વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Jafeluv
  • નોંધેલ: ૧૧:૩૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૯ (૧૩ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧,૦૭,૮૯૫
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૭૩
  • વૈશ્વિક જૂથ વૈશ્વીક ઊલટાવનાર
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wiktionary.org૧૩:૩૧, ૨૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wiktionary.org૧૩:૩૧, ૨૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૦૯:૨૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
af.wikipedia.org૧૮:૩૦, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
af.wikibooks.org૧૪:૩૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૪:૦૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૩:૧૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૨:૦૪, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૧૩:૩૧, ૨૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૦૯:૨૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
am.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikiquote.org૧૪:૪૮, ૩ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૩:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૯:૩૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ang.wikibooks.org૧૪:૩૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૨૦:૧૫, ૨૭ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૧૨:૦૨, ૨૧ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૩:૨૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૮:૪૧, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
an.wiktionary.org૧૩:૧૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૨:૨૪, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
ar.wikibooks.org૧૪:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૪:૨૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૪:૧૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ar.wikisource.org૦૬:૩૩, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ar.wikiversity.org૧૧:૪૩, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૩:૫૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
arz.wikipedia.org૧૯:૧૫, ૨૨ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૮:૪૬, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
ast.wikibooks.org૧૪:૩૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૧૯:૦૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૩:૧૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
as.wikibooks.org૧૭:૧૦, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૩:૨૦, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૧૩:૨૭, ૨૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wiktionary.org૧૩:૩૧, ૨૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૩:૧૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
az.wikipedia.org૧૮:૫૪, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
az.wikibooks.org૧૪:૩૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૦૮:૧૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
az.wikisource.org૧૩:૨૪, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૩:૧૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
bat-smg.wikipedia.org૧૩:૦૮, ૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ba.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
bcl.wikipedia.org૨૨:૧૫, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
be-tarask.wikipedia.org૦૯:૨૪, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
beta.wikiversity.org૧૫:૦૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
be.wikipedia.org૧૨:૩૨, ૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
be.wikibooks.org૧૪:૫૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
be.wikiquote.org૧૯:૧૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
be.wikisource.org૧૪:૪૩, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
be.wiktionary.org૧૩:૪૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
bg.wikibooks.org૧૪:૫૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૪:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૪:૦૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
bg.wikisource.org૧૩:૨૪, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
bg.wiktionary.org૧૩:૪૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wiktionary.org૧૩:૩૧, ૨૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
bi.wiktionary.org૧૩:૩૧, ૨૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
bm.wiktionary.org૧૩:૩૧, ૨૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
bn.wikibooks.org૧૪:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૪:૩૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
bn.wiktionary.org૧૩:૫૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૨:૫૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
bo.wiktionary.org૧૩:૩૨, ૨૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
br.wikipedia.org૧૯:૦૮, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮૩
br.wikimedia.org૧૭:૫૫, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૯:૧૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૨૦:૧૧, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૦:૫૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૨૩:૦૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
bs.wikibooks.org૧૪:૩૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૪:૧૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૪:૦૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૦૯:૧૮, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૯:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૪
ca.wikibooks.org૧૩:૫૫, ૨૫ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ca.wikinews.org૧૪:૧૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૪:૦૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૩:૨૪, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
ca.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૦૯:૩૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૦:૧૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૦:૪૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ce.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
cho.wikipedia.org૧૨:૧૬, ૨૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
chr.wiktionary.org૧૨:૨૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૦:૪૬, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wiktionary.org૧૨:૨૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૮:૪૩, ૨૨ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
commons.wikimedia.org૧૧:૩૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦,૪૦૩autopatrolled
co.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikibooks.org૧૪:૩૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૧૨:૩૦, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
cr.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૧૩:૩૨, ૨૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૦૯:૫૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
csb.wiktionary.org૧૩:૩૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪
cs.wikibooks.org૧૪:૩૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
cs.wikinews.org૧૪:૧૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૪:૦૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
cs.wikisource.org૧૩:૨૪, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
cs.wikiversity.org૧૫:૦૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૨:૩૦, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
cv.wikibooks.org૧૪:૫૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૨૨:૩૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
cy.wikibooks.org૧૪:૩૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૧:૧૭, ૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૭:૪૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
da.wikipedia.org૨૩:૦૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૨
da.wikibooks.org૧૪:૩૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૪:૦૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
da.wikisource.org૧૩:૨૪, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
da.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
de.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩૦autoreview, editor
de.wikibooks.org૧૪:૩૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૪:૧૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૯:૩૪, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
de.wikisource.org૧૩:૨૪, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
de.wikiversity.org૧૫:૦૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૨:૫૩, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૯:૨૧, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૩:૪૧, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૨ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
dv.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
dv.wiktionary.org૧૩:૫૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૨:૫૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wiktionary.org૧૩:૩૧, ૨૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૨૧:૫૭, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
el.wikipedia.org૧૯:૩૪, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮
el.wikibooks.org૧૪:૫૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૦૭:૩૧, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૪:૦૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
el.wikisource.org૧૪:૩૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
el.wikiversity.org૧૫:૦૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૩:૨૧, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૩:૪૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૯ઘર વિકિ(?)૩૪,૪૦૫extendedconfirmed
en.wikibooks.org૧૮:૩૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦editor
en.wikinews.org૧૩:૫૨, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
en.wikiquote.org૨૧:૩૭, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૯
en.wikisource.org૧૭:૧૫, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૪૬૦autopatrolled
en.wikiversity.org૧૧:૧૦, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
en.wikivoyage.org૦૮:૨૯, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
en.wiktionary.org૧૨:૧૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
eo.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫
eo.wikibooks.org૧૪:૩૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
eo.wikinews.org૧૬:૦૭, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૪:૦૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
eo.wikisource.org૨૩:૨૯, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૦
eo.wiktionary.org૧૦:૨૧, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
es.wikipedia.org૧૨:૧૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯૪
es.wikibooks.org૧૪:૩૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
es.wikinews.org૧૪:૧૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૪:૦૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
es.wikisource.org૧૩:૨૪, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
es.wikiversity.org૧૫:૦૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
es.wikivoyage.org૧૨:૫૩, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૨:૧૯, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
et.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
et.wikibooks.org૧૪:૩૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
et.wikiquote.org૧૯:૨૭, ૨૭ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
et.wikisource.org૧૨:૩૬, ૨૭ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૩:૨૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૨૦:૦૨, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
eu.wikibooks.org૧૪:૩૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૪:૦૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૦:૩૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૯:૩૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૩:૩૭, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
fa.wikibooks.org૧૪:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૦૮:૦૨, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૪:૧૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૪:૩૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૩:૫૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૦૯:૩૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૨:૧૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫,૩૧૯editor
fi.wikibooks.org૧૮:૩૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૯
fi.wikimedia.org૧૩:૪૨, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૪:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
fi.wikiquote.org૧૨:૩૩, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
fi.wikisource.org૦૯:૨૧, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪૯
fi.wikiversity.org૧૨:૧૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૪:૩૨, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
fj.wikipedia.org૧૦:૧૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૩:૩૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૦૯:૩૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૧૩:૨૪, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૩:૨૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૦૯:૩૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૦૭:૪૩, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
fr.wikipedia.org૦૯:૫૭, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬૬
fr.wikibooks.org૧૪:૩૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
fr.wikinews.org૧૪:૧૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૪:૦૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૫:૨૪, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૬
fr.wikiversity.org૧૫:૦૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૨:૫૩, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૦:૨૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
fur.wikipedia.org૦૯:૩૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
fy.wikibooks.org૧૪:૩૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૩:૨૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૯:૩૮, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૨૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૦૯:૩૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ga.wikibooks.org૨૧:૪૮, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૧૩:૨૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૧:૧૮, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
gd.wiktionary.org૧૩:૨૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
gl.wikibooks.org૧૪:૩૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૮:૪૭, ૨૭ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૩:૪૯, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
gl.wiktionary.org૧૩:૨૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૯:૨૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૧૭:૧૦, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૩:૧૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૯:૪૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
gu.wikiquote.org૧૪:૧૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૪:૪૩, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૩:૫૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૦૯:૩૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૩:૨૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૯:૪૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૬
ha.wikipedia.org૨૦:૧૧, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૩:૫૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૦૯:૪૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૦:૪૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
he.wikibooks.org૧૪:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૪:૨૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૪:૧૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૪:૩૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
he.wikivoyage.org૧૨:૫૩, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૩:૫૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૩:૦૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
hi.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
hi.wikibooks.org૧૪:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૧:૧૫, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૦૧:૦૮, ૬ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૩:૫૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૨૩:૦૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
hr.wikibooks.org૧૪:૪૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
hr.wikiquote.org૧૫:૨૩, ૨૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
hr.wikisource.org૧૩:૫૦, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
hr.wiktionary.org૧૩:૨૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૦૯:૪૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૨:૧૮, ૨૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
hu.wikipedia.org૨૨:૨૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
hu.wikibooks.org૨૧:૧૩, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૧૪:૧૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૪:૦૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૩:૫૨, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
hu.wiktionary.org૧૩:૩૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
hy.wikibooks.org૨૩:૦૪, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
hy.wikiquote.org૧૬:૫૬, ૨૬ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
hy.wikisource.org૦૮:૪૬, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
hy.wiktionary.org૧૩:૫૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૦૯:૫૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ia.wikibooks.org૧૪:૪૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૩:૨૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૬:૩૬, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
id.wikibooks.org૦૮:૩૯, ૨૫ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
id.wikiquote.org૧૪:૦૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૦૬:૪૫, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
id.wiktionary.org૧૩:૧૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૦૯:૫૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૧૪:૪૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૩:૨૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૯:૪૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ik.wikipedia.org૦૯:૫૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૧૩:૨૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૦૯:૪૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
incubator.wikimedia.org૧૬:૪૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૨૦:૨૧, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
io.wiktionary.org૧૩:૨૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૨૦:૨૩, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
is.wikibooks.org૧૪:૪૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૪:૦૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૩:૫૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૩:૨૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૨૨:૨૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૨
it.wikibooks.org૧૪:૪૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
it.wikinews.org૧૪:૧૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
it.wikiquote.org૨૦:૩૨, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૩:૫૬, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
it.wikiversity.org૧૫:૦૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૨:૫૩, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૩:૩૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૩:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૭
ja.wikibooks.org૧૫:૦૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૪:૨૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ja.wikiquote.org૧૪:૧૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૦૭:૧૭, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ja.wikiversity.org૧૫:૦૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૩:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૩:૩૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૨૨:૫૨, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
jv.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૦૮:૦૮, ૨૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૯:૦૧, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
ka.wikibooks.org૧૪:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૪:૧૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૩:૫૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૦૬:૫૭, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૨:૧૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૨:૧૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
kk.wikibooks.org૧૪:૫૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૩:૪૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૦૯:૫૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
kl.wiktionary.org૧૩:૩૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
km.wikibooks.org૧૫:૦૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૩:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
kn.wikibooks.org૧૫:૦૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૦૪:૨૨, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૮:૦૪, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૩:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૦૭:૫૨, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
ko.wikibooks.org૧૫:૦૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૦૭:૪૫, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૪:૧૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૪:૩૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ko.wikiversity.org૦૯:૨૩, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૩:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૦૫:૩૮, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૧૪:૦૭, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ks.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૩:૫૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૦૯:૫૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૧૪:૪૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૪:૦૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૩:૩૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૦૯:૫૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૩:૩૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૦૯:૫૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૧૪:૫૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૦૩:૫૮, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૩:૪૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૦૯:૩૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૨૨:૪૯, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
la.wikibooks.org૧૪:૪૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૪:૦૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૩:૪૩, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
la.wiktionary.org૧૩:૩૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
lbe.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૨૦:૩૬, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
lb.wikiquote.org૧૪:૦૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૩:૩૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૩:૦૯, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૨૨:૪૯, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૨૦:૦૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૪:૨૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૩:૩૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૩:૩૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
login.wikimedia.org૦૬:૫૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૩:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
lt.wikibooks.org૧૪:૪૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૪:૦૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૦૬:૩૪, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
lt.wiktionary.org૧૩:૩૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૨૩:૦૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
lv.wikibooks.org૧૪:૪૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૩:૩૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૨:૫૫, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૦:૨૯, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
meta.wikimedia.org૧૨:૦૭, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૩૮૧autopatrolled
mg.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૧૪:૪૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૩:૩૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૦૮:૫૦, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wiktionary.org૧૩:૩૧, ૨૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૦૬:૪૪, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
mi.wikipedia.org૧૦:૧૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૩:૩૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૨૩:૦૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
mk.wikibooks.org૧૪:૫૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
mk.wikisource.org૧૪:૧૪, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
mk.wiktionary.org૧૩:૪૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૦:૦૦, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ml.wikibooks.org૧૫:૦૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૩:૨૯, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૪:૩૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૩:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
mn.wiktionary.org૧૩:૪૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૦૯:૪૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
mr.wikibooks.org૧૪:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૪:૧૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૦:૦૦, ૨૧ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૩:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
ms.wikibooks.org૧૪:૩૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૩:૧૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૦:૧૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૮:૫૨, ૨૨ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
myv.wikipedia.org૦૮:૫૧, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૦:૧૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૩:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૦:૧૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
nah.wiktionary.org૧૩:૩૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૯:૩૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikibooks.org૧૪:૩૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૩:૨૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
nds.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
nds.wikibooks.org૧૪:૪૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૩:૩૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૦:૧૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૧૫:૦૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૩:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
new.wikipedia.org૧૨:૫૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
ng.wikipedia.org૧૦:૨૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૪
nl.wikibooks.org૧૪:૪૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
nl.wikinews.org૧૪:૧૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૨૦:૫૬, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
nl.wikisource.org૧૩:૫૯, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
nl.wikivoyage.org૧૨:૫૩, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૩:૩૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
nn.wikiquote.org૧૨:૨૭, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
nn.wiktionary.org૧૩:૩૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
nov.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
no.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૦
no.wikibooks.org૧૧:૦૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
no.wikinews.org૧૪:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
no.wikiquote.org૧૪:૦૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮
no.wikisource.org૦૬:૨૧, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
no.wiktionary.org૧૩:૩૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૦:૧૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
nv.wikipedia.org૦૯:૩૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
nyc.wikimedia.org૧૮:૩૧, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૦૯:૩૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૨૧:૦૩, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
oc.wikibooks.org૧૪:૪૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૩:૩૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૦:૨૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
om.wiktionary.org૧૩:૩૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૨:૫૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
or.wiktionary.org૧૩:૩૧, ૨૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
outreach.wikimedia.org૦૯:૧૬, ૨૪ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૧૦:૨૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૩:૦૬, ૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૦:૨૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૨:૫૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
pa.wikibooks.org૧૪:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૩:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૨૧:૦૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pdc.wikipedia.org૦૯:૩૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pfl.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pih.wikipedia.org૧૦:૧૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૦:૨૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૧૩:૩૧, ૨૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૮
pl.wikibooks.org૧૪:૪૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૪:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૨૧:૨૪, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pl.wikisource.org૧૪:૦૧, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૭editor
pl.wikivoyage.org૧૨:૫૩, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૭:૪૪, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
pms.wikipedia.org૧૦:૨૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pnb.wikipedia.org૨૦:૨૮, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૧૦:૦૪, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૬:૩૨, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikibooks.org૧૪:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૩:૫૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૯:૪૯, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩૫
pt.wikibooks.org૧૪:૪૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pt.wikinews.org૧૪:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૦૧:૫૮, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૪:૦૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
pt.wikiversity.org૧૫:૦૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૨:૫૩, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૩:૩૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
qu.wikipedia.org૨૧:૩૬, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
qu.wikibooks.org૧૪:૪૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૩:૩૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૧૩:૩૨, ૨૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૦૯:૫૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૧૩:૩૧, ૨૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૦૯:૨૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૪:૨૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૨૩:૦૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮
ro.wikibooks.org૧૪:૪૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૪:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૪:૦૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ro.wikisource.org૧૪:૦૪, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
ro.wikivoyage.org૧૨:૫૩, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૩:૩૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૨૧:૪૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૬:૩૧, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫૪autoreview, uploader
ru.wikibooks.org૧૪:૫૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ru.wikinews.org૧૪:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૪:૦૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ru.wikisource.org૧૭:૦૧, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૦
ru.wikiversity.org૧૫:૦૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૧:૩૨, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૨૧:૫૬, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
rw.wikipedia.org૦૯:૫૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૩:૩૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૩:૦૬, ૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
sah.wikisource.org૧૯:૦૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૨:૫૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sa.wikibooks.org૦૮:૪૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૦૭:૦૧, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૮:૧૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૩:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૨૧:૫૨, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
scn.wiktionary.org૧૩:૪૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૦:૧૮, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
sc.wikipedia.org૨૨:૧૫, ૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wiktionary.org૧૩:૩૨, ૨૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
sd.wikinews.org૧૪:૨૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૩:૫૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૩:૩૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૭:૦૫, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
sh.wiktionary.org૧૩:૪૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૯:૩૧, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
simple.wikibooks.org૧૪:૪૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૦૮:૪૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૦૭:૧૫, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
si.wikibooks.org૦૮:૪૮, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૩:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
sk.wikibooks.org૧૪:૪૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
sk.wikiquote.org૧૪:૦૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૪:૦૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
sk.wiktionary.org૧૩:૪૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૨૨:૦૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
sl.wikibooks.org૧૪:૫૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૪:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sl.wikisource.org૧૪:૦૯, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
sl.wikiversity.org૦૯:૨૩, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૩:૪૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
sm.wikipedia.org૦૯:૪૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૩:૨૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sn.wikipedia.org૧૨:૦૦, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wiktionary.org૧૩:૩૧, ૨૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૨૦:૨૦, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૫૪૩
so.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૧૩:૪૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૪:૧૫, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
sq.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
sq.wikibooks.org૧૪:૪૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૨૩:૨૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૨૦:૨૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૩:૪૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૨:૨૭, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
sr.wikibooks.org૧૪:૫૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૪:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૪:૦૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૪:૧૦, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
sr.wiktionary.org૧૩:૪૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૦:૪૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૩:૪૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૦:૦૧, ૧૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
strategy.wikimedia.org૦૫:૦૯, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૦:૫૦, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૩:૩૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
su.wikibooks.org૧૪:૩૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૨૦:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૯:૨૪, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૭
sv.wikibooks.org૧૪:૫૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૪:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૪:૦૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
sv.wikisource.org૨૧:૦૩, ૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
sv.wikiversity.org૧૫:૫૪, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૨:૫૩, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૫:૪૨, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
sw.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
sw.wikibooks.org૧૩:૪૬, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૩:૩૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૨૩:૧૧, ૨૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ta.wikipedia.org૧૨:૫૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
ta.wikibooks.org૧૫:૦૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૪:૨૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૪:૧૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૫:૫૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૩:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૨:૫૦, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૨૩:૧૯, ૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikidata.org૧૬:૨૮, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૦:૪૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૨:૫૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
te.wikibooks.org૧૫:૦૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૨૦:૨૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૦૭:૪૬, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૩:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૧૪:૫૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૩:૪૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
th.wikibooks.org૧૫:૦૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૧૪:૨૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૪:૧૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૨:૩૮, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૩:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૩:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
tk.wikipedia.org૧૨:૧૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikibooks.org૧૪:૫૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૩:૪૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૨:૨૧, ૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
tl.wikibooks.org૧૪:૫૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
tl.wiktionary.org૧૩:૪૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૩:૩૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૦૯:૩૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૧૩:૩૧, ૨૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૦:૪૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૩:૪૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૯:૨૧, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૮
tr.wikibooks.org૧૪:૫૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૪:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૪:૦૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૦૭:૨૧, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
tr.wiktionary.org૧૩:૪૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૨:૧૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ts.wiktionary.org૧૩:૪૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૧૪:૫૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૩:૪૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૦૯:૩૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૨:૧૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wiktionary.org૧૩:૩૧, ૨૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૦૬:૫૦, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૦:૨૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૧૩:૫૦, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ug.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૩:૫૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૨૫autoreview
uk.wikibooks.org૧૪:૫૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૪:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૨:૩૫, ૨૭ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૪:૧૧, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
uk.wikivoyage.org૧૩:૨૧, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ur.wikibooks.org૧૪:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૦:૩૫, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૩:૫૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૧૩:૨૩, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૨૨:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
uz.wikibooks.org૧૪:૪૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૨૦:૩૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૩:૩૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૨૦:૧૧, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૦૯:૩૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૬:૩૩, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
vi.wikibooks.org૧૪:૫૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૭:૨૯, ૩૧ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
vi.wikisource.org૧૪:૩૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
vi.wikivoyage.org૧૩:૨૧, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૩:૪૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૨૩:૦૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૨:૧૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
vo.wikibooks.org૧૪:૫૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૩:૪૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૩:૦૮, ૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
wa.wikipedia.org૧૧:૧૮, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬૪
wa.wiktionary.org૧૩:૪૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૧:૪૯, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪,૩૯૦
wikimania2008.wikimedia.org૧૨:૦૯, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૦૯:૧૦, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૧૫:૨૦, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૧૧:૧૫, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૧૩:૨૬, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૨:૧૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૮:૧૪, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
wo.wiktionary.org૧૩:૪૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
xal.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
xh.wikipedia.org૦૯:૫૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૧૩:૩૧, ૨૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૦૭:૪૭, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૨૧:૪૦, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
yi.wikisource.org૦૯:૪૩, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૨૧:૪૦, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૩:૦૮, ૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૧૩:૩૧, ૨૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૦૯:૩૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
zh-min-nan.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૦૭:૦૮, ૩૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૨૦:૩૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૦૭:૪૬, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૩:૧૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
zh.wikipedia.org૦૦:૪૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૫
zh.wikibooks.org૧૫:૦૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૪:૨૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૪:૧૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૦૭:૦૪, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
zh.wikivoyage.org૧૮:૫૪, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૩:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૦૯:૫૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
zu.wiktionary.org૧૪:૩૧, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)