વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: MSchottlender-WMF
  • નોંધેલ: ૦૨:૨૦, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪ (૭ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૫૬૬
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૨
  • વૈશ્વિક જૂથ કર્મચારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
api.wikimedia.org૨૩:૧૬, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)docseditor
ar.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૦૧:૦૬, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૨૩:૦૦, ૮ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૨૩:૧૬, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૮:૫૧, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૨૧:૦૮, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૭:૫૫, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૪:૫૭, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
cs.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૯:૨૦, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૨૧:૩૧, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૯:૦૧, ૧૬ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૦:૨૨, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૪:૩૬, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
en.wikibooks.org૨૨:૦૫, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૦૪:૫૭, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૦૧:૧૮, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૦૪:૫૭, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૦૪:૫૭, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૦૪:૫૭, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૧:૫૦, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૨૩:૩૬, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૨૦:૫૬, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૨૧:૧૯, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૦:૨૭, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૯:૦૦, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૮:૪૧, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૪:૩૫, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭autopatrolled
he.wikisource.org૨૩:૨૫, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૨૧:૩૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૮:૪૧, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૪:૫૭, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૨૩:૪૬, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૦૦:૦૮, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૨૦:૫૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૦:૦૪, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૪:૩૫, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૨:૨૦, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪નવું ખાતુ(?)૩૬૯sysop
meta.wikimedia.org૦૪:૩૫, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯
nn.wikipedia.org૦૦:૧૯, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૨૦:૫૬, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૦૧:૨૧, ૨૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૭:૫૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૨૧:૩૯, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૦:૨૪, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૬:૫૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૪:૦૮, ૧૮ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૪:૫૭, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૨૧:૩૭, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૦૦:૦૭, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૨૩:૧૯, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)sysop
test.wikidata.org૨૨:૨૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)sysop
te.wikipedia.org૧૮:૫૪, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૮:૫૪, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૯:૫૪, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૨૦:૧૮, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૪:૫૭, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૧૬:૫૪, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૨૩:૫૬, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૨૨:૧૯, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૨૩:૧૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૭:૫૪, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૭:૫૪, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૨૧:૦૯, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)