વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: KLevan (WMF)
  • નોંધેલ: ૧૬:૫૮, ૯ જૂન ૨૦૨૧ (૨ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૩૧
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૩૬
  • વૈશ્વિક જૂથો Two-factor authentication testers, કર્મચારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
am.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૩:૫૯, ૨૨ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૧૩:૦૦, ૨૯ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૫:૧૫, ૩૦ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૦:૨૪, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૫:૩૩, ૧૬ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૧૬ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૧૬ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૧:૨૫, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૩:૩૨, ૨૧ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૩:૪૭, ૨૨ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૪:૦૧, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૪:૨૫, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૦૯:૫૯, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૦:૨૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૫:૪૦, ૧૬ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૩:૫૯, ૨૨ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૯:૪૯, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૩:૦૨, ૨૯ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૯:૨૪, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૭:૧૧, ૯ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૮:૫૫, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૬:૫૮, ૯ જૂન ૨૦૨૧નવું ખાતુ(?)૨૮autopatrolled
pt.wikipedia.org૧૩:૧૭, ૨૮ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૦:૫૯, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૦:૪૩, ૨૪ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૮:૫૬, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૦:૨૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૨:૨૩, ૨૨ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૦:૪૯, ૧૦ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૧:૨૫, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)