૮, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૦:૩૫, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮૮
pt.wikiquote.org૧૮:૨૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૧
pt.wikisource.org૦૯:૧૯, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૮:૫૦, ૨૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૧:૧૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૦૮:૫૮, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦,૯૧૬
pwn.wikipedia.org૨૧:૫૯, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦,૯૬૭bot
qu.wiktionary.org૦૫:૫૮, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૧૮
rm.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૪૭૩
rm.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૧૪:૦૭, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૩૯૨bot
rn.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૬૪
rn.wiktionary.org૧૪:૧૮, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧,૧૦૫
roa-rup.wiktionary.org૦૫:૫૯, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૦૮
roa-tara.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭૧૯
ro.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૪,૮૬૦bot
ro.wikibooks.org૧૭:૨૬, ૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૩:૪૪, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩૮
ro.wikiquote.org૧૮:૩૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ro.wikisource.org૦૯:૨૦, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૦૬:૨૯, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪,૦૦૪bot
rue.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૭૨
ru.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯૯,૫૨૦uploader
ru.wikibooks.org૧૧:૫૩, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૧:૨૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૦:૩૫, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૫૪૨bot
ru.wikiquote.org૧૮:૨૯, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૮
ru.wikisource.org૧૩:૩૮, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૧૨:૨૩, ૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૦૭:૦૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૧:૫૩, ૧૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૫૪,૮૩૧bot
rw.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૫૦૪
rw.wiktionary.org૦૬:૦૩, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૩૩
sah.wikipedia.org૧૧:૪૯, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૮૭૧
sah.wikiquote.org૧૦:૩૦, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૧૦:૨૦, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૯:૩૩, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૪૩૪
sa.wikibooks.org૧૦:૨૪, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૨૨:૧૪, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૯:૩૨, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૦૬:૦૩, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭,૩૨૭
scn.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫,૫૦૩bot
scn.wiktionary.org૦૬:૧૯, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૩૦૭
sco.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪,૩૯૫bot
sc.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૩૪૨
sc.wiktionary.org૧૪:૧૮, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૫૭
sd.wikinews.org૧૪:૧૬, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૦૬:૦૩, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧૧
se.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩,૫૭૭bot
se.wikibooks.org૧૫:૦૪, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૮૧
sg.wiktionary.org૦૬:૦૩, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮૬
shi.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૧૭:૩૮, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૧,૫૬૭bot
sh.wiktionary.org૦૮:૫૬, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬,૩૭૫
shy.wiktionary.org૦૮:૧૬, ૭ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૦,૨૬૧
simple.wikibooks.org૦૯:૫૮, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૦૭:૫૧, ૪ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૦૯:૦૬, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦,૬૫૪
si.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૧૨૯bot
si.wikibooks.org૦૯:૫૮, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૦૬:૦૩, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૫૪૪
skr.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૪ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૩૯,૬૨૮bot
sk.wikibooks.org૧૮:૨૨, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭૭bot
sk.wikiquote.org૧૬:૩૬, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૩૧૬
sk.wikisource.org૦૭:૧૨, ૩ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૦bot
sk.wiktionary.org૨૧:૨૦, ૨ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫,૪૩૩
sl.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૯,૯૨૨bot
sl.wikibooks.org૦૯:૫૮, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૮:૩૧, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
sl.wikisource.org૨૧:૦૨, ૧૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૩:૦૩, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૦૮:૫૬, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૭૬૫
smn.wikipedia.org૧૭:૫૮, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭૩૨
sm.wiktionary.org૦૮:૫૬, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩,૩૧૮
sn.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૫૭
sn.wiktionary.org૧૪:૧૮, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૬:૧૨, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૨૨૯
so.wiktionary.org૦૬:૦૩, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૯૩૬
species.wikimedia.org૧૪:૦૯, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
sq.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૪,૨૧૩autoreview, bot
sq.wikibooks.org૦૯:૫૮, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૨૦:૦૮, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૪
sq.wikiquote.org૧૮:૩૪, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sq.wiktionary.org૦૬:૪૨, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૦૧૬
srn.wikipedia.org૧૨:૩૧, ૧૮ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫૬
sr.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૯,૬૯૯
sr.wikibooks.org૦૯:૫૯, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૦:૩૬, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૪૭૯
sr.wikiquote.org૧૮:૩૪, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
sr.wikisource.org૧૨:૧૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૦૬:૪૨, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૧૯૪
ss.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭૯૯bot
ss.wiktionary.org૦૬:૦૩, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૬૩
stq.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮૧૭
st.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૨૭
st.wiktionary.org૦૬:૦૩, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૩૪૬
su.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦,૨૫૯bot
su.wikibooks.org૧૫:૦૪, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૯:૫૭, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૦૮:૫૭, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧૬
sv.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮૮,૦૦૪
sv.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૩:૨૭, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦૪
sv.wikiquote.org૧૮:૩૪, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
sv.wikisource.org૦૯:૧૯, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૨:૨૩, ૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૦:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૪,૮૨૦bot
sw.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨,૭૦૪bot
sw.wikibooks.org૧૫:૦૪, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૦૬:૦૪, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૮૦૨
szl.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૭૩૦
szy.wikipedia.org૧૩:૪૨, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૮,૨૨૯bot
ta.wikibooks.org૦૯:૫૮, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૦:૩૬, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૮૩૦
ta.wikiquote.org૧૮:૩૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૦:૧૪, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૦૬:૧૨, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૯૧૮bot
tay.wikipedia.org૦૦:૪૯, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૧:૪૮, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૬:૧૨, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૬:૧૨, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikidata.org૧૬:૨૮, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૨૯૫bot
te.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮,૪૮૯bot
te.wikibooks.org૧૦:૨૪, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૮:૩૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૨૧:૫૬, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૦૬:૦૬, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૬૮૧
tg.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯,૬૭૨bot
tg.wikibooks.org૦૯:૫૮, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૦૯:૦૩, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦,૬૧૮
th.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૦,૩૭૮bot
th.wikibooks.org૧૬:૨૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૧૦:૩૫, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૨૨:૧૪, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૦:૨૬, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૯:૦૨, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪,૩૩૨
ti.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૯૩
ti.wiktionary.org૦૯:૦૪, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૭૬
tk.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૬૩૪
tk.wikibooks.org૧૫:૦૪, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikiquote.org૧૫:૦૪, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૦૫:૪૩, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૩૫૪
tl.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૩,૦૧૯bot
tl.wikibooks.org૧૦:૧૪, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૦૬:૦૬, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૪૧૪
tn.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૧૭
tn.wiktionary.org૦૯:૦૧, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮૧
to.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૫૪bot
to.wiktionary.org૧૪:૧૮, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯૩૩
tpi.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૦૮
trv.wikipedia.org૧૫:૩૮, ૧૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૭,૪૫૫
tr.wikibooks.org૧૮:૨૩, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૨૦:૦૭, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૨૦
tr.wikiquote.org૧૮:૨૯, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯
tr.wikisource.org૦૯:૧૯, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૨:૪૦, ૯ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯,૩૩૯bot
ts.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૧૦
ts.wiktionary.org૦૯:૦૦, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮૩
tt.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦,૯૧૭bot
tt.wikibooks.org૧૮:૨૪, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikiquote.org૧૫:૦૪, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૨:૦૦, ૧૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૯૪
tum.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૭૧
tw.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૨૨
tw.wiktionary.org૧૪:૧૮, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૦૮:૪૩, ૨૨ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૦૪૭
ua.wikimedia.org૧૪:૨૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૯૯૮bot
ug.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૮૯૧
ug.wikibooks.org૧૫:૦૪, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૧૫:૦૪, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૨૨:૪૬, ૨ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૪૪૬
uk.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૪,૦૬૪bot
uk.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૦:૩૬, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)અનિશ્વિત સમય માટે અવરોધિત.
કારણ:Flooding RC. You were asked via HW's TP and IRC about bot flag, please get it finally
 • editing (sitewide)
 • ખાતું ખોલવા પર પ્રતિબંધ છે
 • સ્વયંચાલિત પ્રતિબંધ ક્રિયા નિષ્ક્રીય કરાઈ
૧૨૭
uk.wikiquote.org૧૮:૨૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪
uk.wikisource.org૦૯:૧૯, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૨૧:૫૫, ૨ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬,૬૦૪
ur.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૪,૫૭૧bot
ur.wikibooks.org૧૦:૧૭, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૨૨:૧૪, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૦૬:૪૨, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૪૮
uz.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦,૨૦૬bot
uz.wikibooks.org૧૩:૧૩, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૧૮:૩૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૦૬:૦૮, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦,૯૩૬
vec.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૮,૫૪૪bot
vec.wikisource.org૦૯:૩૯, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૬:૧૫, ૧૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૬૩૮bot
vep.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧૫
ve.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૭૯
vi.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૮,૪૭૮
vi.wikibooks.org૧૪:૫૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૮:૩૭, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૦૯:૧૯, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૦૬:૧૭, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪,૯૩૫bot
vls.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭,૨૮૧bot
vo.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬,૫૯૨bot
vo.wikibooks.org૧૫:૦૪, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૧૫:૦૪, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૦૯:૦૩, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૭૨૧
war.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭,૫૩૬
wa.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬,૫૦૨bot
wa.wikisource.org૧૮:૫૦, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૦૯:૧૦, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૬૦૯
www.wikidata.org૦૮:૩૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫,૫૯,૮૩૯bot
wo.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૩૬૯bot
wo.wikiquote.org૧૯:૦૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૦૯:૦૦, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૫૯૨
wuu.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૫૦૯
xal.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૫૫
xh.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૧૬
xh.wikibooks.org૧૫:૦૪, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૧૪:૧૬, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૧:૩૪, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૬
yi.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭,૯૦૭bot
yi.wikisource.org૧૪:૦૮, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૦૬:૦૯, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૮૨
yo.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩,૧૦૭bot
yo.wikibooks.org૧૫:૦૪, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૧૪:૧૬, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૦:૩૦, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૨૫
za.wikibooks.org૧૫:૦૪, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૧૫:૦૪, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૦૮:૫૫, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૮
zea.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૮૮૦bot
zh-classical.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩,૬૦૪bot
zh-min-nan.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૪,૧૩૮bot
zh-min-nan.wikibooks.org૦૮:૧૨, ૪ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૧૬:૦૭, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૦:૧૪, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૨૧:૫૩, ૨ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫,૮૧૩
zh-yue.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૧,૫૪૬bot
zh.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯૫,૪૫૧
zh.wikibooks.org૨૧:૦૨, ૨૭ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૩:૪૭, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૬૧
zh.wikiquote.org૧૮:૩૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
zh.wikisource.org૦૯:૧૯, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૨૧:૨૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૫:૪૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૮:૫૫, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૭,૮૪૫
zu.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૬૩
zu.wikibooks.org૧૫:૦૪, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૦૮:૫૫, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૯૨૮