વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Nemo bis
  • નોંધેલ: ૨૨:૧૩, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૮ (૧૪ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૨,૩૧,૪૨૧
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૭૧
  • વૈશ્વિક જૂથો દુરુપયોગ ગરણી મદદગાર, Global IP block exemptions
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૨૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૯:૪૭, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
advisory.wikimedia.org૨૦:૦૬, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૨૨:૪૫, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
af.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૫:૩૪, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૨૦:૩૬, ૨૭ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
am.wikipedia.org૧૫:૫૮, ૨૬ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
am.wikiquote.org૨૩:૩૦, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૪:૨૬, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૬:૦૯, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૧૯:૪૪, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૧૫:૩૪, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૪:૧૪, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૨૬ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૦૯:૪૮, ૧૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૯
ar.wikibooks.org૧૪:૫૧, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૧૧:૧૦, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૨૦:૪૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૫:૩૪, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૦૮:૧૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૨૦:૪૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૦૭:૩૭, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૧૫:૩૪, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
as.wikisource.org૦૮:૩૫, ૧૧ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૫:૪૯, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૪:૩૦, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૨૨:૨૦, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૨૨:૫૭, ૨૨ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
az.wikipedia.org૧૯:૩૧, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikibooks.org૧૦:૨૨, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૫:૩૪, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૩:૫૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૨:૫૪, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
bcl.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૧૫:૨૩, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૯:૦૪, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૨:૦૦, ૧ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૨
be.wikibooks.org૧૩:૫૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૦૬:૩૮, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૫:૩૪, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૦:૫૭, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૦૭:૫૯, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૨૨:૪૬, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikibooks.org૧૩:૫૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૩:૫૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
bg.wikiquote.org૨૨:૩૬, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
bg.wikisource.org૧૩:૫૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૨૩:૧૦, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૦૦:૦૧, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
bm.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૦૮:૪૪, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૦૭:૪૮, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
bn.wikibooks.org૧૩:૦૯, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
bn.wikisource.org૧૨:૧૭, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૧૫:૧૯, ૭ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૦૭:૪૯, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
bo.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૦૭:૦૨, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૦૭:૧૩, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૧:૩૩, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
br.wikisource.org૨૩:૪૬, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૦:૦૪, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૫
bs.wikibooks.org૧૩:૫૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૩:૫૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૨૨:૩૬, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
bs.wikisource.org૧૩:૫૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૮:૨૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૦૬:૩૨, ૩૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૧:૩૦, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ca.wikibooks.org૨૩:૨૦, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૨૨:૫૯, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૦:૨૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૫:૩૪, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૨૧:૦૩, ૨૬ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૧૨:૩૫, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
chr.wikipedia.org૨૧:૩૩, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૨૧:૩૨, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૨૨:૧૩, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૯,૧૪૮filemover, image-reviewer, rollbacker
co.wikipedia.org૨૧:૫૩, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૧૮:૩૨, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikiquote.org૦૮:૪૪, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૮:૩૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૨૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
cs.wikibooks.org૧૩:૫૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૩:૫૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૮:૧૬, ૨૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
cs.wikisource.org૨૧:૦૬, ૨૬ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૦૭:૫૨, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૨૨:૧૭, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૧૩:૫૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૨૧:૩૩, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
cy.wikibooks.org૧૩:૫૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૦૮:૩૯, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૦૮:૧૩, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૨૨:૦૧, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૦૫:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૫:૪૦, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
da.wikibooks.org૧૩:૫૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૨૧:૦૬, ૨૬ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૦:૨૧, ૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૯autoreview
de.wikibooks.org૧૧:૧૫, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૨૦:૪૨, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૨૨:૧૩, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯૩
de.wikisource.org૧૯:૫૨, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૦૭:૫૨, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૦૮:૪૩, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૨૦:૧૦, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૧૮:૩૦, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૨૨:૧૩, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૦૮:૪૬, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૦૯:૪૨, ૧૪ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
dty.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૧૩ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૦:૪૮, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૮:૨૭, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૧:૦૩, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
el.wikibooks.org૨૦:૪૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૦૮:૪૭, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૨૨:૪૫, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૫:૦૭, ૨૭ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૩:૫૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૨૩:૧૭, ૨૨ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૦:૪૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૨૨:૦૬, ૨૦ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
en.wikipedia.org૨૨:૧૩, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૭,૩૬૨extendedconfirmed
en.wikibooks.org૦૮:૧૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
en.wikinews.org૧૫:૩૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
en.wikiquote.org૨૨:૧૩, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૮૪
en.wikisource.org૧૭:૪૩, ૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૨autopatrolled
en.wikiversity.org૦૮:૧૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
en.wikivoyage.org૨૩:૩૯, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
en.wiktionary.org૧૦:૨૮, ૧૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧૮
eo.wikipedia.org૧૫:૪૧, ૨૦ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
eo.wikibooks.org૨૩:૪૫, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૨૩:૪૫, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
eo.wikisource.org૨૦:૧૧, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮
es.wikibooks.org૧૧:૦૧, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૨૦:૫૭, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૨૨:૩૭, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
es.wikisource.org૨૧:૦૧, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૦૭:૫૨, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૧૦:૪૨, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૩:૩૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૯:૦૯, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikibooks.org૧૩:૫૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૨૩:૨૬, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૦૮:૧૬, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૦૧:૩૦, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikibooks.org૧૩:૫૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૨૨ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૨૧:૦૯, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૩૦ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
fa.wikibooks.org૧૩:૫૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૦૦:૦૧, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૨૨:૪૫, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
fa.wikisource.org૧૩:૫૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૦૭:૧૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૨૨:૪૩, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ff.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૫:૩૪, ૧૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૧editor
fi.wikibooks.org૦૮:૩૨, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૧૩:૧૫, ૫ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
fi.wikinews.org૧૩:૫૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
fi.wikisource.org૨૧:૦૭, ૨૬ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૮:૧૩, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૧૬:૫૫, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૦:૪૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
fj.wikipedia.org૧૮:૩૪, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૦૭:૫૭, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૭:૪૫, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭૭૬ipblock-exempt
fo.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૧૩:૫૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૫:૩૧, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૨૧:૦૨, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૩૧ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૫ipblock-exempt
fr.wikibooks.org૧૪:૪૪, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૨૦:૫૭, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૨૨:૩૬, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
fr.wikisource.org૧૭:૩૭, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
fr.wikiversity.org૦૭:૫૨, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૨૦:૧૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fr.wiktionary.org૨૦:૧૨, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
fur.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૨૧:૦૯, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૧૩:૫૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૬:૨૪, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૦૧:૩૦, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikiquote.org૦૮:૪૪, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૨૨:૦૩, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૭:૩૮, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikibooks.org૧૩:૫૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૩:૫૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૧૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૧૫:૪૨, ૩૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૮:૩૦, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૭:૫૮, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૦૮:૫૭, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૨૧:૨૪, ૧ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૨૦:૧૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
gv.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૪ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૨૨:૨૦, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૨૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
he.wikibooks.org૨૦:૪૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
he.wikinews.org૨૦:૪૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૨૧:૪૮, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
he.wikisource.org૨૩:૪૫, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
he.wikivoyage.org૦૬:૩૭, ૨૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૦૯:૦૬, ૨૨ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૧૪:૩૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
hi.wikibooks.org૦૮:૩૬, ૧૧ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૩:૫૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૨૧:૦૩, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૨૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
hr.wikibooks.org૧૯:૦૬, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૦૬:૪૦, ૨૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૦૬:૫૨, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
hsb.wiktionary.org૦૮:૫૭, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ht.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૧:૩૦, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
hu.wikibooks.org૨૧:૧૧, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
hu.wikiquote.org૨૦:૪૭, ૩૦ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
hu.wikisource.org૧૫:૨૮, ૨૭ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૦:૪૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
hy.wikiquote.org૨૧:૧૩, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૫:૩૧, ૨૭ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૨૨:૦૮, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૧:૩૦, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦૪
id.wikibooks.org૨૦:૪૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૨૨:૪૫, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૫:૩૫, ૨૭ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ie.wikipedia.org૦૭:૦૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૧૮:૧૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૮:૩૫, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
io.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
io.wiktionary.org૧૦:૪૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
is.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૧૯:૧૭, ૧૩ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૨૩:૨૭, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૮:૦૧, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૨૨:૧૩, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૬,૭૩૨autopatrolled
it.wikibooks.org૨૨:૧૩, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૪૮autopatrolled
it.wikinews.org૨૨:૧૩, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૧૨
it.wikiquote.org૨૨:૧૩, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૨૮,૧૩૪bureaucrat, interface-admin, sysop
it.wikisource.org૨૨:૧૩, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭૫૦
it.wikiversity.org૨૨:૧૩, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮૨autopatrolled
it.wikivoyage.org૨૩:૩૫, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
it.wiktionary.org૨૨:૧૩, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૧૫૩autopatrolled
iu.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૨૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
ja.wikibooks.org૧૨:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૬:૨૯, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૨૨:૪૫, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૭:૦૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૨૦:૦૯, ૧૩ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૨:૩૫, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૦૭:૩૮, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૮:૩૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ka.wikibooks.org૦૭:૩૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૦૯:૫૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૨૦:૨૯, ૨ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૧:૦૮, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
kk.wikibooks.org૧૧:૩૫, ૧૩ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૦૮:૩૮, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૦૮:૩૧, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૧:૧૭, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૨૩:૩૦, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૮:૩૬, ૧૧ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૦૦:૦૧, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૧:૩૦, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ko.wikibooks.org૨૧:૦૮, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૨૧:૨૨, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૫:૩૧, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૫:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૧૬:૨૧, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikiquote.org૦૮:૩૬, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૦૦:૦૧, ૭ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૫:૧૭, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikiquote.org૦૮:૪૪, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૨૨:૨૦, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૦૧:૩૧, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ku.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikiquote.org૦૮:૪૪, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૨૨:૪૭, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૦૮:૫૭, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૦૭:૩૧, ૧૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૨૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૨૦:૪૮, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૩:૨૫, ૧૪ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
la.wiktionary.org૨૨:૫૦, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૨૦:૨૫, ૧ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૦:૧૩, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૦૬:૫૨, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૨૧:૩૨, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૨૦:૨૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikisource.org૨૨:૫૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૦૧:૫૫, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૨૩:૨૭, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૦:૫૭, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૦:૩૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦૬
ln.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૨:૪૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૩:૨૮, ૨૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૫:૦૦, ૧૯ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
lt.wikibooks.org૧૪:૪૬, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૨૨:૪૫, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
lt.wikisource.org૨૦:૪૯, ૪ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૦:૪૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૪:૧૭, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૨૧:૦૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૨:૩૮, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૮:૧૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪,૪૭૩bureaucrat, sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org૨૨:૧૩, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૦,૮૭૦massmessage-sender, translationadmin
mg.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૨૧:૫૭, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૨૨:૨૫, ૬ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૨૧:૦૬, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
mk.wikimedia.org૨૧:૩૫, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૫:૪૦, ૨૭ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
ml.wikibooks.org૦૮:૧૧, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૨૦:૧૦, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૧:૨૪, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૦૦:૦૧, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૦૮:૪૧, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૧
mr.wikibooks.org૦૮:૩૬, ૧૧ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૭:૦૯, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૦૯:૫૬, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૧:૩૦, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮૦
ms.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૬:૫૩, ૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૧:૧૦, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૨૩:૧૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૨૦:૨૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૪:૨૯, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૩:૩૮, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikiquote.org૦૮:૪૪, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૦૧:૩૯, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikiquote.org૦૮:૩૭, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ne.wikibooks.org૦૮:૩૬, ૧૧ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૦૫:૧૬, ૧૧ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૨૧:૦૦, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૨૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
nl.wikibooks.org૦૯:૩૫, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૧૯:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૨૨:૪૫, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૨૧:૦૭, ૨૬ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૦૭:૩૭, ૨૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૦૯:૦૭, ૨૨ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૧૦:૦૦, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૨૧:૪૬, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
no.wikibooks.org૨૩:૩૬, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૧૨:૪૦, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૪:૧૭, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૨૨:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૦૬:૧૦, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૪:૦૦, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૭:૧૯, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૧:૪૯, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૧૩:૨૪, ૨૬ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૦૧:૦૮, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૦૧:૩૧, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
oc.wikibooks.org૧૯:૩૩, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
olo.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૨૧:૩૩, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૦૮:૩૬, ૧૧ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૧૪:૧૫, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૨૨:૨૦, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૨૨:૪૭, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧૦sysop, translationadmin
pag.wikipedia.org૧૪:૧૬, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૧:૦૬, ૧૯ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
pa.wikibooks.org૦૮:૩૬, ૧૧ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૪:૧૬, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૭:૫૫, ૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૦૧:૧૫, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૯:૨૪, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૨૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
pl.wikibooks.org૦૯:૩૪, ૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૧:૦૨, ૨૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૭:૧૯, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૨૨:૧૩, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૦
pl.wikisource.org૨૧:૦૨, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૦૭:૪૨, ૨૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૨૦:૦૨, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૨૧:૨૭, ૨૬ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
pms.wikisource.org૧૫:૧૯, ૭ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
pnb.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૩:૩૯, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ps.wikipedia.org૧૫:૩૭, ૨૯ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ps.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૦:૨૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૪
pt.wikibooks.org૨૧:૧૧, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૦૬:૧૫, ૧૩ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૨૦:૫૭, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૨૨:૩૫, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૧
pt.wikisource.org૧૯:૫૧, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૦૭:૫૨, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૦:૪૩, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૦૮:૨૯, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૨૧:૫૫, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikiquote.org૦૮:૪૪, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૨૧:૨૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૦૧:૦૮, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૦:૦૮, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
roa-rup.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૦૯:૧૪, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૧:૩૧, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૪
ro.wikibooks.org૧૯:૧૫, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૨:૫૯, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૫:૪૪, ૨૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૦૭:૫૨, ૨૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૦૯:૫૬, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૨૩:૪૭, ૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩uploader
ru.wikibooks.org૨૧:૦૯, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૨:૪૫, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૬:૫૪, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૨૨:૩૬, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ru.wikisource.org૧૧:૦૦, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૦૫:૫૯, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૮:૩૭, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૧:૧૦, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૨૧:૦૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૧:૧૯, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sah.wikisource.org૧૯:૩૮, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૨૦:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૪:૫૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૦૮:૩૬, ૧૧ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૦૮:૩૬, ૧૧ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૯:૩૮, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૦૧:૩૧, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૦૭:૩૧, ૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૧૨:૪૬, ૧૬ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
sd.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૨૩:૩૧, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૨:૨૧, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
sg.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૯:૦૯, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
sh.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૬:૩૫, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
simple.wikibooks.org૧૩:૪૦, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૨૧:૧૩, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૯:૨૫, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
si.wikibooks.org૦૮:૩૬, ૧૧ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૦૦:૨૬, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
sk.wikiquote.org૨૨:૪૫, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૦૭:૦૪, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૨૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
sl.wikibooks.org૧૯:૧૨, ૨ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૨૨:૩૬, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sl.wikisource.org૧૪:૧૮, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૦૮:૦૧, ૨૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૧૮:૩૯, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૨૩:૨૫, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૩:૪૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૦૧:૦૮, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૬:૪૩, ૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૪
so.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૨૩:૫૩, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)autopatrolled
sq.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૬:૫૪, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૯:૫૬, ૨૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૨૧:૩૪, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૧:૩૧, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૨૦:૪૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૨૦:૫૭, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૨૦:૦૮, ૧૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૨૧:૩૫, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૪:૩૦, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૦૬:૦૪, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૦૭
st.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૧:૩૧, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૨૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮
sv.wikibooks.org૦૮:૦૪, ૨૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૨૦:૫૭, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૨૨:૪૫, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૨:૩૮, ૧ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૦૮:૦૪, ૨૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૬:૧૭, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૦:૫૭, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ta.wikibooks.org૨૧:૫૧, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૬:૫૪, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૮:૩૬, ૧૧ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૦૮:૦૫, ૨૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
test2.wikipedia.org૧૭:૪૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૨૩:૫૫, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૪bureaucrat, sysop, translationadmin
test.wikidata.org૦૭:૦૩, ૧૧ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૦૮:૫૭, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
te.wikibooks.org૦૮:૩૬, ૧૧ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૭:૪૯, ૨૭ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૫:૩૨, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
th.wikibooks.org૧૯:૪૪, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૦૮:૧૦, ૨૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૧:૦૮, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikiquote.org૦૮:૪૪, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
tl.wikibooks.org૨૩:૧૦, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૦૯:૧૩, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૦૯:૧૩, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૦૭:૩૨, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
tr.wikibooks.org૧૮:૧૧, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૬:૫૪, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૨૨:૩૭, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૨૧:૦૭, ૨૬ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૦:૪૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૦:૦૫, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
tt.wikibooks.org૨૦:૫૪, ૪ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikiquote.org૦૮:૪૪, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૦૧:૦૮, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૦૭:૩૮, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૨૧:૦૫, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૦૮:૪૪, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૧:૩૧, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
uk.wikinews.org૧૩:૫૩, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૨૨:૪૫, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૦:૫૮, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૦૮:૧૪, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૫:૪૯, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧
ur.wikibooks.org૦૭:૦૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૦૮:૫૭, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ur.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૦૭:૨૭, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧૭
uz.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૨૨:૦૩, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૫:૧૩, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
vec.wikisource.org૦૧:૫૫, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૦૮:૧૯, ૨૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
ve.wikipedia.org૦૧:૦૮, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૧:૩૧, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
vi.wikibooks.org૧૬:૩૫, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૭:૩૪, ૩૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૦૮:૨૧, ૨૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૦:૪૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૦૮:૪૪, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૯:૧૬, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૨૨:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૦:૦૩, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯,૧૬૮
wikimania2006.wikimedia.org૧૯:૨૩, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૨૧:૦૬, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૯
wikimania2010.wikimedia.org૦૭:૨૫, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૮
wikimania2011.wikimedia.org૧૯:૩૭, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૦
wikimania2012.wikimedia.org૦૮:૦૭, ૨૧ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૧૧
wikimania2013.wikimedia.org૦૦:૨૪, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૩
wikimania2014.wikimedia.org૧૯:૫૭, ૨ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૨
wikimania2015.wikimedia.org૧૯:૩૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
wikimania2016.wikimedia.org૧૨:૩૮, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨૫
wikimania2017.wikimedia.org૧૬:૪૫, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
wikimania2018.wikimedia.org૨૦:૨૫, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૧:૨૪, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯
wo.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૦૮:૫૭, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૨૦:૪૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૨:૩૮, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૨૧:૩૭, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૦૧:૦૮, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૫:૦૫, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
yi.wikisource.org૧૧:૨૦, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
yi.wiktionary.org૦૭:૩૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
yo.wikipedia.org૧૫:૧૧, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૦૧:૦૮, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૨૩:૦૫, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૦૮:૩૭, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૮:૩૧, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૧:૩૧, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
zh.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૨૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯
zh.wikibooks.org૨૦:૪૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૨૦:૫૭, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૨૨:૪૫, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૨૧:૦૭, ૨૬ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૩:૨૮, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૧:૩૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૦:૪૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૦૮:૫૧, ૨૨ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૦૬:૪૮, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)