વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Leaderboard
  • નોંધેલ: ૧૩:૪૬, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩ (૯ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧૨,૮૩૩
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૨૨૧
  • વૈશ્વિક જૂથ દુરુપયોગ ગરણી મદદગાર
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ace.wikipedia.org૧૨:૩૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૦૯:૪૮, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૧૨:૩૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikibooks.org૧૨:૦૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૦૮:૨૫, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૦૭:૨૬, ૯ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૨૯ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૦૮:૨૫, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૨૦:૫૭, ૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૨૦:૦૧, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૧:૩૧, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૦૮:૨૪, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૨૧:૧૫, ૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૨૦:૩૦, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૯:૨૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikibooks.org૧૩:૫૮, ૭ એપ્રિલ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૦૮:૨૫, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૨૩:૫૬, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૩:૧૨, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૩:૧૮, ૧૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૫:૦૧, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૦૬:૧૧, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૦૮:૨૪, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૩:૫૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧૫
cr.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૧:૧૪, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૮:૩૧, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૯:૫૯, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૩:૩૭, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikibooks.org૧૧:૫૮, ૩ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
de.wikinews.org૦૯:૨૯, ૧૨ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
de.wikisource.org૦૮:૨૪, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૨:૩૭, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૯:૫૮, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૧૭:૫૦, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૧ માર્ચ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૬:૦૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૭:૦૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૧૯:૪૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૦૮:૨૪, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૩:૫૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪૯
en.wikibooks.org૧૩:૫૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૪૦૬editor, interface-admin, sysop
en.wikinews.org૧૩:૫૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૧૧
en.wikiquote.org૧૩:૫૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૪
en.wikisource.org૧૩:૫૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
en.wikiversity.org૧૩:૫૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
en.wikivoyage.org૧૩:૫૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૩autopatrolled, patroller
en.wiktionary.org૧૩:૫૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
eo.wikipedia.org૦૮:૨૪, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૨૦:૦૯, ૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikibooks.org૧૯:૩૪, ૨૭ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૨:૧૮, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૦૮:૨૭, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૦૯:૪૧, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૨:૦૨, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikibooks.org૦૯:૫૫, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૦૮:૨૪, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૧:૨૫, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૧૨:૪૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૦૫:૪૭, ૨૩ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૫:૧૮, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૮:૫૪, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikibooks.org૦૯:૦૭, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૭:૩૯, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૦૯:૪૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૦:૫૯, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૦૬:૩૪, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૦૯:૧૭, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૫ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૨૨:૨૬, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૩ માર્ચ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૦૩:૨૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૫:૨૬, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૦૮:૨૭, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૬:૦૬, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૩:૪૯, ૧૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૨૨:૩૧, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૩:૦૮, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૭:૫૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૮:૨૪, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૦૮:૨૬, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૨:૫૮, ૧૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૩:૫૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
it.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikibooks.org૨૦:૦૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૪:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૪:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૯:૫૯, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikibooks.org૨૦:૩૩, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૮:૧૩, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૧૦:૧૦, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૨:૩૭, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૩:૦૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૨:૫૪, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૨૦:૦૦, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૯:૪૯, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૩:૦૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૦૯:૫૮, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૨૨:૫૭, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૪:૩૦, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૦૮:૨૪, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૨૦:૦૧, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૩:૪૬, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૨૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૫:૨૪, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૬:૩૪, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૩:૪૬, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩નવું ખાતુ(?)૯૧૮sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org૧૩:૪૬, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૯૩૬patroller
mg.wikipedia.org૧૯:૫૭, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૧:૨૨, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૬:૧૨, ૨ માર્ચ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૬:૨૬, ૧૪ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૪:૦૭, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૦:૫૦, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૪:૫૦, ૨૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૧૮:૦૩, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૮:૨૫, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૦૮:૨૪, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૭:૪૭, ૯ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
nds-nl.wikipedia.org૧૭:૩૪, ૨૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૫:૫૨, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૨૦:૦૭, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikibooks.org૧૩:૪૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૧૧:૨૩, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૭:૪૦, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૫:૫૪, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૨૨:૨૩, ૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૭:૧૨, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૧૦:૪૩, ૨૮ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૦:૧૭, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૫:૨૬, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૯:૪૮, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૯:૨૩, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikibooks.org૦૭:૩૮, ૧૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૨:૩૪, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૯:૫૬, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૮:૩૨, ૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૧૬:૦૮, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૧:૧૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૧૦:૩૩, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૨૨:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૨૩:૫૬, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૧:૦૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૦૮:૫૬, ૨૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૦૭:૨૫, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૫:૩૨, ૨૦ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૨:૩૬, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૦૯:૪૬, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૬:૧૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૦૯:૪૬, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૨:૩૨, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikibooks.org૧૨:૩૨, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૫:૫૫, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૦૮:૨૪, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૮:૨૪, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૨૩:૫૩, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૯:૦૬, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૨:૧૯, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯
simple.wiktionary.org૧૮:૨૩, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૨૦:૩૩, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૦૮:૨૯, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૯:૫૦, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૦૫:૩૪, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૩:૫૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૦૬:૪૫, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૦૬:૪૫, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૦:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૧:૪૩, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૧૭:૦૫, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૨૦:૦૧, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૩:૪૨, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૮:૫૯, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૨૦:૩૧, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૮:૨૫, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૧૯:૦૩, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikidata.org૧૮:૪૨, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૦:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૮:૨૪, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૭:૪૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૧૪:૫૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૦૯:૪૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૨૨:૩૫, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૨૦:૦૨, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikibooks.org૧૨:૨૮, ૧૫ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૨:૩૨, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૧૮:૧૩, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૦૮:૫૭, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૧૯:૫૫, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૩:૫૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૬
www.wikifunctions.org૦૮:૩૦, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૦:૫૯, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૪:૧૬, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
xmf.wikipedia.org૦૮:૨૯, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૧:૫૦, ૫ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૮:૨૫, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikibooks.org૧૯:૪૯, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૨૦:૪૧, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૦૯:૪૮, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)