વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: MusikAnimal
  • નોંધેલ: ૦૨:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧ (૧૧ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧,૩૮,૧૯૪
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૪૭૩
  • વૈશ્વિક જૂથો દુરુપયોગ ગરણી મદદગાર, કારભારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ab.wikipedia.org૦૩:૧૩, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૦૩:૨૯, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૦૦:૪૫, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૫:૫૫, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૦૩:૫૦, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૨૦:૧૨, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૨૩:૪૫, ૧૫ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
alt.wikipedia.org૨૦:૫૭, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૨૨:૦૬, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૦૨:૨૯, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૮:૪૯, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૮:૨૦, ૩૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૮:૧૦, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૧૯:૩૭, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૦૪:૫૩, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
ar.wikimedia.org૧૯:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૮:૦૬, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૨૩:૪૩, ૧૫ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૦૩:૪૪, ૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૧૮:૦૮, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૨૩:૩૦, ૧૫ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૦૦:૨૬, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૨૨:૦૧, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૦૨:૧૪, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૧૮:૦૮, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૨ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૧૮:૦૮, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૨૩:૨૬, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૨૫ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
az.wikiquote.org૦૫:૩૩, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૦૩:૨૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૨૨:૦૮, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikisource.org૨૧:૪૦, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૮:૪૨, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૪:૧૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૮:૦૮, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૨૩:૪૧, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૦૩:૧૪, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૦૨:૫૪, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૯:૨૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikibooks.org૦૩:૨૮, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૨૨:૦૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૯:૧૨, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૮:૪૪, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૧૪:૦૦, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૦૨:૪૪, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૦૨:૨૫, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૨૦:૦૯, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૦૨:૪૫, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૦૦:૫૭, ૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૨૩:૨૪, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૦૨:૩૫, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૨૦:૧૧, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૦૦:૨૪, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cho.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૦૩:૨૨, ૨૮ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૪:૧૪, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૭:૪૨, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૮:૪૩, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૦૨:૪૪, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૫:૧૭, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૨૯૩autopatrolled, filemover, rollbacker
co.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૨૭ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૦૦:૪૭, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૨૩:૩૦, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૦૦:૫૦, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૮:૧૧, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૦૪:૧૮, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૮:૪૬, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૦૨:૫૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૨૦:૨૦, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૨૧:૪૦, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૨૦:૨૨, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૧૬:૨૧, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૨૩:૪૯, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૪:૧૪, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૨૦:૫૮, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
de.wikibooks.org૦૪:૧૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૯:૩૮, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૬:૨૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૮:૨૮, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૨૩:૩૫, ૮ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૦૪:૫૪, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૨૨:૪૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૨૨:૧૩, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૨૨:૦૪, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૫:૪૫, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૨:૫૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૮:૪૦, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૦૨:૦૭, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૦૪:૧૩, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૨:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧નવું ખાતુ(?)૧,૨૦,૦૫૪abusefilter, autoreviewer, checkuser, interface-admin, sysop
en.wikibooks.org૦૪:૩૮, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૦૪:૩૮, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
en.wikiquote.org૦૩:૨૧, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૦૪:૩૮, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬abusefilter
en.wikiversity.org૦૪:૩૮, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૦૭:૦૮, ૩ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬autopatrolled
en.wiktionary.org૦૪:૩૮, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૦૧:૨૨, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૨૩:૩૩, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૫:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૧૮:૦૮, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૨૦:૪૭, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૨૨:૩૭, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
es.wikibooks.org૦૪:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૨૩:૫૧, ૫ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૦૪:૩૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૦૪:૩૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૨૦:૫૭, ૫ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૨૩:૪૫, ૫ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૦૬:૧૭, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૦૧:૩૬, ૨ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikibooks.org૧૮:૦૧, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૨૩:૪૬, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૬:૧૪, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૪:૧૯, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
fa.wikiquote.org૨૩:૩૪, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
fa.wikisource.org૨૩:૩૫, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૨૩:૩૫, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૦૬:૧૪, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૦૬:૧૫, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૭:૫૦, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૦૨:૦૨, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૧૮:૦૫, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૦૬:૧૫, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૩:૩૮, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૦૪:૪૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૮:૪૨, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૦૬:૧૫, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૧:૦૫, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
fr.wikibooks.org૦૪:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૨૧:૨૮, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૦૪:૩૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૦૪:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૨૩:૩૯, ૧૫ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૨૧:૦૪, ૫ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૨૩:૪૬, ૫ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૦૬:૧૫, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૦૬:૧૫, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૦૬:૧૬, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૬:૧૬, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૦૬:૩૫, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૧૬:૫૩, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૦૧:૨૭, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૨૩:૨૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૬:૧૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૨૨:૫૫, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૬:૧૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૦૨:૫૨, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૧૫:૦૭, ૨૩ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૨૨:૫૩, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૩:૨૫, ૨૮ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૦૬:૧૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૬:૨૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wikipedia.org૦૦:૩૯, ૩ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૦૬:૧૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૦૦:૧૬, ૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૬:૧૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૦૬:૧૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૦૬:૧૮, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૫:૦૪, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૦૨:૩૬, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૨:૦૩, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૦૧:૪૨, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૮:૩૯, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૨૧:૧૦, ૫ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૩:૩૮, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૦:૩૮, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikibooks.org૧૮:૫૩, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૬:૧૫, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૨૦:૧૪, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૨૧:૪૫, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૦૪:૩૭, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૫:૨૬, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikibooks.org૦૪:૧૮, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૦૪:૧૮, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૦૨:૩૯, ૨૭ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૦૬:૧૯, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૬:૩૦, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૨૧:૪૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૩:૫૪, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૫:૪૧, ૨૦ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૧:૨૨, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૨૩:૪૭, ૧૫ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૬:૧૯, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૮:૨૯, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૭:૪૨, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
id.wikibooks.org૨૧:૧૦, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૦૨:૦૪, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૫:૦૨, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૦૧:૪૯, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૮:૪૭, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૬:૨૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૦૬:૨૨, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૦૬:૨૨, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૪:૩૮, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
inh.wikipedia.org૨૩:૩૯, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૫:૨૬, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૮:૩૯, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૨૩:૪૯, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૪:૧૬, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૯:૧૫, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
it.wikibooks.org૦૪:૧૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૨૩:૫૪, ૫ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૦૪:૩૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૦૪:૨૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૦૨:૪૯, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૨૧:૦૬, ૫ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૦૪:૨૭, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૦૬:૨૩, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૫:૧૪, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ja.wikibooks.org૨૧:૦૫, ૨૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૬:૨૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૮:૩૫, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૧૮:૦૮, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૦૨:૨૪, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૮:૪૩, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૨૨:૧૪, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikisource.org૧૧:૫૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૨૧:૪૪, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૪:૩૩, ૧૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૨૧:૧૩, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૦૧:૩૭, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૨:૫૫, ૨૭ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૨૨:૧૪, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૮:૨૦, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૦૦:૫૧, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૫:૧૬, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૦૫:૧૬, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૪:૫૮, ૯ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૪:૧૭, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૧૬:૩૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૬:૩૨, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૨૩:૪૦, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikiquote.org૧૮:૨૬, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૨૨:૪૯, ૨૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૮:૩૪, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૮:૩૩, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૮:૫૪, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૨૨:૫૮, ૨૭ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૦૬:૨૨, ૨૧ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikisource.org૦૨:૦૫, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૨૧:૫૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૧૮:૩૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૦૨:૧૦, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૮:૦૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૨૧:૫૭, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wiktionary.org૨૨:૧૨, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૦૧:૦૧, ૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૨૧:૧૨, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૦:૫૦, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)checkuser
lo.wikipedia.org૦૩:૧૧, ૨૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૮:૪૩, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૨૩:૫૨, ૧૫ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૨૧:૩૩, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૨૨:૧૬, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૦:૪૩, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૪:૩૮, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૯૧૯sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org૦૪:૩૮, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૫૦૩interface-admin, steward, sysop
mg.wikipedia.org૧૪:૧૭, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૭:૩૦, ૧૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૪:૧૭, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૩:૨૪, ૨૮ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૧:૪૦, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૦૨:૨૬, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૦૨:૩૦, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૪:૧૩, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૧૮:૦૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wiktionary.org૧૮:૦૦, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૮:૦૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૦૨:૪૮, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૦૬:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૦૪:૩૨, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૨૨:૧૮, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૨૩:૪૨, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૪:૫૬, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૪:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૨૨:૧૯, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૨૨:૧૯, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૨૧:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૨૧:૪૦, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૧૮:૦૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૫:૦૩, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikibooks.org૨૧:૧૦, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૦૨:૪૪, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૦૧:૫૨, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૮:૩૩, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૩:૫૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૮:૫૫, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૬:૧૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૦૪:૨૯, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૦૩:૧૩, ૨૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૨૧:૧૫, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૧૯:૫૧, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૦૬:૩૩, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૦૪:૫૯, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૨૨:૨૧, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૮:૨૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૧૬:૨૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૦૦:૪૬, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૨૨:૨૧, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૯:૫૮, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૧૮:૨૬, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૮:૫૭, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૨૨:૨૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૮:૩૬, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૩:૪૫, ૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૦૨:૪૭, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૨૧:૩૦, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)autoreview
pl.wikimedia.org૦૨:૩૦, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૦૧:૫૪, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૬:૧૦, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૧૬:૦૪, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૨૧:૦૯, ૫ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૨૨:૪૨, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૨૩:૪૪, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૦૨:૫૩, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૬:૫૮, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
pt.wikibooks.org૦૫:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૧૯:૨૪, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૬:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૨૧:૦૫, ૫ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૦૨:૩૮, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pwn.wikipedia.org૨૨:૧૫, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૨૩:૪૪, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૮:૪૦, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૬:૨૭, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૦૨:૦૮, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૨:૪૪, ૩ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ru.wikibooks.org૦૭:૦૮, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૯:૫૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૨૨:૧૪, ૧૫ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૦૪:૩૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૦૪:૩૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૨૧:૦૯, ૫ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૮:૪૯, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૭:૫૬, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૦૨:૧૮, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૪:૫૭, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૨૨:૨૪, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૨૧:૫૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૦૬:૫૬, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૦૬:૦૧, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૨૧:૪૦, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૧૮:૦૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૨૦:૦૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૧:૧૦, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
simple.wikibooks.org૦૪:૪૯, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૨૧:૫૩, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૨૦:૧૮, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૧૮:૦૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૧૮:૦૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૮:૦૩, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૭:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૦૬:૧૯, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૧૮:૦૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૫:૨૪, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૨:૦૩, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૮:૪૮, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૪:૩૮, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૧૮:૪૫, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)autoreview, editor
sq.wikinews.org૦૦:૪૫, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૬:૧૩, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૫:૨૭, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૦૬:૩૦, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૭:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૦૩:૨૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૧૬:૪૦, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૬:૧૪, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૦૨:૩૩, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૦૦:૧૮, ૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૮:૫૫, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૮:૫૬, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૮:૪૪, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૬:૩૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૮:૩૮, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tay.wikipedia.org૧૮:૦૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૦૯:૨૧, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૬:૦૨, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૦૧:૨૫, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૯૩૩bureaucrat, import, interface-admin, sysop
test.wikidata.org૧૬:૨૪, ૧૭ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૬:૧૪, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૮:૦૧, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૦:૩૯, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૮:૩૯, ૨૭ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૨૩:૪૭, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૯:૦૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૦૦:૧૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૦૪:૪૬, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૧૮:૧૦, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૨૨:૪૪, ૨૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૮:૧૫, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૦૨:૦૧, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૪:૧૮, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૧૮:૧૦, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૪:૧૯, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૨૨:૨૯, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૨૩:૦૬, ૪ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૦૧:૩૮, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૦૪:૫૯, ૧૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૨૨:૦૩, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૨૦:૦૦, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૬:૧૩, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૨૨:૧૩, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૦:૪૨, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૦૩:૫૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૮:૩૦, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૩:૩૬, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૧૯:૦૮, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૨૧:૨૧, ૧૬ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૦૩:૫૩, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૨૧:૦૬, ૫ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૨૩:૪૯, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૮:૨૯, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૪:૧૯, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૨૩:૫૦, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૧૮:૧૦, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૦:૨૨, ૧૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪૮rollbacker
wikimania2014.wikimedia.org૨૧:૫૪, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૧૬:૨૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૪:૧૫, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૨૨:૧૩, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૭:૦૮, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૦૩:૦૭, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૨૧:૧૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૨૩:૫૦, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૨૦:૫૦, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૯:૩૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૪:૧૯, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૦૪:૪૬, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૦૦:૦૪, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૫:૦૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
zh.wikibooks.org૨૩:૪૨, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૮:૧૮, ૨૦ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૯:૨૭, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૮:૫૨, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૨૩:૩૦, ૨૭ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)