વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: MWang (WMF)
  • નોંધેલ: ૨૩:૨૯, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (૯ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૩૩૬
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૫૯
  • વૈશ્વિક જૂથ WMF સંસોધકો
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ar.wikipedia.org૨૨:૦૬, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૨૨:૨૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૨૨:૨૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૭:૧૪, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૧
cs.wikipedia.org૨૧:૧૨, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૨૨:૨૩, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૯:૦૯, ૨૯ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨નવું ખાતુ(?)
en.wikibooks.org૨૦:૦૫, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૨૦:૫૦, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૬:૦૦, ૧૭ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૮:૫૧, ૨૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૨૩:૦૧, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૨૧:૪૬, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૫:૫૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૦:૧૬, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૨૨ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૬:૨૮, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૭:૩૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૨૨:૨૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૨૨:૦૬, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૨૧:૧૫, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૨૧:૪૫, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૮:૧૬, ૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૨૨:૫૧, ૧૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૨૧:૧૫, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૨૧:૫૨, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૨૦:૩૪, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૦:૧૬, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૬:૪૦, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૭autopatrolled
meta.wikimedia.org૨૨:૪૬, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
nn.wikipedia.org૨૩:૨૭, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૨૦:૦૦, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૨૨:૩૧, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૨૦:૧૫, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૮:૧૩, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૧૭:૪૮, ૩ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૨૦:૩૦, ૧૬ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૨૧:૫૮, ૫ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૬:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૪:૪૨, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૨૨ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૮:૪૮, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૨૦:૫૧, ૨૧ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૨૨:૦૪, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૨૨:૦૯, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૨૩:૩૪, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૬:૧૭, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૭:૨૫, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)