વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Olugold
  • નોંધેલ: ૧૪:૫૬, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૨૦ (૨૦ મહિના પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૯,૫૩૬
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૪૧
  • વૈશ્વિક જૂથો Two-factor authentication testers, Ombuds
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ar.wikipedia.org૨૧:૦૮, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૦૪:૩૯, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૨:૩૯, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૪
dag.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૩૦ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૯:૧૨, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૪:૫૬, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૨૦નવું ખાતુ(?)૨,૦૩૭ipblock-exempt (temporary), extendedconfirmed
en.wikibooks.org૨૦:૧૨, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૨૦:૩૪, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૨
en.wikisource.org૨૦:૩૪, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૩:૪૧, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૨૨:૦૪, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૯:૦૨, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૨૧:૩૪, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૨:૪૬, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૨:૦૦, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૨૨:૨૬, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૨૧:૦૮, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૯:૦૯, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૦૮૩sysop
incubator.wikimedia.org૦૭:૪૫, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯૨
it.wikipedia.org૦૬:૪૧, ૬ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૦:૦૬, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૪:૫૬, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૧:૦૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૪:૫૬, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૫૧૨autopatrolled
ml.wikipedia.org૧૯:૧૦, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૯:૪૦, ૨૯ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૭:૩૬, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૮:૫૪, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૯:૩૯, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૭:૨૦, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૯:૨૮, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૨:૫૬, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૬:૪૯, ૬ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૨:૩૮, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૯૮૨
wikimania.wikimedia.org૧૮:૩૬, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૦૫:૧૬, ૩૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)