વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૨:૫૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૧૨:૫૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૩:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૨૯
ab.wiktionary.org૧૨:૫૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૫:૩૨, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧૩
advisory.wikimedia.org૦૪:૪૫, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
af.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨૩
af.wikibooks.org૧૩:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
af.wikiquote.org૧૩:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
af.wiktionary.org૧૩:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
ak.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૧
ak.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૧૨:૫૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૩:૧૬, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૩autoreview
alt.wikipedia.org૧૮:૩૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ami.wikipedia.org૧૨:૦૦, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૪:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨૨
am.wikiquote.org૧૪:૧૩, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૩:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
ang.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬૨
ang.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૧૨:૫૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૧૨:૫૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૩:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
anp.wikipedia.org૦૭:૪૧, ૨૨ માર્ચ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦૯
an.wiktionary.org૧૩:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૭
api.wikimedia.org૦૮:૪૨, ૬ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૩:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ar.wikipedia.org૦૫:૫૧, ૧૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯૫autoreview
ar.wikibooks.org૧૩:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
ar.wikimedia.org૦૨:૦૫, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૩:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
ar.wikiquote.org૧૩:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૧:૫૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ar.wikiversity.org૧૩:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ar.wiktionary.org૧૩:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
ary.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
arz.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૨
ast.wikipedia.org૦૦:૩૩, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯૧
ast.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૧૨:૫૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૩:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૨૪
as.wikipedia.org૦૫:૨૬, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૩
as.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikiquote.org૧૨:૪૩, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૨:૦૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૧૨:૫૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦
av.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭૦
av.wiktionary.org૧૨:૫૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૧૧:૫૩, ૨૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
ay.wikipedia.org૧૦:૪૨, ૧૫ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૯૧૫
ay.wiktionary.org૧૩:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૩:૫૬, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૧
az.wikipedia.org૧૪:૪૮, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૫૨autopatrolled, extendedconfirmed
az.wikibooks.org૧૩:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૬
az.wikiquote.org૧૩:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
az.wikisource.org૧૧:૫૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
az.wiktionary.org૧૫:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૬
ban.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ban.wikisource.org૦૫:૦૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૭:૩૮, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૯
bat-smg.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૦
ba.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૭
ba.wikibooks.org૧૬:૫૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૬:૫૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
bcl.wikiquote.org૧૧:૧૮, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
bcl.wiktionary.org૨૧:૫૪, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૧૮:૧૮, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૫:૧૪, ૨૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૭
beta.wikiversity.org૧૫:૫૨, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૨૭૫translationadmin
be.wikipedia.org૧૩:૧૦, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨૬
be.wikibooks.org૧૬:૫૨, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
be.wikimedia.org૧૧:૫૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
be.wikiquote.org૧૬:૫૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૬:૫૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
be.wiktionary.org૧૬:૫૨, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
bg.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫૫extendedconfirmed
bg.wikibooks.org૧૬:૫૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
bg.wikinews.org૧૬:૫૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૬:૫૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૬:૫૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૬:૫૨, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
bh.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
bi.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
bjn.wikipedia.org૧૬:૫૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૬
bjn.wiktionary.org૧૨:૩૮, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
blk.wikipedia.org૧૨:૩૪, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
blk.wiktionary.org૦૯:૧૦, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૬:૫૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
bn.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦૬
bn.wikibooks.org૦૪:૨૫, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
bn.wikiquote.org૧૧:૦૧, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૬:૫૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
bn.wikivoyage.org૧૬:૫૮, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૬:૫૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
bo.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
bpy.wikipedia.org૧૬:૫૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
br.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૯૧૦
br.wikimedia.org૦૯:૧૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૬:૫૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૬:૫૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૬:૫૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
bs.wikipedia.org૧૪:૦૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૬autoreview
bs.wikibooks.org૧૬:૫૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૬:૫૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
bs.wikiquote.org૧૬:૫૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૬:૫૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૬:૫૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
btm.wiktionary.org૦૯:૨૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૬:૫૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૦
bxr.wikipedia.org૧૬:૫૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૨
ca.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૩૪
ca.wikibooks.org૦૬:૨૩, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦
ca.wikimedia.org૦૨:૪૯, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૪translationadmin
ca.wikinews.org૧૬:૫૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
ca.wikiquote.org૧૬:૫૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
ca.wikisource.org૧૬:૫૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૬:૫૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
cbk-zam.wikipedia.org૧૬:૫૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
cdo.wikipedia.org૧૬:૫૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
ceb.wikipedia.org૧૩:૦૧, ૨૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૬
ce.wikipedia.org૧૬:૫૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૬
chr.wikipedia.org૧૬:૦૯, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
chr.wiktionary.org૧૬:૫૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ch.wikipedia.org૧૬:૫૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
chy.wikipedia.org૧૬:૫૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૩:૪૧, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
ckb.wiktionary.org૨૩:૪૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૫:૦૫, ૧૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૪૦,૬૧૪suppress, sysop, translationadmin
co.wikipedia.org૧૪:૪૮, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭૯
co.wikimedia.org૦૪:૦૪, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૧૩:૦૩, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૬:૫૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૬:૫૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
cr.wikipedia.org૧૬:૫૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikiquote.org૧૩:૦૩, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૧૩:૦૩, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૬:૫૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
csb.wiktionary.org૧૬:૫૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૨૧
cs.wikibooks.org૧૬:૫૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
cs.wikinews.org૧૬:૫૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૬:૫૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૬:૫૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
cs.wikiversity.org૧૬:૫૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
cs.wiktionary.org૧૬:૫૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
cu.wikipedia.org૧૬:૫૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૪
cv.wikipedia.org૦૫:૧૪, ૨૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯
cv.wikibooks.org૧૬:૫૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૪:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦૩
cy.wikibooks.org૧૬:૫૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
cy.wikiquote.org૧૬:૫૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૬:૫૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૬:૫૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
dag.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૩૦ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
da.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫૨
da.wikibooks.org૧૨:૫૩, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
da.wikiquote.org૧૬:૫૮, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
da.wikisource.org૧૬:૫૮, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯૭
da.wiktionary.org૧૬:૫૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
de.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૬૨autoreview, editor
de.wikibooks.org૧૬:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯૫
de.wikinews.org૧૩:૩૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
de.wikiquote.org૧૬:૫૮, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
de.wikisource.org૧૬:૫૮, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
de.wikiversity.org૦૫:૧૪, ૨૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧
de.wikivoyage.org૧૬:૫૮, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
de.wiktionary.org૦૪:૨૧, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨૦autoreview
din.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૩
diq.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૨
diq.wiktionary.org૨૧:૩૦, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૦૪:૧૫, ૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૨૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
dty.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
dv.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
dv.wiktionary.org૧૬:૫૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
dz.wiktionary.org૧૩:૦૩, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
el.wikipedia.org૦૪:૫૭, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮૧
el.wikibooks.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
el.wikinews.org૧૫:૪૧, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
el.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૨
eml.wikipedia.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૯
en.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૯,૦૧૭abusefilter-helper, extendedconfirmed, extendedmover, filemover, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org૧૬:૫૩, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૪૪૨editor
en.wikinews.org૧૩:૩૪, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭૦
en.wikiquote.org૧૭:૦૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯૨
en.wikisource.org૧૭:૦૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭૦
en.wikiversity.org૧૫:૫૨, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૪
en.wikivoyage.org૧૭:૦૪, ૨૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૩
en.wiktionary.org૦૪:૫૮, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૦૦૧
eo.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૦૬autoreview
eo.wikibooks.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
eo.wikinews.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
eo.wikiquote.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
eo.wikivoyage.org૧૫:૦૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
eo.wiktionary.org૦૮:૦૯, ૨૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૧
es.wikipedia.org૧૨:૫૦, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૨૬
es.wikibooks.org૦૫:૧૪, ૨૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૪
es.wikinews.org૧૨:૫૯, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
es.wikiquote.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
es.wikisource.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧
es.wikiversity.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
es.wikivoyage.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
es.wiktionary.org૧૭:૩૮, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૯
et.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮૮
et.wikibooks.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ee.wikimedia.org૦૨:૦૪, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
eu.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩૪
eu.wikibooks.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
eu.wiktionary.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯
ext.wikipedia.org૧૭:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
fat.wikipedia.org૧૯:૧૧, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
fa.wikipedia.org૧૨:૨૩, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮૩extendedconfirmed
fa.wikibooks.org૦૬:૨૪, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫autopatrolled
fa.wikinews.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
fa.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ff.wikipedia.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
fiu-vro.wikipedia.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
fi.wikipedia.org૧૪:૪૪, ૧૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦૪autoreview
fi.wikibooks.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
fi.wikimedia.org૦૨:૦૫, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
fi.wikivoyage.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪
fi.wiktionary.org૧૩:૪૬, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૨
fj.wikipedia.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
fj.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૦:૫૯, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૪translationadmin
fo.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
fo.wikisource.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
frp.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૫
frr.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૨
fr.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૯૦૭
fr.wikibooks.org૦૪:૦૪, ૨૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૬
fr.wikinews.org૧૩:૩૩, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૫
fr.wikiquote.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
fr.wikisource.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨
fr.wikiversity.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
fr.wikivoyage.org૧૬:૫૫, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
fr.wiktionary.org૧૫:૨૮, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૧
fur.wikipedia.org૧૪:૦૮, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૬
fy.wikipedia.org૧૩:૫૮, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫૬
fy.wikibooks.org૧૭:૦૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૭:૦૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૫
gan.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ga.wikipedia.org૧૪:૦૮, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૨
ga.wiktionary.org૧૭:૦૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
gcr.wikipedia.org૦૮:૨૬, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
gd.wikipedia.org૧૭:૦૨, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
gd.wiktionary.org૧૭:૦૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
gl.wikipedia.org૦૫:૪૯, ૧૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯૫
gl.wikibooks.org૧૭:૦૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૭:૦૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
gn.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૪
gn.wiktionary.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૦૬:૨૫, ૭ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
gor.wiktionary.org૧૬:૫૪, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
got.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૭
gpe.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guc.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
gur.wikipedia.org૧૯:૫૭, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૬:૦૮, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
gu.wikiquote.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
guw.wikinews.org૧૨:૨૭, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wikiquote.org૦૨:૧૩, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
guw.wiktionary.org૧૩:૨૪, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
gv.wikipedia.org૧૪:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૯
gv.wiktionary.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦
ha.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૪
ha.wiktionary.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
haw.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
he.wikipedia.org૧૨:૧૧, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮૭autopatrolled
he.wikibooks.org૧૩:૫૧, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
he.wikinews.org૧૪:૧૩, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
he.wikivoyage.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
he.wiktionary.org૧૫:૪૧, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
hif.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫
hif.wiktionary.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૪:૩૧, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૨૯
hi.wikibooks.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૦૫:૦૬, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
hr.wikipedia.org૧૪:૫૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦૯
hr.wikibooks.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
hr.wikiquote.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૭:૧૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
hr.wiktionary.org૧૭:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
hsb.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
hsb.wiktionary.org૧૭:૧૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
ht.wikisource.org૧૩:૧૧, ૨૮ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૯:૨૧, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪૨trusted
hu.wikibooks.org૧૭:૧૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૧
hu.wikiquote.org૧૭:૧૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
hu.wikisource.org૧૭:૧૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૪:૩૯, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
hy.wikipedia.org૧૫:૫૩, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩૬
hy.wikibooks.org૧૭:૧૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૭:૧૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
hy.wikisource.org૧૭:૧૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૭:૧૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
hyw.wikipedia.org૦૬:૧૭, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ia.wikipedia.org૧૬:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ia.wikibooks.org૧૭:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૭:૧૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૪:૪૪, ૧૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૯૪૨autoreview
id.wikibooks.org૧૭:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૪
id.wikiquote.org૧૭:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
id.wikisource.org૧૭:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૫
id.wiktionary.org૧૭:૧૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૯
ie.wikipedia.org૧૭:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦
ie.wiktionary.org૧૭:૧૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૭:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૩
ig.wikiquote.org૧૧:૩૫, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wiktionary.org૧૨:૦૩, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ii.wikipedia.org૧૫:૩૦, ૧૮ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૭:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૫
ik.wiktionary.org૧૧:૩૫, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
incubator.wikimedia.org૧૩:૫૩, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮,૬૧૭translationadmin
inh.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
io.wikipedia.org૧૪:૦૦, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮૦
io.wiktionary.org૦૫:૩૨, ૨૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૧
is.wikibooks.org૧૭:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૭:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૭:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૭:૧૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
it.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૨૭૪
it.wikibooks.org૧૭:૩૧, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
it.wikinews.org૧૭:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
it.wikiquote.org૧૭:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
it.wikisource.org૧૬:૫૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
it.wikiversity.org૧૭:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૯autopatrolled
it.wikivoyage.org૧૭:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૭:૧૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
iu.wikipedia.org૧૭:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
iu.wiktionary.org૧૭:૧૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
ja.wikipedia.org૧૪:૪૩, ૧૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૮૭extendedconfirmed
ja.wikibooks.org૧૭:૧૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૮
ja.wikinews.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
ja.wikiquote.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮
ja.wikisource.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
ja.wikiversity.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
ja.wikivoyage.org૦૬:૨૬, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
ja.wiktionary.org૧૭:૧૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૪
jbo.wikipedia.org૧૪:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
jbo.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
jv.wikipedia.org૧૪:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૯૪૨
jv.wikisource.org૧૧:૪૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૬:૨૫, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૧
kab.wikipedia.org૧૧:૫૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૪:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૧૦૨trusted
ka.wikibooks.org૧૧:૫૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૨:૦૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૧:૫૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
kbd.wikipedia.org૧૧:૫૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
kbd.wiktionary.org૨૩:૪૨, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
kcg.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૧૬ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
kcg.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૦૬:૨૫, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૨
kk.wikibooks.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૧૩:૩૫, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૩:૪૧, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
kl.wiktionary.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૫:૧૫, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦૫
km.wikibooks.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
kn.wikipedia.org૧૪:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
kn.wikiquote.org૧૧:૫૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૯:૩૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
koi.wikipedia.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૬૩
ko.wikipedia.org૧૨:૦૦, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૫૭autopatrolled, extendedconfirmed
ko.wikibooks.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ko.wikinews.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૧:૫૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ko.wikiversity.org૧૧:૫૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ko.wiktionary.org૧૪:૪૯, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૩
krc.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
kr.wikiquote.org૧૩:૩૫, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikibooks.org૦૬:૫૫, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikiquote.org૧૩:૩૫, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
ku.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨
ku.wikibooks.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ku.wikiquote.org૧૧:૫૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
kv.wikipedia.org૦૭:૪૬, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮૧
kw.wikipedia.org૦૭:૪૬, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
kw.wiktionary.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૨૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦
ky.wikibooks.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૬:૧૬, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
lad.wikipedia.org૦૭:૪૬, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
la.wikipedia.org૧૩:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૭
la.wikibooks.org૧૧:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૧:૫૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
la.wikisource.org૧૧:૫૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૧:૫૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
lbe.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯૭
lb.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
lb.wikibooks.org૧૩:૩૩, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૧:૫૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૮
lfn.wikipedia.org૧૮:૨૮, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
lg.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
lij.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
lij.wikisource.org૧૨:૧૪, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
li.wikipedia.org૧૪:૫૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
li.wikibooks.org૧૧:૫૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૮:૨૬, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૧:૫૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૧:૫૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
lld.wikipedia.org૧૪:૪૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
lmo.wikipedia.org૦૭:૩૨, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૫
lmo.wiktionary.org૧૧:૫૦, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
ln.wikipedia.org૧૬:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
ln.wikibooks.org૧૩:૩૩, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૪:૪૩, ૧૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫
lo.wiktionary.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૦૭:૪૬, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૦૭:૪૬, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
lt.wikipedia.org૧૪:૩૦, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭૯
lt.wikibooks.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
lt.wikiquote.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૦૫:૦૮, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૨
lv.wikipedia.org૧૪:૦૭, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬૮autopatrolled
lv.wikibooks.org૦૪:૩૯, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
mad.wikipedia.org૦૨:૩૩, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
mai.wikipedia.org૧૬:૩૩, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
map-bms.wikipedia.org૧૫:૦૧, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૮
mdf.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૦
www.mediawiki.org૧૧:૪૨, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨,૬૦૬sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org૧૪:૪૩, ૧૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૩,૪૯૬checkuser, interface-admin, sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૨
mg.wikibooks.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૨:૦૯, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
mhr.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૭
mh.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧
min.wiktionary.org૦૯:૪૧, ૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
mi.wikibooks.org૧૩:૩૩, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
mk.wikipedia.org૧૪:૦૩, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૫૦
mk.wikibooks.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૧૭:૦૮, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૪:૪૬, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૨
ml.wikibooks.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૨:૦૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૦૨:૦૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wiktionary.org૦૨:૩૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૩૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૬
mn.wikibooks.org૧૩:૩૩, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૨:૦૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૭
mnw.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
mnw.wiktionary.org૧૧:૨૯, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૩૭૮
mr.wikipedia.org૦૨:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮
mr.wikibooks.org૧૨:૦૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૨:૦૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૨:૦૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૨:૦૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
ms.wikipedia.org૧૩:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૮૭
ms.wikibooks.org૧૨:૦૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૨:૦૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૯
mt.wikipedia.org૧૬:૩૬, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
mt.wiktionary.org૧૨:૦૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૨:૦૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭
mx.wikimedia.org૦૭:૨૧, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
myv.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
my.wikipedia.org૦૯:૨૬, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
my.wikibooks.org૧૩:૩૩, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૪
mzn.wikipedia.org૦૭:૨૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨uploader
nah.wikipedia.org૧૩:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧
nah.wiktionary.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩
nap.wikisource.org૧૫:૦૭, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૬:૧૧, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
na.wikibooks.org૧૩:૩૪, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
nds.wikipedia.org૧૪:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
nds.wikibooks.org૧૩:૩૪, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૩:૪૪, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૭
ne.wikibooks.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ne.wiktionary.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
new.wikipedia.org૦૩:૨૩, ૨૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૪
ng.wikipedia.org૧૫:૩૦, ૧૮ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૦૫:૪૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
nia.wiktionary.org૨૧:૩૦, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦
nl.wikipedia.org૦૫:૪૭, ૧૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૫૭
nl.wikibooks.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૨૨૪
nl.wikimedia.org૧૨:૦૭, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
nl.wikinews.org૧૪:૫૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
nl.wikiquote.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
nl.wikisource.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૩
nl.wikivoyage.org૦૯:૦૫, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
nl.wiktionary.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૭
nn.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૪autopatrolled
nn.wikiquote.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૧:૩૦, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
no.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૬autopatrolled
no.wikibooks.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
no.wikimedia.org૦૨:૦૫, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
no.wikiquote.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
no.wikisource.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
nqo.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૨:૫૮, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૩
nso.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
nv.wikipedia.org૧૫:૨૦, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
nyc.wikimedia.org૦૬:૫૯, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ny.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
oc.wikipedia.org૧૪:૦૧, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૭
oc.wikibooks.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૯
olo.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
om.wiktionary.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૨૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
or.wikisource.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૦૭:૪૬, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
outreach.wikimedia.org૦૮:૨૯, ૨૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧૧translationadmin
pag.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
pam.wikipedia.org૧૩:૩૮, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૫
pap.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
pa.wikipedia.org૧૬:૨૯, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
pa.wikibooks.org૧૮:૨૦, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pcd.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮
pcm.wikipedia.org૧૧:૨૭, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
pdc.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૬
pfl.wikipedia.org૦૫:૧૪, ૨૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૦૧:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૪:૧૪, ૨૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૮૧autoreview, editor
pl.wikibooks.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
pl.wikimedia.org૦૬:૧૯, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
pl.wikinews.org૧૩:૪૦, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
pl.wikiquote.org૦૭:૨૬, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૦
pl.wikisource.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૬
pl.wikivoyage.org૧૨:૦૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
pl.wiktionary.org૧૫:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૧autoreview
pms.wikipedia.org૧૨:૨૩, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
pms.wikisource.org૧૮:૨૭, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૪:૨૮, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૬
pnb.wiktionary.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
pnt.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૨:૧૯, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
ps.wikivoyage.org૧૮:૨૮, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૬:૧૬, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૪:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦,૨૭૧autoreviewer
pt.wikibooks.org૦૯:૩૨, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૮
pt.wikimedia.org૦૫:૩૦, ૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૩:૩૪, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦૨autoreview
pt.wikiquote.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
pt.wikisource.org૦૭:૪૨, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
pt.wikiversity.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮
pt.wikivoyage.org૧૨:૦૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૮
pwn.wikipedia.org૦૯:૪૯, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
qu.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૦૮૧
qu.wikiquote.org૦૯:૧૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikibooks.org૦૩:૦૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
rn.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૧
rn.wiktionary.org૧૪:૪૮, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
roa-rup.wiktionary.org૧૨:૦૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૦૭:૪૬, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ro.wikipedia.org૧૫:૧૮, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૮૪extendedconfirmed
ro.wikibooks.org૧૩:૦૮, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ro.wikinews.org૧૨:૦૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ro.wikiquote.org૧૨:૦૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૨:૧૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૧૨:૧૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
ro.wiktionary.org૧૭:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૧
rue.wikipedia.org૧૫:૫૨, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૯
ru.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૫૪autoreview, uploader
ru.wikibooks.org૧૩:૪૬, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ru.wikimedia.org૧૪:૦૯, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ru.wikinews.org૧૨:૧૮, ૨૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
ru.wikiquote.org૧૪:૧૫, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ru.wikisource.org૧૨:૧૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ru.wikiversity.org૧૨:૧૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૨:૧૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૩:૧૦, ૨૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
rw.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯૨
rw.wiktionary.org૧૨:૧૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
sah.wikipedia.org૧૭:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
sah.wikiquote.org૧૮:૨૭, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૧૨:૧૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૪:૪૩, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
sa.wikipedia.org૧૪:૨૮, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
sa.wikibooks.org૧૨:૧૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૨:૧૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૨:૦૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
sa.wiktionary.org૧૨:૦૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
scn.wiktionary.org૧૨:૦૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
sco.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૭૦
sc.wikipedia.org૧૪:૦૧, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
sd.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
sd.wiktionary.org૧૨:૦૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૦:૦૧, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯
se.wikibooks.org૧૩:૩૩, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૩:૩૨, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૨:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૨:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૫
shi.wikipedia.org૧૭:૫૮, ૩૦ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
shn.wikipedia.org૧૮:૨૭, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikibooks.org૧૩:૧૭, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
shn.wikivoyage.org૧૫:૫૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૦૬:૧૧, ૨૬ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
sh.wikipedia.org૧૫:૧૯, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯૧
sh.wiktionary.org૧૨:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૦૨:૦૨, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૦:૧૮, ૨૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩,૯૪૭rollbacker
simple.wikibooks.org૦૧:૧૫, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૦૧:૧૭, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૦૪:૪૨, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦,૨૧૭bureaucrat, sysop
si.wikipedia.org૧૭:૪૪, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨
si.wikibooks.org૧૨:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૨:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૧૫:૧૨, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૦૭:૦૯, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૪
sk.wikibooks.org૧૨:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૨:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૨:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૨:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯૧
sl.wikibooks.org૧૨:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૨:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૨:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
sl.wikiversity.org૧૨:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૭:૨૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૧૨:૫૪, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
sm.wikipedia.org૧૨:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
sm.wiktionary.org૧૪:૪૩, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૨:૧૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૮
wikisource.org૧૬:૩૭, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮૯translationadmin
so.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૪
so.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
species.wikimedia.org૦૫:૪૨, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮૧autopatrolled, translationadmin
sq.wikipedia.org૧૩:૪૭, ૨૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦૯autoreview, editor
sq.wikibooks.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
sq.wikinews.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
sq.wikiquote.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
srn.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
sr.wikipedia.org૧૪:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૧૪
sr.wikibooks.org૧૨:૦૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૩:૫૫, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
ss.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
ss.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૨
st.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
su.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૧
su.wikibooks.org૧૩:૩૪, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikisource.org૧૩:૧૦, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮૪extendedconfirmed
sv.wikibooks.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
sv.wikinews.org૦૬:૨૫, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
sv.wikivoyage.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
sv.wiktionary.org૧૪:૫૮, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭૫
sw.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૦
sw.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૨
szy.wikipedia.org૦૧:૨૪, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
ta.wikipedia.org૧૫:૨૪, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧૩
ta.wikibooks.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
ta.wikinews.org૧૩:૩૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૩
ta.wikiquote.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૨:૨૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
ta.wiktionary.org૧૩:૨૩, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૩
tay.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૧૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૨:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૦૨:૦૪, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૩:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
test-commons.wikimedia.org૧૩:૫૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૪:૦૫, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૩sysop, translationadmin
test.wikidata.org૧૩:૫૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૦૭:૪૭, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
te.wikipedia.org૧૩:૪૧, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦
te.wikibooks.org૧૨:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૨:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૨:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૦૬:૫૪, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૦
tg.wikibooks.org૧૨:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
th.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧૮
th.wikibooks.org૧૨:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૨:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
th.wikisource.org૧૨:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯
th.wiktionary.org૧૪:૫૮, ૨૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૯૩
ti.wikipedia.org૧૨:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
ti.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૩:૪૧, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
tk.wikibooks.org૧૩:૩૩, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
tl.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૨
tl.wikibooks.org૧૮:૨૦, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikiquote.org૧૧:૨૨, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
tl.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tly.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૦
tn.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
to.wikipedia.org૧૨:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
tpi.wikipedia.org૦૭:૩૩, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
trv.wikipedia.org૧૩:૪૮, ૧૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૦૯autoreview
tr.wikibooks.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
tr.wikimedia.org૧૩:૫૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
tr.wikisource.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
tr.wikivoyage.org૨૩:૪૧, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭
ts.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
tt.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૨૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫૯
tt.wikibooks.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
tw.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૯
tyv.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૧૫:૦૦, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
udm.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૭૫
ug.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૯
ug.wikibooks.org૧૩:૩૩, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૫૨૫autoreview
uk.wikibooks.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
uk.wikisource.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૬:૧૮, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
uk.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮
ur.wikipedia.org૧૨:૧૧, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૫
ur.wikibooks.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૩:૨૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૮
uz.wikibooks.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
vec.wikisource.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
vep.wikipedia.org૦૯:૩૪, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
ve.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૬:૫૦, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૫૧autopatrolled, extendedconfirmed
vi.wikibooks.org૧૭:૧૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૦
vi.wikiquote.org૧૭:૧૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
vi.wikisource.org૧૭:૧૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
vi.wikivoyage.org૧૭:૧૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
vi.wiktionary.org૧૩:૦૭, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૬rollbacker
vls.wikipedia.org૧૭:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦
vo.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮૫
vo.wikibooks.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૩:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૪
wa.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
wa.wikibooks.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૧૩:૩૮, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૦૪:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
www.wikidata.org૧૨:૦૫, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧,૯૪૦sysop, translationadmin
www.wikifunctions.org૧૬:૩૯, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦૨functioneer (temporary), sysop (temporary), translationadmin (temporary)
wikimania2005.wikimedia.org૧૨:૫૯, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2006.wikimedia.org૧૨:૫૯, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2007.wikimedia.org૧૨:૫૯, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2008.wikimedia.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૦૨:૦૫, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૦૨:૦૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૦૨:૦૭, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૦૨:૦૭, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૦૨:૦૭, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૦૨:૦૭, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૦૨:૦૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૫:૩૩, ૧૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૪:૧૪, ૩૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦૯translationadmin
wo.wikipedia.org૧૫:૦૧, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૧
xal.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૧
xh.wikipedia.org૦૯:૨૦, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૧
yi.wikipedia.org૧૪:૦૧, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮
yi.wikisource.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮૯
yo.wikibooks.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૪:૧૭, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
za.wikipedia.org૦૫:૨૩, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
za.wikibooks.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
zh-classical.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૨૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
zh-min-nan.wikipedia.org૧૪:૦૨, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦૩
zh-min-nan.wikibooks.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૭:૦૮, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૭:૦૮, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
zh-yue.wikipedia.org૦૫:૨૨, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯૦
zh.wikipedia.org૧૪:૪૩, ૧૪ મે ૨૦૧૯નવું ખાતુ(?)૧૬,૬૫૨extendedconfirmed, rollbacker, templateeditor
zh.wikibooks.org૦૮:૦૧, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૨
zh.wikinews.org૧૫:૨૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
zh.wikiquote.org૧૭:૦૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
zh.wikisource.org૧૭:૦૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૬
zh.wikiversity.org૧૭:૦૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪૦
zh.wikivoyage.org૧૭:૩૧, ૩૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૫
zh.wiktionary.org૧૬:૪૮, ૩૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯૮
zu.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૨
zu.wikibooks.org૧૨:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૭:૦૮, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)