વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: KCVelaga (WMF)
  • નોંધેલ: ૨૦:૦૨, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ (૨ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧,૯૪૮
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૬૨
  • વૈશ્વિક જૂથ Two-factor authentication testers
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ar.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૧ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૦:૩૦, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૦:૫૦, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૦૮:૨૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૧:૧૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૦૭:૦૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikibooks.org૦૭:૦૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૦૭:૧૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૦૭:૧૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૦૭:૧૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૧:૨૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૩:૦૩, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૬
cs.wikipedia.org૧૧:૪૮, ૧ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૫:૪૬, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૪:૧૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૪:૦૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૦:૫૦, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૦:૦૧, ૮ મે ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૧:૪૮, ૧ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૧ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૪:૩૫, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૪:૦૦, ૧૭ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૮:૫૯, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૩:૫૯, ૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૫:૪૬, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૯:૫૫, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૦:૦૦, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૫:૧૮, ૫ એપ્રિલ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૦૭:૧૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૪:૫૪, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
login.wikimedia.org૨૦:૦૨, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૫:૪૩, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૪:૦૩, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪autopatrolled
meta.wikimedia.org૨૦:૦૨, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧નવું ખાતુ(?)૧,૬૪૫autopatrolled
ml.wikipedia.org૧૦:૫૦, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૦:૫૦, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૦:૫૦, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૦:૫૦, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૫:૨૯, ૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૦:૪૬, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૦૯:૧૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૦૬:૨૮, ૨૮ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૯:૪૨, ૧ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૦૬:૦૬, ૨૮ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૪:૦૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૦:૫૧, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૦:૨૪, ૧ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૪:૧૬, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૧:૩૭, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૪:૦૬, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૪:૧૬, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૫:૧૩, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૧:૨૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૧:૧૦, ૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૧:૧૦, ૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૧ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૫:૪૬, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૭:૪૬, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
wikimania.wikimedia.org૧૪:૧૯, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૧:૧૫, ૧૬ માર્ચ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)