વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: NForrester (WMF)
  • નોંધેલ: ૨૦:૫૫, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૨૧ (૧૨ મહિના પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા:
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૦
  • વૈશ્વિક જૂથો Two-factor authentication testers, કર્મચારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
am.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૮:૫૧, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૦:૦૩, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૦:૦૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૦:૦૨, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૮:૫૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૬:૨૩, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૬:૩૨, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૧:૩૪, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૪:૪૬, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikibooks.org૧૬:૦૧, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૦૯:૫૬, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૦૯:૧૬, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૦૯:૨૮, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૩:૫૧, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૦૯:૧૪, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૦:૦૫, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૪:૫૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૦:૧૫, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૦:૩૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૨:૩૬, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૨:૩૭, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૦:૧૫, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૯:૪૪, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૨ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૦:૫૫, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૯ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૦:૧૮, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૨૦:૫૫, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૨૧નવું ખાતુ(?)autopatrolled
mk.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૨:૪૬, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૦૫:૦૭, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૩:૦૬, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૪:૪૭, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૯:૨૨, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૪:૩૧, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૯:૩૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikibooks.org૧૪:૨૫, ૫ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૦૮:૩૭, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૦૯:૧૪, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૦૯:૨૮, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૦:૨૧, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૩:૧૧, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૩:૪૬, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૬:૩૨, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૦:૦૬, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૪:૦૧, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૨:૦૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૯:૪૦, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૦:૧૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૨:૪૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૦૮:૦૭, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૮:૪૯, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)