વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: MarcGarver
  • નોંધેલ: ૧૦:૨૬, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮ (૧૩ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૭૮,૨૭૧
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૮૫૩
  • વૈશ્વિક જૂથ કારભારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૦૯:૧૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૪:૦૬, ૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
advisory.wikimedia.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૨:૦૫, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
af.wikibooks.org૦૯:૧૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૦૯:૨૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૦૯:૩૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૦૯:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૩:૧૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૨૦:૫૯, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikiquote.org૧૦:૧૧, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૩:૨૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૮:૦૫, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૨૦:૨૪, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૩:૨૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૩:૨૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૧૩:૨૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૯:૪૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)
ar.wikipedia.org૧૪:૧૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikibooks.org૨૩:૧૨, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૧૭:૩૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૯:૪૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)
ar.wikiquote.org૧૪:૧૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૪:૧૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૦:૩૫, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૯:૪૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)
arz.wikipedia.org૧૪:૧૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૪:૧૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૪:૧૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૬:૦૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૪:૧૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૪:૧૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૨૩:૧૦, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikibooks.org૧૨:૫૮, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૪:૧૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૪:૧૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૪:૧૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૨૨:૦૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૧૨:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૨:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૨:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૨૧:૪૬, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૨૦:૧૮, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૨૩:૪૦, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૧૨:૩૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૨:૩૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૨૧:૫૭, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૨:૪૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikibooks.org૧૨:૩૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૨:૩૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૨:૩૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૨:૩૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૨:૩૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૨:૩૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૧૬:૩૮, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૧:૩૦, ૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikibooks.org૧૨:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૨:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૨:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૨૧:૫૦, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૨:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૬:૦૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૨૦:૩૪, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikibooks.org૧૬:૦૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૬:૦૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૬:૦૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૬:૦૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૬:૦૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૨૨:૦૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૬:૦૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૯:૧૪, ૩ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૨૦:૦૨, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૦૭:૪૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૨૦:૫૭, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૫:૪૪, ૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૨૦:૦૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૬:૩૦, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૦૦:૧૨, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cho.wikipedia.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૦૭:૪૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ch.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૨૧:૪૮, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૨૩:૨૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૦૨૭autopatrolled
co.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૧૭:૩૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૬:૩૪, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૨૦:૨૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikiquote.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૨૦:૨૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૧૬:૩૮, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૨૦:૫૯, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
cs.wikibooks.org૨૦:૩૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૨૦:૫૯, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૨૦:૩૩, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૧:૩૨, ૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૨૧:૫૮, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૧:૧૦, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૨૦:૩૪, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૨૦:૩૪, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૨૦:૩૪, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૯:૧૪, ૩ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૨૦:૩૪, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૨૦:૩૭, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૨૦:૩૭, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૨૦:૩૭, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૦:૦૩, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૧૧:૦૯, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૨૨:૪૯, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૩:૦૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૩:૦૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૨૧:૪૮, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)autoreview
de.wikibooks.org૧૧:૧૯, ૫ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૭:૦૧, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૨૨:૧૩, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૩:૦૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૦૯:૪૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૨૦:૩૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૦૯:૧૦, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૦૮:૩૧, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૩:૦૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૮:૩૧, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wiktionary.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૦૮:૩૬, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૨૧:૨૧, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૨૨:૦૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૫:૨૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૫:૨૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૫:૨૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૨૧:૨૯, ૧૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૧:૫૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૦૮:૩૬, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૦:૨૬, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૩૪,૦૫૮autoreviewer, extendedconfirmed, patroller, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org૦૯:૧૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬,૨૪૧bureaucrat, checkuser, editor, sysop
en.wikinews.org૧૭:૦૭, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
en.wikiquote.org૧૭:૦૭, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
en.wikisource.org૧૭:૦૭, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
en.wikiversity.org૧૭:૦૭, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
en.wikivoyage.org૨૧:૪૨, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૫:૧૨, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૧૧:૧૪, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૫:૨૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૧:૫૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
es.wikibooks.org૧૪:૪૪, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૫:૨૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૫:૨૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૨૧:૨૩, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૧૫:૨૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૧૬:૦૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૪:૪૬, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૦૮:૩૬, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikibooks.org૧૭:૫૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૫:૨૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૫:૨૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૧:૫૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૨૧:૩૩, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikibooks.org૧૪:૧૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૧:૪૫, ૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૪:૧૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૮:૩૬, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૨૩:૧૦, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૨:૪૩, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૨:૪૩, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૦૭:૪૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૧:૫૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૧૭:૫૮, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૯:૧૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૧૭:૫૮, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
fi.wikimedia.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૨૨:૫૧, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૩:૦૧, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
fi.wikisource.org૧૩:૦૧, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૨:૪૪, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૧:૪૬, ૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૧:૫૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૦:૨૮, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૧૨:૪૫, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૧:૫૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૨૧:૦૮, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
fr.wikibooks.org૨૧:૧૦, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૧:૫૦, ૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૨૧:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૪:૧૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૫:૧૫, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૬:૦૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
fr.wiktionary.org૦૦:૦૭, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૧૭:૫૮, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૧:૫૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૨૦:૩૪, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikibooks.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikiquote.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૦૯:૧૫, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૧૧:૫૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૨૨:૩૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikibooks.org૧૭:૫૮, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૧:૫૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૧:૫૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikibooks.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikibooks.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૨૧:૫૭, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૧:૫૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૧:૫૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૨:૨૫, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૨૧:૦૧, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૨:૪૬, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૧૩:૨૬, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૨:૪૭, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૨:૪૮, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૨:૪૯, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૨૨:૪૪, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૦:૨૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૪:૪૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikibooks.org૧૨:૧૬, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૪:૨૦, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૧:૫૧, ૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૨૧:૩૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikibooks.org૧૨:૧૮, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૧:૫૨, ૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૨:૦૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૪:૪૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૨:૦૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૪:૪૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikisource.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૦:૫૪, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૧૨:૧૯, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૨૨:૪૧, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૧:૫૩, ૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૫:૩૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૭:૫૧, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikibooks.org૧૨:૧૯, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૨:૦૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૨૨:૧૩, ૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૧૨:૨૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૨:૦૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૧:૧૬, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikibooks.org૧૨:૨૧, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૧:૫૪, ૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૧:૫૩, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૨:૦૦, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૧૨:૨૧, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૨:૦૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ii.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૦૯:૧૬, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૦૮:૩૬, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૬:૦૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૧૨:૦૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૧૨:૨૨, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૨૦:૪૧, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૨:૦૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikibooks.org૨૨:૩૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૭:૩૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૨૨:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૭:૦૨, ૧ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૬:૫૭, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૨:૦૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૨:૦૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૨૩:૨૧, ૨૦ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikibooks.org૧૨:૨૩, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૨૧:૩૮, ૧૨ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૧:૫૭, ૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૨:૦૦, ૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૪:૧૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૨૨:૪૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૧૪:૧૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૯:૦૭, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikibooks.org૨૩:૧૧, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૪:૧૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૧૨:૨૫, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૪:૧૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૪:૧૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૪:૧૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikibooks.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૪:૫૩, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૨૦:૪૬, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૧૨:૨૬, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૯:૪૧, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૧૬:૦૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૪:૫૩, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikiquote.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikibooks.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikiquote.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૪:૫૩, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૨૧:૪૭, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૧૨:૨૭, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૦૮:૩૪, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૦:૩૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikiquote.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૪:૫૩, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૩:૩૯, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૧૨:૨૮, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૬:૦૩, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૪:૫૩, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૨૧:૫૮, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૧૨:૨૮, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૬:૦૬, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૨:૦૧, ૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૦૯:૧૮, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૮:૧૧, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikibooks.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૨૨:૨૮, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૦૭:૦૮, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૦૮:૦૦, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૫:૧૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૨૧:૫૦, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikibooks.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૦:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)checkuser
lo.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૫:૧૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૬:૫૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikibooks.org૧૨:૨૯, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૫:૧૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૨૧:૦૪, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikibooks.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૫:૧૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૪:૫૮, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૩:૦૦, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૨૧:૩૭, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૭:૦૭, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
meta.wikimedia.org૧૭:૦૭, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૦૪૩steward
mg.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૧૨:૩૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૫:૨૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wiktionary.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૨૨:૪૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikibooks.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૫:૨૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૨૧:૧૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikibooks.org૧૨:૩૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૫:૨૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૨૧:૦૬, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikibooks.org૧૨:૩૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૨૨:૧૧, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikibooks.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૫:૨૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૨૩:૧૧, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૫:૨૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikibooks.org૧૨:૩૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૫:૨૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૫:૨૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikibooks.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૫:૨૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikibooks.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૫:૩૪, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૯:૫૯, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikibooks.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikiquote.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૫:૩૪, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikibooks.org૧૭:૧૯, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikiquote.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૫:૩૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૦:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૨૩:૧૦, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૫:૩૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૨૧:૦૯, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૦૭:૧૬, ૩૧ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૬:૦૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૫:૩૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૬:૧૩, ૧૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૫:૩૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૮:૩૩, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૧૧:૨૦, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૨:૦૨, ૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૩:૪૩, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૦૯:૫૦, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૨૨:૨૮, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nz.wikimedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૨૩:૧૦, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૫:૩૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૦:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૧:૦૩, ૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૦૭:૪૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૨૧:૩૩, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa-us.wikimedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૧૦:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૫:૩૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૨૩:૪૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)autoreview
pl.wikibooks.org૧૪:૨૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૭:૩૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૨૧:૩૩, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૬:૦૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૫:૩૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૨૧:૫૭, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikibooks.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૫:૩૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૨૨:૦૭, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikibooks.org૨૦:૦૩, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૨૧:૩૯, ૧૨ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૨૦:૨૮, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૬:૦૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૨૦:૫૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
quality.wikimedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૦૯:૦૬, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikibooks.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikiquote.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૫:૩૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikibooks.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૦૭:૪૦, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૯:૦૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૩:૪૫, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikibooks.org૦૯:૫૯, ૧૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૨:૦૯, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૧૬:૦૪, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૫:૧૨, ૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૦:૪૭, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ru.wikibooks.org૧૧:૩૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૯:૫૨, ૫ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૦૮:૪૦, ૧૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૬:૦૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૨૨:૪૨, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૮:૩૦, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૯:૪૬, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૧૦:૦૦, ૧૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૬:૦૪, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૪:૩૭, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૨૩:૦૬, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૨૩:૦૬, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૬:૧૬, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
sc.wikipedia.org૦૯:૦૬, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wiktionary.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૦૯:૦૬, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikinews.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૨૨:૪૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૨૨:૪૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikibooks.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૨૨:૪૯, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૨૧:૧૮, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૨૨:૪૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૧૦:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૬:૫૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨૫
simple.wikibooks.org૧૬:૪૨, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૭:૩૮, ૧૩ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૨૧:૩૨, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૧૦:૦૩, ૧૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૫:૧૬, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikibooks.org૨૩:૦૭, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૨:૪૪, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૨૨:૪૦, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikibooks.org૧૩:૪૪, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૨૧:૦૭, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૨૧:૫૬, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૨:૪૫, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૧૪:૪૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૨:૪૮, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wiktionary.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૨૧:૨૪, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૨૨:૫૩, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૧૨:૪૯, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૦:૧૪, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
sq.wikipedia.org૨૧:૧૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikibooks.org૧૦:૦૫, ૧૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૨:૫૨, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૧૦:૦૭, ૧૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૭:૩૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૦:૧૦, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૮:૪૦, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૮:૪૧, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૨:૦૪, ૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૮:૦૭, ૧ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikibooks.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૧૨:૩૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૨:૦૫, ૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૨૧:૦૬, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૨:૧૩, ૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૬:૦૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikibooks.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૦:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૮:૪૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikibooks.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૧૪ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikidata.org૦૮:૧૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikibooks.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૦૮:૧૨, ૧૩ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૨૧:૧૪, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikibooks.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૨:૦૯, ૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikibooks.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikiquote.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૫:૨૦, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikibooks.org૧૫:૨૦, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૨૨:૦૩, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikibooks.org૨૨:૦૭, ૬ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૨:૫૩, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૮:૪૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૪:૦૬, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikiquote.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૦૦:૪૩, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wiktionary.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૦૭:૧૨, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikibooks.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૯:૫૦, ૨૬ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikibooks.org૨૨:૪૯, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૨૧:૦૦, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૨૧:૦૦, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૦૦:૦૨, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૨૦:૨૧, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૮:૪૨, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikibooks.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૨૧:૨૬, ૧૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૨૧:૫૯, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૨૧:૫૯, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૦૭:૧૧, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikibooks.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૦૮:૪૩, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikibooks.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૦:૦૭, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૭૦૮
wikimania2005.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2006.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2007.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2008.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૧૪:૧૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૧૯:૩૩, ૨ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૦૮:૨૨, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૦૭:૪૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૨:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૧:૩૫, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૩:૩૧, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૨૨:૨૦, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૦:૨૫, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૨:૧૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૬:૪૩, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૧૦:૧૦, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૯:૪૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)
yo.wikibooks.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૦૯:૧૭, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૦:૦૮, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૨૧:૩૫, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૮:૫૫, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikibooks.org૧૧:૪૨, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૭:૪૨, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૬:૪૪, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૨૩:૫૨, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૭:૪૧, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૦:૦૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
zu.wikibooks.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૭:૩૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)