વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)
aa.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
aa.wiktionary.org૨૦:૧૩, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ab.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)
ab.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ace.wikipedia.org૧૪:૪૩, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
advisory.wikimedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ady.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૩
af.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
af.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
af.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ak.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૮
ak.wikibooks.org૦૮:૪૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
als.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૬
alt.wikipedia.org૧૮:૩૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૧૨:૫૨, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧
am.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
am.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ang.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૩
ang.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ang.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ang.wikisource.org૦૮:૪૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
an.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૮
an.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
arc.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ar.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)autoreview
ar.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ar.wikimedia.org૧૮:૪૪, ૧૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ar.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ar.wikisource.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ar.wikiversity.org૧૪:૪૦, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ary.wikipedia.org૧૨:૨૯, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૪:૫૭, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
ast.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૨
ast.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ast.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ast.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
as.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
as.wikibooks.org૨૦:૧૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
as.wikisource.org૧૯:૨૩, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
atj.wikipedia.org૦૩:૨૯, ૧૫ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૧૨:૪૬, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
av.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
awa.wikipedia.org૧૨:૨૬, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ay.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ay.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
azb.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૪
az.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
az.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
az.wikisource.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
az.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ban.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikisource.org૧૨:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૫
bat-smg.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૪
ba.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ba.wikibooks.org૨૦:૧૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bcl.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bcl.wiktionary.org૧૬:૫૧, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૧૧:૩૨, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
beta.wikiversity.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯૭
be.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
be.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
be.wikimedia.org૨૦:૫૧, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
be.wikisource.org૨૦:૫૪, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bg.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧
bg.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bg.wikinews.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)
bg.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bg.wikisource.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bg.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bh.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bh.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bi.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bi.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bi.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bjn.wikipedia.org૧૧:૪૯, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
blk.wikipedia.org૧૨:૫૬, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bm.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bm.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bm.wiktionary.org૦૨:૦૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bn.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫
bn.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bn.wikisource.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)
bn.wikivoyage.org૦૮:૦૧, ૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bo.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦
bo.wikibooks.org૦૨:૦૩, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bo.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bpy.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
br.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
br.wikimedia.org૧૦:૪૫, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
br.wikisource.org૧૭:૫૦, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
br.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bs.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૩
bs.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bs.wikinews.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)
bs.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bs.wikisource.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bs.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bug.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bxr.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૪
ca.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૨
ca.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ca.wikimedia.org૦૦:૩૭, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)
ca.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧
ca.wikisource.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ca.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૩
cdo.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ceb.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૪
ce.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦
cho.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
chr.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯૨૩
chr.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ch.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૧
ch.wikibooks.org૦૨:૦૫, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ch.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
chy.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ckb.wikipedia.org૧૪:૪૩, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૧૮filemover
co.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
co.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
co.wikimedia.org૧૫:૦૦, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
co.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
crh.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
cr.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧
cr.wikiquote.org૧૩:૦૪, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
cr.wiktionary.org૧૩:૦૪, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
csb.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
csb.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
cs.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
cs.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
cs.wikinews.org૧૮:૪૭, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
cs.wikisource.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
cs.wikiversity.org૧૫:૨૮, ૧૯ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
cu.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
cv.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦
cv.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
cy.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૫
cy.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
cy.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
cy.wikisource.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
cy.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
dag.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
da.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
da.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
da.wikisource.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
da.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
de.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૭૩૬autoreview, editor
de.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૫૨
de.wikinews.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૩
de.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૦
de.wikisource.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧
de.wikiversity.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૮
de.wikivoyage.org૧૧:૧૨, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
de.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૩
din.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫
diq.wiktionary.org૧૬:૧૭, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૨૦:૧૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
dty.wikipedia.org૧૨:૨૯, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
dv.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
dz.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૮
dz.wiktionary.org૨૦:૧૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૬
el.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨
el.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૪
el.wikinews.org૧૬:૦૯, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
el.wikisource.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
el.wikiversity.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૭
el.wikivoyage.org૧૯:૫૯, ૧૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
el.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
eml.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
en.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૮૯૨extendedconfirmed
en.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૯editor
en.wikinews.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૧૮
en.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૮
en.wikisource.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૬
en.wikiversity.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨૨
en.wikivoyage.org૧૧:૧૨, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
en.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
eo.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)autoreview
eo.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
eo.wikinews.org૧૮:૨૫, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
eo.wikisource.org૧૯:૧૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૧૪:૫૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
es.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૫
es.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૯
es.wikinews.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૯autoreview
es.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૧
es.wikisource.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૧
es.wikiversity.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૯
es.wikivoyage.org૧૮:૫૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
es.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૨
et.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦
et.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ee.wikimedia.org૧૨:૫૯, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
et.wikisource.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
et.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
eu.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૦
eu.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)
eu.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
eu.wikisource.org૧૨:૦૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ext.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૨૬ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fa.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fa.wikinews.org૧૧:૪૯, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fa.wikisource.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fa.wikivoyage.org૨૦:૦૩, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
fa.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ff.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fi.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦
fi.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fi.wikimedia.org૨૦:૨૦, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fi.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૪
fi.wikisource.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧
fi.wikiversity.org૧૪:૪૩, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૨૩:૨૭, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)
fj.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fj.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
foundation.wikimedia.org૧૮:૨૧, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fo.wikisource.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fo.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
frp.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
frr.wikipedia.org૧૩:૫૬, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૫
fr.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fr.wikinews.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૮
fr.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૪
fr.wikisource.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૧
fr.wikiversity.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fr.wikivoyage.org૧૧:૧૨, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
fr.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fur.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fy.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
fy.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fy.wiktionary.org૦૯:૦૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૨૬ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ga.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ga.wikibooks.org૧૩:૦૪, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ga.wikiquote.org૧૩:૦૪, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ga.wiktionary.org૦૯:૦૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૦
gd.wiktionary.org૦૯:૦૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૯:૦૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૦૯:૦૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
gl.wikibooks.org૦૯:૦૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૦૯:૦૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૦૯:૦૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૦૯:૦૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૫
gn.wikibooks.org૦૯:૦૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૦૯:૦૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૧૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૧૨:૩૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૯:૦૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikibooks.org૧૮:૪૩, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
gu.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
gu.wikibooks.org૧૮:૪૩, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
gu.wikiquote.org૦૯:૧૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૨૦:૫૪, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૦૯:૧૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wikipedia.org૧૫:૨૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
gv.wiktionary.org૦૯:૧૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૯:૧૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૦૯:૧૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ha.wiktionary.org૦૯:૧૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૦૯:૧૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૯:૧૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૦૯:૧૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૦૯:૧૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૦૯:૧૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૦૯:૧૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૨૩:૧૩, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫autopatrolled
he.wiktionary.org૦૯:૧૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૨૦:૨૫, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
hif.wiktionary.org૨૦:૩૬, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૯:૧૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
hi.wikibooks.org૦૯:૧૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૦૯:૧૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૮:૩૨, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૮:૦૯, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૨૦:૫૬, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૦૯:૧૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૦૯:૧૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૯:૧૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikibooks.org૦૯:૧૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૦૯:૧૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૦૯:૧૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૦૯:૧૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
hsb.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ht.wikipedia.org૦૯:૧૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikisource.org૧૮:૪૩, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
hu.wikipedia.org૦૯:૧૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૦૯:૧૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૧૪:૪૮, ૨૬ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૦૯:૧૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
hu.wiktionary.org૦૯:૧૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૯:૧૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
hy.wikibooks.org૦૯:૧૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૦૯:૧૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૦૯:૧૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૦૯:૧૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૮:૫૬, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૨
ia.wikipedia.org૧૬:૩૫, ૨૭ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
ia.wikibooks.org૦૯:૧૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૦૯:૧૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૯:૧૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
id.wikibooks.org૦૯:૧૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૦૯:૧૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૦૯:૧૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૦૯:૧૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૧
ie.wikibooks.org૦૯:૧૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૦૯:૧૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦
ii.wikipedia.org૦૯:૧૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૦૯:૧૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૦૯:૧૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૦૯:૧૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦,૭૯૦bureaucrat, import, interface-admin, sysop, translationadmin
inh.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૦૯:૧૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૦૯:૧૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૦૯:૧૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૦૯:૧૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૦૯:૧૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૯:૧૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
it.wikibooks.org૦૯:૧૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
it.wikinews.org૦૯:૧૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૦૯:૧૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
it.wikisource.org૦૯:૧૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
it.wikiversity.org૦૯:૧૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
it.wikivoyage.org૧૧:૧૨, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૦૯:૧૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
iu.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
iu.wiktionary.org૧૯:૨૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
jam.wikipedia.org૧૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૯:૧૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikibooks.org૦૯:૧૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૦૯:૧૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૦૯:૧૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૦૯:૧૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૬:૨૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૨૧:૫૯, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૦૯:૧૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
jbo.wiktionary.org૧૫:૨૧, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
jv.wikisource.org૧૪:૪૫, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૦૯:૧૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૬:૨૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૭
ka.wikipedia.org૦૯:૧૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ka.wikibooks.org૦૯:૧૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૦૯:૧૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૦૯:૧૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૯:૧૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૨૩:૦૪, ૨૨ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kcg.wikipedia.org૧૨:૧૫, ૧૬ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૦૯:૧૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૯:૧૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૦૯:૧૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૦૯:૧૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૦૯:૧૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૦૯:૧૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૦૯:૧૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૦૯:૧૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૦૯:૧૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
km.wikibooks.org૦૯:૧૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૦૯:૧૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikibooks.org૦૯:૧૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૦૯:૧૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૯:૧૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૦૯:૧૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૧:૪૯, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૯:૨૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૦૯:૧૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૩:૪૨, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૦૯:૧૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૦૯:૨૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૨૩:૪૪, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
ko.wiktionary.org૦૯:૨૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૦૯:૨૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikiquote.org૦૯:૨૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦
ks.wikipedia.org૦૯:૨૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikibooks.org૨૩:૦૭, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ks.wikiquote.org૦૯:૨૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૦૯:૨૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ku.wikibooks.org૦૯:૨૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ku.wiktionary.org૦૯:૨૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૦૯:૨૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
kw.wikiquote.org૨૩:૦૭, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
kw.wiktionary.org૦૯:૨૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨
ky.wikibooks.org૦૯:૨૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૦૯:૨૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૦૯:૨૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૧
la.wikibooks.org૦૯:૨૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૦૯:૨૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૦૯:૨૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૩reviewer
la.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
lbe.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
lb.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
lb.wikibooks.org૦૯:૨૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૦૯:૨૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૦૯:૨૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૨૦:૫૪, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
lfn.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
lij.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikisource.org૧૨:૩૯, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
li.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
li.wikibooks.org૧૭:૫૧, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૧:૨૨, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
li.wikisource.org૧૬:૩૭, ૧૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૦૯:૨૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૩:૨૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wiktionary.org૧૩:૦૧, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikibooks.org૨૩:૦૭, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ln.wiktionary.org૦૯:૨૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૧:૧૨, ૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
lo.wiktionary.org૦૯:૨૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૧૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૯:૧૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૯:૨૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
lt.wikibooks.org૦૯:૨૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૦૯:૨૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૦૯:૨૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૦૯:૨૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૨
lv.wikibooks.org૦૯:૨૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૦૯:૨૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૧૪:૦૦, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૮:૨૯, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૬:૩૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૬૦autopatrolled
meta.wikimedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૩,૫૫૭bureaucrat, sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૦૯:૨૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૦૯:૨૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
mh.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
mh.wiktionary.org૦૯:૨૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૦૧:૩૧, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
min.wiktionary.org૧૫:૪૭, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૯:૨૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikibooks.org૨૦:૨૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૦૯:૨૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૯:૨૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
mk.wikibooks.org૦૯:૨૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૨૦:૨૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૦૯:૨૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૦૯:૨૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૧
ml.wikibooks.org૦૯:૨૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૦૯:૨૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૦૯:૨૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૦૯:૨૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૧૬:૨૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
mni.wiktionary.org૧૬:૫૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
mn.wikibooks.org૦૯:૨૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૦૯:૨૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૩:૧૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૧૨:૪૩, ૧૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૧:૪૮, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૦૯:૨૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૦૯:૨૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૨૧:૨૨, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૦૯:૨૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
ms.wikibooks.org૦૯:૨૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૦૯:૨૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
mt.wiktionary.org૦૯:૨૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૦૦:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૨૦:૨૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૨:૫૪, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikibooks.org૦૯:૨૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૦૯:૨૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikibooks.org૦૯:૨૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૦૯:૨૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૦:૦૦, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikibooks.org૦૯:૨૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikiquote.org૨૦:૨૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૦૯:૨૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૦૯:૩૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
nds.wikipedia.org૦૯:૩૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
nds.wikibooks.org૦૯:૩૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikiquote.org૦૯:૩૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૦૯:૩૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ne.wikibooks.org૦૯:૩૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૦૯:૩૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૦૯:૩૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
nia.wikipedia.org૧૬:૦૪, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૧૬:૦૪, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૯:૩૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
nl.wikibooks.org૦૯:૩૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
nl.wikimedia.org૦૯:૩૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૦૯:૩૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦
nl.wikiquote.org૦૯:૩૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૦૯:૩૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૧:૧૨, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૯:૩૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૦૯:૩૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૦૯:૩૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૦૯:૩૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૦૯:૩૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૦૯:૩૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
no.wikimedia.org૨૦:૨૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૦૯:૩૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૦૯:૩૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
no.wiktionary.org૦૯:૩૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૦૮:૪૬, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૨૧:૪૭, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
nv.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૨૩:૧૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ny.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
nz.wikimedia.org૦૯:૩૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૭
oc.wikibooks.org૦૯:૩૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૦૯:૩૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૦૯:૩૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
or.wikisource.org૧૭:૦૮, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
os.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
outreach.wikimedia.org૦૫:૪૩, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa-us.wikimedia.org૨૦:૨૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
pa.wikipedia.org૦૯:૩૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૦૯:૩૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૨૩:૪૨, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૦૯:૩૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૯:૩૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
pfl.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
pih.wikipedia.org૦૯:૩૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
pi.wikipedia.org૦૯:૩૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૦૯:૩૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૯:૩૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)autoreview
pl.wikibooks.org૦૯:૩૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
pl.wikimedia.org૦૯:૩૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
pl.wikinews.org૦૯:૩૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
pl.wikiquote.org૦૯:૩૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
pl.wikisource.org૦૯:૩૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૨૩:૨૯, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
pl.wiktionary.org૦૯:૩૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૦૯:૩૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૦૮:૦૧, ૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૯:૩૩, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pnb.wiktionary.org૨૧:૧૧, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૪:૧૭, ૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ps.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ps.wikibooks.org૦૯:૩૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૦૮:૦૧, ૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૦૯:૩૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૦
pt.wikibooks.org૦૯:૩૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
pt.wikinews.org૦૯:૩૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
pt.wikiquote.org૦૯:૩૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૦૯:૩૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
pt.wikiversity.org૧૯:૨૫, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૮:૫૮, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
pt.wiktionary.org૦૯:૩૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pwn.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
quality.wikimedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
qu.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
qu.wikibooks.org૦૯:૩૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikiquote.org૦૯:૩૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૦૯:૩૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
rm.wikibooks.org૦૯:૩૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૨
rmy.wikipedia.org૦૯:૩૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૦૯:૩૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૦૯:૩૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૦૯:૩૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૦૯:૩૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૦૯:૩૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૯:૩૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ro.wikibooks.org૦૯:૩૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૦૯:૩૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૦૯:૩૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૦૯:૩૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૨૩:૧૯, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ro.wiktionary.org૦૯:૩૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૨૨:૩૭, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૦uploader
ru.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ru.wikimedia.org૨૦:૨૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૦૯:૩૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૦૯:૩૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૦૯:૩૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૧૮:૩૨, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૧:૧૨, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૯:૩૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૦૯:૩૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૦૯:૩૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૬:૧૬, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૦૮:૦૧, ૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૧૯:૧૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૦૯:૩૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૦૯:૩૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૨૩:૧૧, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
sa.wikisource.org૧૯:૧૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૦૯:૩૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૭
scn.wiktionary.org૦૯:૩૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૯:૩૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
sc.wikipedia.org૦૯:૩૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wiktionary.org૨૦:૨૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૦૯:૪૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikinews.org૦૯:૩૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૦૯:૪૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૦૯:૪૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikibooks.org૦૯:૪૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૨૦:૨૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૦૯:૪૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
sg.wiktionary.org૦૯:૪૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૩૦ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૧:૨૨, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikivoyage.org૧૫:૧૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૨૧:૫૫, ૨૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૨
sh.wiktionary.org૦૯:૪૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૧૫:૪૭, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૯:૪૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
simple.wikibooks.org૦૯:૪૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૦૯:૪૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૬
si.wikipedia.org૦૯:૪૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
si.wikibooks.org૦૯:૪૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૦૯:૪૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૧૫:૦૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૧૫:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૦૯:૪૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
sk.wikibooks.org૦૯:૪૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૦૯:૪૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
sk.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
sl.wikipedia.org૦૯:૪૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sl.wikibooks.org૦૯:૪૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૦૯:૪૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૦૯:૪૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૨૦:૫૪, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૦૯:૪૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૧૪:૫૧, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૦૯:૪૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૦૯:૪૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૦૯:૪૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wiktionary.org૧૭:૧૦, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
wikisource.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧૧
so.wikipedia.org૦૯:૪૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
so.wiktionary.org૦૯:૪૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૯
sq.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૪
sq.wikibooks.org૦૯:૪૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૯:૧૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
sq.wikiquote.org૦૯:૪૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૦૯:૪૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૫:૪૬, ૯ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૯:૪૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૦૯:૪૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૦૯:૪૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૦૯:૪૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૦૯:૪૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૦૯:૪૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૫૯sysop
ss.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૩
stq.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૬
strategy.wikimedia.org૧૮:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૦૯:૪૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૧
su.wikibooks.org૦૯:૪૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૦૯:૪૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૦૯:૪૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
sv.wikibooks.org૦૯:૪૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૦૯:૪૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૦૯:૪૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૦૯:૪૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૭:૫૧, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૧:૧૨, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૦૯:૪૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૦૯:૪૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
sw.wikibooks.org૦૯:૪૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૦૯:૪૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૮:૪૧, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૯:૪૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
ta.wikibooks.org૦૯:૪૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૦૯:૪૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૦૯:૪૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૯:૪૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૦૯:૪૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tay.wikipedia.org૧૨:૩૦, ૧૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૨૨:૧૭, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૨૧:૪૩, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૨૦:૨૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
test.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૪reviewer
test.wikidata.org૧૧:૦૭, ૭ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
tet.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૧,૬૭૫sysop
te.wikipedia.org૦૯:૪૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
te.wikibooks.org૦૯:૪૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૦૯:૪૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૦૯:૪૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૦૯:૪૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
tg.wikibooks.org૦૯:૪૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૦૯:૪૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૯:૪૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikibooks.org૦૯:૪૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૦૯:૪૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૦૯:૪૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૦૯:૪૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૯:૪૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૯:૪૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૦૯:૪૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦
tk.wikibooks.org૦૯:૪૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
tk.wiktionary.org૦૯:૪૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૯:૪૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
tl.wikibooks.org૦૯:૪૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
tl.wiktionary.org૦૯:૪૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨
tn.wiktionary.org૦૯:૪૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
to.wiktionary.org૦૯:૪૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
tpi.wiktionary.org૦૯:૫૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૧૨:૩૧, ૧૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૯:૫૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
tr.wikibooks.org૦૯:૫૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૦૦:૩૭, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૮:૩૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૦૯:૫૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૦૯:૫૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૧૩:૪૯, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૮
ts.wikipedia.org૦૯:૫૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૦૯:૫૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૦૯:૫૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikiquote.org૧૭:૧૦, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
tt.wiktionary.org૦૯:૫૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
tw.wiktionary.org૦૯:૫૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ty.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૦૦:૧૦, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikibooks.org૧૭:૧૦, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ug.wikiquote.org૦૯:૫૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૦૯:૫૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૯:૫૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikibooks.org૦૯:૫૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૦૯:૫૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૦૯:૫૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૦૯:૫૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૨૩:૧૩, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦autopatrolled
uk.wiktionary.org૦૯:૫૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૯:૫૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ur.wikibooks.org૦૯:૫૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૦૯:૫૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૦૯:૫૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૧૭:૦૫, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
uz.wikipedia.org૦૯:૫૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikibooks.org૦૯:૫૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
uz.wiktionary.org૦૯:૫૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૦૯:૫૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪autoreview
vec.wikisource.org૧૬:૧૭, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૯:૫૧, ૧૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
vep.wikipedia.org૨૧:૧૦, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ve.wikipedia.org૦૯:૫૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૯:૫૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
vi.wikibooks.org૦૯:૫૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
vi.wikiquote.org૦૯:૫૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૦૯:૫૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૦૬:૦૮, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
vi.wiktionary.org૦૯:૫૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
vo.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
vo.wikibooks.org૦૯:૫૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૧૭:૧૦, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
vo.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
war.wikipedia.org૦૯:૫૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
wa.wikipedia.org૦૯:૫૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikibooks.org૦૯:૫૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૧૪:૩૦, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
wa.wiktionary.org૦૯:૫૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૨:૧૩, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૨૫૨
wikimania2005.wikimedia.org૨૦:૨૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2006.wikimedia.org૨૦:૨૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2007.wikimedia.org૨૦:૨૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2008.wikimedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
wikimania2009.wikimedia.org૨૦:૨૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૧૭:૦૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૨૧:૩૩, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૧૫:૦૫, ૧૫ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૧૪:૦૧, ૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૧૮:૧૯, ૨ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
wikimania2015.wikimedia.org૧૩:૫૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૯:૧૮, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૬:૨૫, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૭:૨૦, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૦:૪૧, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
wo.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
wo.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
wo.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
wuu.wikipedia.org૦૯:૫૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૦૯:૫૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૦૯:૫૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
xh.wikibooks.org૦૯:૫૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
xmf.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૦૯:૫૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૦૯:૫૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
yo.wikipedia.org૦૯:૫૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
yo.wiktionary.org૨૦:૨૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૧:૨૦, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૦૯:૫૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૦૯:૫૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
za.wiktionary.org૦૯:૫૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૦૯:૫૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૯:૫૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
zh-min-nan.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
zh-min-nan.wikibooks.org૦૯:૫૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૦૯:૫૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૦૯:૫૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૦૯:૫૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૬
zh.wikipedia.org૦૯:૫૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
zh.wikibooks.org૦૯:૫૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૦૯:૫૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૦૯:૫૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૦૯:૫૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૪:૨૬, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૨૧:૦૪, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૯:૫૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
zu.wikibooks.org૦૯:૫૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)