વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: JavaHurricane
  • નોંધેલ: ૦૪:૧૦, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (૨ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૨૭,૮૯૦
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૮૦૩
  • વૈશ્વિક જૂથો વૈશ્વીક ઊલટાવનાર, Two-factor authentication testers
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૨:૩૯, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૧:૩૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
advisory.wikimedia.org૧૧:૦૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૦૯:૦૧, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikibooks.org૧૨:૨૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૧:૩૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૨:૨૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૮ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
alt.wikipedia.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૨:૨૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૨:૨૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૦૯:૧૦, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૧૨:૨૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૦૯:૫૩, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૧:૪૯, ૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikibooks.org૧૨:૩૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૧૦:૩૨, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૨:૩૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૧:૩૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૨:૩૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૧:૩૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૨:૨૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૯:૨૪, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૦૯:૦૯, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૨:૪૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૦૯:૦૨, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૦૬:૪૫, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૧૬:૫૧, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૭:૦૩, ૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
az.wikibooks.org૦૨:૪૫, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૧:૩૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૨:૦૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૦૯:૧૪, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikisource.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wiktionary.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૧૦:૩૩, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૮:૫૮, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૧:૪૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૦૮:૪૯, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૦:૩૩, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૧:૩૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૦૬:૫૧, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૦:૪૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
bg.wikibooks.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૦:૪૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૧:૩૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૫:૦૬, ૧૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૦:૩૬, ૨૨ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
bn.wikibooks.org૦૫:૧૭, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૧:૨૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૦૮:૩૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૧૦:૩૪, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૧:૩૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૪:૫૩, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૩:૩૦, ૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૮:૪૭, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikibooks.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૧:૩૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૦૨:૪૯, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૩:૦૮, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૪:૩૫, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૧:૩૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૦૭:૦૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૦૫:૧૧, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૦૨:૨૪, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૨:૩૯, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮૦
co.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૦૨:૨૦, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૦૨:૫૭, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૪:૧૨, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૦૪:૦૯, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૦૫:૩૭, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૧:૩૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૫:૪૯, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૧:૩૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૦૪:૪૧, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૧૩:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૧:૩૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૦૪:૧૦, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૦૪:૫૧, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૯:૫૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૦૬:૦૩, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૧:૩૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૦૮:૨૬, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૦:૪૪, ૪ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૦:૧૮, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
de.wikibooks.org૦૪:૪૭, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૦૨:૪૭, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૧:૩૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૬:૨૯, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૧:૩૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૪:૧૩, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૩:૫૬, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wiktionary.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૦૩:૨૯, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૧:૩૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૬:૧૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૦૫:૪૧, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૧:૩૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૦૬:૨૬, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૧:૩૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૦૭:૫૫, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૦૪:૨૭, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૧:૩૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૪:૧૦, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯નવું ખાતુ(?)૨૧,૦૧૪accountcreator, extendedconfirmed, patroller, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org૦૬:૪૩, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૫
en.wikinews.org૧૧:૨૬, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
en.wikiquote.org૦૩:૫૧, ૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩૨
en.wikisource.org૦૪:૩૮, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
en.wikiversity.org૧૪:૩૭, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
en.wikivoyage.org૦૮:૨૨, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧patroller
en.wiktionary.org૦૪:૫૭, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૦૯:૦૧, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૧:૩૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૩:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૬:૦૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૪:૫૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
es.wikibooks.org૦૮:૫૮, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૦૪:૧૪, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૧:૩૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૦૨:૫૪, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૧૧:૩૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૧૫:૫૨, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૦૩:૫૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૦૮:૫૦, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikibooks.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૧૦:૩૪, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૧:૩૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૦૬:૦૦, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
eu.wikibooks.org૧૦:૧૦, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૧:૩૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૦૮:૨૭, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૧:૩૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૧:૩૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૦૫:૪૮, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૧:૩૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૩:૦૭, ૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૦૭:૩૨, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૧૦:૩૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૧:૩૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૦:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૧:૩૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૦૫:૩૩, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૦૫:૧૬, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૦૬:૫૮, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૭:૩૩, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૧૦:૧૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૦:૧૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૯:૦૫, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
fr.wikibooks.org૧૫:૦૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૦૮:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૧:૩૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૧:૦૬, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૧:૩૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૩:૨૫, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૦૪:૫૦, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૧૦:૧૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૦:૧૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૦૮:૫૫, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૦૪:૧૫, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૦૫:૦૯, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૦૮:૫૪, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikibooks.org૧૦:૧૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૧:૩૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૦:૧૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૪:૨૨, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૮:૪૭, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૦:૧૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૧૦:૧૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૧૧:૩૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૦૫:૨૬, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૦૮:૩૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૦:૧૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૦૯:૧૨, ૮ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૬:૧૬, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૦૭:૩૮, ૮ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૦:૧૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૧:૩૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૦૪:૩૮, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૦૮:૨૨, ૧૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૦૮:૦૩, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૦૭:૪૭, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૧૦:૧૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૧:૨૨, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૨
hi.wikibooks.org૦૮:૩૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૧:૩૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૦૪:૫૧, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૧:૩૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૧૦:૧૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૦૮:૩૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
hr.wikibooks.org૦૬:૦૫, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૧:૩૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૦:૧૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૩:૫૪, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૦:૧૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૧૩:૩૨, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૧:૩૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૦૨:૨૨, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૦૭:૫૩, ૧૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikibooks.org૧૦:૧૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૧:૩૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૩:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૦૬:૫૯, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૧૦:૧૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૦:૧૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૧:૪૯, ૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikibooks.org૧૫:૫૦, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૦૭:૪૩, ૧૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૦૪:૨૮, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૦૬:૨૧, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૦:૧૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૫:૫૫, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
inh.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૧૫:૧૩, ૧૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૧૦:૧૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૧:૩૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૦:૧૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૮ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૫:૦૦, ૩૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
it.wikibooks.org૧૩:૨૧, ૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૦૫:૧૩, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૧:૩૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૦:૩૭, ૮ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૧:૩૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૦૫:૧૯, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૦૬:૧૧, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૦:૧૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૧:૦૬, ૨૧ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૨:૪૧, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ja.wikibooks.org૧૬:૦૨, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૦૮:૩૮, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૧:૩૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૦૮:૧૪, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૧:૩૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૧૩:૦૩, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
ja.wiktionary.org૦૮:૨૬, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૦૫:૨૨, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikisource.org૧૦:૧૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૦૭:૩૧, ૧૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૮:૪૭, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikibooks.org૧૦:૧૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૧:૩૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૩:૨૨, ૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kcg.wikipedia.org૧૨:૫૪, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૦૯:૦૧, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૧૦:૧૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૦૮:૫૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૦:૧૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
km.wikibooks.org૧૦:૧૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૦:૫૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૮:૫૧, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૧૧:૩૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૩:૨૩, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૪:૧૩, ૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૭:૦૫, ૧૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૦૫:૪૨, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૦૬:૦૬, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૧:૩૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૦૬:૦૬, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૧૧:૩૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૭:૩૨, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૫:૧૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૦:૫૩, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૧૦:૧૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૧:૩૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૦૫:૨૮, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૦:૧૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૦૩:૫૨, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૧:૩૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૫:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૯:૦૨, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૧૦:૧૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૧:૩૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૦૩:૨૪, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૧:૩૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૦૭:૪૫, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૦૮:૫૪, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikisource.org૧૦:૧૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૧૦:૧૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૦૭:૦૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૧:૩૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૦:૧૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૩:૧૮, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૦:૧૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૦૮:૪૭, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wiktionary.org૧૦:૧૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૦:૧૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૪:૧૦, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૩:૧૭, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikibooks.org૧૩:૨૮, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૧:૩૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૦:૧૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૦૬:૧૨, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
lv.wiktionary.org૧૦:૧૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૦૨:૪૬, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૪:૫૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
meta.wikimedia.org૦૪:૧૦, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૪૫૫patroller
mg.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૧૦:૧૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૩:૩૨, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૦૮:૪૯, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wiktionary.org૧૨:૩૦, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૦૭:૫૨, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૮:૫૮, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
mk.wikibooks.org૧૦:૧૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૧૦:૪૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૦:૧૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૦:૧૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૯:૦૬, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikibooks.org૦૮:૩૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૧:૪૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૦૮:૩૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૦૪:૫૦, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૧૦:૧૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wiktionary.org૧૦:૧૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૦૮:૫૦, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૦૬:૧૫, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૧૦:૧૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૪:૫૧, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
mr.wikibooks.org૧૦:૧૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૧:૪૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૪:૧૭, ૨૬ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૩:૫૭, ૨૬ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૮:૪૭, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ms.wikibooks.org૧૦:૧૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૦:૧૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૦૬:૪૮, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૦:૩૯, ૪ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૦:૧૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૦:૧૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૦:૫૨, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૨:૦૬, ૪ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૦:૧૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૮:૫૪, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૦૮:૩૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૦૩:૪૧, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૧૦:૧૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૧૦:૧૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૨:૫૬, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikibooks.org૦૯:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૦૯:૨૦, ૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૫:૫૫, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૧:૪૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૦૩:૨૪, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૦૪:૪૯, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૩:૨૪, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૦૯:૦૩, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૧૧:૪૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૦:૧૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૦૮:૩૨, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૧૦:૪૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૦:૧૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૧:૪૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૦:૧૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૦૬:૧૦, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૦૯:૦૧, ૨૨ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૦૮:૪૭, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૧૦:૧૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૪:૦૨, ૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૦૪:૩૬, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૦૪:૩૦, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૦૮:૩૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૧:૧૬, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૧૦:૧૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૦૮:૩૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૦:૧૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૭autoreview
pl.wikibooks.org૦૨:૨૬, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૦:૪૮, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૦૪:૨૩, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૧:૪૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
pl.wikisource.org૧૪:૩૭, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૦૯:૦૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૦૩:૨૮, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૧૦:૧૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૧૦:૧૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૧૦:૧૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૦:૧૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
pt.wikibooks.org૦૫:૫૬, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૧૦:૪૧, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૦૮:૨૭, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૧:૪૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૦૫:૪૧, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૧:૪૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૦:૧૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૫:૫૧, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pwn.wikipedia.org૧૦:૧૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૦:૧૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૦:૧૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikibooks.org૧૦:૧૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૦:૧૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૧:૪૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૦:૧૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૧૦:૧૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૦:૧૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨uploader
ru.wikibooks.org૦૪:૪૦, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૦:૪૧, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૦૪:૩૪, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૧:૪૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૦૪:૨૯, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૧૧:૪૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૦૫:૫૬, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૪:૪૮, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૦:૧૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૦૮:૫૮, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૧૧:૪૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૧૦:૧૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૦૮:૩૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૧:૪૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૦૬:૦૩, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૦૮:૩૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૧૦:૧૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૦:૧૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૭:૫૧, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૦:૧૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૧૦:૧૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૦૩:૨૬, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૧૦:૧૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૦૪:૩૭, ૨૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૭:૩૮, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧૩
simple.wiktionary.org૦૬:૨૧, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૦૯:૦૦, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૦૮:૧૩, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૦:૧૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૧૦:૧૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૧૦:૧૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
sk.wikibooks.org૧૦:૧૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૧:૪૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૦:૧૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૦૮:૦૭, ૮ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૦૯:૦૯, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sl.wikibooks.org૧૦:૧૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૧:૪૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૩:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૧:૪૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૬:૨૭, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૧૦:૧૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૦૬:૩૪, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૩:૩૩, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
so.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૧૫:૩૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૯:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
sq.wikipedia.org૦૯:૦૧, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikibooks.org૧૦:૧૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૦:૧૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૧:૪૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૦૯:૫૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
sr.wikibooks.org૧૦:૧૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૦:૧૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૧:૪૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૩:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૦૭:૫૯, ૮ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૦:૧૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૦૭:૩૩, ૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૦:૧૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૮:૫૩, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૧:૪૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૦૬:૨૯, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૦૬:૫૭, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૦૮:૨૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૧:૪૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૦૨:૧૪, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૧:૪૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૨:૪૯, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૦૫:૩૨, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૦૮:૫૭, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૦૬:૫૦, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૮:૪૯, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikibooks.org૦૮:૩૦, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૦૮:૩૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૧:૪૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૫:૫૪, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૦૮:૩૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tay.wikipedia.org૧૦:૧૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૭:૦૩, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૧૦:૪૧, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૭:૦૦, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)sysop
test.wikidata.org૦૪:૩૩, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૦૯:૨૦, ૧૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૦૮:૪૭, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikibooks.org૦૪:૫૯, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૧:૪૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૦૬:૦૧, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૦૮:૩૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૧૦:૧૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૦:૧૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૮:૪૯, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
th.wikibooks.org૧૧:૦૪, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૧:૪૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૦૬:૦૭, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૬:૦૫, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૦:૧૫, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૩:૨૦, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૦૬:૦૫, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૮:૫૯, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
tl.wikibooks.org૦૫:૦૩, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૦૨:૩૦, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૦:૧૫, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૦:૧૫, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૧૦:૧૫, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikibooks.org૦૭:૫૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૦૭:૨૨, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૧:૪૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૦૭:૨૯, ૧૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૧૦:૧૫, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૦૪:૦૯, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૦:૧૫, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૦૯:૦૨, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૧૦:૧૫, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૦:૧૫, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૧૦:૪૩, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૦:૧૫, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૬:૦૬, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikibooks.org૦૫:૩૧, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૫:૧૦, ૧૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૧:૪૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૪:૧૫, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૦૮:૪૨, ૧૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૦૫:૩૧, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૮:૪૭, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ur.wikibooks.org૦૮:૩૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૧:૪૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૦૮:૩૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૯:૦૩, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૧૧:૪૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૦૪:૪૩, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૦૭:૧૫, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૦:૫૮, ૪ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૦૪:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૧:૪૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૦૬:૪૮, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૦૮:૪૪, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૦૬:૫૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૦:૧૫, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૦૬:૦૮, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૦૯:૧૦, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૧૦:૧૫, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૩:૫૧, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૭:૧૯, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨૮
wikimania2008.wikimedia.org૧૬:૧૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૭:૦૫, ૬ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૧:૪૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૦:૧૫, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૧૦:૧૫, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૦:૧૫, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૯:૧૬, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૦૪:૫૪, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૯:૧૮, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૦:૧૫, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૦૪:૩૨, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૮:૫૭, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૮:૨૯, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
zh.wikibooks.org૧૪:૫૬, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૧:૨૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૧:૪૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૦૬:૦૫, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૧:૪૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૦૮:૧૭, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૬:૪૮, ૧૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૦:૧૫, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)