વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: NahidSultan
  • નોંધેલ: ૦૬:૫૭, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩ (૯ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧,૩૨,૪૧૮
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૮૦૭
  • વૈશ્વિક જૂથો વૈશ્વિક પ્રબંધકો, VRT permissions agents
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૨:૫૮, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૧૨:૦૯, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૫:૪૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૯:૫૦, ૩૦ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
advisory.wikimedia.org૧૮:૫૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૨૩:૨૪, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
af.wikibooks.org૧૦:૫૩, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૦૬:૪૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૦૬:૪૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૦૬:૪૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૦૯:૫૩, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
alt.wikipedia.org૦૮:૪૩, ૭ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૧૫:૧૦, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૨:૦૪, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
am.wiktionary.org૦૬:૪૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૮:૪૯, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
ang.wikibooks.org૧૦:૫૩, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૨૨:૪૨, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૫:૩૮, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
an.wiktionary.org૦૬:૪૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૦૬:૩૭, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૦૬:૪૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૬
ar.wikibooks.org૦૬:૪૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ar.wikimedia.org૨૧:૩૯, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૦૬:૪૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૦૬:૪૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૦૬:૪૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ar.wikiversity.org૦૬:૪૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૦૬:૪૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૨:૧૬, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
ast.wikipedia.org૦૬:૦૮, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
ast.wiktionary.org૦૬:૪૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૦૮:૪૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૮
as.wikisource.org૦૬:૫૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૮:૫૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૧૯:૦૪, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૦૬:૫૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
awa.wikipedia.org૧૯:૦૪, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૦૬:૫૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૦૬:૫૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૬:૩૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
az.wikibooks.org૧૦:૫૩, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૦૬:૫૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૦૬:૫૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૦૬:૫૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
bat-smg.wikipedia.org૧૨:૨૮, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
ba.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
ba.wikibooks.org૧૫:૫૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૨૧:૪૫, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
bcl.wiktionary.org૧૫:૫૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૦૨:૦૫, ૧૧ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૦૧૬bureaucrat, sysop, translationadmin
be-tarask.wikipedia.org૧૪:૦૩, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૦૮:૦૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૭:૫૧, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
be.wikibooks.org૨૩:૨૪, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૨૧:૩૯, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૦૬:૫૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૦૬:૫૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૦૬:૫૨, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૯:૫૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
bg.wikibooks.org૦૬:૫૨, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૦૯:૨૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૦૬:૫૨, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૦૮:૪૨, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
bg.wiktionary.org૦૬:૫૨, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૦:૦૮, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
bi.wikipedia.org૦૭:૪૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૦૬:૫૨, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
bm.wikipedia.org૦૬:૫૨, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૦૩:૨૩, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૦૭:૦૨, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩,૩૧૯bureaucrat, checkuser, sysop
bn.wikibooks.org૧૪:૫૦, ૨૧ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧૮
bn.wikisource.org૧૦:૦૩, ૨૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૯
bn.wikivoyage.org૧૪:૦૯, ૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
bn.wiktionary.org૦૬:૦૩, ૧૫ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૯
bo.wikipedia.org૨૩:૦૫, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
bpy.wikipedia.org૦૭:૧૪, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૮
br.wikipedia.org૧૬:૧૧, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
br.wikimedia.org૨૧:૩૯, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૦૬:૫૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૦૬:૫૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૦૬:૫૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૫:૧૯, ૨૭ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
bs.wikibooks.org૦૬:૫૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૮:૫૮, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૦૬:૫૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૦૬:૫૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૦૬:૫૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૦૬:૫૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ca.wikipedia.org૦૮:૨૩, ૨૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
ca.wikibooks.org૨૨:૨૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૨૦:૫૭, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૦૬:૫૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૦૬:૫૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૦૬:૫૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૨૨:૦૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૦૬:૫૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૦૬:૫૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૭:૦૭, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
ce.wikipedia.org૨૩:૦૮, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
chr.wikipedia.org૦૯:૦૦, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
chr.wiktionary.org૨૨:૦૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૨૧:૨૬, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૦૬:૫૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૦૬:૫૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
commons.wikimedia.org૦૭:૦૧, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧,૦૮૯sysop, translationadmin
co.wikipedia.org૦૬:૫૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૨૧:૩૯, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૦૬:૫૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૦૬:૫૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૦૩:૧૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૦૩:૧૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
csb.wiktionary.org૦૬:૫૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૮:૨૫, ૨૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
cs.wikibooks.org૦૩:૧૫, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
cs.wikinews.org૨૦:૫૫, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૩:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૦૭:૪૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૦૬:૫૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૨૨:૦૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૦૩:૧૫, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૦૬:૫૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
cv.wikibooks.org૨૨:૪૮, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૨૦:૨૩, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૨૨:૪૮, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૨૨:૪૮, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૦૬:૫૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૦૬:૫૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૧૫:૫૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૮:૨૫, ૨૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
da.wikibooks.org૦૬:૫૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૦૬:૫૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૦૬:૫૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૦૬:૫૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૬autoreview
de.wikibooks.org૨૨:૦૪, ૧૯ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૨૦:૫૧, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૨૩:૩૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૨૧:૪૩, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૦૬:૫૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૦૬:૧૬, ૩ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૨:૫૪, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૦૭:૪૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wiktionary.org૧૫:૫૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૨૧:૩૯, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૫:૩૮, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૯:૧૭, ૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
dv.wikipedia.org૦૬:૫૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
dv.wiktionary.org૦૬:૫૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૫:૩૮, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૮:૨૬, ૨૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
el.wikibooks.org૧૦:૫૧, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૦૯:૨૬, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૦૭:૪૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૦૭:૪૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૦૭:૪૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૦૭:૪૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૨૨:૦૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
eml.wikipedia.org૦૭:૪૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૬:૫૭, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩ઘર વિકિ(?)૫,૧૧૧extendedconfirmed, filemover
en.wikibooks.org૦૭:૦૨, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
en.wikinews.org૦૭:૦૨, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪
en.wikiquote.org૦૭:૦૨, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
en.wikisource.org૦૭:૦૨, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
en.wikiversity.org૦૭:૦૨, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
en.wikivoyage.org૦૭:૦૨, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
en.wiktionary.org૦૭:૦૨, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
eo.wikipedia.org૦૯:૫૩, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
eo.wikibooks.org૧૦:૫૩, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૯:૦૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૦૭:૪૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૦૭:૪૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૨૨:૧૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૦૭:૪૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૭:૧૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૪
es.wikibooks.org૧૦:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૦૯:૨૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૨૧:૪૬, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
es.wikisource.org૨૨:૦૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૦૭:૪૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૧૯:૪૬, ૨૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૨૧:૪૩, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૦૯:૪૮, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikibooks.org૦૭:૪૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૨૧:૩૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૪:૧૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૪:૧૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૨૨:૦૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૦૮:૨૯, ૨૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
eu.wikibooks.org૧૪:૧૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૪:૧૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૬:૩૬, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૪:૧૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૮:૪૬, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
fa.wikibooks.org૧૪:૧૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૪:૧૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૫:૦૦, ૮ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૪:૧૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૦૦:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૨૨:૦૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ff.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૦૯:૫૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૬:૫૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
fi.wikibooks.org૧૪:૧૯, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૨૧:૩૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૯:૦૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૪:૧૯, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૪:૧૯, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૪:૧૯, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૧૯:૧૧, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૨૨:૦૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૧૪:૧૯, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૪:૧૯, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૦૮:૫૪, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૮
fo.wikipedia.org૧૪:૧૯, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
fo.wikisource.org૧૪:૧૯, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૪:૧૯, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૪:૧૯, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૪:૧૯, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
fr.wikipedia.org૦૯:૩૧, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૧
fr.wikibooks.org૧૭:૪૪, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૨૨:૩૫, ૩ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૨૧:૪૬, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૦૬:૨૬, ૨૪ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૨૧:૪૬, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૦૬:૧૬, ૩ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૨૧:૪૨, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૪:૨૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨
fy.wikibooks.org૧૪:૨૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૪:૨૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૪:૨૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૪:૨૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૪:૨૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ga.wiktionary.org૧૪:૨૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૧૯:૦૯, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
gd.wiktionary.org૧૪:૨૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૪:૨૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૦૮:૫૩, ૨૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
gl.wikibooks.org૧૪:૨૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૪:૨૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૪:૨૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૪:૨૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૪:૨૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૨૩:૦૯, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૧૫:૫૩, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૯:૦૯, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
gu.wikiquote.org૧૪:૨૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૪:૨૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૪:૨૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૪:૨૨, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
gv.wiktionary.org૧૪:૨૨, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૪:૨૨, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૪:૨૨, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૪:૨૨, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૪:૨૨, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૮:૫૩, ૨૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
he.wikibooks.org૨૧:૪૬, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૪:૨૨, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૪:૨૨, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૨૧:૪૨, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૦૮:૦૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૯:૦૫, ૧ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
hif.wiktionary.org૧૫:૫૧, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૯:૫૮, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૭
hi.wikibooks.org૧૪:૨૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૪:૨૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૬:૦૮, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૫:૫૪, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૧૧:૧૧, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૪:૨૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૮:૫૩, ૨૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
hr.wikibooks.org૧૪:૨૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૪:૨૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૪:૨૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૪:૨૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૫:૩૮, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૪:૨૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૨૨:૦૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૦:૨૩, ૨૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
hu.wikibooks.org૧૪:૨૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૪:૨૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૪:૨૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૨૨:૦૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૨:૨૬, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
hy.wikibooks.org૧૪:૨૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૪:૨૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૩:૪૬, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૪:૨૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૩:૦૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૧૪:૨૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૪:૨૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૭
id.wikibooks.org૧૪:૨૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૪:૨૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૪:૨૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૦૬:૩૨, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ie.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૧૪:૨૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૪:૨૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૦:૪૨, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
incubator.wikimedia.org૦૭:૦૨, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૭૧
inh.wikipedia.org૧૩:૦૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
io.wiktionary.org૦૬:૩૨, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
is.wikipedia.org૦૯:૦૦, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૧૪:૨૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૪:૨૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૪:૨૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૪:૨૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૨૨:૪૯, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૬autopatrolled
it.wikibooks.org૧૪:૨૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૭:૨૮, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૪:૨૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૦૬:૩૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
it.wikiversity.org૧૪:૨૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૪:૨૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૦૬:૩૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૪:૨૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૦:૨૨, ૧૨ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯
ja.wikibooks.org૧૪:૨૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૨૧:૫૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૪:૨૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૪:૨૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૪:૨૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
jbo.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
jbo.wiktionary.org૧૪:૨૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
jv.wiktionary.org૦૬:૩૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૯:૦૦, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikibooks.org૧૪:૨૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૪:૨૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૪:૨૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૪:૨૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૩:૦૬, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૪:૨૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૪:૨૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૨૩:૩૬, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
kk.wikibooks.org૧૪:૨૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૪:૨૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૪:૨૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૪:૨૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૪:૨૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૧૪:૨૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૧:૪૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
kn.wikiquote.org૧૪:૨૯, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
kn.wikisource.org૧૪:૨૯, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૦૬:૩૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
koi.wikipedia.org૧૪:૨૯, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૮:૫૭, ૨૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
ko.wikibooks.org૧૪:૨૯, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૪:૨૯, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૪:૩૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૪:૩૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૧૩:૫૪, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૬:૩૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૪:૩૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૨૨:૧૨, ૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૮:૩૩, ૨૫ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૪:૩૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૪:૩૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૨૨:૫૭, ૬ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૧૪:૩૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૪:૩૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૦૬:૩૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૦૯:૦૦, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૪:૩૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૪:૩૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૦૯:૦૦, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૧૪:૩૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૪:૩૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૪:૩૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૪:૩૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૨:૩૧, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
la.wikibooks.org૧૪:૩૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૪:૩૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૪:૩૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૪:૩૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૪:૩૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૦૫:૪૯, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
lb.wiktionary.org૧૪:૩૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૪:૩૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૮:૫૬, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૪:૩૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૪:૩૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૦૭:૫૮, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૧૪:૩૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૮:૫૬, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૪:૩૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૪:૩૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૦૬:૩૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૯:૧૫, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૧૪:૩૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૪:૩૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૩:૨૪, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૪:૩૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૪:૩૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૨૩:૦૯, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૮:૫૭, ૨૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
lt.wikibooks.org૧૪:૩૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૪:૩૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૪:૩૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૦૬:૩૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૨૨:૦૪, ૧૯ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
lv.wiktionary.org૧૪:૩૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૧૯:૧૬, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૦:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
map-bms.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
mdf.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૭:૦૧, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૩
meta.wikimedia.org૦૭:૦૧, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૭૭૬centralnoticeadmin, global-renamer, sysop
mg.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૧૪:૩૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૦૬:૩૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
mhr.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
mh.wikipedia.org૧૮:૦૬, ૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૦૬:૩૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
min.wiktionary.org૧૯:૧૫, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૪:૩૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૨૩:૩૬, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
mk.wikibooks.org૧૪:૩૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૨૧:૩૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૪:૩૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૪:૩૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૭:૩૩, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
ml.wikibooks.org૧૪:૩૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૪:૩૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૪:૩૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૦૬:૩૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૫ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wiktionary.org૧૫:૫૫, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
mn.wiktionary.org૧૪:૩૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૮:૫૬, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૧૫:૫૫, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૫:૦૪, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૬:૫૦, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
mr.wikibooks.org૧૪:૩૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૪:૩૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૪:૩૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૪:૩૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
ms.wikibooks.org૧૧:૪૬, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૪:૩૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૪:૩૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૨૧:૩૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૭:૨૯, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
my.wiktionary.org૦૬:૩૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૨૩:૩૬, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૨૧:૨૧, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૦:૫૫, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
nds.wiktionary.org૨૧:૨૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૫:૦૫, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
ne.wikibooks.org૨૧:૨૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૨૧:૨૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ng.wikipedia.org૧૩:૦૩, ૧૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૧૯:૧૮, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૧૫:૫૬, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૪
nl.wikibooks.org૦૫:૫૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૨૧:૩૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૦૧:૩૦, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૨૧:૨૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૨૧:૨૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૦૬:૧૬, ૩ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૬:૩૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૯:૩૮, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૨૧:૨૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૨૧:૨૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૨૧:૨૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૨ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
no.wikibooks.org૧૧:૪૬, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૨૧:૩૫, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૨૦:૫૨, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૨૧:૨૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૨૧:૨૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૨૧:૪૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૧૯:૧૮, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૨૧:૨૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૨૧:૨૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૨૧:૨૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
nyc.wikimedia.org૨૧:૩૫, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૨૧:૨૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૫:૩૮, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
oc.wikibooks.org૧૧:૪૬, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૨૧:૨૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૦૭:૦૩, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૨૧:૨૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૨૧:૨૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૨:૨૮, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૨૧:૧૪, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૨૧:૨૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
outreach.wikimedia.org૦૭:૦૫, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮translationadmin
pag.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
pam.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
pap.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
pa.wikibooks.org૧૦:૫૨, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૨૧:૦૮, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૨૧:૨૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૨૧:૧૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૨૧:૧૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૨૧:૧૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૮autoreview
pl.wikibooks.org૧૧:૨૦, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૦૮:૨૪, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૦:૧૯, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૨૧:૫૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૦૬:૩૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૨૧:૧૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૧:૩૯, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૧૨:૨૨, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૨૧:૧૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
pnb.wiktionary.org૨૧:૧૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૨૧:૧૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૨૧:૧૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
ps.wiktionary.org૨૧:૧૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૯:૫૭, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮
pt.wikibooks.org૧૬:૨૭, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૦૭:૩૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૨૦:૪૯, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૫:૧૯, ૨૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૨૨:૪૪, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૨૧:૧૩, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૨૧:૧૩, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૨૨:૦૩, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૨૩:૨૬, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૨૧:૧૩, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૨૧:૧૩, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૨૧:૧૩, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૨૧:૧૩, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
roa-rup.wiktionary.org૨૧:૧૩, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૨૧:૦૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૬:૧૧, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫
ro.wikibooks.org૧૦:૫૨, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ro.wikinews.org૨૦:૫૧, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૨૧:૦૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૦૩:૫૬, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૦૩:૫૬, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૨૨:૦૩, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૦૩:૫૬, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
ru.wikipedia.org૨૦:૩૧, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૫autoreview, uploader
ru.wikibooks.org૧૧:૨૦, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૨૧:૨૮, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૦૮:૪૬, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૨૧:૫૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૦૬:૩૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૦૩:૫૬, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૦૬:૧૬, ૩ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૨૨:૦૩, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૫:૦૪, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૦૩:૫૬, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૦૩:૫૬, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
sah.wikiquote.org૧૫:૫૬, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૦૩:૫૬, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૨:૧૮, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૦
sa.wikipedia.org૧૨:૨૩, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
sa.wikibooks.org૧૧:૨૦, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૦૩:૫૬, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૦૩:૫૬, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૦૩:૫૬, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
scn.wiktionary.org૦૩:૫૬, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૩:૫૫, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
sc.wikipedia.org૦૩:૫૫, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૦૩:૫૫, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
sd.wiktionary.org૦૩:૫૫, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૦૩:૫૫, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૨૧:૨૮, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૦૩:૫૫, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૦૩:૫૫, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૧૫:૫૭, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૦૮:૦૭, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૧૫:૫૭, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૯:૩૪, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
sh.wiktionary.org૦૩:૫૫, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૧૫:૫૭, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૯:૫૮, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
simple.wiktionary.org૨૧:૧૩, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૦૩:૫૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮
si.wikibooks.org૧૧:૨૦, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૦૩:૫૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૧૯:૨૨, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૧૫:૫૭, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
sk.wikibooks.org૧૦:૫૨, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૦૩:૫૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૦૩:૫૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૦૩:૫૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૨૦:૨૩, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
sl.wikibooks.org૧૦:૫૨, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૦૩:૫૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૦૩:૫૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૦૩:૫૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૦૩:૫૨, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૦૭:૩૬, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૦૩:૫૨, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૦૩:૫૨, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૦૩:૫૨, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૭:૦૩, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૦૩:૫૨, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧
so.wiktionary.org૦૩:૫૨, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૭:૦૨, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
sq.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
sq.wikibooks.org૧૧:૨૦, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૦૩:૫૨, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૦૩:૫૨, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
sr.wikibooks.org૧૧:૨૦, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૭:૨૬, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૦૩:૫૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૦૩:૫૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૦૩:૫૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૩:૦૦, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૦૩:૫૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૧૮:૫૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૦૩:૫૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૦૩:૫૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૨૨:૫૮, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
su.wikiquote.org૦૩:૫૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
sv.wikibooks.org૧૧:૨૦, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૦૩:૫૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૦૬:૩૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૦૩:૫૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૦૬:૧૬, ૩ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૨૧:૪૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૦૩:૫૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧
sw.wiktionary.org૦૩:૫૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૧૯:૨૩, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૨:૩૬, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
ta.wikibooks.org૧૧:૨૦, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
ta.wikinews.org૦૩:૫૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૪:૩૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૩:૫૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૦૭:૨૮, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
tay.wikipedia.org૧૯:૨૩, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૦૮:૨૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૮:૫૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૯:૧૪, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪bureaucrat, sysop
test-commons.wikimedia.org૧૮:૫૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૬:૦૭, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦sysop
test.wikidata.org૦૦:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૨:૩૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
te.wikibooks.org૧૧:૨૦, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૦૩:૫૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૦૩:૫૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
te.wiktionary.org૨૨:૦૩, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
tg.wikipedia.org૧૩:૫૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
tg.wikibooks.org૧૧:૧૭, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૦૩:૫૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૨:૦૦, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
th.wikibooks.org૧૧:૧૭, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૦૩:૫૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૦૩:૫૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૩:૫૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૩:૫૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૦૩:૫૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૦૯:૦૦, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
tk.wiktionary.org૦૩:૫૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
tl.wikibooks.org૧૧:૧૭, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૦૩:૫૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૦૩:૫૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૦૩:૫૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૦૩:૫૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૦૩:૫૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
tpi.wiktionary.org૦૩:૫૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૧૯:૨૪, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૯:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮
tr.wikibooks.org૧૧:૧૭, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૨૧:૨૬, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૯:૦૫, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૦૩:૫૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
tr.wikisource.org૦૩:૫૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૧૭:૫૧, ૨ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૪:૫૯, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૦૩:૫૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
tt.wikibooks.org૧૧:૧૭, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૦૩:૫૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૦૩:૫૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૫:૦૦, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૫:૦૯, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ua.wikimedia.org૨૧:૨૬, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૨૩:૩૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૬
ug.wiktionary.org૦૩:૫૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૯:૫૦, ૨ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૬autoreview
uk.wikibooks.org૧૧:૧૭, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
uk.wikinews.org૦૩:૫૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૦૩:૫૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૦૩:૫૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૧:૨૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૦૩:૫૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૨૪ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
ur.wikibooks.org૦૩:૫૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૦૩:૫૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૦૩:૫૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
usability.wikimedia.org૧૮:૫૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૭:૩૯, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
uz.wikiquote.org૦૩:૪૮, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૦૩:૪૮, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
vec.wikipedia.org૨૧:૦૪, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
vec.wikisource.org૦૩:૪૮, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૦૩:૪૮, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૨૩:૦૬, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૦૩:૪૮, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
vi.wikibooks.org૧૧:૧૭, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
vi.wikiquote.org૦૩:૪૮, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૦૩:૪૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૦:૧૫, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૦૩:૪૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
vo.wikipedia.org૨૨:૨૯, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૭:૦૭, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
wa.wikipedia.org૦૩:૪૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
wa.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
www.wikidata.org૦૭:૦૨, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૦૩૩rollbacker
wikimania2014.wikimedia.org૨૧:૨૮, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૨૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
wikimania2016.wikimedia.org૧૬:૦૫, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
wikimania2017.wikimedia.org૧૫:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૨૨:૫૩, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૨૦:૦૯, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૫:૦૧, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
wo.wikiquote.org૦૩:૪૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૦૩:૪૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૦૩:૪૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૨૨:૦૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
xmf.wikipedia.org૧૫:૦૫, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૨૨:૨૫, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
yi.wikisource.org૦૩:૧૯, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
yi.wiktionary.org૨૨:૨૭, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૯:૦૦, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૪
yue.wiktionary.org૧૬:૧૫, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૦૩:૧૯, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
zea.wikipedia.org૦૩:૧૯, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૩:૧૯, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
zh-min-nan.wikipedia.org૨૨:૨૨, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
zh-min-nan.wikisource.org૦૩:૧૯, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૪:૫૩, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
zh-yue.wikipedia.org૨૩:૨૪, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૯:૫૪, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૩
zh.wikibooks.org૧૧:૧૭, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
zh.wikinews.org૦૯:૨૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
zh.wikiquote.org૦૩:૧૬, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૨૨:૦૨, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
zh.wikiversity.org૧૪:૨૯, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૦૮:૫૩, ૨૪ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૫:૦૫, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
zu.wiktionary.org૦૩:૧૬, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)