વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Mykola7
  • નોંધેલ: ૨૧:૪૫, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮ (૩ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૫૩,૮૧૬
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૮૬
  • વૈશ્વિક જૂથો વૈશ્વીક ઊલટાવનાર, Ombuds
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૧૯ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ady.wikipedia.org૨૧:૦૬, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
af.wikibooks.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૦:૩૯, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
alt.wikipedia.org૨૧:૨૯, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૨૧:૨૯, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૧૯:૧૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૦૦:૩૧, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૪:૧૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૩
ar.wikibooks.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૬:૩૮, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૮:૦૦, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૯:૫૪, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ary.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
arz.wikipedia.org૧૦:૫૬, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧
ast.wikipedia.org૧૦:૫૬, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૬:૩૮, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
as.wikisource.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
az.wikipedia.org૧૦:૫૬, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
az.wikibooks.org૨૧:૫૧, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
az.wikisource.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
bat-smg.wikipedia.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૨૦:૨૫, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wiktionary.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૧૬:૩૯, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
beta.wikiversity.org૧૦:૪૩, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૦:૨૦, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
be.wikibooks.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૨૧:૦૫, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૬:૫૯, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
bg.wikibooks.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૦૦:૦૪, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૦૩:૪૬, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
bi.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૨૧:૧૨, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
bm.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૨૦:૩૭, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૬
bn.wikibooks.org૧૦:૪૦, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
bn.wikisource.org૨૧:૪૬, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૨૦:૧૬, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૨૩:૨૭, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૬:૩૯, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૯:૩૨, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૧૯:૩૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
bs.wikibooks.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૯:૫૪, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૦૦:૩૧, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૯:૪૯, ૩ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ca.wikibooks.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૦૦:૫૩, ૨૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૯:૫૪, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૦૨:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૭:૧૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૮:૧૧, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૦૦:૧૫, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cho.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૪:૧૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૯:૩૦, ૧૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
commons.wikimedia.org૧૧:૧૫, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૯૬
co.wikipedia.org૧૦:૪૧, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૧૦:૪૧, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૮:૫૬, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
cr.wikipedia.org૨૧:૪૫, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૧:૦૩, ૧૧ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
cs.wikibooks.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૪:૩૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૨૧:૩૦, ૨ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૦૦:૧૧, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૯:૫૫, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૨૧:૧૮, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૧૩:૨૩, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૦:૫૫, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
cv.wikibooks.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૦:૫૫, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૦૦:૦૫, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૧૦:૪૧, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૦૦:૧૧, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૦૦:૦૪, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૨૩:૪૫, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૦:૪૧, ૧૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮
de.wikibooks.org૦૦:૦૬, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૬:૩૮, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૦:૪૧, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૦૦:૦૬, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૪:૦૧, ૧૯ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૨૦:૧૮, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
de.wiktionary.org૨૧:૩૯, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
din.wikipedia.org૧૦:૪૧, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૭:૫૧, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wiktionary.org૨૧:૨૮, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૦૨:૨૧, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૬:૩૯, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૦:૪૧, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૯:૪૦, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૧:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
el.wikibooks.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૯:૫૫, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૯:૫૫, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૯:૫૫, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૭:૦૬, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
eml.wikipedia.org૧૦:૪૧, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૮:૨૮, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૫૬૪extendedconfirmed
en.wikibooks.org૧૬:૪૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
en.wikinews.org૧૫:૧૫, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૨
en.wikiquote.org૧૬:૪૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
en.wikisource.org૧૯:૦૫, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
en.wikiversity.org૧૦:૦૭, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
en.wikivoyage.org૧૬:૪૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
en.wiktionary.org૧૧:૨૫, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
eo.wikipedia.org૧૦:૫૫, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
eo.wikibooks.org૧૬:૩૮, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૬:૩૮, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૬:૩૮, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૬:૩૮, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૧૦:૪૧, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૯:૩૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૩:૨૩, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
es.wikibooks.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૬:૩૮, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૧:૦૯, ૫ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૧૯:૫૫, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૧૦:૪૧, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૦૦:૨૧, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૦:૫૩, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
et.wikibooks.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૦૦:૧૪, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૦૦:૦૧, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૯:૪૪, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
eu.wikibooks.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૧:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
fa.wikibooks.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૯:૫૫, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૨૩:૨૭, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૧:૦૯, ૫ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
fa.wiktionary.org૨૩:૨૭, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ff.wikipedia.org૧૦:૪૧, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૫:૧૧, ૨૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૧૯:૫૫, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૬:૩૮, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૭:૧૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૯:૫૫, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૧૦:૪૧, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
fj.wikipedia.org૧૦:૪૨, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૩ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૨૧:૨૬, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૨૨:૩૮, ૨ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૬:૩૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦૪
fr.wikibooks.org૧૭:૦૬, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૫:૩૪, ૧૮ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૭:૦૬, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૭:૧૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૭:૦૬, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૦:૪૨, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૧:૨૩, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૦:૫૩, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૭:૫૧, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૨૧:૨૯, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૪:૪૬, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૧૭:૦૫, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૫:૦૩, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૨૧:૩૪, ૨ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૦:૫૩, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikibooks.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૦:૪૨, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૦૨:૨૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૦:૪૨, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૦:૪૨, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૮:૩૯, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
gu.wikiquote.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૭:૫૨, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૨૩:૨૭, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૦:૪૨, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૮:૩૯, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૯:૩૪, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૪:૧૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૦
he.wikibooks.org૧૦:૪૨, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૦:૪૨, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૮:૧૫, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૪:૪૭, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
he.wikivoyage.org૧૧:૫૩, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૦૩:૪૩, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૦:૪૨, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
hif.wiktionary.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૭:૨૮, ૨૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૨
hi.wikibooks.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૦:૪૨, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
hi.wikisource.org૧૦:૧૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૯:૫૬, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૨૨:૦૧, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૦:૫૨, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
hr.wikibooks.org૧૩:૦૯, ૨૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૦:૪૨, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૭:૦૫, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૩:૧૮, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
hu.wikibooks.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૩:૧૫, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
hy.wikibooks.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૮:૨૧, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૦:૫૨, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૪:૨૮, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૭
id.wikibooks.org૧૦:૪૨, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૦:૪૨, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૦:૪૨, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૨૦:૨૬, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૦:૫૦, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૦:૪૨, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૨૧:૨૬, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૭:૩૯, ૧૩ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૪
inh.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૬:૧૨, ૧૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૦૦:૦૪, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૧:૩૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૨:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦૫
it.wikibooks.org૨૧:૨૮, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૨૧:૩૦, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૮:૧૫, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
it.wikisource.org૦૦:૧૦, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૮:૦૯, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૦:૪૨, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૯:૩૪, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૫:૨૮, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
ja.wikibooks.org૧૮:૨૩, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૨૨:૦૯, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૮:૨૩, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૦૦:૦૯, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૯:૫૬, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૨૧:૫૫, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૪:૫૩, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૨૧:૦૬, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૯:૪૭, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
jv.wikisource.org૧૦:૪૨, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૦:૪૨, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૦:૪૨, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikibooks.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૨૦:૧૭, ૭ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૦:૪૨, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭
kk.wikibooks.org૦૨:૨૧, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૦:૫૦, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૦:૪૨, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૯:૪૭, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
kn.wikiquote.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૦:૫૦, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૯:૫૬, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૧૭:૨૭, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૦:૪૨, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
ks.wiktionary.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૫:૧૫, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૦૦:૩૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૦:૨૭, ૬ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૨૧:૩૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૦૨:૨૧, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૦૨:૨૧, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૦૨:૨૨, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૦૨:૨૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૦૦:૧૮, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૭:૧૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૦૦:૦૦, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૩:૧૪, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૨૧:૩૦, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૦:૪૯, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
lmo.wiktionary.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૧:૪૫, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
lt.wikibooks.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૦૦:૧૦, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૧:૪૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૨
lv.wiktionary.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
map-bms.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
mdf.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૨૧:૪૫, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
meta.wikimedia.org૨૧:૪૫, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૫૦૬global-renamer, sysop
mg.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૨૩:૦૬, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
min.wiktionary.org૧૦:૪૩, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૦:૪૮, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૫:૧૮, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
mk.wikibooks.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭
ml.wikibooks.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૮:૪૦, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૮:૪૦, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૮:૪૦, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wiktionary.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૦:૪૮, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૨૦:૧૮, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૦:૪૭, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
ms.wikibooks.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૦૦:૩૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
my.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૦:૪૭, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
nds.wiktionary.org૧૭:૧૫, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૮:૩૯, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૮:૩૯, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
nia.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૬:૦૭, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
nl.wikibooks.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૨૦:૦૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૯:૫૭, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૦:૪૩, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૦:૧૦, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૫:૨૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
no.wikibooks.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૯:૫૭, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૦૦:૧૭, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૨૩:૫૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૯:૩૪, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૦૦:૦૫, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૧૪:૫૨, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૨૦:૧૩, ૨૧ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૨૦:૧૮, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
pa.wikibooks.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૨૧:૦૮, ૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૦૯:૪૨, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૮:૩૯, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૨૧:૩૦, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭૭autoreview
pl.wikibooks.org૧૯:૪૫, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૯:૧૮, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૯:૪૫, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૯:૪૫, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૦૦:૦૫, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૦૦:૦૪, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
pl.wiktionary.org૧૯:૪૫, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૦:૪૪, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
pnb.wiktionary.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૦૦:૦૨, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ps.wiktionary.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
pt.wikibooks.org૦૦:૦૫, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૨૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૦૦:૧૭, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૯:૩૫, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૦૦:૧૮, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૯:૩૫, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૦:૪૪, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૯:૩૫, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pwn.wikipedia.org૨૧:૩૦, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૫:૧૬, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૮:૩૯, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૦:૪૪, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૨૦:૩૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૮
ro.wikibooks.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૧૦:૪૪, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ro.wiktionary.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૫:૦૯, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
ru.wikipedia.org૦૮:૨૮, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૪૦૨autoreview, rollbacker, uploader
ru.wikibooks.org૧૮:૪૦, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૭:૩૬, ૨૧ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૦૯:૨૮, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
ru.wikiquote.org૨૧:૪૯, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ru.wikisource.org૧૧:૩૨, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
ru.wikiversity.org૧૪:૦૧, ૧૯ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૪:૨૦, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ru.wiktionary.org૨૧:૨૫, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૯
rw.wikipedia.org૧૦:૪૪, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૧:૨૫, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૦૦:૦૬, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૦:૪૪, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૦૦:૨૭, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
sa.wikibooks.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૦:૪૪, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૦૦:૦૨, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૦૨:૨૨, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૭:૨૪, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૧૮:૨૭, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૧૦:૪૪, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
sh.wiktionary.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૨૧:૪૬, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૪
simple.wiktionary.org૧૧:૧૦, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૦:૪૪, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૦૭:૦૦, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
sk.wikibooks.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૦૦:૧૧, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૯:૨૫, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
sl.wikibooks.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૯:૫૮, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૧૦:૪૪, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૦:૪૪, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૦:૪૪, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૯:૪૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૪:૪૦, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sq.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૨૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
sq.wikibooks.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૯:૫૮, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૦:૪૪, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૦:૩૮, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૮
sr.wikibooks.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૬:૩૯, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૦૩:૧૩, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૦૩:૧૩, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૦૩:૧૩, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૦:૪૪, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
sv.wikibooks.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૯:૫૮, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૨૧:૪૬, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૯:૫૮, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૦:૪૪, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૦૦:૦૬, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૯:૩૫, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sw.wiktionary.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૯:૨૯, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૦:૩૯, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
ta.wikibooks.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૯:૫૯, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૯:૫૯, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tay.wikipedia.org૧૦:૪૫, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૯:૫૯, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૨૦:૦૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૧૩:૩૧, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
test.wikidata.org૧૮:૨૦, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૦:૪૫, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
te.wikibooks.org૧૯:૫૯, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૯:૫૯, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૦૦:૦૭, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૦૨:૨૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૦:૩૯, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
tg.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૧
th.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ti.wikipedia.org૧૦:૪૫, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૨૨:૦૨, ૨૭ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૦૦:૦૨, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૦૨:૨૨, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૦:૪૫, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૧૦:૪૫, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૪:૧૧, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૪
tr.wikibooks.org૧૭:૫૧, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૦૩:૦૫, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૭:૫૧, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૨૨:૪૨, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૧૦:૪૫, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૦૦:૦૦, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
tt.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૦:૪૫, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૧૭:૨૯, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૨૧:૩૬, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૬:૩૯, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૨૧:૪૫, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮નવું ખાતુ(?)૩૬,૮૦૮checkuser, editor, sysop
uk.wikibooks.org૧૪:૩૬, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૦:૪૫, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૦:૫૦, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૬:૪૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૨:૧૩, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૧૧autopatrolled, rollbacker
uk.wiktionary.org૧૪:૩૬, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૬:૧૯, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૬:૨૬, ૪ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
uz.wikiquote.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૦:૪૫, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૦:૪૫, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૨૧:૦૩, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
vi.wikibooks.org૧૩:૪૮, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૫:૦૬, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૫:૦૬, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૧:૫૨, ૨૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૦:૪૫, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૧:૨૦, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮૫
wikimania2015.wikimedia.org૧૭:૫૬, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૭:૦૯, ૨૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૨:૨૪, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૨૧:૦૩, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૫:૪૧, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૩:૦૧, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૨૦:૧૮, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૦૦:૩૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૩:૩૮, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
zh-min-nan.wikipedia.org૧૦:૪૬, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૦:૪૨, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૨૦:૦૭, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૫
zh.wikibooks.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૬:૩૯, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૨૧:૨૯, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૫:૦૧, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૯:૫૯, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૨૧:૨૯, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૮:૩૯, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૦૦:૦૧, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૦૨:૨૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)