વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૨:૫૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૧૨:૫૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૩:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૦૩
ab.wiktionary.org૧૨:૫૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૫:૩૨, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯૩
advisory.wikimedia.org૦૪:૪૫, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
af.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૭
af.wikibooks.org૧૩:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
af.wikiquote.org૧૩:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
af.wiktionary.org૧૩:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ak.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૯
ak.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૧૨:૫૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૩:૧૬, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૩autoreview
alt.wikipedia.org૧૮:૩૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ami.wikipedia.org૧૨:૦૦, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૪:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨૨
am.wikiquote.org૧૪:૧૩, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૩:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
ang.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫૫
ang.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૧૨:૫૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૧૨:૫૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૩:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
an.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯૬
an.wiktionary.org૧૩:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૪
api.wikimedia.org૦૮:૪૨, ૬ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૩:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ar.wikipedia.org૦૫:૫૧, ૧૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫૧autoreview
ar.wikibooks.org૧૩:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ar.wikimedia.org૦૨:૦૫, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૩:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
ar.wikiquote.org૧૩:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૧:૫૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ar.wikiversity.org૧૩:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ar.wiktionary.org૧૩:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
ary.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
arz.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯
ast.wikipedia.org૦૦:૩૩, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨૫
ast.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૧૨:૫૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૩:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯૭
as.wikipedia.org૦૫:૨૬, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૩
as.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૨:૦૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૧૨:૫૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦
av.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫૩
av.wiktionary.org૧૨:૫૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૧૧:૫૩, ૨૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
ay.wikipedia.org૧૦:૪૨, ૧૫ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૯૧૦
ay.wiktionary.org૧૩:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૩:૫૬, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯
az.wikipedia.org૧૪:૪૮, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૭૨autopatrolled, extendedconfirmed
az.wikibooks.org૧૩:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૧
az.wikiquote.org૧૩:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
az.wikisource.org૧૧:૫૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
az.wiktionary.org૧૫:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૨
ban.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ban.wikisource.org૦૫:૦૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૭:૩૮, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
bat-smg.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૦
ba.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૯
ba.wikibooks.org૧૬:૫૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૬:૫૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
bcl.wiktionary.org૨૧:૫૪, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૧૮:૧૮, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૫:૧૪, ૨૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૮
beta.wikiversity.org૧૫:૫૨, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૨૫૦translationadmin
be.wikipedia.org૧૩:૧૦, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮૧
be.wikibooks.org૧૬:૫૨, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
be.wikimedia.org૧૧:૫૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
be.wikiquote.org૧૬:૫૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૬:૫૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૬:૫૨, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૪
bg.wikibooks.org૧૬:૫૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૬:૫૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૬:૫૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૬:૫૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૬:૫૨, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
bh.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
bi.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
bjn.wikipedia.org૧૬:૫૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૮
blk.wikipedia.org૧૨:૩૪, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૬:૫૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
bn.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭૨
bn.wikibooks.org૦૪:૨૫, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
bn.wikisource.org૧૬:૫૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૧૬:૫૮, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૬:૫૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
bpy.wikipedia.org૧૬:૫૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
br.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૮૬
br.wikimedia.org૦૯:૧૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૬:૫૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૬:૫૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૬:૫૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
bs.wikipedia.org૧૪:૦૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૮autoreview
bs.wikibooks.org૧૬:૫૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૬:૫૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
bs.wikiquote.org૧૬:૫૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૬:૫૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૬:૫૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
bug.wikipedia.org૧૬:૫૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૩
bxr.wikipedia.org૧૬:૫૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૮
ca.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯૩
ca.wikibooks.org૦૬:૨૩, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯
ca.wikimedia.org૦૨:૪૯, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨translationadmin
ca.wikinews.org૧૬:૫૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
ca.wikiquote.org૧૬:૫૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ca.wikisource.org૧૬:૫૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૬:૫૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
cbk-zam.wikipedia.org૧૬:૫૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
cdo.wikipedia.org૧૬:૫૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
ceb.wikipedia.org૧૩:૦૧, ૨૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮
ce.wikipedia.org૧૬:૫૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૦
chr.wikipedia.org૧૬:૦૯, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
chr.wiktionary.org૧૬:૫૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ch.wikipedia.org૧૬:૫૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
chy.wikipedia.org૧૬:૫૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૩:૪૧, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
commons.wikimedia.org૧૫:૦૫, ૧૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૫૦,૮૭૨sysop, translationadmin
co.wikipedia.org૧૪:૪૮, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭૨
co.wikimedia.org૦૪:૦૪, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૧૩:૦૩, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૬:૫૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૬:૫૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
cr.wikipedia.org૧૬:૫૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikiquote.org૧૩:૦૩, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૧૩:૦૩, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૬:૫૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
csb.wiktionary.org૧૬:૫૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૨૮
cs.wikibooks.org૧૬:૫૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૬:૫૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૬:૫૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૬:૫૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
cs.wikiversity.org૧૬:૫૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
cs.wiktionary.org૧૬:૫૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
cu.wikipedia.org૧૬:૫૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૩
cv.wikipedia.org૦૫:૧૪, ૨૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૦
cv.wikibooks.org૧૬:૫૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૪:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૧
cy.wikibooks.org૧૬:૫૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
cy.wikiquote.org૧૬:૫૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૬:૫૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૬:૫૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
dag.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૩૦ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
da.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૧
da.wikibooks.org૧૨:૫૩, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૬:૫૮, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૬:૫૮, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯૪
da.wiktionary.org૧૬:૫૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
de.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧૩autoreview, editor
de.wikibooks.org૧૬:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૩
de.wikinews.org૧૩:૩૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
de.wikiquote.org૧૬:૫૮, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
de.wikisource.org૧૬:૫૮, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
de.wikiversity.org૦૫:૧૪, ૨૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧
de.wikivoyage.org૧૬:૫૮, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
de.wiktionary.org૦૪:૨૧, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧૯autoreview
din.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૩
diq.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૯
diq.wiktionary.org૨૧:૩૦, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૦૪:૧૫, ૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૨૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
dty.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
dv.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
dv.wiktionary.org૧૬:૫૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
dz.wiktionary.org૧૩:૦૩, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
el.wikipedia.org૦૪:૫૭, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪૧
el.wikibooks.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
el.wikinews.org૧૫:૪૧, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૧
eml.wikipedia.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૬
en.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩,૦૦૧abusefilter-helper, extendedconfirmed, extendedmover, filemover, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org૧૬:૫૩, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૯૦૫editor, sysop
en.wikinews.org૧૩:૩૪, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨૩
en.wikiquote.org૧૭:૦૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬૫
en.wikisource.org૧૭:૦૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬૪
en.wikiversity.org૧૫:૫૨, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૩
en.wikivoyage.org૧૭:૦૪, ૨૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૬
en.wiktionary.org૦૪:૫૮, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૨૩૫
eo.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૦૩autoreview
eo.wikibooks.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
eo.wikinews.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
eo.wikiquote.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
eo.wikivoyage.org૧૫:૦૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૦૮:૦૯, ૨૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૩
es.wikipedia.org૧૨:૫૦, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૪૮૨
es.wikibooks.org૦૫:૧૪, ૨૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૬
es.wikinews.org૧૨:૫૯, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
es.wikiquote.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
es.wikisource.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
es.wikiversity.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
es.wikivoyage.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
es.wiktionary.org૧૭:૩૮, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૨
et.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮૦
et.wikibooks.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ee.wikimedia.org૦૨:૦૪, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
eu.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧૯
eu.wikibooks.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
eu.wiktionary.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯
ext.wikipedia.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
fa.wikipedia.org૧૨:૨૩, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦૭extendedconfirmed
fa.wikibooks.org૦૬:૨૪, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪autopatrolled
fa.wikinews.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
fa.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
fiu-vro.wikipedia.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
fi.wikipedia.org૧૪:૪૪, ૧૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬૯autoreview
fi.wikibooks.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
fi.wikimedia.org૦૨:૦૫, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
fi.wikivoyage.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩
fi.wiktionary.org૧૩:૪૬, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૬
fj.wikipedia.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
fj.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૦:૫૯, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
fo.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
fo.wikisource.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
frp.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧
frr.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૧
fr.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૨૫૬
fr.wikibooks.org૦૪:૦૪, ૨૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૪
fr.wikinews.org૧૩:૩૩, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
fr.wikiquote.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
fr.wikisource.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯
fr.wikiversity.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
fr.wikivoyage.org૧૬:૫૫, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
fr.wiktionary.org૧૫:૨૮, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૫
fur.wikipedia.org૧૪:૦૮, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૫
fy.wikipedia.org૧૩:૫૮, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩૮
fy.wikibooks.org૧૭:૦૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૭:૦૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૧
gan.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ga.wikipedia.org૧૪:૦૮, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૯
ga.wiktionary.org૧૭:૦૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
gcr.wikipedia.org૦૮:૨૬, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
gd.wikipedia.org૧૭:૦૨, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
gd.wiktionary.org૧૭:૦૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
gl.wikipedia.org૦૫:૪૯, ૧૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬૨
gl.wikibooks.org૧૭:૦૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૭:૦૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
gn.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૩
gn.wiktionary.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૦૬:૨૫, ૭ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
got.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૬
gu.wikipedia.org૧૬:૦૮, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
gu.wikiquote.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
gv.wikipedia.org૧૪:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૪
gv.wiktionary.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
ha.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૩
ha.wiktionary.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
haw.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
he.wikipedia.org૧૨:૧૧, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૬autopatrolled
he.wikibooks.org૧૩:૫૧, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
he.wikinews.org૧૪:૧૩, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
he.wikivoyage.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
he.wiktionary.org૧૫:૪૧, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
hif.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
hif.wiktionary.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૪:૩૧, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭૭
hi.wikibooks.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૦૫:૦૬, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
hr.wikipedia.org૧૪:૫૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯૬
hr.wikibooks.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
hr.wikiquote.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૭:૧૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
hr.wiktionary.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
hsb.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
hsb.wiktionary.org૧૭:૧૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
ht.wikisource.org૧૩:૧૧, ૨૮ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૯:૨૧, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦૫trusted
hu.wikibooks.org૧૭:૧૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૫
hu.wikiquote.org૧૭:૧૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
hu.wikisource.org૧૭:૧૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૪:૩૯, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
hy.wikipedia.org૧૫:૫૩, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮૧
hy.wikibooks.org૧૭:૧૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૭:૧૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
hy.wikisource.org૧૭:૧૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૭:૧૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
hyw.wikipedia.org૦૬:૧૭, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ia.wikipedia.org૧૬:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ia.wikibooks.org૧૭:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૭:૧૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૪:૪૪, ૧૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૪૭૮autoreview
id.wikibooks.org૧૭:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૦
id.wikiquote.org૧૭:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
id.wikisource.org૧૭:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૪
id.wiktionary.org૧૭:૧૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૨
ie.wikipedia.org૧૭:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮
ie.wiktionary.org૧૭:૧૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૭:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૧
ii.wikipedia.org૧૫:૩૦, ૧૮ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૭:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૪
ik.wiktionary.org૧૧:૩૫, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
incubator.wikimedia.org૧૩:૫૩, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩,૪૬૬sysop, translationadmin
inh.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
io.wikipedia.org૧૪:૦૦, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭૮
io.wiktionary.org૦૫:૩૨, ૨૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૬
is.wikibooks.org૧૭:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૭:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૭:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૭:૧૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૪૭
it.wikibooks.org૧૭:૩૧, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
it.wikinews.org૧૭:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
it.wikiquote.org૧૭:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
it.wikisource.org૧૬:૫૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
it.wikiversity.org૧૭:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૭autopatrolled
it.wikivoyage.org૧૭:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૭:૧૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
iu.wikipedia.org૧૭:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
iu.wiktionary.org૧૭:૧૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
ja.wikipedia.org૧૪:૪૩, ૧૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૮૬extendedconfirmed
ja.wikibooks.org૧૭:૧૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૪
ja.wikinews.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
ja.wikiquote.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૫
ja.wikisource.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
ja.wikiversity.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
ja.wikivoyage.org૦૬:૨૬, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
ja.wiktionary.org૧૭:૧૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૨
jbo.wikipedia.org૧૪:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
jbo.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
jv.wikipedia.org૧૪:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૯૩૩
jv.wikisource.org૧૧:૪૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૬:૨૫, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૦
kab.wikipedia.org૧૧:૫૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૪:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૯૮૫trusted
ka.wikibooks.org૧૧:૫૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૨:૦૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૧:૫૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
kbd.wikipedia.org૧૧:૫૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
kbp.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
kcg.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૧૬ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
kg.wikipedia.org૦૬:૨૫, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૧
kk.wikibooks.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૧૩:૩૫, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૩:૪૧, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
kl.wiktionary.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૫:૧૫, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૬
km.wikibooks.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
kn.wikipedia.org૧૪:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪
kn.wikiquote.org૧૧:૫૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૯:૩૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
koi.wikipedia.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૬૨
ko.wikipedia.org૧૨:૦૦, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૦૮autopatrolled, extendedconfirmed
ko.wikibooks.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ko.wikinews.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૧:૫૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ko.wikiversity.org૧૧:૫૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૪:૪૯, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૦
krc.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
kr.wikiquote.org૧૩:૩૫, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikibooks.org૦૬:૫૫, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikiquote.org૧૩:૩૫, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
ku.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
ku.wikibooks.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ku.wikiquote.org૧૧:૫૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
kv.wikipedia.org૦૭:૪૬, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭૯
kw.wikipedia.org૦૭:૪૬, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
kw.wiktionary.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૨૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
ky.wikibooks.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૬:૧૬, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
lad.wikipedia.org૦૭:૪૬, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૩:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૨
la.wikibooks.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૧:૫૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
la.wikisource.org૧૧:૫૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૧:૫૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
lbe.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯૫
lb.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
lb.wikibooks.org૧૩:૩૩, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૧:૫૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૭
lfn.wikipedia.org૧૮:૨૮, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪
lg.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
lij.wikisource.org૧૨:૧૪, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
li.wikipedia.org૧૪:૫૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
li.wikibooks.org૧૧:૫૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૮:૨૬, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૧:૫૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૧:૫૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
lld.wikipedia.org૧૪:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
lmo.wikipedia.org૦૭:૩૨, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૦
lmo.wiktionary.org૧૧:૫૦, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
ln.wikipedia.org૧૬:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
ln.wikibooks.org૧૩:૩૩, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૪:૪૩, ૧૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨
lo.wiktionary.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૦૭:૪૬, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૦૭:૪૬, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
lt.wikipedia.org૧૪:૩૦, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫૫
lt.wikibooks.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
lt.wikiquote.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૦૫:૦૮, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૦
lv.wikipedia.org૧૪:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫૬autopatrolled
lv.wikibooks.org૦૪:૩૯, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
mad.wikipedia.org૦૨:૩૩, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
mai.wikipedia.org૧૬:૩૩, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
map-bms.wikipedia.org૧૫:૦૧, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૩
mdf.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮૮
www.mediawiki.org૧૧:૪૨, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮,૭૪૪sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org૧૪:૪૩, ૧૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪,૪૧૭checkuser, interface-admin, sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫
mg.wikibooks.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૨:૦૯, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
mhr.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૬
mh.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
min.wiktionary.org૦૯:૪૧, ૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
mi.wikibooks.org૧૩:૩૩, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
mk.wikipedia.org૧૪:૦૩, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૩૫
mk.wikibooks.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૧૭:૦૮, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૪:૪૬, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૨
ml.wikibooks.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૦૨:૦૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wiktionary.org૦૨:૩૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૩૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮૭
mn.wikibooks.org૧૩:૩૩, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૨:૦૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૭
mnw.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૧૧:૨૯, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૨૩
mr.wikipedia.org૦૨:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩
mr.wikibooks.org૧૨:૦૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૨:૦૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૨:૦૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૨:૦૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
ms.wikipedia.org૧૩:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૧૫
ms.wikibooks.org૧૨:૦૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૨:૦૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭
mt.wikipedia.org૧૬:૩૬, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
mt.wiktionary.org૧૨:૦૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૨:૦૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫
mx.wikimedia.org૦૭:૨૧, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
myv.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
my.wikipedia.org૦૯:૨૬, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
my.wikibooks.org૧૩:૩૩, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૩
mzn.wikipedia.org૦૭:૨૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬uploader
nah.wikipedia.org૧૩:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯
nah.wiktionary.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨
nap.wikisource.org૧૫:૦૭, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૬:૧૧, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
na.wikibooks.org૧૩:૩૪, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
nds.wikipedia.org૧૪:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
nds.wikibooks.org૧૩:૩૪, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૩:૪૪, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૬
ne.wikibooks.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ne.wiktionary.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
new.wikipedia.org૦૩:૨૩, ૨૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
ng.wikipedia.org૧૫:૩૦, ૧૮ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૦૫:૪૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૨૧:૩૦, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯
nl.wikipedia.org૦૫:૪૭, ૧૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૮૪
nl.wikibooks.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૨૧૬
nl.wikimedia.org૧૨:૦૭, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
nl.wikinews.org૧૪:૫૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
nl.wikiquote.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
nl.wikisource.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૬
nl.wikivoyage.org૦૯:૦૫, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
nl.wiktionary.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૩
nn.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૬autopatrolled
nn.wikiquote.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૧:૩૦, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૩autopatrolled
no.wikibooks.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
no.wikimedia.org૦૨:૦૫, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
nqo.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૨:૫૮, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૨
nso.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
nv.wikipedia.org૧૫:૨૦, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
nyc.wikimedia.org૦૬:૫૯, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ny.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
oc.wikipedia.org૧૪:૦૧, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
oc.wikibooks.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૯
olo.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
om.wiktionary.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૨૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
or.wikisource.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૦૭:૪૬, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
outreach.wikimedia.org૦૮:૨૯, ૨૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦૨translationadmin
pag.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
pam.wikipedia.org૧૩:૩૮, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૩
pap.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
pa.wikipedia.org૧૬:૨૯, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
pa.wikibooks.org૧૮:૨૦, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pcd.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૭
pdc.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૪
pfl.wikipedia.org૦૫:૧૪, ૨૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૦૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૪:૧૪, ૨૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧૪autoreview
pl.wikibooks.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
pl.wikimedia.org૦૬:૧૯, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
pl.wikinews.org૧૩:૪૦, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
pl.wikiquote.org૦૭:૨૬, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૫
pl.wikisource.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૧
pl.wikivoyage.org૧૨:૦૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
pl.wiktionary.org૧૫:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૩autoreview
pms.wikipedia.org૧૨:૨૩, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
pms.wikisource.org૧૮:૨૭, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૪:૨૮, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૯
pnb.wiktionary.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
pnt.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૨:૧૯, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
ps.wikivoyage.org૧૮:૨૮, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૬:૧૬, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૪:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦,૧૦૮autoreviewer
pt.wikibooks.org૦૯:૩૨, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૪
pt.wikimedia.org૦૫:૩૦, ૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૩:૩૪, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦૨autoreview
pt.wikiquote.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
pt.wikisource.org૦૭:૪૨, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
pt.wikiversity.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮
pt.wikivoyage.org૧૨:૦૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૮
pwn.wikipedia.org૦૯:૪૯, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
qu.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૦૭૩
qu.wikiquote.org૦૯:૧૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikibooks.org૦૩:૦૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
rn.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૧
rn.wiktionary.org૧૪:૪૮, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
roa-rup.wiktionary.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૦૭:૪૬, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ro.wikipedia.org૧૫:૧૮, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૫૬extendedconfirmed
ro.wikibooks.org૧૩:૦૮, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ro.wikinews.org૧૨:૦૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ro.wikiquote.org૧૨:૦૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૨:૧૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૧૨:૧૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
ro.wiktionary.org૧૭:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૧
rue.wikipedia.org૧૫:૫૨, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
ru.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬૫autoreview, uploader
ru.wikibooks.org૧૩:૪૬, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ru.wikimedia.org૧૪:૦૯, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૨:૧૮, ૨૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
ru.wikiquote.org૧૪:૧૫, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ru.wikisource.org૧૨:૧૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ru.wikiversity.org૧૨:૧૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૨:૧૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૩:૧૦, ૨૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
rw.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯૦
rw.wiktionary.org૧૨:૧૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
sah.wikipedia.org૧૭:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
sah.wikiquote.org૧૮:૨૭, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૧૨:૧૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૪:૪૩, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
sa.wikipedia.org૧૪:૨૮, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sa.wikibooks.org૧૨:૧૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૨:૧૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૨:૦૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
sa.wiktionary.org૧૨:૦૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
scn.wiktionary.org૧૨:૦૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
sco.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૬૦
sc.wikipedia.org૧૪:૦૧, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
sd.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
sd.wiktionary.org૧૨:૦૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૦:૦૧, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮
se.wikibooks.org૧૩:૩૩, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૩:૩૨, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૨:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૨:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૦
shi.wikipedia.org૧૭:૫૮, ૩૦ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
shn.wikipedia.org૧૮:૨૭, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikivoyage.org૧૫:૫૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૦૬:૧૧, ૨૬ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sh.wikipedia.org૧૫:૧૯, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭૧
sh.wiktionary.org૧૨:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૦૨:૦૨, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૦:૧૮, ૨૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦,૨૭૭rollbacker
simple.wikibooks.org૦૧:૧૫, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૦૧:૧૭, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૦૪:૪૨, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦,૩૫૪bureaucrat, sysop
si.wikipedia.org૧૭:૪૪, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
si.wikibooks.org૧૨:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૨:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૧૫:૧૨, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૦૭:૦૯, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૭
sk.wikibooks.org૧૨:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૨:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૨:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૨:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭૫
sl.wikibooks.org૧૨:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૨:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૨:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
sl.wikiversity.org૧૨:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૭:૨૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૧૨:૫૪, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
sm.wikipedia.org૧૨:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sm.wiktionary.org૧૪:૪૩, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૨:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૮
wikisource.org૧૬:૩૭, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯૧translationadmin
so.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૭
so.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
species.wikimedia.org૦૫:૪૨, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪૩autopatrolled
sq.wikipedia.org૧૩:૪૭, ૨૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૭autoreview
sq.wikibooks.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
sq.wikinews.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
sq.wikiquote.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
srn.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
sr.wikipedia.org૧૪:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯૯
sr.wikibooks.org૧૨:૦૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૩:૫૫, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭
ss.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ss.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૬
st.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
su.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૨
su.wikibooks.org૧૩:૩૪, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬૫extendedconfirmed
sv.wikibooks.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
sv.wikinews.org૦૬:૨૫, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
sv.wikivoyage.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
sv.wiktionary.org૧૪:૫૮, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭૪
sw.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૮
sw.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૨
szy.wikipedia.org૦૧:૨૪, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
ta.wikipedia.org૧૫:૨૪, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૩
ta.wikibooks.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
ta.wikinews.org૧૩:૩૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
ta.wiktionary.org૧૩:૨૩, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૧
tay.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૧૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૨:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૦૨:૦૪, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૩:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૧૩:૫૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૪:૦૫, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૫sysop, translationadmin
test.wikidata.org૧૩:૫૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૦૭:૪૭, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
te.wikipedia.org૧૩:૪૧, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮
te.wikibooks.org૧૨:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૨:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૨:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૦૬:૫૪, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૫
tg.wikibooks.org૧૨:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪૪
th.wikibooks.org૧૨:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૨:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૨:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯
th.wiktionary.org૧૪:૫૮, ૨૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૯૨
ti.wikipedia.org૧૨:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
ti.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૩:૪૧, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
tk.wikibooks.org૧૩:૩૩, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
tl.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬
tl.wikibooks.org૧૮:૨૦, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૯
tn.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
to.wikipedia.org૧૨:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
tpi.wikipedia.org૦૭:૩૩, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
trv.wikipedia.org૧૩:૪૮, ૧૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૮૬autoreview
tr.wikibooks.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૧૩:૫૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
tr.wikisource.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
tr.wikivoyage.org૨૩:૪૧, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭
ts.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
tt.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૨૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪૮
tt.wikibooks.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
tw.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૭
tyv.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૧૫:૦૦, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
udm.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૭૫
ug.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૮
ug.wikibooks.org૧૩:૩૩, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૪૪૧autoreview
uk.wikibooks.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
uk.wikisource.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૬:૧૮, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
uk.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
ur.wikipedia.org૧૨:૧૧, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૫
ur.wikibooks.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૩:૨૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૫
uz.wikibooks.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
vec.wikisource.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
vep.wikipedia.org૦૯:૩૪, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
ve.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૬:૫૦, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૪૮૬autopatrolled, extendedconfirmed
vi.wikibooks.org૧૭:૧૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૦
vi.wikiquote.org૧૭:૧૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
vi.wikisource.org૧૭:૧૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
vi.wikivoyage.org૧૭:૧૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
vi.wiktionary.org૧૩:૦૭, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૫rollbacker
vls.wikipedia.org૧૭:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૭
vo.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮૨
vo.wikibooks.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૩:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૭
wa.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
wa.wikibooks.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૧૩:૩૮, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૦૪:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
www.wikidata.org૧૨:૦૫, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭,૯૯૫sysop, translationadmin
wikimania2005.wikimedia.org૧૨:૫૯, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2006.wikimedia.org૧૨:૫૯, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2007.wikimedia.org૧૨:૫૯, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2008.wikimedia.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૦૨:૦૫, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૦૨:૦૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૦૨:૦૭, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૦૨:૦૭, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૦૨:૦૭, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૦૨:૦૭, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૦૨:૦૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૫:૩૩, ૧૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૪:૧૪, ૩૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦૧translationadmin
wo.wikipedia.org૧૫:૦૧, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૦
xal.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૦
xh.wikipedia.org૦૯:૨૦, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
yi.wikipedia.org૧૪:૦૧, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૭
yi.wikisource.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
yo.wikibooks.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૪:૧૭, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
za.wikipedia.org૦૫:૨૩, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
za.wikibooks.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૨૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
zh-min-nan.wikipedia.org૧૪:૦૨, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૩
zh-min-nan.wikibooks.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૭:૦૮, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૭:૦૮, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
zh-yue.wikipedia.org૦૫:૨૨, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮૩
zh.wikipedia.org૧૪:૪૩, ૧૪ મે ૨૦૧૯નવું ખાતુ(?)૭,૦૫૯extendedconfirmed, filemover, rollbacker
zh.wikibooks.org૦૮:૦૧, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૨
zh.wikinews.org૧૫:૨૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
zh.wikiquote.org૧૭:૦૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
zh.wikisource.org૧૭:૦૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૬
zh.wikiversity.org૧૭:૦૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪૦
zh.wikivoyage.org૧૭:૩૧, ૩૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૫
zh.wiktionary.org૧૬:૪૮, ૩૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮૬
zu.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૦
zu.wikibooks.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૭:૦૮, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)