વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Jasper Deng
  • નોંધેલ: ૨૨:૫૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧ (૧૧ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૭૦,૨૩૮
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૨૮
  • વૈશ્વિક જૂથ વૈશ્વીક ઊલટાવનાર
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ab.wikipedia.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૦૨:૦૫, ૧૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
af.wikibooks.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૦૨:૪૯, ૨૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૨૧:૦૦, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikiquote.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ang.wikibooks.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૨૧:૫૧, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikibooks.org૦૧:૩૪, ૨૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૦૬:૪૨, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૨૩:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૦૩:૨૭, ૧૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૦૪:૨૨, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૦૩:૪૬, ૧૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૨૧:૩૮, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ast.wikipedia.org૦૩:૪૧, ૧૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ast.wiktionary.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૦૨:૫૩, ૨૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૯:૨૩, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૦૧:૨૪, ૧૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૫:૫૮, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
az.wikibooks.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૦૨:૦૨, ૧૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૦૪:૦૮, ૨૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૩:૩૬, ૧૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૦૧:૩૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
be.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikibooks.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૨૨:૩૪, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૦૪:૨૦, ૧૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૨૧:૧૨, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૦૦:૦૬, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
bn.wikibooks.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૨૧:૩૬, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૨૧:૫૯, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૧૮:૪૪, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૦૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૩:૧૦, ૧૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikibooks.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૮:૦૨, ૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૨૩:૫૩, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૨૩:૦૨, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
chr.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ch.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૫:૪૧, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૯
co.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૧૮ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૦૩:૧૮, ૨૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૦૪:૪૫, ૧૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
cy.wikibooks.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૦૩:૨૬, ૧૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૨૩:૦૪, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦autoreview
de.wikibooks.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૦૩:૫૪, ૧૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૦૦:૪૯, ૨૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૦૧:૨૩, ૨૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૦૩:૨૦, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૦૫:૨૭, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
diq.wikipedia.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૦૩:૫૧, ૨૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૨૩:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૦૧:૩૫, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૨૨:૫૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧ઘર વિકિ(?)૪૭,૫૮૮abusefilter, extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org૦૫:૩૧, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
en.wikinews.org૦૧:૨૧, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
en.wikiquote.org૧૩:૩૪, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
en.wikisource.org૦૭:૨૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
en.wikiversity.org૦૧:૨૧, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪૧
en.wikivoyage.org૨૧:૧૭, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૯
en.wiktionary.org૦૦:૧૪, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
eo.wikipedia.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૦:૪૪, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikibooks.org૨૩:૧૧, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૦૨:૪૩, ૧૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૦૪:૧૦, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
es.wikisource.org૨૧:૦૮, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
es.wikiversity.org૦૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
es.wikivoyage.org૧૮:૫૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૯:૪૭, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
et.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikibooks.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૦૪:૩૫, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
eu.wikibooks.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૩:૪૩, ૧૮ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૦૩:૪૩, ૧૮ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૦૧:૩૮, ૨૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૨૧:૧૨, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૦૧:૨૮, ૨૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૩:૦૨, ૮ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
fo.wikipedia.org૦૩:૪૯, ૧૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૦૨:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૦:૪૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
fr.wikibooks.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
fr.wikiquote.org૨૧:૧૮, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
fr.wikisource.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૨૧:૧૭, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૪:૩૭, ૨૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૨૧:૦૨, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૦:૫૧, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૦૫:૦૪, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikibooks.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૨:૩૪, ૧૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૨૧:૫૪, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
gu.wikiquote.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૨૨:૫૮, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૦૨:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૨૧:૦૦, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૦૪:૩૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૦૦:૨૧, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૦૫:૩૬, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૩:૪૧, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
hi.wikibooks.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૨૧:૪૩, ૧૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikibooks.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૦૩:૩૪, ૧૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૧:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikibooks.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૨૧:૨૭, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૩:૦૫, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
id.wikibooks.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૦૨:૪૪, ૨૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ilo.wikipedia.org૨૩:૫૪, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૩:૩૪, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
io.wikipedia.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૨૨:૪૨, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૯:૨૬, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
it.wikibooks.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
it.wikiquote.org૨૧:૩૨, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૨૩:૫૮, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૨૧:૩૨, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
it.wikivoyage.org૦૩:૨૦, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
iu.wikipedia.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૧:૧૮, ૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikibooks.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૦૨:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૪:૨૩, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૨૧:૫૫, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikibooks.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૦૪:૪૪, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
kk.wikibooks.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૩:૩૫, ૧૮ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૩:૫૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૨૩:૪૬, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૧૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૦૫:૦૭, ૧૮ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૨૧:૪૨, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૦૩:૧૭, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૨૨:૦૭, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૦:૪૯, ૧૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૦૧:૪૦, ૨૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
la.wiktionary.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૦૫:૫૦, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૨૦:૨૩, ૨૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૭:૩૬, ૨૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૦૨:૪૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૫:૩૮, ૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૦૪:૪૫, ૧૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
lt.wikibooks.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૨૦:૫૯, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
lv.wiktionary.org૦૦:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૧:૨૮, ૨૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૪:૦૦, ૧૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૩:૫૮, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૧૧૪bureaucrat, sysop
meta.wikimedia.org૨૨:૫૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૧૧૨patroller
mg.wikipedia.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૦૧:૩૭, ૨૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૦૫:૨૫, ૨૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૦૦:૨૨, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૨૧:૧૩, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
mk.wikibooks.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૦:૫૧, ૧૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ml.wikibooks.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૦૫:૪૭, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૦૩:૫૬, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
mn.wiktionary.org૦૫:૦૯, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૦૩:૪૫, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૦૩:૨૨, ૧૮ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૩:૪૧, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
ms.wikibooks.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૦૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૨૨:૧૦, ૨૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૦૩:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૦૨:૦૮, ૧૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૧૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૦૦:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૦:૩૮, ૧૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikibooks.org૨૧:૪૮, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૦૩:૩૮, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૦૨:૨૮, ૧૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૦૩:૨૦, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૦૨:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૦૦:૫૦, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૦૧:૦૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૦૪:૪૦, ૨૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૦૧:૨૭, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૨૦:૫૭, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
oc.wikibooks.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૦૨:૩૬, ૧૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૨૩:૦૦, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૨૨:૫૪, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૦૩:૨૭, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૦૩:૦૬, ૨૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૨૩:૪૭, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૦૪:૦૮, ૨૧ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikibooks.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૭:૫૨, ૫ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
pl.wikinews.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૨૩:૧૫, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૨૧:૨૫, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૨૩:૪૬, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૨૦:૫૩, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૬:૦૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikibooks.org૨૧:૫૯, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
pt.wikinews.org૦૫:૩૮, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૦૧:૦૦, ૨૮ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૨૨:૩૮, ૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
pt.wikiversity.org૦૫:૦૮, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૯:૦૩, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
pt.wiktionary.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૦૪:૫૬, ૧૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikibooks.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૨૩:૪૬, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૦૨:૫૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૦૪:૪૧, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૪:૦૩, ૪ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikibooks.org૦૪:૨૪, ૨૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૦૪:૩૦, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૯:૪૩, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૦૧:૦૨, ૧૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ru.wikivoyage.org૦૩:૨૦, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૪:૦૮, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૦૦:૧૩, ૧૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૦૧:૪૦, ૧૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૨૩:૪૬, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૪:૦૯, ૨૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
sc.wikipedia.org૦૨:૩૫, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૦૦:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૨૩:૨૪, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sh.wiktionary.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૨૨:૨૬, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૫૦૮rollbacker
simple.wiktionary.org૨૨:૧૩, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭rollbacker
si.wikipedia.org૦૩:૨૯, ૧૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૨૦:૫૭, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
sk.wikibooks.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૨૧:૩૨, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sl.wikibooks.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૨૧:૨૧, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૩:૫૩, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
so.wikipedia.org૦૪:૩૫, ૨૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
so.wiktionary.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૧:૨૧, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
sq.wikipedia.org૨૨:૪૩, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
sq.wikibooks.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૨૧:૪૩, ૧૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૦૩:૫૩, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૦૨:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ss.wiktionary.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
stq.wikipedia.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૦૨:૩૯, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
st.wikipedia.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૪:૫૧, ૧૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikibooks.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૩:૫૩, ૧૬ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૦૫:૩૫, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૦૩:૨૦, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૫:૩૧, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ta.wikibooks.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૨:૫૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)editor, sysop
test.wikipedia.org૦૦:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૯bureaucrat, reviewer, sysop
test.wikidata.org૧૮:૨૫, ૬ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)sysop
tet.wikipedia.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૦૪:૩૮, ૧૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
te.wikibooks.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૦૫:૨૨, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૦૩:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikibooks.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૦૨:૩૨, ૧૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૦૩:૫૬, ૧૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૫:૫૫, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૦
tl.wikibooks.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૨૦:૫૮, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૦૫:૫૩, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
tr.wikibooks.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૦૩:૩૧, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૭:૩૭, ૨૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૦૫:૨૭, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ts.wikipedia.org૦૩:૨૨, ૨૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૦૪:૪૪, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૦૨:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૨૦:૫૪, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૪:૨૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૦૩:૨૨, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૨૧:૩૬, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૦૩:૦૫, ૧૮ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૭:૩૨, ૪ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikibooks.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૨૦:૦૨, ૧૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૨૩:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૦૦:૨૨, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૦૩:૩૦, ૧૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૨૨:૩૮, ૨૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૨૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikibooks.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૦૧:૨૯, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૦૩:૪૯, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૦૪:૩૨, ૨૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૦૦:૫૩, ૧૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૦૫:૫૦, ૧ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikibooks.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૨૩:૩૬, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
wa.wiktionary.org૦૪:૦૬, ૧૮ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૧:૫૯, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦,૦૪૮checkuser, sysop, translationadmin
wikimania2012.wikimedia.org૧૮:૨૧, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૦૪:૪૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૦૬:૪૩, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૨૧:૪૯, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૦:૨૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૦૩:૦૦, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૨૦:૨૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૦૨:૩૭, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૦૨:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૦:૦૬, ૧૮ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૦૩:૫૨, ૨૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
zh.wikipedia.org૦૪:૫૩, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikibooks.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
zh.wikinews.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૦૩:૦૯, ૧૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૦૩:૩૨, ૧૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૭:૧૪, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૦૨:૨૭, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
zu.wikipedia.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૦૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)