વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Jon Kolbert
  • નોંધેલ: ૦૯:૪૫, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૬ (૫ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૨,૬૯,૮૨૩
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૯૬
  • વૈશ્વિક જૂથો કારભારીઓ, VRT permissions agents
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ab.wikipedia.org૦૭:૨૨, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૦૩:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૧:૪૮, ૨૧ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikibooks.org૧૫:૪૯, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૨૧:૩૯, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૦૩:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૦૩:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૦૦:૨૦, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
alt.wikipedia.org૨૧:૩૯, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૨૦:૩૪, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૦૩:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૩:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૦૩:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૦૬:૧૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૦૩:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૦૭:૩૦, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૦૩:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૦૮:૫૬, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
ar.wikibooks.org૨૦:૪૫, ૧૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૨૦:૩૪, ૧૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૨૧:૩૯, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૦૧:૪૦, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૨૧:૩૯, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૨૧:૩૯, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૯:૩૯, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૦૩:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ast.wiktionary.org૧૪:૧૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૮:૪૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૯:૫૮, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૯:૫૮, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૦૩:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૦૩:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૦૩:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૦૩:૫૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૦૩:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૨૨:૨૫, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૫:૨૭, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૭૨
az.wikibooks.org૨૧:૧૦, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૪:૫૨, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૧:૨૭, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૨૧:૩૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૦૫:૪૦, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૦૧:૧૯, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૨૧:૩૯, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૦૮:૪૯, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wiktionary.org૦૩:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૨૨:૫૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૦:૦૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૨૦:૪૭, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
be.wikibooks.org૦૧:૩૮, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૯:૦૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૦૧:૪૧, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૨૧:૩૯, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૦૩:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
bg.wikibooks.org૨૧:૩૯, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૦૧:૧૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૨૧:૩૯, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૦૩:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૬:૩૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૦૩:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૦૩:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
bn.wikibooks.org૨૨:૧૦, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૯:૫૮, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૯:૫૮, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૨૨:૫૧, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૨૧:૩૯, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૨૧:૩૯, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૦:૦૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikibooks.org૨૧:૩૯, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૨૧:૩૯, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૨૧:૩૯, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૨૧:૩૯, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૮:૫૮, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૯
ca.wikibooks.org૦૧:૦૬, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૨૦:૧૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
ca.wikinews.org૧૪:૫૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૨૦:૩૬, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૦૩:૪૪, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૯:૫૮, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૮:૩૯, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ce.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૮:૪૫, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૨૦:૪૪, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૪:૫૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૫:૩૦, ૨૨ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૯:૫૨, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૫,૪૭૦sysop
co.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૨૨:૪૭, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૦૬:૧૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૦૩:૧૫, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૯:૦૨, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૧
cs.wikibooks.org૧૧:૩૫, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૦૧:૩૫, ૩ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૪:૨૧, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૭:૫૯, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૭:૧૭, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૩:૪૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૧૮:૨૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૦૧:૩૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૭:૨૪, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૨૧:૩૯, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૨૨:૪૭, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૦૫:૩૪, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૨૦:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૮:૩૯, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩૮
da.wikibooks.org૨૧:૩૯, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૨૧:૦૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૦૪:૪૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૫:૨૧, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫૨autoreview, editor
de.wikibooks.org૦૧:૨૪, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૦૯:૩૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૮:૦૯, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૨૩:૦૯, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૦:૨૭, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૯:૫૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૦૪:૫૭, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wiktionary.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૦૫:૧૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૦૬:૧૧, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૨૨:૫૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૨૧:૧૮, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
el.wikibooks.org૧૫:૫૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૨૧:૩૯, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૨૨:૦૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૯:૫૮, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૬નવું ખાતુ(?)૧,૩૯,૦૨૧extendedconfirmed, extendedmover, filemover, ipblock-exempt, patroller, rollbacker, templateeditor
en.wikibooks.org૦૯:૩૨, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
en.wikinews.org૧૯:૧૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
en.wikiquote.org૨૦:૧૯, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
en.wikisource.org૧૮:૪૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૨:૫૦, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૦૬:૦૩, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
en.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૦૬:૧૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭
eo.wikibooks.org૦૩:૫૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૨૧:૩૮, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૩:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૬:૧૬, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૦
es.wikibooks.org૦૭:૫૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૦:૩૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૦:૨૭, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૦૧:૩૭, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૦૧:૩૦, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૧૪:૧૯, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૫:૦૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૫
et.wikibooks.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૦૧:૪૯, ૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૬:૪૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૦:૦૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
eu.wikibooks.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૬:૧૭, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫
fa.wikibooks.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૪:૨૬, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૬:૧૭, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૯autoreview
fi.wikibooks.org૧૪:૦૨, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૦૬:૫૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૦૪:૪૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૫:૨૮, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૦:૦૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૨૨:૧૧, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૧૫૦ipblock-exempt
fr.wikibooks.org૧૬:૩૧, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૦૨:૫૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૦૦:૪૦, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૪:૫૮, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૯:૨૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૭:૧૦, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૦૪:૧૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
fur.wikipedia.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૬:૦૫, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮
fy.wikibooks.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૦૩:૪૯, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૪:૧૧, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૦૬:૧૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
ga.wiktionary.org૦૬:૩૬, ૨૭ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૦૯:૫૭, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૦૧:૦૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૦૯:૦૫, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
gl.wikibooks.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૯:૫૯, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૦૬:૧૩, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૨૩:૨૯, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૨:૩૦, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૩:૩૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૦૪:૪૨, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૯:૦૭, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
he.wikibooks.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૨૦:૩૯, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૫:૩૧, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૨૦:૩૪, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૬:૫૩, ૨૧ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
hi.wikibooks.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૯:૫૯, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૦૩:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૨૦:૧૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૯:૦૬, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૦
hr.wikibooks.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૨૩:૦૦, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૦૬:૧૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૦૧:૧૯, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૮:૪૪, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૫
hu.wikibooks.org૨૨:૫૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૦૦:૩૩, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૦૩:૫૨, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૦૩:૦૧, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૯:૦૫, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
hy.wikibooks.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૨૦:૦૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૩:૩૯, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૦૦:૪૯, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨
id.wikibooks.org૧૩:૫૭, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૦૪:૦૮, ૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૮:૦૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૨૧:૩૨, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૮:૫૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૮:૨૬, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
inh.wikipedia.org૧૯:૫૯, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૨૩:૫૨, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૬:૧૭, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪૧
it.wikibooks.org૦૯:૩૨, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
it.wikinews.org૧૭:૫૬, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૦૨:૫૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૨૧:૦૮, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૨૧:૦૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૨૦:૨૪, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૦૭:૨૨, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૨:૦૫, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૦
ja.wikibooks.org૧૭:૦૦, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૯:૧૦, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૦૫:૦૩, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૦૪:૦૨, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૯:૫૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૦૨:૫૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૨૨:૫૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૨૨:૦૭, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૧૯:૫૯, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૦૦:૪૦, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૫:૦૭, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ka.wikibooks.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૨૧:૩૪, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૪:૧૫, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૨૨:૩૯, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
kk.wikibooks.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૬:૫૧, ૨૧ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૯:૫૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૬:૪૧, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૦૬:૧૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૨
ko.wikibooks.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૯:૫૯, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૯:૫૯, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૯:૪૭, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૦૩:૦૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૦૧:૧૦, ૧૩ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૦૧:૩૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૨૨:૨૧, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૦૩:૩૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૫:૨૧, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૩:૪૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૯:૫૯, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૨૨:૩૯, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૯:૫૯, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૦૭:૩૫, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikisource.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૦:૨૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૨૧ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૦૦:૪૦, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૯:૪૫, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)checkuser
lo.wikipedia.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૮:૪૮, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
lt.wikibooks.org૧૬:૧૨, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૬:૧૨, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૬:૧૨, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૯:૫૫, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
lv.wiktionary.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૯:૫૯, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૯:૫૯, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૦૩:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૯:૪૫, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
meta.wikimedia.org૦૯:૪૫, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૯૭૫steward
mg.wikipedia.org૦૯:૦૭, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૫:૨૯, ૨૨ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wiktionary.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૯:૩૩, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૪:૨૦, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૬:૧૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
mk.wikibooks.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૮:૫૩, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૬:૫૨, ૨૧ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikibooks.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૦૪:૦૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wiktionary.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૦૯:૦૭, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
mn.wiktionary.org૧૭:૫૩, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૦૬:૧૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
mr.wikibooks.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૨૦:૦૦, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૬:૧૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
ms.wikibooks.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૨૨ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૪:૦૧, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૦૬:૩૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૦૦:૩૯, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૦૨:૦૭, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૬:૧૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૨૧:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૬:૪૮, ૨૧ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૬:૧૭, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨૯
nl.wikibooks.org૦૬:૨૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૦૪:૩૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૦૩:૫૬, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૬:૨૬, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૩:૪૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૦૦:૩૬, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૨:૨૬, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૯:૧૨, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૨૩૫autopatrolled
no.wikibooks.org૧૯:૨૪, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૩:૩૪, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
no.wikisource.org૨૧:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૩:૩૭, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૧૯:૨૪, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૦૦:૪૦, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૯:૩૩, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૮:૨૮, ૨૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૦૫:૨૦, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
oc.wikibooks.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૨૨:૧૪, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૦૪:૦૩, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૦૬:૧૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
pap.wikipedia.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૦૭:૩૨, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૯:૦૬, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૦૩:૫૨, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૨૧ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૧:૧૦, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૮:૨૭, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૦૩:૫૧, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૯:૧૨, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૩૬૦autoreview
pl.wikibooks.org૧૬:૨૦, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૨૨:૩૪, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૨૧:૧૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૫:૧૨, ૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pl.wikisource.org૧૯:૦૨, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૯:૦૩, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૩:૪૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૨૧:૩૫, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૦૬:૪૮, ૨૧ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૦૩:૦૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૦૩:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૫:૨૧, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩૨
pt.wikibooks.org૦૪:૩૧, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૦૧:૦૦, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૨૧:૧૬, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૭:૪૯, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૦૪:૫૩, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૪:૨૨, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૦:૫૦, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૦:૨૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૨૧ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૦૩:૦૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૫:૫૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૨૧:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૮:૪૬, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૦૩:૦૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૯:૩૩, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૬:૧૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧
ro.wikibooks.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૦૩:૦૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૦૩:૦૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૦૩:૦૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૨:૧૬, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૫૯૮autoreview, uploader
ru.wikibooks.org૧૮:૧૬, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૨૦:૦૦, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૯:૫૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૬:૧૬, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૨૧:૫૯, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૪:૫૭, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૨૦:૦૦, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૦૩:૦૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૦૩:૦૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૦૩:૦૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૨૩:૧૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૦૩:૦૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૦૩:૦૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૦૩:૦૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૨૨ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૦૩:૦૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૦:૦૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૦૩:૦૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૦૩:૦૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૨૩:૩૭, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૭:૩૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૦૩:૦૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૦૩:૦૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૬:૧૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
sh.wiktionary.org૦૩:૦૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૦૩:૦૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮૫rollbacker
simple.wikibooks.org૦૨:૫૯, ૪ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૦૨:૫૯, ૪ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૨૧:૨૧, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૦૬:૧૪, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૦૩:૦૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૦૩:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૦૩:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
sk.wikibooks.org૦૦:૫૨, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૭:૩૯, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૮:૪૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
sl.wikibooks.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૨૦:૦૦, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૦૩:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૦૩:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૬:૦૯, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૦૦:૩૭, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૦૩:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૫:૩૭, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૦૨:૨૮, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૦૩:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૯:૧૧, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૨૩:૦૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikibooks.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૦૩:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૦૩:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨૧autopatrolled
sr.wikibooks.org૦૪:૨૪, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૯:૧૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૦૩:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૦૩:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૦૩:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૫:૫૭, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૨૦:૧૧, ૨૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૦૩:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૧:૩૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૩:૧૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૦૩:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૨૧:૨૭, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૨
sv.wikibooks.org૧૪:૨૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૮:૩૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૨૦:૦૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૫:૩૭, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૨૦:૪૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૨૧:૫૩, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૨૦:૧૦, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૨૦:૦૦, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૨૦:૦૦, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૦૦:૦૨, ૧ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૨૧:૦૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ta.wikibooks.org૦૬:૨૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૨૧:૪૯, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૦૭:૦૮, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૦:૪૨, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૬:૫૧, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૦૩:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૯:૨૩, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૧૯:૨૫, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૯:૨૨, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
test.wikidata.org૧૯:૫૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૦૩:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
te.wikibooks.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૦૨:૧૪, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૦૩:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૫:૨૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૨૧:૪૪, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૨૧:૨૭, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
th.wikibooks.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૪:૦૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૩:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૦૩:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૦૩:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૨૧:૦૨, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૨૨:૪૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
tl.wikibooks.org૧૪:૨૮, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૦૩:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૦૩:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૦૩:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૯:૪૮, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૦૩:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૦૩:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૪autoreview
tr.wikibooks.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૦૩:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૬:૧૬, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૦૪:૪૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૦૫:૧૮, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૨૩:૨૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૦૩:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૦૬:૩૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૨૧:૪૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૦૩:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૦૦:૩૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૦૩:૧૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૦૩:૧૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૦૩:૧૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૨:૧૫, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૮
uk.wikibooks.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૨૦:૪૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૪:૨૬, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૨૨:૧૮, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૦૩:૧૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૦:૦૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૦૩:૧૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૧:૪૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૦૩:૧૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૦૩:૧૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૦૦:૩૭, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૭:૫૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૦૩:૧૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૪:૦૨, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૬:૧૩, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
vi.wikibooks.org૨૦:૧૨, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૫:૧૧, ૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૬:૫૨, ૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૦૩:૧૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૨૨:૨૨, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૦૩:૧૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૨૦:૦૦, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૦૦:૨૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૧૩:૧૯, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૨૦:૦૦, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૬:૧૭, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૨૬૩
wikimania2006.wikimedia.org૦૨:૫૯, ૪ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2007.wikimedia.org૦૩:૦૫, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૦૩:૦૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૦૩:૦૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૦૨:૦૪, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૦૨:૦૩, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૦૧:૪૪, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૦૧:૫૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૦૧:૫૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૦૨:૫૬, ૪ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૬:૪૨, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૮:૫૬, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૩:૫૪, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૦૩:૧૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૦૩:૧૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૮:૪૯, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૦૩:૧૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૦૩:૧૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૦૩:૧૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૦૩:૧૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૮:૫૭, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૨૩:૩૬, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૨૦:૦૦, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૪:૧૧, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૮:૩૯, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૦૧:૫૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૨૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૦૩:૧૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૨૨ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૨:૦૫, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬૩
zh.wikibooks.org૨૨:૩૧, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૭:૫૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૨૨:૩૧, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૨૦:૦૧, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૨૦:૩૩, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૦૭:૪૦, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૨:૨૪, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૦૬:૧૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૦૩:૧૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)