વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Kbrown (WMF)
  • નોંધેલ: ૧૫:૩૮, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫ (૬ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૬,૪૬૬
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૧૭૬
  • વૈશ્વિક જૂથ કર્મચારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
af.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૮:૪૮, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૮:૫૧, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૩:૦૨, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૧૨:૩૦, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૨ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikibooks.org૧૮:૦૯, ૧૫ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૨૧:૩૧, ૧૫ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૮:૧૫, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૪:૫૭, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૧૫:૧૦, ૧ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૨૧:૩૦, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૯:૩૬, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૮:૫૨, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૯:૧૨, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૮:૦૭, ૧૫ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૨૩:૦૪, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૪:૪૪, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૨:૩૦, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૨૨:૫૦, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૬
cs.wikipedia.org૧૯:૧૬, ૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૩:૪૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૨:૩૬, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૯:૦૬, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૩:૩૮, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૭:૪૨, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૨૦:૦૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૨૧:૨૪, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૨૦:૫૬, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૨૩:૨૪, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૪:૨૩, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૮:૪૯, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮
en.wikibooks.org૨૩:૫૦, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૨૩:૫૦, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૨૩:૫૦, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૨૩:૫૦, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૨:૧૭, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૨૩:૫૦, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૨૩:૫૦, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૮:૫૬, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૪:૪૯, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૭:૨૮, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikibooks.org૨૨:૩૨, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૨૨:૩૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૧૮:૫૦, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૧૮:૧૮, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૨:૨૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૬:૧૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૨૩:૧૯, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૨૩:૧૯, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૦:૧૫, ૪ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
fo.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૩:૪૧, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikibooks.org૨૨:૩૨, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૪:૨૨, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૨૨:૨૬, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૪:૨૨, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૨૩:૨૮, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૯:૨૬, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૦૦:૦૬, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૪:૨૨, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૯:૩૦, ૨૮ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૪:૪૨, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૪:૨૨, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૨૨:૦૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૨૧:૦૦, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૧૪:૪૫, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૯:૨૯, ૧૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૭:૩૩, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૪:૩૦, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૩:૫૫, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૪:૧૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikibooks.org૧૪:૪૪, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૧:૩૦, ૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૪:૦૧, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૪:૨૩, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૫:૦૦, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૪:૨૧, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikibooks.org૧૨:૧૮, ૨૦ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૪:૪૨, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૫:૧૬, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૯:૨૭, ૧૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૨૦:૦૨, ૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૪:૪૪, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૪:૪૨, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૩:૦૨, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૬:૨૬, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૫:૩૮, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૨:૨૪, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૫:૩૮, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૫:૩૮, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫નવું ખાતુ(?)૬,૧૯૨translationadmin, wmf-supportsafety
min.wikipedia.org૧૮:૦૬, ૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૬:૩૧, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૬:૪૪, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૬:૪૪, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૨૩:૩૦, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikibooks.org૧૧:૫૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૧૫:૩૭, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૪:૪૪, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૫:૧૦, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૪:૨૨, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૫:૩૨, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૨૩:૩૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૦:૦૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૫:૦૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૭:૫૭, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૯:૨૧, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૨૨:૫૬, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૨૧:૧૪, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૪:૫૭, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૪:૨૧, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૩:૧૨, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૨૦:૫૬, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૩:૫૭, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikibooks.org૧૮:૧૩, ૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૪:૨૧, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૯:૨૪, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૩:૦૩, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૮:૨૭, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૧:૨૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૨૦:૨૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૨૦:૩૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૮:૪૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૪:૨૦, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૨૩:૧૦, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૨:૨૮, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૦:૩૯, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૪:૧૯, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૪:૧૯, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૫:૦૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૩:૨૫, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૨૨:૩૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૬:૦૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૪:૨૧, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૪:૫૬, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૪:૦૩, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૫:૦૦, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૨:૨૭, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૪:૫૨, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૮:૪૪, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૪:૫૦, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૩:૪૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૩:૪૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૪:૨૦, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૨૩:૦૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૫:૧૦, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૮:૨૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૦૩:૨૦, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૨૧:૨૦, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૮:૨૩, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૪:૪૬, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૪:૪૬, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૫:૦૩, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૬:૫૪, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૪:૪૬, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)