વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Jianhui67
  • નોંધેલ: ૦૫:૩૮, ૨૯ જૂન ૨૦૧૩ (૧૦ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૭૩,૬૭૧
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૭૩
  • વૈશ્વિક જૂથ વૈશ્વીક ઊલટાવનાર
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ab.wikipedia.org૦૯:૦૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૦:૧૦, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૦૬:૩૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
af.wikibooks.org૦૯:૦૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૦૯:૦૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૦૯:૦૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૬:૧૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૦૯:૦૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
alt.wikipedia.org૧૦:૩૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૧૦:૩૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૦૯:૦૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૦૯:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૪:૧૩, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૦૯:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૦૯:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૬:૧૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
an.wiktionary.org૦૯:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૧૦:૩૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૦૯:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૬:૦૩, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧
ar.wikibooks.org૦૯:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૦૯:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૦૯:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૫:૪૮, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૦૯:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૦:૪૨, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૦૯:૩૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૪:૪૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
ast.wikipedia.org૦૩:૪૭, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૦૯:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૦૯:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૦૯:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૦:૩૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૧૩:૨૧, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૦૯:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૦૯:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૦૯:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૭:૦૧, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
az.wikibooks.org૦૯:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૦૯:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૦૯:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૦૯:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૦૯:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૩:૫૬, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૧૦:૪૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૦૫:૩૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wiktionary.org૧૦:૪૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૧૦:૪૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૦:૩૧, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૩:૩૪, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૬:૧૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૦૯:૦૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૦૬:૫૫, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૦૯:૦૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૦૯:૦૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૦૯:૦૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૩:૫૬, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
bg.wikibooks.org૦૯:૦૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૦૯:૦૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૦૯:૦૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૦૯:૦૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૦૯:૦૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૦૯:૦૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૦૯:૦૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૦૯:૦૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૦૯:૦૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૫:૧૬, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
bn.wikibooks.org૧૬:૨૧, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૦૯:૦૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૧૫:૫૬, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૦૯:૦૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૦૯:૦૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૧૧:૫૩, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૦૯:૦૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૦૯:૦૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૫:૪૦, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikibooks.org૦૯:૦૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૦૯:૦૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૦૯:૦૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૦૯:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૦૯:૦૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૦
ca.wikibooks.org૦૯:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૨:૦૬, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૦૯:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૦૯:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૦૯:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૦૯:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૫:૪૧, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ce.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૦૯:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૩:૨૫, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૯:૨૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨,૦૫૮sysop
co.wikipedia.org૧૫:૨૭, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૦૯:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૪:૧૩, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૦૯:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૭:૪૧, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
cs.wikibooks.org૦૯:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૦૯:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૯:૧૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૦૯:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૦૯:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૦૯:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૦૯:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૦૯:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૦૯:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૦૯:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૦૯:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૦૯:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૧:૧૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
da.wikibooks.org૦૯:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૦૯:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૦૯:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૦૯:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૬:૫૮, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦૪autoreview, editor
de.wikibooks.org૦૯:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૦૯:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૦૯:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૯:૧૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૦૯:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૦૯:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
de.wiktionary.org૦૯:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૦૫:૩૯, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૦૯:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૦૯:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૦:૧૩, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૦૯:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૦૯:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૯:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૦૯:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
el.wikibooks.org૦૯:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૦૯:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૦૯:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૦૯:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૦૯:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૦૯:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૦૯:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૦૯:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૫:૩૮, ૨૯ જૂન ૨૦૧૩નવું ખાતુ(?)૧૧,૧૧૩extendedconfirmed, filemover, patroller, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org૦૯:૫૨, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩૮editor
en.wikinews.org૧૫:૦૩, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૫
en.wikiquote.org૧૫:૦૩, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૧
en.wikisource.org૧૫:૦૩, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
en.wikiversity.org૧૫:૨૬, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
en.wikivoyage.org૧૫:૦૩, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૫autopatrolled
en.wiktionary.org૧૫:૦૩, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
eo.wikipedia.org૧૬:૧૦, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪autoreview
eo.wikibooks.org૦૯:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૦૯:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૦૯:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૦૯:૧૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૦૯:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૫:૪૦, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫૩
es.wikibooks.org૧૪:૨૬, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૫:૦૬, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૩:૨૦, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૦૬:૫૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૦૯:૧૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૦૯:૦૭, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૬:૦૯, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
et.wikibooks.org૦૯:૧૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૦૯:૧૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૦૯:૧૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૦૯:૧૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૧:૧૮, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
eu.wikibooks.org૦૯:૧૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૦૯:૧૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૬:૫૫, ૩૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૦૪:૦૯, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૯:૧૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૦:૩૫, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
fa.wikibooks.org૦૯:૧૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૦૯:૧૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૦૯:૧૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૦૯:૧૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૦૩:૪૦, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
fa.wiktionary.org૦૯:૧૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૦૯:૧૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૦૯:૧૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૩:૪૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮autoreview
fi.wikibooks.org૦૯:૧૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૦૯:૧૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૦૯:૧૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૦:૫૮, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૦૯:૧૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૦૯:૧૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૦૯:૫૬, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૦૯:૧૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૦૬:૧૧, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૦૯:૧૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૦૯:૧૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૦૯:૧૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૦૯:૧૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૦૯:૧૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૩:૪૪, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨૯
fr.wikibooks.org૧૫:૪૬, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૦૯:૧૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૦૯:૧૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૩:૦૩, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૦૯:૧૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૦૯:૧૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૩:૩૦, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૦૯:૧૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૦૯:૧૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૦૯:૧૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૦૯:૧૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૦૯:૧૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૯:૧૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ga.wikipedia.org૧૧:૧૮, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૦૯:૧૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૦૯:૧૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૦૯:૧૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૯:૧૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૩:૧૭, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
gl.wikibooks.org૦૯:૧૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૦૯:૧૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૦૯:૧૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૦૯:૧૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૯:૧૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૦૯:૧૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૯:૧૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gur.wikipedia.org૦૪:૩૩, ૧૧ મે ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૬:૨૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૦૯:૧૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૦૯:૧૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૦૯:૧૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૦૯:૧૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૦૯:૧૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૯:૧૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૦૯:૧૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૦૯:૧૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૦૯:૧૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૪:૧૩, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬autopatrolled
he.wikibooks.org૦૯:૧૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૦૯:૧૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૦૯:૧૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૦૯:૧૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૦૯:૧૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૦૯:૧૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૦૯:૧૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૬:૨૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
hi.wikibooks.org૦૯:૧૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૦૯:૧૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૦૯:૧૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯
hr.wikibooks.org૦૯:૧૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૦૯:૧૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૦૯:૧૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૦૯:૧૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૦૯:૧૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૦૯:૧૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૯:૦૪, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૩
hu.wikibooks.org૦૯:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૦૯:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૦૯:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૦૯:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૧:૧૪, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
hy.wikibooks.org૦૯:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૦૯:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૦૯:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૦૯:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૦૯:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૦૯:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૦autoreview
id.wikibooks.org૦૯:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૦૯:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૦૯:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૦૯:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૦૯:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૬:૦૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૭:૨૯, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૫:૦૩, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૨
inh.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૦૯:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૦૯:૧૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૦૯:૧૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૦૯:૧૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૦૯:૧૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૫
it.wikibooks.org૦૯:૧૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૦૯:૧૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૦૯:૧૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૦૯:૧૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૦૯:૧૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૦૯:૧૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૦૯:૧૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૦૯:૧૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૦૯:૧૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૨૫extendedconfirmed
ja.wikibooks.org૦૯:૧૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૦૯:૧૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૦૯:૧૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૦૯:૧૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૦૯:૧૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૧૩:૩૦, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૦૯:૧૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૦૯:૧૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૦૯:૧૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૫:૪૨, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૦૯:૧૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૬:૫૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikibooks.org૦૯:૧૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૦૯:૧૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૦૯:૧૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૦:૪૧, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૦:૫૭, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
kk.wikibooks.org૦૯:૧૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૦૯:૧૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૦૯:૧૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૦૯:૧૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૦૯:૧૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૦૯:૧૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૯:૧૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૦૯:૧૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૦૯:૧૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૪:૦૨, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
ko.wikibooks.org૦૯:૧૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૧:૧૬, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૦૬:૩૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૦૯:૧૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૦૯:૧૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૮:૫૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૦૯:૧૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૦૯:૧૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૦૯:૧૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૦૯:૧૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૧:૧૫, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૦૯:૧૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૦૯:૧૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૩:૫૯, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૦૯:૧૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૦૯:૧૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૦૯:૧૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૦૯:૧૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૦૯:૧૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૦૯:૧૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૦૯:૧૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૩:૫૯, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
la.wikibooks.org૦૯:૧૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૦૯:૧૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૦૯:૧૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૦૯:૧૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૦૯:૧૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૦૯:૧૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૫:૫૦, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૦૯:૧૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૦૯:૧૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૦૯:૧૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wiktionary.org૧૦:૪૧, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૦૯:૧૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૨:૧૧, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૦૯:૧૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૭:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૦૯:૨૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૧:૨૪, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
lt.wikibooks.org૦૯:૨૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૦૯:૨૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૦૯:૨૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૩:૨૦, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૩:૨૫, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
lv.wiktionary.org૦૯:૨૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૨:૨૧, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૯:૨૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૦૯:૨૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૫:૦૩, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯૦sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org૦૫:૩૮, ૨૯ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૮૮૮global-renamer, patroller
mg.wikipedia.org૦૯:૨૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૦૯:૨૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૦૯:૨૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૦૯:૨૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૦૯:૦૪, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૯:૨૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૦૯:૨૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
mk.wikibooks.org૦૯:૨૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૦૯:૨૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૦૯:૨૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ml.wikibooks.org૦૯:૨૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૦૯:૨૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૦૯:૨૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૦૯:૨૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૧૩:૪૮, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૫:૪૬, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૦૯:૨૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૦:૪૧, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૦૯:૨૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૪:૨૮, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૦૯:૨૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૦૯:૨૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૦૯:૨૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૦૯:૨૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૫:૪૩, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩
ms.wikibooks.org૦૯:૨૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૦૯:૨૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૦૯:૨૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૦૯:૨૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૧૭:૦૮, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૦૯:૨૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૦૭:૦૨, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૦૯:૨૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૦૯:૨૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૦૯:૨૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૦:૦૭, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૦૯:૨૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૦૯:૨૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૦૯:૨૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૯:૨૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૦૯:૨૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૦૯:૨૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૦૯:૨૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૦૯:૨૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૯:૨૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૦૯:૨૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૦૯:૨૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૦૯:૨૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૫:૦૫, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૨
nl.wikibooks.org૦૯:૨૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૧૦:૫૮, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૩:૨૨, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૦૯:૨૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૦૯:૨૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૦૯:૨૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૯:૨૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૦૯:૨૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૦૯:૨૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૪:૨૫, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
no.wikibooks.org૦૯:૨૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૦૫:૦૭, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૦૯:૨૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૦૯:૨૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૦૯:૨૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૦૯:૨૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૦૯:૩૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૧૦:૫૮, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૦૭:૩૨, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૦૯:૨૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૦૯:૨૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૩:૩૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૦૯:૨૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૦૯:૨૮, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૦૯:૨૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૦૫:૧૩, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪૭sysop, translationadmin
pag.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૯:૧૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૦૯:૨૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૦૯:૨૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૪autoreview
pl.wikibooks.org૦૯:૨૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૦:૪૩, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૦૯:૨૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૦૯:૨૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૦૯:૨૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૦૯:૨૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૦:૪૧, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pms.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
pms.wikisource.org૧૫:૫૫, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૦૯:૨૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૦૯:૨૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૦૯:૨૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૦૯:૨૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૧૫:૫૬, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૦૯:૨૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
pt.wikibooks.org૦૯:૨૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૦૯:૨૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૪:૧૨, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૦૯:૨૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૦૯:૨૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૦૯:૨૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૦૯:૨૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pwn.wikipedia.org૧૦:૪૨, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૬:૨૬, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૦૯:૨૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૦૯:૨૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૦૯:૨૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૦૯:૨૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૦૯:૨૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૦૯:૨૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૦૯:૨૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૩:૫૦, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
ro.wikibooks.org૦૯:૨૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૦૯:૨૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૬:૪૭, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૦૯:૨૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૦૯:૨૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૦૯:૨૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૯:૫૬, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૫uploader
ru.wikibooks.org૦૯:૨૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૬:૪૪, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૦૯:૨૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૦૯:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૦૯:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૦૯:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ru.wiktionary.org૧૧:૧૫, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
rw.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૦૯:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૧૫:૫૫, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૦૯:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૫:૫૫, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૭:૨૯, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૦૯:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૦૯:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૦૯:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૦૯:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૦૯:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૫:૪૨, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
sc.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૦૯:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૦:૫૬, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૦૯:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૧૦:૪૨, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૩:૫૮, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬autopatrolled
sh.wiktionary.org૦૯:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૩:૪૧, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૭૭૧rollbacker
simple.wiktionary.org૦૮:૫૨, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮૭rollbacker
si.wikipedia.org૧૭:૨૯, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૦૯:૨૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૦૯:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૩:૫૮, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
sk.wikibooks.org૦૯:૨૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૦૯:૨૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૦૯:૨૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૦૯:૨૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૦૯:૩૮, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
sl.wikibooks.org૦૯:૨૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૦૯:૨૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૦૯:૨૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૦૯:૨૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૦૯:૨૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૦૯:૨૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૦૯:૨૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૦૯:૨૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૪:૫૩, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૦૯:૨૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૦૯:૨૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૫:૦૩, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૩patroller
sq.wikipedia.org૧૨:૫૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪reviewer
sq.wikibooks.org૦૯:૨૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૦૯:૨૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૦૯:૨૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૦૯:૨૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૦autopatrolled
sr.wikibooks.org૦૯:૨૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૦૬:૩૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૦૯:૨૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૦૯:૨૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૦૯:૨૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૦૯:૨૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૦૯:૨૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૦૯:૨૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૦૯:૨૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૯:૪૨, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦
sv.wikibooks.org૦૯:૨૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૦૯:૨૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૦૯:૨૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૦૯:૨૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૦૯:૨૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૦૯:૨૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૦:૪૧, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
sw.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૦૯:૨૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૧૦:૪૨, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૮:૪૪, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ta.wikibooks.org૦૯:૨૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૦૯:૨૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૦૯:૨૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૯:૨૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૦૯:૨૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪bureaucrat, reviewer, sysop
test-commons.wikimedia.org૧૭:૧૪, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૪:૫૯, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯reviewer, sysop
test.wikidata.org૧૬:૫૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧rollbacker
tet.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૦:૫૬, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
te.wikibooks.org૦૯:૨૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૦૯:૨૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૦૯:૨૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૦૯:૨૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૦૯:૨૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૦૯:૨૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭
th.wikibooks.org૧૧:૧૯, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૦૯:૨૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૦૯:૨૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૯:૨૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૦૯:૨૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૦૯:૨૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૧:૧૯, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
tl.wikibooks.org૦૯:૨૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૦૯:૨૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૦૯:૨૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૦૯:૨૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧
tr.wikibooks.org૦૯:૩૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૦૦:૦૩, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૦૯:૩૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૨:૧૧, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૦૯:૩૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૧૦:૨૬, ૨૪ મે ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૦૯:૩૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૦:૧૦, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૦૯:૩૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૦૯:૩૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૦૯:૩૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૦૯:૩૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૦૯:૩૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૦૯:૩૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૦૯:૩૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૧૫:૫૭, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૦૯:૩૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૦૯:૩૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૦૯:૩૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૪
uk.wikibooks.org૦૯:૩૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૦૯:૩૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૦૯:૩૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૧:૦૫, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૦૯:૩૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૦૯:૩૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ur.wikibooks.org૦૯:૩૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૦૯:૩૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૦૯:૩૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૯:૩૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૦૯:૩૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૦૯:૩૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૦૯:૩૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૦૯:૩૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૮:૪૭, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૧
vi.wikibooks.org૦૯:૩૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૦૯:૩૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૦૯:૩૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૦૯:૩૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૩:૩૦, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૪:૫૭, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૪:૫૭, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૫:૪૧, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૧૦:૪૨, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૦૯:૩૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૫:૦૩, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨,૬૯૨sysop
wikimania2013.wikimedia.org૦૭:૩૪, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૧૩:૩૧, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૧૨:૪૦, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૦:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૬:૧૯, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૨:૨૦, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૫:૫૩, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૦૯:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૦૯:૩૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૪:૧૩, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૦૯:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૦૯:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૭:૨૯, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૫:૫૦, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
zh-min-nan.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૦૯:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૦૯:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
zh.wikipedia.org૧૦:૧૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૮૯૦extendedconfirmed
zh.wikibooks.org૦૯:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૦૯:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૦૯:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૩:૩૬, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૭:૨૦, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)autopatrolled
zh.wikivoyage.org૧૧:૦૯, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩autopatrolled
zh.wiktionary.org૦૯:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૦૫:૪૩, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૦૯:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)