વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: MarcoAurelio
  • નોંધેલ: ૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧ (૧૦ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૯૩,૦૪૭
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૯૨૬
  • વૈશ્વિક જૂથ કારભારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૦૮:૩૧, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wiktionary.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૦૮:૩૧, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
advisory.wikimedia.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૧૪:૦૬, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૦
af.wikibooks.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૫:૪૧, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikibooks.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
alt.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૧૮:૫૫, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikiquote.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૦
ang.wikibooks.org૦૮:૨૦, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
an.wikipedia.org૧૯:૫૭, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૩૬
an.wiktionary.org૨૧:૦૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૭
api.wikimedia.org૦૯:૩૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૦:૧૨, ૩૧ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૮:૪૬, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
ar.wikibooks.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૩:૨૩, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૨૨:૦૯, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૧૯:૦૧, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦
ast.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨૩
ast.wikibooks.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
as.wikipedia.org૨૧:૧૮, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikibooks.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૧૪:૧૭, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wiktionary.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૧૨:૨૮, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૦:૫૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikibooks.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૨૩:૦૬, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૦:૩૩, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikibooks.org૧૯:૨૧, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૦૬:૧૦, ૧૨ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૦:૦૪, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikisource.org૧૮:૩૧, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૦૬:૫૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૫
bat-smg.wikipedia.org૧૪:૪૮, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wiktionary.org૧૮:૩૦, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૨૩:૨૬, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૨૧:૦૫, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૪:૧૪, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૫:૫૫, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬autopatrolled
bg.wikibooks.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
bg.wikisource.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wiktionary.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikibooks.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૧૪:૧૭, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
blk.wikipedia.org૧૩:૩૭, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikibooks.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wiktionary.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૫:૧૦, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫
bn.wikibooks.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૧૨:૦૫, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૨૦:૧૩, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૪:૧૭, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikibooks.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wiktionary.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૨૦:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૪:૧૭, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૨૦:૨૮, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikibooks.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
bs.wikinews.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૦૦:૫૮, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
bs.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૯:૪૪, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૧:૨૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
ca.wikibooks.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૧:૨૦, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૨૦:૩૧, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૦
ca.wikisource.org૧૭:૦૮, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૨
cdo.wikipedia.org૧૫:૨૪, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૧૩:૦૧, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cho.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨
chr.wiktionary.org૨૧:૨૯, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૦૯:૩૮, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
ch.wikibooks.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૭:૦૮, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૧:૨૯, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭,૨૭૪filemover, patroller, rollbacker
co.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
co.wikibooks.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
crh.wikipedia.org૧૬:૦૨, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૨૧:૧૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikiquote.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૬:૫૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૩:૨૮, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૧૪:૧૭, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૫:૨૪, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૩:૫૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૪
cy.wikibooks.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૫:૧૧, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૧૫:૩૨, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૯:૩૬, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૨૦:૧૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૯:૦૮, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૯:૩૩, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯૦autoreview
de.wikibooks.org૧૫:૫૮, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૪:૦૧, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૪:૩૯, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
de.wiktionary.org૧૭:૪૭, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૧૩:૪૭, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૪:૧૭, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૩:૨૬, ૩ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૬
el.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
el.wikibooks.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૫:૩૪, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૪:૫૭, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૬૮૦extendedconfirmed, patroller, reviewer, templateeditor
en.wikibooks.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૯editor
en.wikinews.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯૧
en.wikiquote.org૧૯:૫૭, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫૧
en.wikisource.org૦૭:૦૯, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૦
en.wikiversity.org૧૭:૦૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૪
en.wikivoyage.org૧૬:૪૩, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
en.wiktionary.org૧૫:૧૬, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
eo.wikivoyage.org૧૫:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૭,૮૬૭patroller, rollbacker
es.wikibooks.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫,૭૦૮bureaucrat, sysop
es.wikinews.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૦૩autoreview
es.wikiquote.org૦૮:૪૨, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૩૨
es.wikisource.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૯૦
es.wikiversity.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૪૪
es.wikivoyage.org૨૧:૩૮, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૬
es.wiktionary.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫૪
et.wikipedia.org૦૫:૧૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikibooks.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫૦
eu.wikibooks.org૨૧:૩૧, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭૧
eu.wikiquote.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
eu.wikisource.org૦૯:૩૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
eu.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૩:૫૮, ૧૪ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪
fa.wikipedia.org૧૮:૪૭, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૨૨:૧૮, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૮:૨૧, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
fiu-vro.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૮
fi.wikibooks.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૦
fi.wikimedia.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૪:૨૭, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૬:૧૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૧૦:૦૫, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૫:૩૫, ૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૮:૪૮, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૦:૩૩, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૧૩
fo.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૧:૫૮, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૨૧:૩૦, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૨૨:૧૮, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫૪
fr.wikibooks.org૦૮:૪૩, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૨૨:૧૮, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૪:૩૯, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૦૮:૨૧, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૪:૧૯, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikibooks.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikiquote.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
gcr.wikipedia.org૧૧:૧૮, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૪:૧૭, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૫
gl.wikibooks.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૪
gl.wikiquote.org૧૩:૩૪, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
gl.wikisource.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૩:૩૦, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
gn.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૨:૦૩, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૦:૪૬, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૨૦:૨૯, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૦૯:૩૧, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikibooks.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૩:૨૭, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikibooks.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૯
gv.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૨ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ha.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૦:૩૭, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૨૧:૫૨, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૫:૫૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૪:૦૨, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૩:૫૬, ૮ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
hi.wikibooks.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૮:૦૭, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૬:૦૧, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૧૧:૩૬, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૨૦:૪૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૧:૧૯, ૨૭ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikibooks.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૬:૫૪, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૮:૫૭, ૧ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikisource.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikibooks.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૦૯:૧૬, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૪:૧૧, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
id.wikibooks.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૪:૪૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ii.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૦૯:૫૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૫:૨૯, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૫:૫૧, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮૯
inh.wikipedia.org૦૯:૩૬, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૦૦:૩૫, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૬:૪૨, ૬ માર્ચ ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૬
it.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧૬
it.wikibooks.org૦૯:૩૦, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૦૩:૨૧, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
it.wikiquote.org૧૫:૧૬, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૨:૨૫, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૦૯:૫૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૪:૩૯, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૨૧:૦૮, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૦:૩૫, ૪ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
jam.wikipedia.org૧૫:૧૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૨:૧૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikibooks.org૨૨:૪૪, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૫:૪૦, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૨૨:૪૪, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૨૦:૪૮, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
jv.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikisource.org૦૦:૦૭, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૫:૨૮, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૨:૩૨, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikibooks.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૨:૪૭, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kcg.wikipedia.org૧૦:૨૦, ૧૪ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૨૨:૪૮, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
kk.wikibooks.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૨૧:૩૩, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૬:૩૬, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૮:૪૯, ૨૬ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikibooks.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૨૨:૧૮, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૧૦:૩૪, ૪ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૦:૧૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ko.wikiquote.org૦૯:૧૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikiquote.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૨૧:૪૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikibooks.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikiquote.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૨૧:૪૨, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૭:૪૩, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikiquote.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ky.wikipedia.org૧૫:૩૫, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ky.wikiquote.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૧:૦૬, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૨૦:૨૮, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૨૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikibooks.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૨:૩૨, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
lg.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikisource.org૧૬:૨૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૨:૪૭, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૦:૪૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૬:૩૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૧૪:૨૯, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikibooks.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)checkuser
lo.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૪:૫૧, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૪:૧૭, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikibooks.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૪:૧૭, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
lv.wikibooks.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૭
mad.wikipedia.org૧૪:૪૮, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૮:૦૨, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૪૪૮autopatrolled
meta.wikimedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧ઘર વિકિ(?)૩૯,૨૭૭bureaucrat, checkuser, steward, suppress, sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫
mg.wikibooks.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wiktionary.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૪:૨૮, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wiktionary.org૨૧:૫૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikibooks.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
mk.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikibooks.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
ml.wikipedia.org૧૪:૦૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ml.wikibooks.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૩:૩૯, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૧૬:૦૯, ૨૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wiktionary.org૧૨:૧૪, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૨૦:૩૭, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikibooks.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૫:૨૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૧૦:૦૪, ૭ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૩:૨૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૩:૪૦, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૩:૪૧, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૫:૫૮, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ms.wikibooks.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikibooks.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૧
mzn.wikipedia.org૧૩:૩૭, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૯:૦૬, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikibooks.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૫:૦૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૨૦:૩૫, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
na.wikipedia.org૨૨:૫૮, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikibooks.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikiquote.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૦૩:૧૯, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
nds-nl.wikipedia.org૧૪:૫૮, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikibooks.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikiquote.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૨૨:૩૧, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૨૦:૦૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ng.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૧૫:૫૪, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૧૨:૦૬, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૯
nl.wikibooks.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૦:૧૫, ૩૧ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૨૦:૧૦, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૦:૨૩, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૨૨:૩૨, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
no.wikibooks.org૧૩:૨૫, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૩:૨૪, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૩:૨૫, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૩:૨૫, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૩:૩૨, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૨૦:૨૩, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૨૨:૧૮, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૪:૫૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
nyc.wikimedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
nz.wikimedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
om.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૦૯:૦૨, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૦૯:૦૯, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૨૨:૨૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૬:૦૭, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa-us.wikimedia.org૧૩:૨૩, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૨:૪૬, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
pa.wikibooks.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૧:૨૦, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૨:૦૮, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૪
pfl.wikipedia.org૨૨:૧૯, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૨૦:૫૦, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૫autoreview
pl.wikibooks.org૧૮:૫૧, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૨૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૧૯:૪૩, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
pnb.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૦
pnb.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikibooks.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૧૨:૦૫, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
pt.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧૦
pt.wikibooks.org૧૪:૫૭, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૧૦:૧૯, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૨૨:૦૪, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૪:૪૨, ૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
pt.wikisource.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૨૩:૦૬, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૯:૪૭, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pwn.wikipedia.org૧૮:૫૧, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
quality.wikimedia.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikibooks.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikiquote.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikibooks.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૦:૩૬, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૮:૪૯, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
ro.wikibooks.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭uploader
ru.wikibooks.org૧૮:૫૧, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૭:૨૨, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૪:૩૯, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૨૨:૧૦, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૪:૧૭, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૧૨:૦૦, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૧:૨૬, ૧૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૪:૩૨, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૧૩:૧૬, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૦૭:૪૩, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૩:૧૬, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૮:૫૧, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
sc.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikinews.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
se.wikipedia.org૨૨:૧૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikibooks.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૨૦:૦૭, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikivoyage.org૧૦:૧૯, ૧૪ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૫:૦૫, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૧૦:૦૧, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯૦
simple.wikibooks.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૪
si.wikipedia.org૨૧:૪૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
si.wikibooks.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
skr.wikipedia.org૧૫:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૧૫:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૨૦:૩૧, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikibooks.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૫:૨૬, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikibooks.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૨૧:૫૧, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
sl.wikisource.org૧૯:૨૩, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૨:૧૮, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૨૧:૫૩, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
smn.wikipedia.org૦૯:૫૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૨૧:૫૫, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
sm.wiktionary.org૧૦:૨૪, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
sn.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૦
so.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૫
so.wiktionary.org૧૧:૩૦, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૩:૧૫, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬
sq.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikibooks.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૭:૪૯, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૪:૦૯, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
sr.wikibooks.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૨૧:૦૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૨૧:૦૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૨૧:૦૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ss.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૪:૩૧, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૦૮:૫૯, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૬
st.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧
st.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૬:૩૭, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikibooks.org૧૯:૦૬, ૬ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૨૧:૨૭, ૧૬ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૩
sv.wikibooks.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૨૧:૦૭, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૪:૨૮, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૨૦:૧૦, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૮:૫૬, ૬ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikibooks.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૧૦:૩૧, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૮:૪૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikibooks.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૨:૩૨, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tay.wikipedia.org૧૦:૪૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૮:૨૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
ten.wikipedia.org૧૮:૩૭, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૪
test2.wikipedia.org૧૮:૫૫, ૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૧૮:૩૮, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭૬
test.wikidata.org૧૨:૨૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
te.wikibooks.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
te.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૦૯:૨૨, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૫:૦૧, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
th.wikibooks.org૧૨:૩૩, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૨:૩૩, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧
ti.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૨:૨૩, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikibooks.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikiquote.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૨૩:૧૮, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
tl.wikipedia.org૧૫:૪૧, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikibooks.org૦૯:૪૦, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૭:૩૪, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫
tpi.wiktionary.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨
tr.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikibooks.org૧૧:૩૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૨૦:૧૦, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૧:૧૬, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૦૦:૦૯, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૦૦:૨૫, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikiquote.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
tum.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikibooks.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૨૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૪:૧૭, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
uk.wikibooks.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૮:૩૬, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ur.wikiquote.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૨૧:૦૨, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૪:૫૦, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikibooks.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૨૨:૧૯, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૬:૨૫, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ve.wikipedia.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
vi.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
vi.wikibooks.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૨૨:૧૨, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikibooks.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૦:૨૮, ૪ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikibooks.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૧૫:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૬:૨૩, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૬૪૦
wikimania2005.wikimedia.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2006.wikimedia.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2007.wikimedia.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2008.wikimedia.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૧૩:૨૫, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૨૩:૧૭, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૧૮:૩૬, ૨ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૨૧:૧૧, ૨૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૮:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૨:૨૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૨૦:૦૩, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
wikimania.wikimedia.org૧૦:૪૩, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
wo.wikipedia.org૦૦:૧૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૩:૫૬, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૪:૧૦, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૫:૫૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikibooks.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૧૦:૦૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૯:૪૦, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૮:૪૪, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૧
zh.wikibooks.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૧:૧૯, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૨:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૪:૦૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૪
zu.wikibooks.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૨૦:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)