વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Kalliope (WMF)
  • નોંધેલ: ૨૦:૧૬, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫ (૮ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૩,૯૧૭
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૧૯૯
  • વૈશ્વિક જૂથ કર્મચારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ab.wikipedia.org૧૦:૩૭, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૦૮:૩૬, ૨૩ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૦:૩૭, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૨:૩૪, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૦:૪૪, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૨:૨૨, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૨:૨૦, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૧૦:૦૯, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૦:૩૮, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૦૮:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૬:૩૫, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૫:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikibooks.org૦૫:૪૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૦૬:૨૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૦૬:૧૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૦:૪૫, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૨૦:૫૨, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૦૬:૦૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૧:૧૩, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૧:૧૪, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૧:૧૭, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૮:૫૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૧૭:૪૨, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૦:૦૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikibooks.org૧૧:૩૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૦:૩૮, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૦:૩૮, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૧૪:૩૦, ૨૧ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૮:૫૪, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૯:૦૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૪:૪૧, ૨૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૦:૩૮, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૦:૩૮, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૦:૩૮, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૧૦:૩૮, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૦:૩૮, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૨:૧૬, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
cs.wikipedia.org૧૪:૫૪, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૧:૪૨, ૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૦:૪૭, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૮:૩૬, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૬:૫૪, ૩ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૯:૫૧, ૨૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૦૬:૫૦, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૦૮:૧૬, ૧૮ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૨:૪૭, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
el.wikisource.org૧૦:૨૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૦૯:૩૯, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫નવું ખાતુ(?)૨૦
en.wikibooks.org૧૨:૪૩, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૨:૪૩, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૨:૪૩, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૨:૪૩, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૨:૪૩, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૨:૪૩, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૨:૪૩, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૦:૩૨, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૪:૫૮, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૩:૫૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૩:૦૪, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૦:૩૯, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૨૦:૫૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૦૯:૩૦, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૨:૨૯, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૧૪:૨૪, ૨૪ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૦:૧૫, ૪ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
fo.wikipedia.org૧૯:૦૪, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૦:૪૪, ૪ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૪:૫૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૪:૦૦, ૫ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૦૯:૦૭, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૦૮:૫૦, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૯:૩૦, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૦૮:૫૬, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wikipedia.org૦૮:૩૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૧૪:૨૪, ૨૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૪:૦૩, ૨૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૯:૧૬, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૪:૫૭, ૨૪ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૩:૧૧, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૩:૦૪, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૯:૪૭, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૨:૪૩, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૯:૧૦, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikibooks.org૧૭:૫૬, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૦:૫૬, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૩:૦૩, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૯:૪૧, ૨૨ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૨:૫૪, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૮:૪૭, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૦:૫૭, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૭:૨૧, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૦:૪૯, ૨૮ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૮:૨૯, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૦૮:૩૮, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૨:૪૩, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૭
meta.wikimedia.org૧૨:૧૦, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૬૩૪wmf-supportsafety
mg.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૬:૫૧, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૩:૪૮, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૨૩:૩૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૦૮:૪૪, ૬ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૨:૧૬, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૦૯:૧૪, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૦૮:૧૧, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૧:૩૪, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૩:૧૦, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૩:૨૦, ૧૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૧૪:૨૨, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૪:૦૮, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૦:૧૯, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૭:૪૩, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૦૬:૪૦, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૦૬:૦૪, ૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૦૯:૫૨, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૧૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikibooks.org૧૮:૦૧, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૭:૫૬, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૨:૫૮, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૨:૫૮, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૧૨:૫૯, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૨:૫૯, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૨:૫૯, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૦૭:૨૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૦:૦૪, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૨૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૧૩:૩૨, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૩:૩૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૩:૩૮, ૧૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૦૬:૦૩, ૧૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૮:૨૨, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૫:૪૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikibooks.org૧૦:૩૯, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૫:૨૮, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૦૯:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૭:૩૩, ૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૦:૧૧, ૧૪ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૦:૫૯, ૪ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૩:૨૫, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૦૮:૪૧, ૨૩ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૯:૫૫, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૯:૫૪, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૬:૧૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૨:૪૩, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૫:૩૮, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૧૪:૪૭, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૬:૦૪, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૧૦:૫૨, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૬:૩૨, ૨૭ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૦૯:૦૩, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૨૦:૨૮, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૪:૫૧, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૯:૨૨, ૧૯ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૮:૪૧, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૮:૪૧, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૨૦:૫૪, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૦૭:૨૪, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૪:૦૦, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૯:૫૨, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૭:૫૭, ૭ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૨૧:૦૦, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૨:૪૩, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૧૨:૩૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૧૯:૫૭, ૨૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૦૭:૧૭, ૩ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૦:૦૯, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૦૭:૩૮, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૯:૧૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૮:૩૦, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૫ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૫:૦૩, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૨૯ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikibooks.org૧૧:૩૩, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૧:૩૫, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૨:૪૯, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૦૯:૪૭, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૭ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)