વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Operator873
  • નોંધેલ: ૦૬:૫૫, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ (૧૩ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૨૫,૦૧૪
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૬૯૯
  • વૈશ્વિક જૂથ કારભારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૦૧:૩૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૦૧:૩૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૦૨:૨૭, ૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૯:૨૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૨૨:૧૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૯:૧૧, ૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૨૦:૨૨, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૦૨:૩૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૦૫:૩૨, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૪:૫૧, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૯:૧૧, ૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૦૪:૧૮, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૯:૩૬, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૨૩:૪૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikibooks.org૧૮:૦૬, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૦૫:૦૯, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૦૨:૩૭, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૨:૨૬, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૦૧:૦૮, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૨૧:૧૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૦:૫૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૦૦:૨૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૨:૪૨, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૬:૫૦, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૩:૧૪, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૩:૫૪, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૨૧:૧૨, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૦૩:૦૭, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૦૦:૫૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૦:૫૨, ૧૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikibooks.org૧૨:૪૯, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૨૨:૦૭, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૨૧:૧૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૦૧:૧૩, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૦૧:૧૭, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૮:૩૮, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૧૬:૪૩, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૩:૦૨, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૦૪:૨૦, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૧૪:૩૫, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૯:૦૧, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૧:૫૯, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૨૧:૪૭, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૫:૦૬, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૮:૦૮, ૨૬ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikibooks.org૧૭:૦૧, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૭:૩૮, ૭ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૭:૫૮, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૩:૨૬, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૬:૫૭, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૦૪:૦૩, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૧૪:૫૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૫:૧૪, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૮:૦૮, ૨૬ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikibooks.org૧૨:૪૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૫:૩૪, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૨:૩૬, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૩:૨૪, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૮:૩૭, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૧:૩૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૦૦:૧૪, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૨૧:૧૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૦૦:૦૩, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૦૨:૪૧, ૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૩:૫૧, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૧૬:૪૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૨૧:૨૪, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૨૨:૨૩, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૩:૩૬, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૭:૫૭, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૫:૧૪, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૧૮:૫૬, ૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૦૪:૨૩, ૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૦૦:૧૧, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૦૨:૫૭, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૦૦:૫૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૪:૧૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯
co.wikipedia.org૨૦:૩૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૧૨:૪૨, ૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૮:૩૭, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૦૪:૧૭, ૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૦૪:૨૦, ૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૦૨:૪૪, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૪:૫૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૦૪:૪૦, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૩:૨૯, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૫:૨૪, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૦૫:૨૬, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૨૦:૪૬, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૨૧:૧૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૩:૧૦, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૨૩:૧૦, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૦૨:૪૧, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૮:૩૭, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૨૧:૧૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૦૪:૪૭, ૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૯:૦૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikibooks.org૨૦:૧૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૬:૨૯, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૨૧:૦૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૨:૪૭, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૫:૧૭, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૬:૧૮, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૦૫:૩૧, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૨૩:૪૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૮:૩૪, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૦૬:૧૨, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૭:૩૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૯:૦૯, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૨:૩૪, ૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૧:૩૯, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૧૨:૩૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૨૦:૧૫, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૨૧:૨૮, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૨૧:૧૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૦૦:૩૭, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૦૧:૨૦, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૮:૪૪, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૬:૫૫, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮નવું ખાતુ(?)૭,૧૪૨accountcreator, extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org૦૦:૨૧, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
en.wikinews.org૨૦:૧૫, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૨૨:૨૪, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
en.wikisource.org૧૮:૩૨, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૦૨:૪૫, ૧૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૦૨:૪૮, ૧૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૨:૧૩, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૦૦:૧૯, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૨૧:૨૪, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૧:૫૯, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૨૧:૨૪, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૨:૪૯, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૩:૪૧, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
es.wikipedia.org૨૧:૧૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikibooks.org૧૬:૩૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૬:૪૦, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૮:૦૨, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૦૫:૦૩, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૧૭:૪૭, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૧૮:૩૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૦૦:૧૮, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૦૧:૧૬, ૨૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikibooks.org૧૨:૫૯, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૫:૩૪, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૯:૩૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૦૧:૫૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૯:૨૩, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૨૧:૧૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૫:૪૫, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૭:૩૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૨:૩૩, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૧૫:૨૧, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૦૦:૦૭, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૨:૪૬, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૦૨:૩૯, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૩:૨૭, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૧૭:૪૫, ૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૮:૪૧, ૨૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૧૮:૫૫, ૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૨૨:૩૨, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૨૨:૨૫, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૨૦:૪૧, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૨૦:૩૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૧૮:૫૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૦૧:૪૬, ૧૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૨૧:૧૯, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૦૧:૨૦, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૨૧:૧૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૨૩:૧૧, ૧૩ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikibooks.org૧૫:૦૮, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૦૦:૪૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૮:૦૧, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૨:૪૪, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૦૦:૪૦, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૬:૦૦, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૨૩:૦૧, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૯:૩૪, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૭:૫૯, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૯:૩૪, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૨૨:૦૧, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૨૩:૩૪, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૦૩:૦૨, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૦૭:૫૯, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikibooks.org૧૩:૪૨, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૩:૪૨, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૨૧:૧૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૩:૪૧, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૨૩:૩૪, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૦૦:૦૩, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૦૦:૦૨, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૦૨:૫૪, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૦૨:૩૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૮:૫૫, ૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૯:૫૪, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૧:૫૭, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૦૫:૦૮, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૨૩:૪૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૧૨:૫૮, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૯:૧૯, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૮:૫૮, ૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૦૭:૪૭, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૮:૨૨, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૦૮:૦૧, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૧:૪૭, ૧૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
hi.wikibooks.org૦૨:૩૯, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૮:૨૬, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૦૪:૦૩, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૨:૪૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૦૩:૦૩, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૧:૦૭, ૨૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
hr.wikiquote.org૨૦:૦૧, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૨૧:૧૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૨૦:૩૦, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૨૦:૫૯, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૦૨:૦૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૮:૪૨, ૨૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૦૧:૧૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૨૨:૨૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૨૧:૧૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૨:૨૯, ૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૨૦:૧૨, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૬:૪૧, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૦૧:૪૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૨૩:૩૧, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikibooks.org૦૪:૧૨, ૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૫:૩૯, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૦૧:૩૬, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૨:૫૦, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૯:૦૧, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૦૪:૦૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૨૧:૫૩, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૮:૧૪, ૨૬ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
inh.wikipedia.org૦૧:૧૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૦૪:૫૭, ૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૧૮:૩૩, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૨૨:૨૨, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૨૧:૧૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૦૪:૨૩, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૬:૨૭, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikibooks.org૦૩:૨૨, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૬:૩૨, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૦૪:૧૫, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૦૪:૧૧, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૭:૩૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૬:૦૩, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૨૧:૫૪, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૧:૪૦, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikibooks.org૦૪:૨૨, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૦૨:૨૦, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૨:૧૭, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૩:૨૭, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૦૪:૩૪, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૧૪:૪૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૦૦:૪૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૦૦:૩૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૦૦:૩૮, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૧:૦૯, ૨૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૧૩:૧૫, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૨૬ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૩:૨૫, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૩:૦૭, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૦૨:૩૩, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૫:૩૮, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૦૧:૩૧, ૨૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૦૨:૧૦, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૦૪:૫૮, ૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૨૦:૩૪, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૦૧:૧૯, ૨૭ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૪:૦૪, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૪:૧૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૦૩:૦૦, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૮:૨૪, ૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૦૨:૨૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૨૧:૦૫, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૦૪:૧૯, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૧૩:૧૬, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૪:૧૪, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૮:૦૮, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૦૧:૦૭, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૯:૧૭, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૨:૦૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૦૭:૫૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૩:૩૮, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૭:૧૯, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૧૫:૧૮, ૩ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૦૦:૨૩, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૭:૪૨, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૧૫:૨૭, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૦૨:૩૨, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૩:૫૨, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૦૦:૫૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૨:૪૯, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૨૧:૨૨, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૫:૧૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૮:૨૮, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૮:૦૬, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૭:૫૪, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૩:૧૭, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૩:૧૭, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૦૨:૦૯, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૨૧:૧૪, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૮:૦૫, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૩:૪૬, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૧૩:૫૪, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૫:૨૭, ૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)checkuser
lo.wikipedia.org૨૨:૧૨, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૭:૫૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikibooks.org૧૬:૦૬, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૬:૧૪, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૫:૨૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૮:૦૩, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૭:૪૬, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૫:૩૭, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૨:૫૪, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૬:૪૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૦૮:૨૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૦૧steward, sysop
mg.wikipedia.org૧૫:૩૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૩:૨૮, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૭:૩૩, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૦૨:૫૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wiktionary.org૦૫:૧૮, ૧૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikibooks.org૦૭:૨૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૧:૧૫, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૨૧:૫૬, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૫:૧૭, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikibooks.org૧૩:૩૯, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૨૦:૨૩, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૨૦:૪૨, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૦૫:૩૧, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૩:૧૭, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૭:૪૫, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૦૩:૪૧, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૨૦:૨૩, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૨:૦૫, ૧૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૦૧:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૦૧:૧૨, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૦૩:૦૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૦૨:૪૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૦૫:૦૪, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૮:૩૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૨૨:૦૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૭:૫૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૨૦:૫૬, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૬:૫૫, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૨૨:૫૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૮:૩૨, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૮:૦૯, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૬:૪૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૪:૫૯, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૮:૩૫, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૨૧:૦૩, ૧૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikibooks.org૧૮:૪૩, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૧૫:૧૮, ૩ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૮:૦૭, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૬:૫૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૨:૪૬, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૬:૩૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૦:૪૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૨૦:૫૬, ૨૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૦૨:૩૨, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૦૨:૩૧, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૨૩:૧૬, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૨૨:૪૧, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૮:૧૨, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૦૬:૦૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૦૪:૨૯, ૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૨૧:૦૪, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૭:૦૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૦૧:૧૬, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૦૧:૨૫, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૦૪:૧૬, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૭:૫૯, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૬:૪૩, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૦૦:૩૦, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૦૩:૧૨, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૦૪:૧૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૨:૪૦, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૯:૦૭, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૨૩:૫૧, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૬:૧૪, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૦૧:૫૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૧૫:૨૨, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૨:૪૨, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૩:૦૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૨૧:૧૫, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)autoreview
pl.wikibooks.org૧૭:૫૩, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૫:૧૪, ૩ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૦૧:૦૪, ૧૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૮:૪૯, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૨૧:૧૫, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૫:૦૪, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૦૧:૪૪, ૧૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૨૨:૩૮, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૨૨:૩૬, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૭:૫૫, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૦૪:૧૯, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૭:૨૦, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikibooks.org૧૮:૦૩, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૧૯:૦૯, ૩ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૦૧:૨૬, ૨૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૬:૧૬, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૨:૪૩, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૨:૫૪, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૭:૧૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૦૪:૦૫, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૦૩:૦૨, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૦૨:૫૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૮:૨૭, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૦૧:૧૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૪:૨૦, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૨૨:૪૬, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૫:૪૮, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૩:૧૨, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૬:૫૩, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૧:૪૧, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikibooks.org૧૬:૪૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૦૭:૪૮, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૦૫:૨૮, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૦૧:૧૬, ૨૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૭:૪૧, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૧૬:૪૯, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૫:૫૫, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૧:૨૧, ૨૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૬:૪૯, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૦૦:૩૬, ૧૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૦૪:૩૨, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૨૧:૧૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૦૪:૧૪, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૦૨:૪૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૦૫:૦૨, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૨૨:૩૯, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૭:૨૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૨૧:૩૧, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૧૪:૩૦, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૧૭:૫૪, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૦૧:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૨૧:૧૮, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૦૩:૦૦, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૫:૨૮, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૪:૦૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૮:૪૩, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૨૨:૨૯, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫,૬૮૪checkuser, sysop
simple.wikibooks.org૦૧:૦૯, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૧૬:૫૭, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૦૧:૨૧, ૧૧ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૦rollbacker
si.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૧૪:૪૬, ૧૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૪:૪૫, ૧૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૯:૩૫, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૯:૫૨, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૨૧:૧૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૮:૪૬, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૬:૫૧, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikibooks.org૦૬:૪૪, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૮:૦૯, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૫:૪૨, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૩:૨૦, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૬:૦૩, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૩:૧૩, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૨૨:૦૭, ૪ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૦૨:૩૫, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૧:૧૩, ૨૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૨૦:૫૮, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૭:૦૮, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૧૫:૩૪, ૧૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikibooks.org૨૦:૩૫, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૬:૫૨, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૯:૧૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૨૩:૧૮, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૦૨:૫૨, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૦૧:૦૩, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૦૬:૪૪, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૦૩:૩૧, ૨૭ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૮:૫૧, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૨:૦૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૦૪:૫૩, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૯:૧૭, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૦૨:૧૫, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૨૦:૩૧, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૭:૫૪, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૬:૨૭, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૨૧:૧૪, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૫:૧૭, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૦૨:૩૯, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૦૫:૦૮, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૦૦:૪૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૬:૦૧, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikibooks.org૨૧:૩૮, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૦૧:૨૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૨:૪૪, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૦૪:૦૩, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૦૧:૧૧, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૩:૨૮, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪filemover, rollbacker
test.wikidata.org૦૧:૧૭, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૯:૨૨, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikibooks.org૦૦:૩૭, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૫:૨૮, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૦૧:૩૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૫:૫૧, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૦:૫૨, ૧૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikibooks.org૨૧:૪૫, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૨૦:૫૦, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૨:૪૪, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૫:૨૬, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૪:૫૯, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૦૩:૦૫, ૧૩ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૦૨:૩૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૫:૧૮, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikibooks.org૦૨:૦૯, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૧૨:૦૧, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૨:૨૩, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૦૨:૫૯, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૯:૪૪, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૦૫:૫૪, ૧૨ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૨:૦૪, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikibooks.org૨૧:૫૬, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૮:૦૮, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૨:૪૫, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૮:૧૨, ૨૬ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૩:૫૮, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૯:૫૨, ૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૦૧:૩૭, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૩:૪૧, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૧૬:૧૯, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૦૨:૫૨, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૦:૪૨, ૫ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikibooks.org૦૧:૨૨, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૮:૨૩, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૨૨:૩૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૨:૪૨, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૦૦:૩૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૮:૧૨, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૨૦:૫૬, ૨૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૨:૨૧, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૭:૩૯, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૬:૦૦, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૦૧:૪૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૮:૦૬, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૧૬:૧૪, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૮:૨૨, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૮:૨૯, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૦૫:૦૨, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૧:૪૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૨૦:૩૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૬:૪૧, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૦૪:૨૭, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૯:૪૪, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૦૩:૦૦, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૩:૧૫, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૦૫:૦૪, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૦૦:૫૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૨૦:૨૮, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૨:૪૨, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૦:૫૩, ૧૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬૭
wikimania2017.wikimedia.org૦૬:૩૮, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૦૪:૫૦, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૯:૦૪, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૨૩:૪૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૪:૨૯, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૩:૪૧, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૨૧:૧૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૦૪:૦૨, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૧:૧૭, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૨૩:૫૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૦૪:૫૩, ૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૦૧:૫૧, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૨૧:૧૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૫:૦૯, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૭:૦૮, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikibooks.org૧૩:૦૬, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૭:૦૪, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૦૧:૧૪, ૨૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૦૨:૩૨, ૨૭ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૦૨:૫૦, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૧:૧૪, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૦૧:૧૭, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૦૦:૨૪, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)